Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria

Studia I stopnia

O kierunku

O kierunku
Rodzaj studiów praktyczny profil kształcenia
Forma studiów stacjonarne w dni powszednie
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 3,5 roku
Tytuł INŻYNIER
Język studiów polski
Rok akademicki 2024/2025

PODWÓJNY DYPLOM

Dlaczego warto studiować Zarządzanie i Inżynierię Produkcji w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Jako absolwent studiów będziesz umiał łączyć aspekty ekonomiczne i technologiczne z aspektem środowiskowym. Zostaniesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, będziesz też cennym pracownikiem w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa.

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kształci inżynierów-menedżerów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów z umiejętnościami menedżerskimi. Ten międzydyscyplinarny kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji technicznych, ekonomicznych i menedżerskich, które pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami materialnymi, technicznymi, personelem oraz procesem produkcyjnym.

Studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA). Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymasz po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie. Po zakończeniu studiów w USA możesz ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok. Co za tym idzie, możesz podjąć pracę w ramach tzw. Optional Practical Training.

Po studiach inżynierskich możesz na WSEiZ kontynuować naukę na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia. Sprawdź ofertę w tym miejscu.

Polska Komisja Akredytacyjna kilkukrotnie pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynierię Produkcji w WSEiZ.

Zakres studiów

Zakres studiów
Jako absolwent zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych i zarządzania. Zdobędziesz umiejętności menedżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym:

projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych,

nadzorowania obiektów i systemów zarządzania,

zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,

zarządzania przedsiębiorstwem,

marketingu,

logistyki,

zarządzania inwestycjami rzeczowymi,

formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.

Będziesz również przygotowany do:

zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji,

organizowania i zarządzania oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych,

udziału we wdrażaniu nowych rozwiązań, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2024/2025

Specjalności

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na studiach I stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria Produkcji przejdź do programu studiów lub do opisu specjalności.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji podajesz przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmujesz po drugim semestrze studiów pierwszego stopnia.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy zatrudnienia
Będziesz przygotowany do:

pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych,

pracy w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa,

zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi,

pracy wymagającej stosowania komputerów i technik informatycznych,

prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe*
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł promocja 90 zł 790 zł
85 zł promocja 90 zł 740 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 490 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

* Promocja dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty na studia do 31.08. br.
Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria