W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia odbywa się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątkiem są kierunki Architektura, Architektura Wnętrz i Wzornictwo. Na te kierunki obowiązują dodatkowe wymagania. Na Architekturę kandydaci muszą złożyć portfolio; na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo kandydaci muszą zdać egzamin z rysunku. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie poszczególnych kierunków.

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
1

REJESTRACJA ONLINE (tworzenie spersonalizowanego konta użytkownika)

 • Dokonaj rejestracji online na naszej stronie i wypełnij formularz (rejestracja trwa 10 minut):
 • Przygotuj paszport lub dowód osobisty (w przypadku obywateli Unii Europejskiej) i świadectwo uprawniające do podjęcia studiów wraz z suplementem lub dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem.
 • Imię i Nazwisko wpisz alfabetem łacińskim zgodnie z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym. Pozostałe dane w kwestionariuszu wypełnij w języku łacińskim, stosując transliterację lub dane z oficjalnego tłumaczenia na język polski lub angielski.
 • Jeśli w trakcie rejestracji nie masz wszystkich danych, możesz je zaktualizować później na swoim spersonalizowanym koncie użytkownika.
2

PRZEŚLIJ SKANY NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

Prześlij skan niezbędnych dokumentów na swoje konto użytkownika w systemie online:

 • pierwsza strona paszportu lub dowodu osobistego z Twoimi danymi (wymagana jest w celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni);
 • fotografia (taka jak do dokumentów, wyraźny, kolorowy obraz na równomiernie oświetlonym białym lub jasnym tle);
 • świadectwo uprawniające do podjęcia studiów – wraz z suplementem i apostille (na dokumentach wydanych na Ukrainie i Białorusi apostille nie jest wymagane);
 • wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski/angielski świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów – wraz z suplementem (na dokumentach wydanych na Ukrainie i Białorusi apostille nie jest wymagane);
 • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia na poziomie biegłości językowej B1. Znajomość języka powinna być potwierdzona świadectwem ukończenia szkoły, świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów lub certyfikatem. Możemy także przeprowadzić z Tobą rozmowę, bezpośrednią lub przy pomocy komunikatora internetowego sprawdzającą Twoje umiejętności językowe;
 • dokument poświadczający uznanie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, w formie decyzji administracyjnej kuratora oświaty w sprawie uznania go za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (dokument objęty umową międzynarodową wydany na Ukrainie jest zwolniony z procedury uznania świadectw). Sprawdź, kto jeszcze jest zwolniony z procedury uznania świadectw i jakie dokumenty należy złożyć w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki;
 • zaświadczenie stwierdzające, iż uzyskane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych na terytorium kraju, w którym zostało wydane. Takie zaświadczenie możesz uzyskać w szkole, Ambasadzie RP, Ministerstwie Edukacji i Nauki lub w wydziale konsularnym przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju, w którym dokument został wydany.
 • wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski/angielski zaświadczenia potwierdzającego, że uzyskane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych;
 • zaświadczenie lekarskie (wymagane tylko od kandydatów na kierunek Ochrona Środowiska ).

Jeśli jesteś niepełnoletni musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty tj.:

 • wypełniony i podpisany komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia na uczelnię niepełnoletniego kandydata. Dokumenty mają być podpisane przynajmniej przez jednego z rodziców. Podpis musi zawierać imię i nazwisko zgodnie z pisownią w paszporcie.


Pobierz dokumenty:


Jeśli chcesz studiować na studiach II stopnia powinieneś dostarczyć m.in.:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem i apostille (na dokumentach wydanych na Ukrainie i Białorusi apostille nie jest wymagane), na studia II stopnia nie wymagamy świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów;
 • wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem. Jeżeli dyplom i suplement są wydane w wersji dwujęzycznej, w tym w języku angielskim, nie wymagamy tłumaczenia.
 • zaświadczenie potwierdzające, że przedkładany dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca dyplom (jeżeli na dyplomie/suplemencie brak jest takiej adnotacji);
 • wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski/angielski zaświadczenia, że przedkładany dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia;
 • podanie skierowane do dziekana wydziału (pobierz podanie). Podanie wymagane jest od kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia magisterskie na inny kierunek, niż dotychczas ukończony. W ciągu 30 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku, podanie zostanie rozpatrzone przez Dziekana. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana, kandydat może kontynuować proces rekrutacji.


