Zarządzanie

Zarządzanie

Studia II stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia II stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 2 lata
Tytuł MAGISTER
Język studiów polski, angielski
Rok akademicki 2024/2025

Dlaczego warto podjąć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów, szczególnie w:

  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością w zakresie zgodnym ze zrealizowaną specjalnością np. produkcyjnych, usługowych, instytucjach konsultingowych, korporacjach międzynarodowych, agencjach badań rynku i reklamy, agencjach PR-owych,
  • jednostkach administracji publicznej samorządowej, rządowej (centralnej i terenowej), państwowej oraz ich jednostkach gospodarczych,
  • instytucjach non-profit.

Studia II stopnia to naturalna kontynuacja studiów licencjackich. Dzięki WSEiZ możesz uzyskać tytuł magistra w murach jednej uczelni, co pozwoli Ci jeszcze lepiej przygotować się na wyzwania zawodowe, jakie postawi przed Tobą rynek pracy.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie będą się sprawnie posługiwać nowożytnym językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania, co pozwoli im podjąć aktywność w zinternacjonalizowanym środowisku. Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia umożliwiających uzyskanie wysokospecjalistycznej wiedzy i kompetencji badawczych z zakresu wybranych dyscyplin naukowych w ramach nauk społecznych. Mogą ponadto doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje w ramach zinstytucjonalizowanych form kształcenia specjalistycznego (szkoleń, kursów, konferencji naukowoszkoleniowych itp.). Absolwenci będą potrafili inspirować i organizować działania służące własnemu rozwojowi zawodowemu oraz kształceniu innych w ramach świadomej realizacji koncepcji lifelong learning.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie

Warunki przyjęcia

Aby móc rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie, powinieneś spełniać następujący warunek:

posiadać dyplom ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji znajdziesz w Regulamin przyjęć na studia w roku akademicki 2024/2025 oraz w Uchwała Senatu WSEiZ w sprawie Regulaminu przyjęć na studia.

Zakres studiów

Zakres studiów
Jako absolwent zostaniesz wyposażony w zaawansowane umiejętności i kompetencje menedżerskie umożliwiające skuteczne i efektywne rozwiązywanie tych problemów, w tym:

krytycznej analizy, syntezy i twórczej interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali,

oceny wpływu makro- i mikrootoczenia na te zjawiska (procesy),

przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w szczególności strategicznych, w oparciu o zasady etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

Specjalności na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2024/2025

SPECJALNOŚCI

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmujesz po pierwszym semestrze studiów II stopnia.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia II stopnia, przejdź do programu studiów lub opisu specjalności. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów charakteryzować się będą kreatywnością i elastycznością, wykazywać będą postawę innowacyjną i otwartą na nowe rozwiązania, a zdobytą wiedzę będą potrafili zastosować w praktyce i zaadaptować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Zdobyte w czasie studiów umiejętności interpersonalne pozwolą absolwentom umiejętnie i efektywnie organizować i kierować pracą zespołową oraz skutecznie komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi 6 kręgami odbiorców, a także negocjować i przekonywać.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie będą przygotowani do pracy na stanowiskach:

  • specjalistycznych w systemie zarządzania,
  • menadżerów średniego i wyższego szczebla, − doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,
  • a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł 490 zł 700 zł

 

Wpisowe na studia drugiego stopnia dla absolwentów WSEiZ wynosi – 300 zł!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 490 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.