Warszawska Szkoła Zdrowia

Warszawska Szkoła Zdrowia

O WSZ

O WSZ

Warszawska Szkoła Zdrowia, powstała jako unikatowa wolna wszechnica społeczna, oparta na wolontariacie, otwarta dla wszystkich, która już 25. rok szerzy wiedzę o zdrowiu i zapobieganiu chorobom społecznym. Od maja 2011 r. Warszawska Szkoła Zdrowia działa jako jednostka ogólnouczelniana przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie o nazwie „Warszawska Szkoła Zdrowia przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania”, która przejęła dorobek oraz tradycje WSZ (dotychczas działającej w ramach stowarzyszenia WSZ) i jest jej kontynuatorką. Rok szkoleniowy 2011/2012 był rokiem jubileuszowym.

Warszawska Szkoła Zdrowia pod hasłem „Nie dajmy się”, z powodzeniem włączyła się w szeroką akcję propagowania zdrowego stylu życia i kształtowania postaw prozdrowotnych. Ta wszechnica krzewi wśród mieszkańców stolicy i okolic wiedzę o zdrowiu oraz zapobieganiu chorobom społecznym, znajdując uznanie nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Dowodzi tego umieszczenie w 2007 roku Warszawskiej Szkoły Zdrowia w Katalogu Dobrych Praktyk Unii Europejskiej, wśród 100 najlepszych pozarządowych organizacji w Europie (www.eurohealthnet.eu www.inequalities.eu).

Plan wykładów 2019/2020

Plan wykładów
Temat
Rozpoczęcie roku szkoleniowego 2019/2020

1. Powietrze wewnątrz pomieszczeń – czego należy się obawiać

2. Różne oblicza sarkoidozy
3. Badania diagnostyczne – jak przygotować się do badań. Najczęstsze błędy pacjenta
4. Powikłania w badaniach diagnostycznych
5. Jak należy dbać o higienę wzroku?
6. Pyły w powietrzu atmosferycznym i ich konsekwencje dla zdrowia
7. Choroby układu moczowego i ich profilaktyka
8. Kurz domowy w aspekcie zagrożeń zdrowotnych
9. Choroby wątroby, ich źródła i profilaktyka

Podsumowanie wykładów – zakończenie roku szkoleniowego 2019/2020.

Historia

Historia

W latach 1988-2001 Warszawska Szkoła Zdrowia działała przy Polskim Towarzystwie Higienicznym. 12 lutego 2002 r. powołano Stowarzyszenie „War­szawska Szkoła Zdro­wia”, które zostało wpisano do Rejestru Stowarzyszeń KRS. 31 października 2002 r. Stowarzyszenie „Warszawska Szkoła Zdrowia” konty­nuowało działalność edukacyj­ną i wydawniczą. Celem wszechnicy jest nauczanie zdrowego stylu życia jako podstawy zapobiegania głównie chorobom społecznym, kształtowanie umiejętności zachowania i doskonalenia zdrowia. Funkcjonowanie Warszawskiej Szkoły Zdrowia było możliwe dzięki dotacjom sponsorów, których lista z biegiem czasu się kurczyła.

Inicjatorką, założyciel­ką i kierownikiem War­szawskiej Szkoły Zdrowia jest prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowa, która studiowała wychowanie fizyczne i biologię, uzyskała dyplomy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny pełniła funkcje: kierownika Pracowni Żywienia Sportowców i Zakładu Higieny AWF w Warszawie, kierownika Zakładu Higieny i Żywienia oraz prorektora ds. nauki AWF w Gdańsku i kierownika Zakładu Wychowania Zdrowotnego w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie jest profesorem w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, kierunek Zdrowie Publiczne.