Wymagania do zagranicznych dyplomów

3

DOKONAJ OPŁATY

Aby dokonać opłaty za studia, pobierz fakturę ze swojego spersonalizowanego konta użytkownika.

Faktura jest automatycznie generowana w polskich złotych. Kwota zawiera co najmniej 2 raty czesnego, opłatę rekrutacyjną i wpisową oraz zaproszenia na studia.

Jeśli chcesz zapłacić za semestr lub od razu za rok studiów, prosimy o kontakt mailowy z Działem Współpracy Międzynarodowej admissions@wseiz.pl. Płatności możesz dokonać również w EURO. Potwierdzenie opłaty prześlij na spersonalizowane konto użytkownika.

4

ODBIERZ ZAPROSZENIE NA STUDIA (jeżeli nie potrzebujesz wizy możesz pominąć krok 4)

Po uiszczeniu opłat, prześlemy Ci zaproszenie na studia niezbędne do uzyskania wizy studenckiej. Otrzymasz je w formie elektronicznej, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Sprawdź, czy adres do korespondencji w ankiecie na Twoim koncie użytkownika jest prawidłowy.

Aby przyspieszyć proces, możesz zamówić na własny koszt kuriera i poinformować Biuro Współpracy Międzynarodowej o terminie odbioru przesyłki przez kuriera.

5

APLIKUJ O WIZĘ

 • Sprawdź aktualne przepisy wizowe oraz listę wymaganych dokumentów na stronie konsulatu RP w Twoim kraju.
 • Dokładnie przygotuj się do aplikowania o wizę oraz do rozmowy kwalifikacyjnej (o ile jest wymagana).
 • Upewnij się, że posiadasz oryginały wszystkich wymaganych dokumentów i masz podstawowe informacje o Polsce, Warszawie, uczelni i programie nauczania.
 • Poinformuj Dział Współpracy Międzynarodowej o decyzji Konsulatu RP w sprawie wydania wizy.

W przypadku odmowy wydania wizy, wyślij wiadomość do Działu Współpracy Międzynarodowej na adres e-mail: admissions@wseiz.pl. Wyślemy Ci wówczas informacje o procedurze zwrotu wpłaconej kwoty.

6

PRZYJAZD DO POLSKI

Jeżeli mieszkasz/jesteś już w Polsce, telefonicznie lub e-mailem ustal termin zapisu na studia w celu podpisania umowy.

 1. O planowanym przyjeździe do Polski poinformuj z wyprzedzeniem Biuro Współpracy Międzynarodowej: admissions@wseiz.pl.
 2. W ciągu 2 dni roboczych od momentu przyjazdu do Polski jesteś zobowiązany przynieść oryginały i kopie wszystkich wymaganych dokumentów na Uczelnię, do Biura Współpracy Międzynarodowej (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. Olszewska 12, pokój numer 6, od poniedziałku do piątku), w celu podpisania umowy.

 

Upewnij się, że masz ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty

Lista wymaganych dokumentów (prosimy dostarczyć oryginały oraz kserokopie niżej wymienionych dokumentów)

 • oryginał paszportu lub dowodu osobistego do wglądu (wymagana jest w celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni);
 • fotografia (tak jak do dokumentów, wyraźny, kolorowy obraz na równomiernie oświetlonym białym lub jasnym tle);
 • świadectwo uprawniające do podjęcia studiów – wraz z suplementem i apostille (na dokumentach wydanych na Ukrainie i Białorusi apostille nie jest wymagane);
 • wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski/angielski świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów – wraz z suplementem (na dokumentach wydanych na Ukrainie i Białorusi apostille nie jest wymagane);
 • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia na poziomie biegłości językowej B1. Znajomość języka powinna być potwierdzona świadectwem ukończenia szkoły, świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów, certyfikatem lub wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez pracownika WSEiZ;
 • dokument poświadczający uznanie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, w formie decyzji administracyjnej kuratora oświaty w sprawie uznania go za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (dokumenty objęte umową międzynarodową m.in. wydane na Ukrainie i Białorusi są zwolnione z procedury uznania świadectw). Sprawdź, kto jeszcze jest zwolniony z procedury uznania świadectw i jakie dokumenty należy złożyć w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki;
 • zaświadczenie stwierdzające, iż uzyskane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych na terytorium kraju, w którym zostało wydane. Takie zaświadczenie możesz uzyskać w szkole, Ambasadzie RP, Ministerstwie Edukacji Narodowej lub w wydziale konsularnym przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju, w którym dokument został wydany;
 • wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski/angielski zaświadczenia potwierdzającego, że uzyskane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych;
 • oryginał dowodu wpłaty i jego kserokopia (np. opłata za czesne, kaucja za akademik, opłata za kurs przygotowawczy);
 • zaświadczenie lekarskie (wymagane tylko od kandydatów na kierunek Ochrona Środowiska – pobierz wzór zaświadczenia).

