Współpraca międzynarodowa

Współpraca

Wyjazdy i praktyki zagraniczne

Wyjazdy i praktyki zagraniczne

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie umożliwiamy studentom i pracownikom rozwój w ramach wyjazdów i praktyk zagranicznych. Współpracujemy z uczelniami zarówno z Unii Europejskiej, jak i poza Wspólnotą. Taka współpraca wzmacnia kompetencje naszych studentów i pozwala rozwijać się Uczelni, dzięki czemu jest ona konkurencyjna i atrakcyjniejsza dla kandydatów.

Władze Uczelni postrzegają Umiędzynarodowienie kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie jako działania priorytetowe.


W 2012 r. Senat WSEiZ przyjął Strategię umiędzynarodowienia kształcenia, która zakłada osiągnięcie tego celu między innymi poprzez:

  • poszerzenie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych oraz oferty studiów prowadzonych w języku angielskim,
  • prowadzenie wspólnych studiów z uczelniami zagranicznymi, które mogą prowadzić do uzyskania podwójnych dyplomów ukończenia studiów,
  • dbałość o rozwijanie międzynarodowej mobilności studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników.

W ramach Strategii pozyskujemy nowe uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+ oraz organizujemy wykłady i spotkania z autorytetami naukowymi z zagranicy.

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie wzmacniamy współpracę z zagranicą również na płaszczyźnie naukowej i badawczej. Wspieramy i inicjujemy międzynarodowe projekty oraz badania, a także organizujemy międzynarodowe konferencje naukowe.

Uczelnie partnerskie

Aby wzbogacić poziom jakości kształcenia oraz nawiązywać wartościowe kontakty naukowe, w WSEiZ podejmujemy współpracę z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi na świecie. Pozwala to na tworzenie wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych, organizowanie spotkań czy na wymianę informacji, w tym również tworzenie wspólnych publikacji. Umożliwiamy w ten sposób naszym studentom i pracownikom zdobywanie unikalnych doświadczeń.

Uczelnie partnerskie

Podwójny dyplom

W 2015 r. WSEiZ zawarła umowę o współpracy z Herzing University, USA. Umożliwia ona absolwentom studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w WSEiZ uzyskanie, obok polskiego dyplomu, również amerykańskiego dyplomu Bachelor of Science in Business Management wydanego przez Herzing University. Amerykański dyplom otrzymuje się po odbyciu tylko jednego roku studiów Bachelor of Science w tym Uniwersytecie.

WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce. Po zakończeniu studiów w USA absolwenci mogą ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok i podjęcie pracy w ramach tzw. Optional Practical Training. Herzing University we współpracy z WSEiZ zapewni wszystkim chętnym do podjęcia studiów niezbędną pomoc w procesie ubiegania się o wizę studencką do USA, a także w uzyskaniu jej przedłużenia i znalezieniu miejsca płatnych

Podwójny dyplom

Erasmus+

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania od 2003 roku uczestniczy w programach edukacyjnych organizowanych w ramach Unii Europejskiej. W 2003 roku rozpoczęliśmy udział w programie LLP/ERASMUS, w latach 2007–2013 posiadaliśmy tzw. Rozszerzoną Kartę Erasmus, natomiast w roku 2014 przystąpiliśmy do programu ERASMUS+.

Erasmus+, to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Opiera się on na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013, takich jak program „Uczenie się przez całe życie”, program „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Erasmus+

Umowy partnerskie

Umowy partnerskie

Celem prowadzonej przez WSEiZ międzynarodowej współpracy bilateralnej z zagranicznymi ośrodkami akademickimi jest podejmowanie wspólnych inicjatyw dydaktycznych oraz naukowo-badawczych, w szczególności:

  • organizacja badań terenowych,
  • organizacja spotkań i konferencji naukowych,
  • sporządzanie planów, programów i metodyk badań,
  • szeroko pojęta wymiana informacji i materiałów dydaktycznych,
  • publikacja artykułów naukowych, prowadzenie i recenzowanie prac naukowych i dyplomowych,
  • współpraca studenckich kół naukowych, realizacja wspólnych projektów badawczych,
  • wzajemne konsultacje programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów.

Do najważniejszych partnerów zagranicznych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie należą:

Armenia:

Eurasia International University w Erywaniu

Białoruś:

Белорусский Национальный Технический Университет (Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Mińsku)

Брестский Государственный Политехнический Колледж (Brzeski Państwowy College Politechniczny w Brześciu)

Баранавіцкі Дзяржаўны Ўніверсітэт (Baranowicki Uniwersytet Państwowy w Baranowiczach)


Brazylia:

Universidade Federal Fluminense (Federal Fluminense University) w Niterói – Rio de Janeiro

Kazachstan:

Семей Қаласының Шәкәрім Атындағы Мемлекеттік Университеті (Państwowy Uniwersytet Shakarim w Semej)

Әл-Фараби Атындағы Қазақ Ұлттық Университеті (Kazachski Państwowy Uniwersytet Al-Farabi w Ałmaty)

Litwa:

Vytauto Didžiojo Universiteto Kauno Botanikos Sodas (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie)

Kauno Mišku ir Aplinkos Inžinerijos Kolegija (Uniwersytet Nauk Stosowanych, Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie)

Łotwa:

Daugavpils Universitāte (Uniwersytet Dyneburski)

Rosja:

Мещерский Научно-Технический Центр (Mieszczerski Ośrodek Naukowo-Techniczny w Riazaniu)

International Academy of Ecology and Life Protection Sciences w St. Petersburgu

Донской Государственный Технический Университет (Państwowy Uniwersytet Techniczny w Rostowie)

Рязанский Государственный Агротехнологический Университет Имени П.А. Костычева (Riazański Państwowy Uniwersytet Agrotechnologiczny im. P.A. Kostyczewa w Riazaniu)

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej:

Herzing University (Uniwersytet Herzinga) w Wisconsin


Ukraina:

Сумський державний університет посилює лідерство (Sumski Uniwersytet Państwowy w Sumach)

Дендрологічний парк „Софіївка” Національної академії наук України Dendrologiczny Park „Zofiówka” – Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Humaniu)

Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (Instytut Hydrotechnicznych Technologii i Melioracji Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk w Kijowie)

Львівський національний університет імені Івана Франка (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franki we Lwowie)

Національний природний парк «Гуцульщина» у Косові (Narodowy Park Przyrodniczy „Huculszczyzna” w Kosow)

Державний природознавчий музей Національної академії наук України (Państwowe Przyrodnicze Muzeum Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie)

Національний університет біоресурсів і природокористування України (Państwowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Wykorzystania Przyrody Ukrainy w Kijowie)

Бердянський університет менеджменту і бізнесу (Uniwersytet Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku)

Національний Університет Харчових Технологій (Państwowy Uniwersytet Technologii Żywności w Kijowie)

Товариство польської культури ім. Ф. Карпінського в Івано-Франківську (Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Iwano-Frankiwsku)

Dwustronna współpraca naukowo-dydaktyczna z zagranicznymi ośrodkami akademickimi w znaczący sposób wpływa na określanie i osiąganie efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez WSEiZ. Ponadto, wzmacnia potencjał intelektualny i kreatywność kadry naukowej poprzez udział, organizację i współorganizację wielu konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym oraz liczne publikacje naukowe. Współpraca z ośrodkami naukowymi w zakresie dydaktyki służy podnoszeniu jakości kształcenia, uatrakcyjnieniu procesu dydaktycznego, a także doskonaleniu programów kształcenia.

Kontakt

Kontakt

Biuro Marketingu i Współpracy Międzynarodowej

ul. Olszewska 12

Koordynator Uczelnianego Programu ERASMUS+

mgr inż. Karolina Urban

ul. Olszewska 12