Wyjazdy studentów

Wyjazdy studentów

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Zdobywanie kompetencji w ramach międzynarodowej wymiany to jeden z ważnych atutów nauki w WSEiZ. Dzięki wyjazdowi na studia wymienne lub praktykę za granicę masz szansę, aby wszechstronnie rozwinąć umiejętności – zarówno językowe, jak i praktyczne. A środowisko, do którego się udasz, wpłynie pozytywnie na rozwój Twoich kompetencji oczekiwanych na rynku pracy.

 • SMS – wyjazdy na studia (od 3 do 12 miesięcy)
 • SMP – wyjazdy na praktykę (od 2 do 12 miesięcy) – w tym wyjazdy absolwentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd na ostatnim roku studiów.Więcej o Programie Erasmus+ na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Rekrutacja do Programu Erasmus+ i PO WER

Rekrutacja

Rekrutacja na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz PO WER prowadzona jest na podstawie Regulaminu rekrutacji 2021 oraz Regulaminu rekrutacji 2020 i dotyczy mobilności zaplanowanych na rok akademicki 2021/2022,

Termin rekrutacji podawany jest do powszechnej wiadomości (zwykle rekrutacja prowadzona jest w terminie wrzesień/październik – wyjazdy w semestrze letnim i luty/marzec – wyjazdy w semestrze zimowym),

Formularze aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane,

Oceny i selekcji kandydatów na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ i PO WER dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w składzie Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus i przedstawiciel Samorządu Studentów.

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Sprawdź kryteria kwalifikacji i wyboru studentów.

  O stypendium może się ubiegać każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEiZ (niezależnie od obywatelstwa), spełniający łącznie następujące warunki:

  jest co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia lub na pierwszym roku studiów drugiego stopnia;

  w momencie rekrutacji, wyjazdu na stypendium w ramach Programu Erasmus+ student nie przebywa na urlopie dziekańskim oraz w trakcie pobytu na stypendium nie będzie przebywał na urlopie dziekańskim;

  nie ma zaległości finansowych wobec WSEiZ;

  prawidłowo wypełnił i złożył w wyznaczonym terminie formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.


  Podstawowymi kryteriami kwalifikacji i wyboru studentów są:

  średnia ocen z dwóch ostatnich zaliczonych do tej pory semestrów studiów, a w przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia średnia ocen uzyskanych na ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego stopnia;

  poziom udokumentowanej znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym realizację studiów (kopie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczenie od lektora języka w WSEiZ). W przypadku braku udokumentowania znajomości języka obcego Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić test językowy.

  O kolejności kandydatów na przygotowywanej przez Komisję Rekrutacyjną liście rankingowej decyduje wysokość średniej ocen. Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów kwalifikacji i wyboru studentów, do których zalicza się:

  poziom zaangażowania w działalność w WSEiZ (członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych itp.);

  stopień aktywności poza Uczelnią (np. w organizacjach pozarządowych).


  Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

  Szczegółowy Regulamin Rekrutacji

 2. Wypełnij Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami.
 3. Złóż wypełniony i podpisany czytelnym podpisem formularz aplikacyjny w Biurze Erasmusa (pokój nr 6, ul. Olszewska 12) lub prześlij go na adres: erasmus@wseiz.pl.
 4. Czekaj na ogłoszenie wyników rekrutacji.
 5. Sprawdź co zrobić przed wyjazdem – poniżej sprawdź sekcję Przed, w trakcie i po wyjeździe.
 6. Wypełnij formularz rezygnacji (jeśli rezygnujesz ze stypendium) i przekaż go Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+. Na Twoje miejsce Koordynator zgłasza kolejną osobę znajdującą się na liście rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, dążąc do zapewnienia jej dalszego stabilnego rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności Uczelni na polskim i europejskim rynku edukacyjnym wspiera, w ramach Programu Erasmus+ mobilność międzynarodową studentów, nauczycieli akademickich jak i pracowników administracyjnych.


Program Erasmus+ umożliwia wymianę międzynarodową pomiędzy uczelniami partnerskimi znajdującymi się na terenie Unii Europejskiej i nie tylko. Poprzez udział w Programie możliwe jest dofinansowanie wyjazdów studentów na studia wymienne i praktyki, a także wyjazdów pracowników Uczelni, w celu podnoszenia ich kompetencji zawodowych

Państwa uczestniczące w Programie:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Islandia, Liechtenstein, Norwegia: Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie
W ramach umów z partnerami zagranicznymi studenci WSEIZ mogą wyjechać na studia wymienne do Uczelni z kilkudziesięciu krajów. Lista uczelni partnerskich w ramach Programu Erasmus+

W przypadku zainteresowania inną uczelnią zagraniczną prosimy o kontakt na erasmus@wseiz.pl lub z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus justyna.klys@wseiz.pl