Prof. I. Celejowa poświęciła wiele lat popularyzowaniu nauki w zakresie promocji zdro­wia, higieny i racjonalnego żywienia. W dziesiątą rocznicę działalności wszechni­cy została odznaczona przez Prezydenta m.st. Warszawy prestiżowym „Me­dalem Okolicznościowym IV Wieki Stołeczno­ści Warszawy” za obywatelską postawę i szcze­gólny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej.
Aktywność i osią­gnięcia Warszawskiej Szkoły Zdrowia w krze­wieniu wśród wszystkich kręgów społeczeństwa polskiego, idei zdrowia i prozdrowotnych zachowań, z wykorzystaniem różnorodnych form i metod oraz rodzimej tradycji, stały się wzorem dla innych wol­nych wszechnic o podobnym profilu, istnieją­cych w różnych miastach Polski.

Realizując hasło Światowej Organizacji Zdro­wia (WHO): „Twoje zdrowie w Twoich rę­kach”, Warszawska Szkoła Zdrowia od 25. lat, raz w miesiącu (od października do czerwca) prowadzi otwarte wykłady popular­nonaukowe dla mieszkańców stolicy i okolic. Początkowo spotkania Warszawskiej Szkoły Zdrowia odbywały się w Oddziale Warszawskimi Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31, w latach 2001-2003 w XL Liceum Ogól­nokształcącym im. Stefana Żeromskiego, przy ul. Platynowej 1, a w r. 2004 r. gościny udzieliła Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w siedzibie przy ul. Rejtana16, gdzie co miesiąc odbywają się wykłady.

Wykładowcami, którzy pracują w wolnej wszechnicy bez wynagrodzenia, są wybitni specjaliści, także kierownicy i dyrektorzy instytutów naukowych, katedr i zakładów w uczelniach ( Polskiej Akademii Nauk, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dawnej Akademii Medycznej), SGGW, Wojskowej Akademii Medycznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Instytutu Badań Edukacyjnych, Instytutu Matki i Dziecka, Insty­tutu Farmaceutycznego, Insty­tutu Reumatologicznego, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Instytutu Żywności i Żywienia; Szpitala MSWiA, Szpitala Zakaź­nego; Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Towarzystwa Planowania Rodziny, Narodowego Instytutu Zdrowia (d. Państwowy Zakład Higieny).

Tematyka wykładów obejmuje najważniej­sze problemy zdrowotne w Polsce, występujące w skali społecznej, jak: choroby serca i układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cu­krzyca, otyłość, osteoporoza, reumatyzm, nowo­twory, choroby przewodu pokarmowego i ukła­du oddechowego, nerwice, psychozy, choroba Alzheimera i inne choroby mózgu, choroby za­kaźne, w tym grypa, gruźlica i AIDS; wiele uwagi po­święca się też zwalczaniu nikotynizmu, alkoholizmu i innych uzależnień, a także higienie środowiska i eko­logii, higienie ogólnej i osobistej, higienie pra­cy, higienie psychicznej i higienie życia codzien­nego, edukacji seksualnej. W zapobieganiu i leczeniu chorób społecz­nych ważną rolę odgrywa zdrowy styl życia, na który składają się: higiena, aktywność fizyczna, racjonalne żywienie,  unikanie uzależnień; umiejętność rozładowywa­nia stresów; akceptacja własnego „ja”; pogoda ducha i życzliwość dla innych; umiejętność ży­cia w rodzinie, w grupie społecznej, w pracy zawodowej; umiejętność życia w zgodzie z przy­rodą.
Plan wykładów jest tak układany, aby te­matyka z różnych cyklów przeplatała się, co po­zwala utrzymać zainteresowanie i uwagę słu­chaczy. Od początku istnienia Warszawskiej Szkoły Zdrowia do czerw­ca 2011 r. przeprowadzono 204 wykłady, w któ­rych każdorazowo uczestniczyło od 100 do 300 i więcej słuchaczy. Dzięki miłej atmosferze i wysokiemu poziomowi prelekcji, frekwencja rośnie z roku na rok; spora grupa osób uczęsz­cza na spotkania od kilku, kilkunastu, a nawet 25. lat. Na każdym odczycie zjawia­ją się też nowi słuchacze. W wielu wykładach uczestniczy młodzież szkolna i studenci. Wykład trwa godzinę, ale znacznie dłużej trwają odpowiedzi na pytania i dyskusje.