Dodatkowe dokumenty dla niepełnoletnich(pobierz dokumenty z kroku 2):

 • oryginał wypełnionego i podpisanego kompletu dokumentów niezbędnych do przyjęcia na uczelnię niepełnoletniego kandydata.
 • umowa dla niepełnoletniego kandydata musi być podpisana przez jednego z rodziców. Podpis musi zawierać imię i nazwisko zgodnie z pisownią w paszporcie.

Każdy dokument powinien być przedłożony w 2 egzemplarzach w oryginale.

Dodatkowe dokumenty na studia magisterskie II stopnia (prosimy dostarczyć oryginały oraz kserokopie niżej wymienionych dokumentów):

 • oryginał oraz kserokopia dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem i apostille (na dokumentach wydanych na Ukrainie i Białorusi apostille nie jest wymagane), na studia II stopnia nie wymagamy świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów;
 • wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem. Jeżeli dyplom i suplement są wydane w wersji dwujęzycznej, w tym w języku angielskim, nie wymagamy tłumaczenia.
 • zaświadczenie potwierdzające, że przedkładany dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca dyplom (jeżeli na dyplomie/suplemencie brak jest takiej adnotacji);
 • wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski/angielski zaświadczenia, że przedkładany dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia;
 • skan decyzji dziekana wydziału o przyjęciu na studia (pobierz podanie). Podanie wymagane jest od kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia magisterskie na inny kierunek, niż dotychczas ukończony.

7

ZAKWATEROWANIE W AKADEMIKU

W uczelnianym akademiku liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. W związku z tym koniecznie zarezerwuj wcześniej miejsce w akademiku:

 • wysyłając zapytanie przez własne spersonalizowane konto użytkownika (na koncie dostępna jest funkcja wyboru miejsca w akademiku) lub
 • prześlij zapytania na adres e-mail: accommodation@wseiz.pl

W przypadku wolnych miejsc Dział Współpracy Międzynarodowej potwierdzi rezerwację, a także prześle Ci fakturę do wpłaty kaucji za akademik. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury rezerwacji miejsca w akademiku, kliknij tutaj.

Kontakty do Biura Współpracy Międzynarodowej

Kontakty do BWM

Biuro Współpracy Międzynarodowej

ul. Olszewska 12, parter, pokój 6

+48 603 207 317  (WhatsApp / Viber)

Skype: zagranicawseiz

Dyżury Biura Współpracy Międzynarodowej

Poniedziałek 08:00 - 15:00
Wtorek 08:00 - 15:00
Środa 08:00 - 15:00
Czwartek 08:00 - 15:00
Piatek 08:00 - 15:00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne
Poniedziałek 08:00 - 15:00
Wtorek 08:00 - 15:00
Środa 08:00 - 15:00
Czwartek 08:00 - 15:00
Piatek 08:00 - 15:00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

Legalizacja pobytu w Polsce

Legalizacja pobytu w Polsce

Jako student zagraniczny masz dwie możliwości legalizacji pobytu w Polsce – ubieganie się o wizę lub o kartę pobytu.

PRZED PRZYJAZDEM DO POLSKI

WIZA

Aby otrzymać wizę krajową (typu „D”), skontaktuj się z centrum wizowym lub Wydziałem konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w kraju pochodzenia.

Wiza krajowa (typu „D”) uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni.

Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Wiza krajowa uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen na maksymalny okres 3 miesięcy w czasie 6 miesięcy.

