Wydział Inżynierii i Zarządzania

Wydział Inżynierii i Zarządzania

O Wydziale Inżynierii i Zarządzania

O Wydziale

Wydział Inżynierii i Zarządzania powstał 1 września 2016 r., w wyniku połączenia Wydziałów Ekologii oraz Zarządzania. Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do przyszłych menedżerów, inżynierów i specjalistów, którzy chcą zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędne we współczesnym świecie. Dyplom ukończenia studiów otwiera absolwentom drogę do kariery w bardzo pożądanych przez rynek pracy zawodach. Funkcje Dziekana Wydziału pełni dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ.

Kierunki studiów na Wydziale Inżynierii i Zarządzania

Kierunki

Na Wydziale Inżynierii i Zarządzania możesz podjąć studia na 6 kierunkach.
Przyjęcia na wszystkie kierunki odbywają się bez egzaminów wstępnych, liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Informatyka

Informatyka

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie

Zarządzanie

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Zdrowie Publiczne

Zdrowie Publiczne

 

Tytuły zawodowe

Absolwenci poszczególnych kierunków otrzymują następujące tytuły zawodowe:

inżynier

Informatyka

inżynier / magister inżynier

Ochrona Środowiska

inżynier

Mechanika i Budowa Maszyn

inżynier / magister inżynier

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

licencjat / magister

Zarządzanie

licencjat

Zdrowie Publiczne

Forma zajęć

Zajęcia

Studenci Wydziału Inżynierii i Zarządzania oprócz zajęć prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia, mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez:

  • uczestnictwo w licznych studenckich kołach naukowych,
  • prowadzenie badań,
  • prezentację wyników na konferencjach, samodzielnie bądź ze swoimi opiekunami naukowymi.

Działalność ta bezpośrednio nawiązuje do bogatych i wieloletnich doświadczeń i tradycji naukowo-dydaktycznej oraz studenckiej Wydziałów Ekologii i Zarządzania, które stworzyły podwaliny pod obecny wydział Inżynierii i Zarządzania.

Sukcesy Wydziału

Sukcesy

Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ wraz z Gminą Miasta Płońsk, Gminą Płońsk, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Płońsku sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o.o., Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Płońsku sp. z o.o. oraz Zarządem Dróg i Mostów w Płońsku sp. z o.o. jest założycielem Płońskiego Klastra Energii. Celem Klastra jest skoordynowane równoważenie podaży, wytwarzania, dystrybuowania i obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej.

WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce, dzięki czemu nasu studenci mogą uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management.
Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymuje się po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie.

Misja i Wizja Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Misja i Wizja

MISJA

Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących zdobywać wiedzę, uzyskiwać nowe umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
Ofertę swą Wydział Inżynierii i Zarządzania kieruje do osób dorosłych, niezależnie od wieku, zgodnie z koncepcją kształcenia przez całe życie.
Podstawowa oferta Wydziału jest skierowana do osób, które posiadają wykształcenie średnie, zwieńczone egzaminem dojrzałości, ale Wydział posiada propozycje także dla osób, nieposiadających wykształcenia średniego, jak i dla osób posiadających już wykształcenie wyższe. Oferta Wydziału Inżynierii i Zarządzania kierowana jest do osób o zróżnicowanych możliwościach finansowych.

WIZJA

Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ chce być liczącą się jednostką dydaktyczną, konkurującą z działającymi na tym samym terenie uczelniami o wieloletniej tradycji dzięki oferowaniu kształcenia w zakresie unikalnych specjalności w ramach kilku kierunków studiów, sprawnej realizacji procesu dydaktycznego i wysokim poziomie obsługi w Dziekanacie.

Jednocześnie pragnie utrzymywać wysoki poziom kształcenia, dbając o korzystną relację jakości kształcenia do jego kosztów. Wydział Inżynierii i Zarządzania pragnie być liczącą się jednostką naukowo-badawczą, przede wszystkim w zakresie poszukiwań rozwiązań inżynierskich i menedżerskich, wiążących aspekt techniczny, społeczny, w tym ekonomiczny, z aspektem środowiskowym.
Działalność naukowo-badawcza Wydziału powinna stać na poziomie, umożliwiającym jej finansowanie w znacznym stopniu ze źródeł zewnętrznych, w tym przez jednostki gospodarcze. Zarówno w zakresie kształcenia, jak i badań naukowych, działaniami Wydziału powinna kierować wrażliwość ekologiczną, opartą na rzetelnej wiedzy o środowiskowych skutkach poszczególnych rozwiązań, a sprzeciwiająca się ekologicznym modom i uprzedzeniom, biorącym swe źródło w populistycznie pojmowanym ekologizmie.

Rada Pracodawców

Rada

Naszym celem jest, aby zapewnić jak najwyższą jakość kształcenia, dopasowaną do oczekiwań rynku pracy. Dlatego też powołaliśmy przy Wydziale Radę Pracodawców. Członkami Rady są przedstawiciele sfery biznesu oraz administracji publicznej, którzy ściśle współpracują z Uczelnią.