W roku szkoleniowym 1994/1995 Warszawska Szkoła Zdrowia wprowadziła spotkania panelowe w ramach cy­klu: „Biesiady o zdrowiu”. Dotychczas odbyło się 11 takich spotkań na tematy aktualnie nurtujące społeczeństwo, np. medycyna na­turalna, bezpieczna żywność, racjonalne spoży­wanie tłuszczów, wojna i pokój masła z marga­ryną, prawdy i mity o piciu alkoholu, choroby układu krążenia, zanieczyszczenia chemiczne żywności, współczesna kosmetologia, tzw. dieta optymalna i zapobieganie narkomanii, produkty prozdrowotne w jadłospisie.
Dla odbiorców opublikowano zbiór wykładów w formie dwóch monografii pt. Warszawska Szkoła Zdrowia – cz. I, jako nr 48 czasopisma „Problemy Hi­gieny” Polskiego Towarzystwa Higienicznego (1996), z wyborem wykładów wygłoszonych w pierw­szym pięcioleciu  i część II, jako nr 49 „Problemów Higieny” PTH (1998) z wyborem wykła­dów wygłoszonych w okresie dziesięciolecia istnienia Szkoły. Oba tomy ukaza­ły się pod redakcją prof. Ireny Celejowej. Spon­sorami wydawnictw były: Ministerstwo Zdro­wia, Urząd Marszałkowski Województwa Ma­zowieckiego, Zarząd m.st. Warszawy. Wykła­dy z lat 1999-2000 ukazały się w sześciu ze­szytach serii pt. „Szkoła Zdrowia” na łamach czasopisma „EKO-DOM”.

W wyniku wygranego konkursu Minister­stwa Zdrowia, w 2001r. ukazało się nowe cza­sopismo „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia”. Redaktorem naczelnym „Rocz­ników WSZ” jest również prof. Irena Celejowa.

Powodzenie „Roczników WSZ” jest zwią­zane z publikowaną na ich lamach ciekawą i ak­tualną tematyką w zakresie edukacji zdrowot­nej społeczeństwa polskiego oraz przystępną formą opracowania. Roczniki WSZ docierają do odbiorców z te­renu całej Polski: promoto­rów zdrowia, lekarzy, farmaceutów, do stacji sanitarno – epidemiologicznych, podobnych wol­nych wszechnic w innych miastach oraz do różnych organizacji i redakcji czasopism, zajmujących się problematyką zdrowia, higie­ną, dietetyką, profilaktyką oraz rekreacją fizycz­ną i treningiem zdrowotnym. „Roczniki WSZ” cieszą się wielkim uznaniem specjalistów i sze­rokiego grona czytelników. Monografie i cza­sopisma Warszawskiej Szkoły Zdrowia stano­wią jej trwały dorobek. Słu­chacze Szkoły otrzymują bezpłatnie materiały dydaktycz­ne i „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia”.

Główne miejsce w czasopiśmie zajmują wygłaszane w danym roku szkoleniowym wy­kłady. Oprócz wykładów i artykułów pismo zawiera stałe rubryki, jak: Inicjatywa godna naśladowania , W pracowniach i laboratoriach naukowych  W naszej bibliotece oraz Co piszą inni (o najnowszych książkach bądź wypisach z książek i czasopism nauko­wych – o stylu życia i sposobie żywienia). Teksty urozmaicają  przerywniki li­terackie: wiersze, fraszki czy aforyzmy. Na okładce widnieje „Hygiea”, reprodukcja namalowanego w 1934 r. obrazu Piotra Stachiewicza (własność Muzeum Farmacji w Krakowie). W opinii Czytelników i zna­komitych znawców zagadnień promocji zdrowia, które są treścią czasopi­sma, jest to wydawnictwo potrzebne i spełniające należycie swoje zadanie społeczne.

A oto fragment opinii eksperta w dziedzinie higieny i promocji zdrowia, prof. dr hab. n. med. Henryk Kirschnera:

„Roczniki WSZ” stanowią wysoce społecznie użyteczną pozycję wydawniczą, nawiązującą do najlepszych tradycji popularyzacji wiedzy o zdrowiu, jak również w pełni odpowiadającą wymaga­niom merytorycznym w tej dziedzinie.
Warszawską Szkolę Zdrowia można na­zwać „krzewicielką kultury zdrowotnej społe­czeństwa”. Sukces Szkoły jako publicznej in­stytucji dydaktyczno-naukowej wynika z wiel­kiego zapału i społecznego zaangażowania grupy wolontariuszy w pracę na rzecz popra­wy stanu zdrowia i aktywności populacji War­szawy. Dwudziestopięcioletnia, systematyczna dzia­łalność edukacyjno-oświatowa Warszawskiej Szkoły Zdrowia – zgodnie z opinią wielu uczo­nych, zasługuje na słowa najwyższej pochwa­ły: Summa cum laude.

W opracowaniu wykorzystano obszerne fragmenty publikacji:  M. Rotkiewicz  „Kultura Fizyczna” ,2003, nr 7-8 oraz I. Celejowej „Zdrowie Publiczne”, 2006, nr 4

Temat
Rozpoczęcie roku szkoleniowego 2018/2019

1. Zanieczyszczenia powietrza w Europie i Polsce a zdrowie – najnowsze raporty

2. Najczęstsze problemy zdrowotne osób starszych, jak sobie z nimi radzić i jak im zapobiegać?
3. Choroby odzwierzęce, w tym afrykański pomór świń – zagrożenie dla zdrowia ludzi
4. Zakażenia szpitalne, w tym sepsa – współczesne zagrożenia i prewencja
5. Choroby reumatyczne, ich charakterystyka. Jak się przed nimi bronić?
6. Probiotyki, prebiotyki, suplementy diety. Jak działają i czym się od siebie różnią?
7. Zakażenia układu oddechowego i skutki zdrowotne (wybrane przypadki)
8. Wątroba i jej znaczenie dla organizmu człowieka. Najczęstsze schorzenia, ich przyczyny oraz profilaktyka.
9. Kąpieliska, ocena ich przydatności do użytku, zagrożenia.

Podsumowanie wykładów – zakończenie roku szkoleniowego 2018/2019.

Temat Wykładowca
1. Żywienie w profilaktyce nowotworów – nowe spojrzenie naukowe dr Aleksandra Kozłowska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

2. Szczepienia przeciw grypie – fakty i mity dr hab. n.med. Aneta Nitsch-Osuch

Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. Tasiemce nadal groźne pasożyty prof. dr hab. n.med. Józef Knap

Kierownik Zakładu Epidemiologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

4. Reumatoidalne zapalenie stawów – wczesna diagnostyka i leczenie dr n.med. Krzysztof Kanecki

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

5. Profilaktyka w chorobach nerek dr hab. n.med. Michał Ciszek

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Temat Wykładowca
1. Terapia szyta na miarę. Czy indywidualizacja terapii jest konieczna? prof. dr hab. Piotr Tomaszewski

Dziekan Wydz. Ekologii Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej WUM w Warszawie

2. Dlaczego podczas spotkań towarzyskim spożywamy więcej? Perspektywa psychologiczna Dr Mariusz Jaworski

Zakład Psychologii Medycznej WUM w Warszawie

3. Bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii prof. dr hab. Jan Pachecka

Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej WUM w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

4. Alergie – choroby XXI w.Epidemiologia alergii i astmy w Polsce prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

5. Depresje w ciągu życia ludzkiego prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

kierownik II Kliniki Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii

6. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jako główny czynnik środowiskowego zagrożenia zdrowotnego mgr Krzysztof Skotak

Kierownik Pracowni Monitoringu Środowiska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

7. Higiena mózgu. Czy mózg ma płeć? dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

Kierownik Zakładu Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii AWF w Warszawie

8. Wielokierunkowa -plejotropowa- rola witaminy D prof. dr hab. Jadwiga Charzewska

kierownik Zakładu Epidemiologii i Norm Żywienia Instytut Żywności i Żywienia

9. Zagrożenia zdrowotne związane z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe i ich profilaktyka dr med. Elżbieta Łastowiecka – Moras

Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy Zakład Ergonomii CIOP Warszawa

Temat Wykładowca
1. Ekologia miast – zdrowe miasto, zdrowi mieszkańcy prof. dr hab. Henryk Zimny

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Katedra Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie

2. Pieczywo wczoraj i dziś prof. dr hab. Alicja Ceglińska

Kierownik Zakładu Technologii Zbóż SGGW w Warszawie

3. Wegetarianizm i weganizm aspekty zdrowotne mgr Jakub Sobiecki

stażysta Cancer Epidemiology Unit na Uniwersytecie Oksfordzkim

4. Żywienie a choroby oczu Dr hab. Jadwiga Hamułka

Katedra Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie

5. Mikrobiom człowieka – mikroorganizmy w zdrowiu i chorobie dr hab. n. med. Marta Wróblewska

epidemiolog, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM w Warszawie

6. Diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby żylnej cz.1 dr n. med.Tomasz.Grzela

flebolog, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii WUM w Warszawie

7. Diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby żylnej cz.2 Pdr n. med.Tomasz.Grzela

flebolog, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii WUM w Warszawie

8. Zespoły bólowe kręgosłupa – leczenie i profilaktyka dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

Kierownik Zakładu Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii AWF w Warszawie

9. Dlaczego azbest jest groźny? mgr Agnieszka Chruścikowska

Zakład Biologii Medycznej WUM w Warszawie

Temat Wykładowca
1. Oczekiwania konsumentów wobec produktów spożywczych ze względu na ich walory zdrowotne Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

2. Jakie jest zdrowie naszych dzieci Prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska

Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Uniwersytet Warszawski

3. Choroby urologiczne, zapobieganie i leczenie Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Kierownik Zakładu Urologii WUM

4. Cukrzyca – epidemia XXI wieku. Zapobieganie. Leczenie. Osiągnięcia w Polsce. Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel

Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM

5. Profilaktyka chorób serca lek. med. Joanna Grabska
6. Szkodliwość hałasu dla zdrowia Doc. dr Danuta Niedźwiecka-Kącik

AWF Warszawa, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

7. Wykorzystanie urlopu dla wzmocnienia zdrowia Prof. dr hab. Ewa Kozdroń

Kierownik Zakładu Rekreacji Ruchowej, AWF Warszawa

8. Suplementy – fakty i mity Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Kierownik Zakładu Opieki Farmaceutycznej WF WUM

9. Rehabilitacja w przywracaniu sprawności psychofizycznej Dr Beata Wojtyczek

Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia, AWF Warszawa

Temat Wykładowca
1. Zagrożenie tzw. „grypą żołądkową” Prof. dr hab. Bogumiła Litwińska

Kierownik Zakładu Wirusologii Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

2. BIESIADA O ZDROWIU

  • Wypadki na polskich drogach w ostatnim okresie
  • Przeciwdziałania wypadkom na drogach w świetle przepisów prawnych
  • Właściwe ratownictwo osób poszkodowanych w wypadkach drogowych
  • Pierwsza pomoc w wypadku drogowym
  • Dyskusja i wnioski

Inspektor Marek Fidos

Dyr. Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (20 min.)

Prof. dr hab. Ryszard Stefański

Uczelnia Łazarskiego (20 min.)

Dr n. med. Szyrwiński

CSK MSWiA (20 min.)

