Cele wyjazdu

Cele wyjazdu

Celem wyjazdu STA jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej w wymiarze co najmniej 8 godzin dydaktycznych przy wyjazdach trwających 7 dni lub krócej. W przypadku dłuższego wyjazdu liczba godzin dydaktycznych będzie proporcjonalnie większa.

Podczas wyjazdu łączonego STA/STT minimalna liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia w uczelni partnerskiej wynosi 4 przy wyjazdach trwających 7 dni lub krócej.

Pobyt nauczyciela w zagranicznej uczelni z kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. W przypadku wyjazdów do uczelni z krajów partnerskich pobyt może trwać od 5 dni do 2 miesięcy.

Na wyjazd STA nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do uczelni partnerskich, z którymi podpisane są umowy o wymianie akademickiej Erasmus+ i które posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) ważną na lata 2021-2027.

Uczelnie Partnerskie

Uczelnie Partnerskie

W przypadku zainteresowania inną uczelnią zagraniczną prosimy o kontakt na erasmus@wseiz.pl lub z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus justyna.klys@wseiz.pl.

Przed wyjazdem

Przed wyjazdem

Ubezpieczenie

Każdy pracownik ma obowiązek ubezpieczyć się przed wyjazdem samodzielnie.

Ubezpieczenie, obejmujące okres pobytu w instytucji przyjmującej MUSI obejmować:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej, w tym kosztów transportu do kraju;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), obejmujące szkody spowodowane przez uczestnika w miejscu realizacji nauczania/szkolenia.

WAŻNE! Ubezpieczenie musi pokrywać koszty transportu ciała do kraju.

Ubezpieczenia są dla uczestnika mobilności i to uczestnik będzie z nich korzystać za granicą. Uczelnia nie ubezpiecza wyjazdu uczestników mobilności w żaden dodatkowy sposób.

Do uczestników należy decyzja o zakresie ubezpieczenia i jego wysokości, natomiast powyżej przedstawione zostały minimalne wymagania, do których zobowiązuje Program Erasmus+.

 • w przypadku gdy uczestnik jest ubezpieczony w NFZ ubezpieczenie kosztów leczenia oraz prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i państw uczestniczących w Programie Erasmus+ gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ – sprawdź szczegóły;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) jest dostępne w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Umowa finansowa

Każdy pracownik jest zobowiązany dostarczyć do Biura Erasmusa kwestionariusz dotyczący konta bankowego w walucie EUR, na które zostanie przelane stypendium – pobierz plik.

Bezwzględnie przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej w Biurze Erasmusa – pobierz plik.

Bezpieczeństwo za granicą

W celu zapewnienia bezpieczeństwa za granicą zalecamy rejestrację pobytu w serwisie Odyseusz, prowadzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych. Dzięki rejestracji w serwisie:

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł nawiązać z Tobą kontakt,
 • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
 • jeśli wyrazisz taką wolę – zostaniesz poinformowany o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Polak za granicą w aplikacji mObywatel to niezbędnik w podróży aktualizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzięki niemu dowiesz się:

 • co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu,
 • jak zadbać o swoje bezpieczeństwo,
 • podstawowych informacji o obyczajach, kulturze i dogodnych sposobach podróżowania w danym kraju.

Zachęcamy także do systematycznego śledzenia serwisu MSZ INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH  oraz zapoznania się z publikacją Bądź bezpieczny zagranicą.

Po powrocie

Po powrocie
1

W ciągu 7 dni po powrocie ze stypendium pracownik ma obowiązek dostarczyć do Biura Erasmusa:

 • zaświadczenia z uczelni partnerskiej, potwierdzające rzeczywisty termin pobytu na stypendium i zrealizowanie celu wyjazdu. Zaświadczenie to powinno zawierać także informację o liczbie przeprowadzonych godzin zajęć dydaktycznych.
2

Wypełnić indywidualny raport on-line EU Survey,

najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia (Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu, może zostać wezwany do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE).