Rada Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Rada Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Rada Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ utworzona została w wyniku połączenia Wydziałów Ekologii i Zarządzania w jeden, prężnie działający Wydział Inżynierii i Zarządzania. Ideą powstania Rady Pracodawców nowego Wydziału WSEiZ jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego m.in. w celu doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

W skład Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ w Warszawie wchodzą przedstawiciele dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz instytucji takich jak:

WSEiZ powołując Radę Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania pragnie:

 • doskonalić programy kształcenia
 • pełniej dostosować ofertę kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy
 • budować wysoką kulturę jakości kształcenia
 • podnosić atrakcyjność procesu dydaktycznego
 • rozwijać wzajemną współpracę
 • kreować warunki do wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady

Przedstawicieli Rady mają wpływ na procesy dydaktyczne w Uczelni poprzez:

 • konsultowanie, rozwój i ocenę przygotowanych przez Wydziały programów kształcenia,
 • projektowanie programów studiów podyplomowych – „studia szyte na miarę”,
 • przekazywanie informacji i wskazówek, które mają wpływ na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia,
 • umożliwienie realizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży, warsztatów na terenie siedziby Pracodawcy,
 • realizację prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste problemy współpracujących Pracodawców,
 • prowadzenie przez Pracodawców zajęć dydaktycznych,
 • udział Pracodawców w egzaminach dyplomowych.

Rada Pracodawców jest również doskonałym forum wymiany myśli, doświadczeń i rozszerzania płaszczyzn współpracy pomiędzy Uczelnią i zrzeszonymi podmiotami, przyczyniając się jednocześnie do ułatwienia swobodnego przepływu idei między światem nauki, biznesu i administracji publicznej. Uczelnia pragnie również wspólnie z członkami Rady realizować prace naukowo-badawcze, projektowe, jak również współorganizować projekty o charakterze edukacyjnym, czy popularyzatorskim.

Podstawowe zasady działania pracodawców na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii i Zarządzania WSEiZ.

Podstawowe zasady działania

Pracodawcy pragną wspierać organa Wydziału i Uczelni w kształtowaniu jakości kształcenia, prowadzonego na Wydziale.

Podstawową formą współpracy jest opiniowanie przedłożonych projektów programów kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach i innych dokumentów. Projekty należy przekazywać pracodawcom w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, opinie będą przekazywane Dziekanowi bądź innym zainteresowanym osobom (studentom, pracownikom) w formie ustnej lub pisemnej (e-mail).

Pracodawcy pragną przedstawiać propozycje dotyczące kształcenia w ramach poszczególnych kierunków, specjalności i przedmiotów, a także proponować realizowanie nowych.

Pracodawcy pragną uczestniczyć w dyskusjach, prowadzonych w gronie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w charakterze ekspertów, a w szczególnych przypadkach – także w dyskusjach Rady Wydziału, w charakterze zaproszonych gości.

Wiedząc, że kontakty na niskich poziomach decyzyjnych są najbardziej skuteczne, pracodawcy pragną mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z Samorządem Studentów i poszczególnymi nauczycielami akademickimi.

Spotkania Rady Pracodawców będą stanowić cenne uzupełnienie wyżej opisanych form działania. Zważywszy na doradczy charakter działań pracodawców na rzecz Wydziału, w gronie Rady Pracodawców należy dążyć do wypracowania konsensu, ewentualnie przedstawić odmienne opinie. Podejmowanie decyzji poprzez głosowanie nie wydaje się zasadne.