Wyjazdy pracowników

Wyjazdy pracowników

Dla kogo?

Dla kogo?
Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach Programu Erasmus+ w celu:

prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (wyjazdy STA),

udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem wykonywanej pracy w WSEiZ (wyjazdy STT).

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja

  • Rekrutacja prowadzona jest na podstawie Regulaminu rekrutacji 2020
  • Rekrutacja pracowników na wyjazdy typu STA i STT prowadzona jest w terminach wskazanych odrębnym komunikatem na stronie internetowej WSEiZ i w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). W przypadku wolnych miejsc i dostępności środków finansowych po zakończeniu rekrutacji, dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane do momentu rozdysponowania wszystkich środków na wyjazdy STA i STT.
  • Pracownicy WSEiZ ubiegający się o przyznanie stypendium w ramach Programu Erasmus+ podlegają procedurze rekrutacji koordynowanej przez Uczelnianego i Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus+.

Kryteria kwalifikacji

O stypendium może się ubiegać każdy pracownik WSEiZ, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w Programie Erasmus+ jest złożenie u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, w wyznaczonym terminie:

w przypadku wyjazdu STA:

  • formularza zgłoszeniowego wraz z certyfikatem językowym lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka, w którym nauczyciel będzie prowadził zajęcia – pobierz plik
  • indywidualnego Porozumienia o programie nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching) uzgodnionego z uczelnią partnerską – pobierz plik

w przypadku wyjazdu STT:

  • formularza zgłoszeniowego wraz z certyfikatem językowym lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka, w którym prowadzone będzie szkolenie – pobierz plik
  • indywidualnego Porozumienia o programie szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) uzgodnionego z uczelnią/instytucją przyjmującą – pobierz plik
  • ocena indywidualnego Porozumienia o programie nauczania/szkolenia,
  • znajomość języka obcego, w którym prowadzone będzie nauczanie/szkolenie.

Oceny i selekcji kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie Uczelniany i Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus+.

Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Programu Erasmus+ na wyjazd STA będą mieli nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, dla których WSEiZ jest podstawowym miejscem pracy. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Stypendium nie może być przyznane osobie przebywającej na urlopie naukowym.

Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Programu Erasmus+ na wyjazd STT będą mieli pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, np. pracownicy administracji uczelnianej, koordynatorzy Programu Erasmus+, bibliotekarze.

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o stypendium w ramach Programu Erasmus+ przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o kwalifikacji w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu. Organem odwoławczym jest Rektor WSEiZ.

Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie
Uczelnie partnerskie, z którymi WSEiZ prowadzi wymianę w ramach Programu Erasmus+:

Finansowanie

Finansowanie

Finansowanie wyjazdów pracowników

Na czas pobytu na wyjazdach STA i STT pracownicy otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Erasmus+. Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej. Ma ono charakter uzupełniający i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą i zakwaterowaniem.

Okres finansowania mobilności jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Pracownik, któremu nie zostało przyznane stypendium, może zrealizować wyjazd bez dofinansowania w ramach Programu Erasmus+.

Wysokość stypendium jest uzależniona od państwa, do którego wyjeżdża pracownik. Zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w roku akademickim 2020/2021, wysokość dziennej stawki stypendium wynosi:

Dzienna stawka stypendium
wyjazdy nie dłużej niż 14 dni
Dzienna stawka stypendium
wyjazdy powyżej 14 dni
180 EUR 126 EUR
180 EUR 126 EUR
160 EUR 112 EUR
140 EUR 98 EUR

Ryczałt na koszty pordróży

Pracownicy otrzymują także RYCZAŁT NA KOSZTY PODRÓŻY do miejsca realizacji mobilności. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym.
W celu obliczenia kwoty należnego ryczałtu za podróż w obie strony, pod uwagę brana jest odległość podróży w jedną stronę. Do obliczenia odległości stosowany jest kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską i udostępniony na stronie programu Erasmus+.

W roku akademickim 2020/2021, wysokość ryczałtu wynosi:

Kwota
20 € na uczestnika
180 € na uczestnika
275 € na uczestnika
360 € na uczestnika
530 € na uczestnika
820 € na uczestnika
1500 € na uczestnika