Na podstawie wizy krajowej (typu „D”) możesz przebywać maksymalnie 1 rok na terytorium Polski.

Zaleca się przyjazd do Polski z ważną wizą typu „D”.

Więcej informacji o wizie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy

PO PRZYJEŹDZIE DO POLSKI

KARTA POBYTU

Jako student możesz przebywać na terytorium Polski na podstawie karty pobytu.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane na okres studiów, nie dłużej jednak niż na 3 lata (pierwsze zezwolenie nie dłuższe niż na 15 miesięcy). Osoby, które mają kartę pobytu, mogą wielokrotnie przekraczać granice Polski bez konieczności posiadania wizy.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu ubiegania się o kartę pobytu oraz lista wymaganych dokumentów znajdziesz się na oficjalnej stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców (ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa): https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/studia-i-absolwenci

Uwaga! Aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt, pobierz z odpowiedniego Dziekanatu WSEiZ aktualne zaświadczenie o kontynuacji studiów oraz potwierdzenie dokonanej opłaty za studia z Kwestury WSEiZ.

Wymagania językowe

Wymagania językowe

WYMAGANIA JĘZYKOWE NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Jako kandydat powinieneś przedłożyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1. Znajomość języka powinna być potwierdzona świadectwem ukończenia szkoły, świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów lub certyfikatem. Dodatkowo możemy przeprowadzić z Tobą krótką rozmowę kwalifikacyjną, bezpośrednio lub online. W oparciu o jej wynik zostanie dobrana odpowiednia opcja przygotowania Cię do podjęcia studiów w języku polskim np. przygotowawczy kurs języka polskiego.

WYMAGANIA JĘZYKOWE NA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Jako kandydat powinieneś przedłożyć dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Znajomość języka powinna być potwierdzona świadectwem ukończenia szkoły, świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów lub certyfikatem. Dodatkowo możemy przeprowadzić z Tobą krótką rozmowę kwalifikacyjną, bezpośrednio lub online. W oparciu o jej wynik zostanie dobrana odpowiednia opcja przygotowania Cię do podjęcia studiów w języku angielskim np. przygotowawczy kurs języka angielskiego.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obecnie nie jest wymagane posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. UWAGA!Jednak w trosce o bezpieczeństwo naszych studentów, Władze WSEiZ zalecają, żebyś posiadał ubezpieczenia zdrowotne, które obowiązuje przez cały rok akademicki na terytorium Polski.

PRZED PRZYJAZDEM

Zalecamy, zakupienie ubezpieczenia zdrowotnego (podróżnego) obowiązującego przez cały rok akademicki na terytorium Polski, zanim przyjedziesz do nas na studia. Ubezpieczenie możesz wykupić w kraju swojego zamieszkania.

PO PRZYJEŹDZIE

Jesteś zagranicznym studentem przebywającym na terytorium Polski? W WSEiZ zalecamy wykupienie państwowego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, które zapewnia podstawową opiekę lekarską, bezpłatne konsultacje i leczenie, a także udzielenie wykwalifikowanej pomocy w razie wypadku.

Zachęcamy do zawarcia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Jeśli chcesz zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zgłoś się do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie. Wypełnisz tam ankietę „o ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ”. Koniecznie weź ze sobą paszport (kartę pobytu), zaświadczenie o studiowaniu na WSEiZ oraz legitymację studencką.

Składki opłacane są na konto ZUS. Dla studentów zagranicznych opłata wynosi 55,80 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje jak dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ znajdują się na stronie: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą (nostryfikacja)

Uznanie świadectw

Każdy student studiów I stopnia w WSEiZ, który uzyskał świadectwo o ukończeniu szkoły średniej za granicą (z wyjątkiem świadectw uzyskanych na Ukrainie, Białorusi. Sprawdź, kto jeszcze jest zwolniony z procedury uznania świadectw), powinien przejść postępowanie w celu uznania świadectwa uzyskanego za granicą.

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą odbywa się w Polsce w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jako student powinieneś do końca I semestru studiów uzyskać pozytywną decyzję z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Do procedury można przystąpić po rozpoczęciu studiów w WSEiZ. Jeśli Twoje świadectwo nie zostanie uznane w Polsce, nie będziesz mógł kontynuować studiów w WSEiZ. Postępowanie w celu uznania świadectwa jest bezpłatne!

