Wyjazdy pracowników

Wyjazdy pracowników

Dla kogo?

Dla kogo?
Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach Programu Erasmus+ w celu:

prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (wyjazdy STA),

prowadzenia zajęć dydaktycznych połączonych ze szkoleniem (wyjazd łączony STA/STT),

udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem wykonywanej pracy w WSEiZ (wyjazdy STT).

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja

  • Rekrutacja prowadzona jest na podstawie Regulaminu rekrutacji 2023.
  • Rekrutacja pracowników na wyjazdy typu STA, STA/STT i STT prowadzona jest w terminach wskazanych odrębnym komunikatem na stronie internetowej WSEiZ i w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). W przypadku wolnych miejsc i dostępności środków finansowych po zakończeniu rekrutacji, dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane do momentu rozdysponowania wszystkich środków na wyjazdy STA, STA/STT i STT.
  • Pracownicy WSEiZ ubiegający się o przyznanie stypendium w ramach Programu Erasmus+ podlegają procedurze rekrutacji koordynowanej przez Uczelnianego i Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus+.

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli ubiegających się o wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Formularz zgłoszeniowy dla pracowników ubiegających się o wyjazd w celach szkoleniowych

Kryteria kwalifikacji

O stypendium może się ubiegać każdy pracownik WSEiZ, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w Programie Erasmus+ jest złożenie u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, w wyznaczonym terminie:

w przypadku wyjazdu STA:

  • formularza zgłoszeniowego wraz z certyfikatem językowym lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka, w którym nauczyciel będzie prowadził zajęcia,
  • indywidualnego Porozumienia o programie nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching) uzgodnionego z uczelnią partnerską – pobierz plik

w przypadku wyjazdu STT:

  • formularza zgłoszeniowego wraz z certyfikatem językowym lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka, w którym prowadzone będzie szkolenie,
  • indywidualnego Porozumienia o programie szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) uzgodnionego z uczelnią/instytucją przyjmującą – pobierz plik
  • ocena indywidualnego Porozumienia o programie nauczania/szkolenia,
  • znajomość języka obcego, w którym prowadzone będzie nauczanie/szkolenie.

Oceny i selekcji kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie Uczelniany i Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus+.

Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Programu Erasmus+ na wyjazd STA i STA/STT będą mieli nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, dla których WSEiZ jest podstawowym miejscem pracy. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Stypendium nie może być przyznane osobie przebywającej na urlopie naukowym.

Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Programu Erasmus+ na wyjazd STT będą mieli pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, np. pracownicy administracji uczelnianej, koordynatorzy Programu Erasmus+, bibliotekarze.

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o stypendium w ramach Programu Erasmus+ przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o kwalifikacji w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu. Organem odwoławczym jest Rektor WSEiZ.

Mobilność pracowników WSEiZ w ramach programu Erasmus+ (wyjazdy STA, STA/STT i STT) jest automatycznie uwzględniana jako czas pracy w Uczelni. Zrealizowana mobilność jest brana pod uwagę przy okresowej ocenie pracownika (nauczyciela akademickiego) oraz uznawana jako element programu rozwoju zawodowego, prowadzący do awansu naukowego lub zawodowego.

Zakwalifikowany pracownik ma możliwość korzystania z systemu Komisji Europejskiej „Online Language Support – OLS” w EU Academy. Podstawowym i niezbędnym warunkiem do korzystania z zasobów OLS jest posiadanie konta w domenie EU Login.

Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie
Uczelnie partnerskie, z którymi WSEiZ prowadzi wymianę w ramach Programu Erasmus+:

Finansowanie

Finansowanie

Finansowanie wyjazdów pracowników

Na czas pobytu na wyjazdach STA, STA/STT i STT pracownicy otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Erasmus+. Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej. Ma ono charakter uzupełniający i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą i zakwaterowaniem.

Okres finansowania mobilności jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Pracownik, któremu nie zostało przyznane stypendium, może zrealizować wyjazd bez dofinansowania w ramach Programu Erasmus+.

Wysokość stypendium jest uzależniona od państwa, do którego wyjeżdża pracownik. Zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w roku akademickim 2023/2024, wysokość dziennej stawki stypendium wynosi:

Dzienna stawka stypendium
wyjazdy nie dłużej niż 14 dni
Dzienna stawka stypendium
wyjazdy powyżej 14 dni*
180 EUR 126 EUR
180 EUR 126 EUR
160 EUR 112 EUR
140 EUR 98 EUR

*w przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15 i dalszych dniach pobytu wypłacana stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Ryczałt na koszty podróży

Pracownicy otrzymują także RYCZAŁT NA KOSZTY PODRÓŻY do miejsca realizacji mobilności. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym.
W celu obliczenia kwoty należnego ryczałtu za podróż w obie strony, pod uwagę brana jest odległość podróży w jedną stronę. Do obliczenia odległości stosowany jest kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską i udostępniony na stronie programu Erasmus+.

W roku akademickim 2023/2024, wysokość ryczałtu wynosi:

Ryczałt na podróż ,,Green Travel”
23 EUR
180 EUR 210 EUR
275 EUR 320 EUR
360 EUR 410 EUR
530 EUR 610 EUR
820 EUR
1500 EUR

Pracownicy spełniający wymogi związane z „green travel” w przypadku, gdy podróż w obie strony odbywać będą niskoemisyjnym, zrównoważonym środkiem transportu, mogą otrzymać powiększony ryczałt na podróż, zgodnie z powyższą tabelą.

„Green Travel” definiuje się jako podróż ekologiczną z wykorzystaniem niskoemisyjnych, zrównoważonych środków transportu takich jak autobus, pociąg, rower, carpooling – wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów. Sposób dokumentowania realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu wskazany będzie w odrębnym komunikacie.

W przypadku spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel” pracownicy uczestniczący w mobilności uprawnieni są do otrzymania w ramach wsparcia indywidualnego maksymalnie do 1 dodatkowego dnia na koszty utrzymania podczas podróży.

Koordynatorzy

Koordynatorzy

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu ERASMUS+ w WSEiZ proszone są o kontakt z Koordynatorami

Biuro Erasmusa

ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
I piętro, pokój 13
tel.: 22 825 80 34 / 22 825 80 35 wew. 131

e-mail: erasmus@wseiz.pl

Uczelniany Koordynator Programu

Prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ

Rektorat WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 32 / 22 825 80 33
e-mail: justyna.klys@wseiz.pl

Koordynator Wydziału Architektury

Dziekan dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ

Dziekanat Wydziału Architektury WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel: 22 825 80 32 / 22 825 80 33
e-mail: m.leszczynska@wseiz.pl

Koordynator Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Prodziekan dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ

Dziekanat Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 32 / 22 825 80 33
e-mail: ewelina.palucka@wseiz.pl

Koordynator Programu Erasmus

mgr inż. Karolina Urban

Biuro Erasmusa
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34 / 22 825 80 35 wew. 131
e-mail: karolina.urban@wseiz.pl

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Relacje z wyjazdów

Relacje z wyjazdów

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.