Wydział Architektury

Architektura

O Wydziale Architektury

O Wydziale

Wydział Architektury WSEiZ powstał 1.07.2000 r., na mocy Zarządzenia 2/2000 Rektora WSEiZ i uchwały Senatu WSEiZ z 20.05.2000 r. Pierwszym Dziekanem Wydziału został doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz, który tę funkcję pełnił aż do 31.08.2014 roku. Zastąpiła go na tym stanowisku dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof WSEiZ, która pełni funkcję Dziekana do dziś.

Kierunki studiów na Wydziale Architektury

Kierunki

Na Wydziale Architektury w WSEiZ możesz podjąć studia na 5 kierunkach.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Kliknij w wybrany kierunek, aby dowiedzieć się więcej

Architektura Krajobrazu

Architektura

Architektura Wnętrz

Architektura

Budownictwo

Budownictwo

Wzornictwo

Wzornictwo

 

Tytuły zawodowe

Absolwenci poszczególnych kierunków otrzymują następujące tytuły zawodowe:

 

inżynier / magister inżynier

Budownictwo

 

licencjat  / magister

Architektura Wnętrz

 

inżynier

Architektura Krajobrazu

 

inżynier architekt/ magister inżynier architekt

Architektura

 

licencjat

Wzornictwo

Forma zajęć

Zajęcia

Na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Architektury kształcenie ma charakter interdyscyplinarny. Łączymy zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dbamy, aby na bieżąco uaktualniać listę specjalności oraz dostosowywać treści kształcenia do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. W ramach studiów przygotowujemy naszych studentów do samodzielnego wykonywania projektów spełniających wymogi kompozycyjne, funkcjonalne, techniczne i ekologiczne.

 

Dzięki temu nasi absolwenci są postrzegani przez pracodawców jako wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy dysponują niezbędną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Na naszym Wydziale prowadzone są ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne i terenowe. Poza przewidzianymi w poszczególnych programach studiów przedmiotami, studenci mogą uczestniczyć we wspólnych zajęciach fakultatywnych, np.:

 • fotografii naukowej,
 • fotografii przyrodniczej,
 • rysunku i malarstwa w plenerze,
 • grafiki komputerowej,
 • architektury i sztuki,
 • ochrony i kształtowania krajobrazu zurbanizowanego i obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Sukcesy wydziału

Sukcesy wydziału

Od momentu założenia w 2000 roku Wydział Architektury WSEiZ otrzymał wiele pozytywnych ocen oraz wyróżnień:

1

Wyróżnienie w rankingu:

Top 10 for the Future Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa miesięcznika Builder. WSEiZ została nagrodzona jako jedyna uczelnia niepubliczna!

2

Pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Przyznana ocena świadczy o wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych przez Wydział kierunkach. Była to pierwsza pozytywna ocena instytucjonalna przyznana uczelni niepublicznej.

3

Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Komisja wyróżniająco oceniła współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunku. W ocenie zostały także podkreślone takie elementy jak:

 • zbieżność programów kształcenia wszystkich kierunków i poziomów prowadzonych studiów są zbieżne z deklarowanym w strategii Wydziału profilem absolwenta;
 • mechanizmy optymalizujące jakość kształcenia na podstawie rozwoju jakościowego kadry nauczającej i rozbudowy infrastruktury oraz współpracy z interesariuszami zewnętrznymi;
 • wysoka jakość kształcenia, różnorodność oferty edukacyjnej, innowacyjność form i metod kształcenia, odpowiednią infrastrukturę, dbałość o wysokie kwalifikacje kadry;
 • dojrzały system zapewnienia jakości;
 • pozytywne opinie studentów o salach dydaktycznych, pracowniach i laboratoriach.
4

Uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura

Decyzją MNiSW Wydział Architektury WSEiZ – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w Polsce – otrzymał takie uprawnienia. Studia kończą się tytułem magistra inżyniera architekta. Tytuł jest niezbędny do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych, a tym samym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Misja i Wizja Wydziału Architektury

Misja i Wizja

Misją Wydziału Architektury WSEiZ jest nowoczesne, interdyscyplinarne kształcenie w warunkach realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie (lifelong learning), mające na celu przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych, umożliwiających absolwentom:

 • Skuteczną, odpowiedzialną ochronę oraz kreatywne kształtowanie otoczenia przyrodniczego, technicznego, artystycznego, społecznego, kulturowego w trosce o kondycję i rozwój człowieka w warunkach wdrażania idei zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju);
 • efektywną realizację zadań zawodowych oraz kreatywną adaptację do ewoluujących potrzeb i oczekiwań rynku pracy, w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i budowania gospodarki opartej na wiedzy oraz umiejętnościach absolwentów;
 • czynny i świadomy udział w rozwoju Mazowsza oraz Polski dzięki nabytej wiedzy, profesjonalnym umiejętnościom, mobilności oraz zaspokajaniu potrzeby kształcenia ustawicznego.

Misją Wydziału Architektury WSEiZ jest także podejmowanie, prowadzenie i inspirowanie projektów, prac badawczo-rozwojowych, badań naukowych, mających na celu pogłębianie wiedzy oraz opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań służących człowiekowi, a także kreatywnemu kształtowaniu otoczenia przyrodniczego, technicznego i społeczno-kulturowego w warunkach zrównoważonego rozwoju.


Wydział Architektury WSEiZ koncentruje się na:

 • kształceniu cenionych i poszukiwanych przez pracodawców, wysoko wykwalifikowanych absolwentów, potrafiących skutecznie i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe oraz kreatywnie adaptować się do ewoluujących potrzeb i oczekiwań rynku pracy;
 • podejmowaniu, prowadzeniu i inicjowaniu projektów, prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy, a także opracowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań służących człowiekowi oraz jego środowisku, w myśl idei zrównoważonego rozwoju

 • ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zarówno w zakresie działalności dydaktycznej, jak i naukowej;
 • nowoczesnym i sprawnym zarządzaniu Jednostką, z myślą o dalszym rozwoju kadry naukowo-badawczej oraz infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej;
 • dążeniu do poszerzenia uprawnień w zakresie kształcenia (m in. o nowe kierunki studiów, kształcenie na studiach II stopnia) oraz w zakresie nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach adekwatnych do kierunków kształcenia i obszarów działalności artystycznej i naukowej;
 • dążeniu do dalszego podwyższania pozycji Wydziału w systemie kategoryzacji prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rada Pracodawców

Rada

Chcemy zapewnić jak najwyższą jakość kształcenia, dopasowaną do oczekiwań rynku pracy. Dlatego też powołaliśmy przy Wydziale Radę Pracodawców. Członkami Rady są uznani przedstawiciele sfery biznesu oraz administracji publicznej, którzy ściśle współpracują z Uczelnią.