Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Studia I stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia I stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów stacjonarne w dni powszednie
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 3,5 roku
Tytuł INŻYNIER
Język studiów polski
Rok akademicki 2023/2024

Dlaczego warto studiować Ochronę Środowiska w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

W Polsce wydatki na ochronę środowiska wciąż rosną – w 2019 roku wyniosły ponad 64 mld zł. Obecne uwarunkowania prawne oraz wyzwanie stojące przed szeroko rozumianą ekologią w Polsce i Unii Europejskiej sprawiają, że przyszłość należy do ochrony środowiska ponieważ bez inwestycji w ochronę środowiska przyszłość nas, ludzi jest zagrożona. W związku z tym, jako absolwent kierunku Ochrona Środowiska I stopnia, będziesz realizował zadania takie jak:

 • ograniczenie energochłonności,
 • zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • racjonalizacja zużycia surowców,
 • usprawnienie gospodarowania odpadami,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń atmosfery, co w kontekście stopnia zanieczyszczenia powietrza w Polsce ma ogromne znaczenie,
 • poprawa jakości wód wraz z udoskonaleniem technicznym procesu oczyszczania ścieków.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań w gospodarce światowej w XXI wieku – zgodnie z troską o planetę, jej zasoby i jakość życia przyszłych pokoleń. Oznacza to, że dla specjalistów z tej dziedziny będą otwierać się liczne ścieżki zawodowe. Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł bardzo szybko odnaleźć się na rynku pracy oraz realizować projekty mające realny wpływ na środowisko naturalne.

Ochrona Środowiska to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi. Jako przyszły specjalista do spraw ochrony środowiska otrzymasz:

 • kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska wynikającymi z działalności człowieka,
 • wiedzę na temat sposobów naprawy (waloryzacji) środowiska przyrodniczego,
 • umiejętności stosowania w praktyce różnorodnych technologii ochrony środowiska.

Jesteśmy jedną z dwóch niepublicznych uczelni na Mazowszu, która umożliwia studiowanie Ochrony Środowiska. Ekologia jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania WSEiZ.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz pogłębić swoją wiedzą z zakresu ochrony środowiska na studiach II stopnia. Więcej na ten temat znajdziesz w tym miejscu.

Zakres studiów

Zakres studiów

60% zajęć na kierunku Ochrona Środowiska stanowią ćwiczenia: audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Zajęcia prowadzone są m.in. w laboratoriach: biologicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym, zoologicznym, toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów, oczyszczania ścieków, informatyki.

Zależnie od realizowanej specjalności jako student zyskasz poszerzone kompetencje pozwalające na realizację zadań zawodowych w zakresie:

utylizacji, unieszkodliwiania przyrodniczego i technicznego użytkowania odpadów, gospodarki wodno ściekowej oraz oddziaływania obiektów gospodarki odpadowej i wodnej na środowisko,

uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i prawnych działalności w zakresie wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp.),

udziału w opracowywaniu programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin,

wdrażaniu w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego; dokonywaniu oceny ekonomicznej efektywności oraz poszukiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska,

czynnej ochrony biosfery, udziału w inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywaniu ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzeniu monitoringu środowiska, programowaniu działań z zakresu kształtowania krajobrazu i zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.Będziesz posiadał również umiejętności:

sprawnego posługiwania się piśmiennictwem fachowym oraz aktami prawnymi z zakresu

ochrony środowiska, działalności inżynierskiej oraz działalności gospodarczej,

skutecznej pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania własne oraz zadania zlecone.

Specjalności na kierunku ochrona środowiska rok akademickim 2023/2024

Specjalności
Na studiach pierwszego stopnia kierunku Ochrona Środowiska proponujemy następujące specjalności:

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Ochrona Środowiska podajesz przy składaniu dokumentów. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmiesz po drugim semestrze studiów I stopnia.
<br\>Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Ochrona Środowiska przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy
Szczególnie obecnie poszukiwani są specjaliści z zakresu:

pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

planowania i koordynacji gospodarki wodno-ściekowej,

wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej,

doskonalenia procesów logistycznych w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów,

opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin.

Stanowiska pracy wymagające posiadania powyższych kompetencji czekają na Ciebie w wyspecjalizowanych firmach i instytucjach zajmujących się wykorzystaniem OZE, gospodarką wodno-ściekową i odpadową oraz czynną ochroną środowiska. Pracę znajdziesz również w licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach studialno-projektowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji regionalnej i centralnej.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe*
(opłata jednorazowa)
Czesne **
(12 rat w roku akad. 23/24)
85 zł promocja 190 zł* 710 zł
85 zł promocja 190 zł* 640 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

 • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
 • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 490 zł.
 • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 390 zł.
 • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

* Promocja dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty na studia do 30.09. br.
* Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2023/2024 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria