Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Wymagane dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane od obywateli polskich

Aby zapisać się na studia do WSEiZ powinieneś wcześniej przygotować następujące dokumenty:

 • wypełniony i wygenerowany z rekrutacji on-line kwestionariusz,
 • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu; odpis świadectwa nie jest kserokopią),
 • oryginał dowodu osobistego (do wglądu),
 • 1 aktualne i podpisane zdjęcie, na jasnym tle (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek Ochrona Środowiska I i II stopnia (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie podczas zapisu na studia),
 • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu (nie wymagamy dostarczenia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej). Powyższe dokumenty obowiązują również absolwentów WSEiZ,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat związanych z procesem rekrutacji.

Jeśli chcesz zostać studentem WSEiZ komplet wyżej wymienionych dokumentów osobiście złóż w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12. Tu znajdziesz kontakt i godziny urzędowania Rektoratu.

W następnej kolejności w Rektoracie podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia i jesteś wpisany na listę studentów WSEiZ!


Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane od cudzoziemców

Jeśli nie jesteś obywatelem polskim aby aplikować na studia do WSEiZ powinieneś:

 • dokonać rejestracji online i wypełnić formularz na apply.wseiz.pl.
  Imię i nazwisko wpisz alfabetem łacińskim zgodnie z danymi w paszporcie. Pozostałe dane w kwestionariuszu wypełnij w języku łacińskim, stosując transliterację lub dane z oficjalnego tłumaczenia na język polski lub angielski.
  Jeśli w trakcie rejestracji nie masz wszystkich danych, możesz je zaktualizować później na swoim spersonalizowanym koncie użytkownika.

Skompletuj następujące dokumenty i prześlij ich skany na swoje konto użytkownika w systemie online:

 • pierwsza strona paszportu z Twoimi danymi;
 • fotografia (tak jak do dokumentów, wyraźny, kolorowy obraz na równomiernie oświetlonym białym lub jasnym tle);
 • świadectwo uprawniające do podjęcia studiów – wraz z suplementem i apostille (od obywateli Ukrainy i Białorusi apostille nie jest wymagane);
 • tłumaczenie uwierzytelnione (tj. wykonane przez tłumacza przysięgłego) świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów – wraz z suplementem (obywatelom Ukrainy i Białorusi wystarczy zwykłe tłumaczenie);
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego np. certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1. Dodatkowo, po krótkiej rozmowie kwalifikacyjnej wybierzemy najlepszą opcję, która przygotuje Cię do podjęcia studiów w języku polskim np. kurs przygotowawczy języka polskiego;
 • zaświadczenie stwierdzające, iż uzyskane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych na terytorium kraju, w którym zostało wydane. Takie zaświadczenie możesz uzyskać w szkole, Ambasadzie RP, Ministerstwie Edukacji Narodowej lub w wydziale konsularnym przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju, w którym dokument został wydany (od obywateli Ukrainy i Białorusi zaświadczenie nie jest wymagane. Sprawdź, kto jeszcze jest zwolniony z procedury uznania świadectw);
 • tłumaczenie uwierzytelnione zaświadczenia potwierdzającego, że uzyskane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych (od obywateli Ukrainy i Białorusi tłumaczenie nie jest wymagane);
 • zaświadczenie lekarskie (wymagane tylko od kandydatów na kierunek Ochrona Środowiska – pobierz wzór zaświadczenia).

Jeśli jesteś niepełnoletni musisz dostarczyć wypełniony i podpisany komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia na uczelnię niepełnoletniego kandydata. Wszystkie wymagane dokumenty znajdziesz w zakładce rekrutacja cudzoziemcy.

Jeśli chcesz studiować na studiach II stopnia powinieneś dostarczyć m.in.:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (nie wymagamy świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz ich tłumaczenia).


Wymagania do zagranicznych dyplomów