O nostryfikacji przeczytasz również na uznawalność świadectw

PRZED PRZYJAZDEM DO POLSKI

Jako kandydat na studia powinieneś pozyskać przed przyjazdem do Polski następujące dokumenty niezbędne w postępowaniu o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą:

 1. Apostille wraz z suplementem, które uprawnia do podjęcia studiów (na dokumentach wydanych na Ukrainie i Białorusi apostille nie jest wymagane).
 2. Zaświadczenie stwierdzające, iż uzyskane świadectwo dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów wyższych na terytorium kraju, w którym zostało wydane. Takie zaświadczenie można uzyskać w szkole, Ambasadzie RP, Ministerstwie Edukacji Narodowej lub w wydziale konsularnym przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju, w którym dokument został wydany (dokumenty wydane na Ukrainie i Białorusi są zwolnione z procedury uznania świadectw).
 3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, do wniosku o uznanie świadectwa dołącz:
  • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
  • wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
  • informację o planowym czasie nauki, skali ocen (takie zaświadczenia można uzyskać w szkole).

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

PO PRZYJEŹDZIE DO POLSKI

Do końca I semestru musisz dostarczyć do właściwego Dziekanatu WSEiZ pozytywną decyzję o uznaniu świadectwa uzyskanego za granicą.

Jeśli nie dostarczysz w terminie decyzji lub dostarczysz negatywną decyzję o uznaniu świadectwa uzyskanego za granicą, zostaniesz skreślony z listy studentów i nie będziesz mógł kontynuować studia WSEiZ. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za proces uznania świadectwa uzyskanego za granicą oraz za podjętą w Kuratorium Oświaty decyzję.

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UZNANIA ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Pytania i odpowiedzi (Q&A)

Pytania i odpowiedzi

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym mogą rozpocząć się przed 1 października. Semestr letni rozpoczyna się 1 marca. Na niektórych kierunkach zajęcia dydaktyczne mogą rozpocząć się już w drugiej połowie lutego.

Rekrutacja na studia na semestr zimowy rozpoczyna się w maju każdego roku ( na studia I i II stopnia), na semestr letni w styczniu każdego roku (na studia II stopnia lub wyższe semestry studiów I i II stopnia – w przypadku przeniesienia z innych uczelni).

Rekrutacja na semestr zimowy na studia trwa do końca września lub wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Ostatecznym terminem jest rozpoczęcie roku akademickiego. Aby wjechać na terytorium Rzeczpospolitej obcokrajowiec musi posiadać ważną wizę, dlatego też wszystkie formalności związane z rekrutacją zalecamy wykonać najpóźniej do końca sierpnia, żeby zdążyć uzyskać wizę (pozyskanie wizy zajmuje ok. 30-60 dni). Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim trwa do końca lutego lub wyczerpania limitu miejsc.

NIE. Na studia licencjackie oraz inżynierskie nie obowiązują żadne egzaminy wstępne. Sprawdzamy znajomość języka wykładowego.

Wymagany poziom znajomości języka polskiego – B1. Każdy kandydat na studia powinien przejść rozmowę kwalifikacyjną w celu weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego.

WSEiZ jest uczelnią niepubliczną, dlatego studia w WSEiZ są odpłatne. Posiadanie Karty Polaka przez obcokrajowców również nie uprawnia do bezpłatnego studiowania.

Tak, o stypendia mogą ubiegać się obcokrajowcy. Szczegółowych informacji o zasadach udzielania stypendiów w WSEiZ dowiesz się w Dziekanacie Wydziału.

Sprawdź także organizowane przez agencję NAWA oraz MEiN specjalne programy i stypendia przygotowane dla studentów zagranicznych w Polsce .

Nie. W ramach rekrutacji wszystkie dokumenty są przedstawiane w formie elektronicznej. Oryginały dokumentów trzeba przedłożyć po przyjedzie do Polski na studia, najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem studiów.

Zapisy na studia są prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00–14:00, w pokoju numer 6 (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. Olszewska 12, parter).

WSEiZ oferuje miejsca w uczelnianym akademiku. O miejsce w akademiku mogą ubiegać się zagraniczni kandydaci przyjęci na I rok studiów w WSEiZ.