Mgr Marcin Żukowski

WSEiZ Absolwent (20 min)

3. Sport i sztuka. 100-lecie Olimpijskich Konkursów Sztuki Doc. dr Krzysztof Zuchora

AWF w Warszawie

4. Postępy w leczeniu chorób psychicznych Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

5. Manipulacje producentów masła i przetworów mlecznych ze szkodą dla konsumentów Prof. dr hab. Franciszek Świderski

Kierownik Katedry Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa SGGW

6. Jaką wodę pijemy? Dr inż. Jan Sobótka

Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM

7. Czynniki ryzyka w nowotworach złośliwych Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie

8. Trend światowy w stosowaniu „zielonych” energii. Doświadczenia Polski Dr inż. Jarosław Osiak

WSEiZ w Warszawie

9. Każdy musi umieć pływać! Prof. dr hab. Andrzej Kosmol

Kierownik Zakładu Sportu Niepełnosprawnych Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie

Temat Wykładowca
1. Żywienie a nasze geny Prof. dr hab. Grażyna Nowicka

Kierownik Zakładu Genomiki Żywienia Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

2. Choroby na skutek wadliwego działania układu odpornościowego
Dr n. med. Paweł Grzesiowski

Kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych Narodowy Instytut Leków w Warszawie

3. Higiena mieszkań Dr inż. Irena Kosińska

Instytut Medycyny Społecznej Warszawski Uniwersytet Medyczny,Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Kierunek Zdrowie Publiczne, Warszawa

4. Żeby nas nie zasypały śmieci Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5. O zachowanie rodziny Mgr Mariola Kosowicz

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta Centrum Onkologii w Warszawie

6. Mądra reklama Doc. dr inż. Jan Cetner

Dziekan Wydziału Zarządzania Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

7. Szczepienia główną bronią w zapobieganiu chorobom zakaźnym Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński

Kierownik Zakładu Epidemiologii Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

8. Czy Polacy są zdrowi? Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego

9. Ruch to zdrowie ciała i umysłu Prof. dr hab. Ewa Kozdoń

Kierownik Zakładu Rekreacji Ruchowej Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Władze

Władze
1

Kierownik - Prof. dr hab. Irena Celejowa

Prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowa studiowała wychowanie fizyczne i biologię, uzyskała dyplomy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistką w zakresie higieny, promocji zdrowia i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia sportowców. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny pełniła funkcje: kierownika Pracowni Żywienia Sportowców i Zakładu Higieny AWF w Warszawie, kierownika Zakładu Higieny i Żywienia oraz prorektora ds. nauki AWF w Gdańsku i kierownika Zakładu Wychowania Zdrowotnego w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest profesorem w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie – kierunek Zdrowie Publiczne. Skrypty i podręczniki pióra Ireny Celejowej stały się nieodłączną pomocą dla lekarzy, trenerów i studentów. Są to głównie: „Teoria i profilaktyka żywienia sportowców” (1983), „Odżywianie sportowców” (1981), „Rekord na talerzu czyli tajniki kuchni sportowca” (1990), „Żywienie w treningu i walce sportowej” (2001), „Żywienie w sporcie” (2008), „Wysiłek fizyczny a żywienie” (rozdział w pracy zbiorowej, 2011). Dorobek naukowy prof. I. Celejowej obejmuje ok. 200 prac naukowo-badawczych, przeglądowych, poglądowych i popularnonaukowych, w tym 18 w czasopismach i monografiach zagranicznych oraz 10 rozdziałów w pracach zbiorowych. Brała udział – z wygłoszeniem referatów – w spotkaniach naukowych w Czechosłowacji (czterokrotnie), Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, USA i ZSRR.