Aby odebrać legitymację, najpierw dokonaj opłaty w wysokości 22 zł na konto podane w umowie. Legitymację otrzymasz w dziekanacie wydziału, który prowadzi Twój kierunek. Podczas odbioru dokumentu należy przedstawić potwierdzenie dokonania opłaty.

Plany zajęć są umieszczane na naszej stronie http://www.wseiz.pl zazwyczaj na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wszelkie uwagi dotyczące planów zajęć należy zgłaszać do dziekanatu. Uwaga! Przed rozpoczęciem roku akademickiego plany zajęć ulegają aktualizacji. Przed przyjściem na zajęcia sprawdź raz jeszcze swój rozkład zajęć.

Każdy student uzyskuje identyfikator do Wirtualnej Uczelni, czyli uczelnianego systemu. Znajdują się w nim ważne informacje dotyczące: planu zajęć, ocen, naliczeń finansowych, pracy dyplomowej, wyborów aktywności, ogłoszeń i ankiet.

 • Logowanie odbywa się wyłącznie przy pomocy uczelnianego konta w Office365.
 • Po wejściu na stronę Wirtualnej Uczelni zostaniecie Państwo od razu przekierowani na stronę logowania do Microsoft Office 365.
 • Po zalogowaniu się (przy pierwszym logowaniu należy jeszcze zaakceptować dostęp WU do profilu w Office365) nastąpi przekierowanie do Wirtualnej Uczelni.

WSEiZ zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia wybranego przez Kandydata/Studenta kierunku lub formy studiów, z powodu zbyt małej liczby kandydatów na studia, zobowiązując się do zwrotu zapłaconych kwot: opłaty rekrutacyjnej, wpisowego i czesnego. Pisemne zawiadomienie o rezygnacji z uruchomienia kierunku lub formy studiów jest równoważne z wypowiedzeniem przez WSEiZ umowy.

Każdy kandydat wybierając kierunek studiów, dodatkowo deklaruje wstępny wybór specjalności. WSEiZ nie gwarantuje powstania specjalności zadeklarowanej przez kandydata podczas zapisu na studia. Ostateczna decyzja w sprawie powstania specjalności zależy od wyboru większości studentów studiujących dany kierunek.

W trakcie pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, natomiast na wyższych semestrach do głównego bloku przedmiotów dodawane są przedmioty specjalnościowe, zgodnie ze specjalizacją, która została uruchomiona na danym kierunku.

W Warszawie istnieje doskonale rozwinięta, prężnie działająca komunikacja miejska – ZTM. Możesz szybko i łatwo przemieszczać się autobusami, tramwajami i metrem.
Bilety komunikacji miejskiej:

 • Bilety kupisz w automatach (na przystankach i w środkach komunikacji), w kioskach. Ze zniżką studencką, bilet dwudziestominutowy kosztuje 1,70 zł. Uwaga: zniżka przysługuje jedynie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
 • Najkorzystniejszą opcją jest zakup biletów długookresowych, tj. 30-dniowych lub 90-dniowych oraz wyrobienie karty Młodego Warszawiaka w każdym punkcie ZTM. Bilety możesz również zakodować na swojej legitymacji studenckiej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ztm.waw.pl

Większość banków oferuje specjalne, często darmowe konta dla studentów. Należy okazać ważną legitymację studencką lub zaświadczenie z uczelni. Konto można założyć osobiście, odwiedzając placówkę banku lub też wypełniając wniosek przez Internet (w tym przypadku umowa o otwarciu konta jest przesyłana przez kuriera). Większość banków umożliwia klientom dostęp i obsługę konta przez Internet. Po otwarciu konta, bank w przeciągu kilku tygodni wydaje kartę płatniczą, którą można wypłacać potrzebne kwoty z bankomatów lub też dokonywać płatności do wysokości ustalonego limitu. Szczegółowe oferty banków mogą się różnić. Polecamy skontaktowanie się bezpośrednio z doradcą finansowym w placówce banku.

Kartę SIM kupić można w każdym kiosku lub bezpośrednio u operatora. Aby zarejestrować telefon na kartę, należy zgłosić się do tego samego operatora, od którego została ona kupiona. Przy sobie trzeba mieć dowód osobisty lub paszport zagraniczny.