Najważniejszym kierunkiem badań naukowych prof. I. Celejowej było zapotrzebowanie żywieniowe sportowców klasy olimpijskiej (Prowadziła zespołowe badania dobowych wydatków energetycznych w oparciu o koszta energetyczne różnych czynności sportowych, zaczerpnięte z piśmiennictwa i w przeważającej mierze z badań własnych metodą kalorymetrii pośredniej. Badania całych bloków i ogólnej objętości treningów w biatlonie i zapasach w stylu wolnym były pierwszymi w literaturze światowej). W okresie dyskusji w świecie nad zapotrzebowaniem na białko w pracy fizycznej i w sporcie, kiedy przeważały opinie wśród czołowych fizjologów, że jest ono takie samo, jak dla osób nieaktywnych fizycznie, podjęła trudne badania na olimpijczykach na temat bilansów azotowych. Badając także azot wydalany wraz z potem udowodniła, że ucieczka azotu tą drogą jest czynnikiem limitującym zapotrzebowanie na białko u sportowców wyczynowych, które sięga 2,0 – 2,8 g/kgmc. Praca na ten temat zamieszczona w prestiżowym czasopiśmie „Nutrition and Metabolism”, dotycząca wyników badań nad bilansem azotowym i wydatkiem energii u ciężarowców rozbudziła wielkie zainteresowanie w świecie i jest dotychczas cytowana w piśmiennictwie zagranicznym. W wieloletnich zespołowych badaniach bilansowych nad regulowaniem masy ciała u zapaśników w stylu wolnym udowodniła, że najlepszą metodą jest stosowanie przez dłuższy czas ujemnego bilansu energetycznego. Krótkotrwałe zaś odwodnienie można dopuszczać pod warunkiem rehydratacji uzupełniającej także straty pierwiastków mineralnych, głównie sodu i potasu jeszcze przed startem. Wyniki wieloletnich badań posłużyły I. Celejowej do opracowania norm żywieniowych i przykładowych racji pokarmowych dla 46. dyscyplin sportowych, turystyki i studentów wf.

Prof. I. Celejowa badała też warunki mikroklimatyczne, higienę i bezpieczeństwo pracy w obiektach wychowania fizycznego i sportu, warunki higieniczne basenów pływackich i letnich obozów sportowych studentów wychowania fizycznego, higieniczne aspekty ławek szkolnych i in. Na podstawie wyników badań własnych i różnych autorów opracowała memoriał do władz sportowych i szkolnych.

Talent popularyzatorski I. Celejowej można śledzić w licznych publikacjach nt. zdrowego stylu życia, w czasopismach i poczytnych książkach: „Zdrowie przez cały rok” (1993, 1995), „Mody i diety w żywieniu – kompendium wiedzy o żywności i żywieniu” (1997), „Klucz do zdrowego żywienia” (2001).
25. rok prof. I. Celejowa kieruje wolną, społeczną wszechnicą „Warszawską Szkołą Zdrowia”, która zyskała znakomitą opinię, podobnie jak czasopismo „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia”, którego jest redaktorem naczelnym.
Od 2007 roku Warszawska Szkoła Zdrowia znajduje się w „Katalogu Dobrych Praktyk Unii Europejskiej” wśród 100 najlepszych pozarządowych organizacji w Europie.

Irena Celejowa nieustannie piórem i wystąpieniami publicznymi rekomenduje przywrócenie w polskich szkołach obowiązkowego przedmiotu o zdrowiu.
Za swą działalność naukową, popularyzatorską i społeczną, została odznaczona: m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia RP (2008), „Tytułem Honorowym Zasłużony Nauczyciel” (1987), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy” (1985), „Medalem Okolicznościowym IV Wieki Stołeczności Warszawy”, a także dyplomami „Popularyzator Nauki” (2005, 2006) i „Wyróżnieniem Nagrodą im. Profesora Aleksandra Szczygła”. Jest członkiem zwyczajnym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

2

Zastępca Kierownika – doc. dr Danuta Niedźwiecka- Kącik

Kontakt

Kontakt

Warszawska Szkoła Zdrowia przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania

ul. Olszewska 12

00-792 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Wiśniowa 14/14

02-563 Warszawa