Przed, w trakcie i po wyjeździe

Przed, w trakcie i po wyjeździe

Zanim wyjedziesz

 1. Student zobowiązany jest, przed wyjazdem, przygotować we współpracy z właściwym Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ i uczelnią partnerską/instytucją przyjmującą:

  w przypadku studiów:

  tabelę uznania przedmiotów, która zawiera listę zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej i przypisane im odpowiedniki/równoważniki zajęć z programu kształcenia w WSEiZ – pobierz plik

  Learning Agreement Student Mobility for Studies (Porozumienia o Programie Studiów) – pobierz plik

  w przypadku praktyk:

  Learning Agreement Student Mobility for Traineeship (Porozumienie o Programie Praktyk) – pobierz plik

 2. Student zobowiązany jest do zapoznania się z Kartą Studenta Erasmusa.
 3. Student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Erasmusa ubezpieczenie pokrywające pobyt na stypendium.

   

  Informacje dot. ubezpieczenia

  Każdy student ma obowiązek ubezpieczyć się przed wyjazdem samodzielnie.
  Ubezpieczenie, obejmujące okres pobytu w instytucji przyjmującej, MUSI obejmować:

  ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej, w tym kosztów transportu do kraju

  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), obejmującego szkody spowodowane przez uczestnika w miejscu realizacji studiów/praktyk.


  WAŻNE! Ubezpieczenie musi pokrywać koszty transportu ciała do kraju.


  Ubezpieczenia są dla uczestnika mobilności i to uczestnik będzie z nich korzystać za granicą. Uczelnia nie ubezpiecza wyjazdu uczestników mobilności w żaden dodatkowy sposób.

  Do uczestników należy decyzja o zakresie ubezpieczenia i jego wysokości, natomiast powyżej przedstawione zostały minimalne wymagania, do których zobowiązuje Program Erasmus+.

  w przypadku gdy uczestnik jest ubezpieczony w NFZ ubezpieczenie kosztów leczenia oraz prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i państw uczestniczących w Programie Erasmus+ gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ, szczegóły na stronie: http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/ ;

  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) jest dostępne w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym;

  część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni przyjmującej

  ubezpieczenie oferują również popularne karty studenckie. Karta studencka jest jedną z najpopularniejszych form ubezpieczenia, wybieranych przez studentów wyjeżdżających na Erasmusa. Karta EURO26 bądź ISIC jest nie tylko polisą, zapewniającą ubezpieczenie poza granicami Polski, ale także jest pewnego rodzaju międzynarodowym poświadczeniem statusu studenta i przepustką do zniżek.


   
 4. Student zakwalifikowany na studia lub praktyki przed wyjazdem i po powrocie jest zobowiązany wziąć udział w teście językowym on-line w systemie Komisji Europejskiej Online Linguistic Support (OLS). Licencje na test przyznawane są przez Koordynatorów Programu. Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium.Dodatkowo, przez cały okres mobilności student ma możliwość uczestnictwa w kursie językowym OLS oferowanym w systemie na różnych poziomach całkowicie za darmo. Kurs ten może być z języka, w jakim odbywa się mobilność np. język angielski bądź z języka ojczystego kraju, w którym się przebywa na stypendium (np. hiszpański, francuski, portugalski, włoski itd.). Licencje na kurs językowy on-line są udostępniane automatycznie przez system OLS po przejściu pierwszego testu znajomości językowej bądź przez Koordynatorów Programu.
 5. Student jest zobowiązany dostarczyć do Biura Erasmusa podpisane oświadczenie dotyczące wypłaty stypendium Programu Erasmus+, w którym należy podać numer konta bankowego w walucie EUR (w przypadku wyjazdu z Programu PO WER konta bankowego w PLN), na które zostanie przelane stypendium – pobierz plik
 6. Student, w przypadku wyjazdu z Programu PO WER, jest zobowiązany dostarczyć do Biura Erasmusa podpisane Oświadczenie Uczestnika Projektu – oświadczenie to należy uzyskać od Koordynatorów Programu
 7. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, powinien we własnym zakresie sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu oraz legalizacji pobytu na terytorium kraju przyjmującego jako stypendysta Programu Erasmus+.
 8. Bezwzględnie przed wyjazdem student zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej w Biurze Erasmusa.
 9. Bezpieczeństwo za granicą

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas stypendium za granicą zalecamy rejestrację pobytu w serwisie Odyseusz, prowadzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Dzięki rejestracji w serwisie:

w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł nawiązać z Tobą kontakt,

udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,

jeśli wyrazisz taką wolę – zostaniesz poinformowany o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.


Zachęcamy również do korzystania z aplikacji MSZ – ipolak, dzięki której możesz podróżować bezpieczniej. Aplikacja ta:

wskaże drogę do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej,

podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu, jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata,

publikuje aktualne ostrzeżenia dla podróżujących.

Zachęcamy także do systematycznego śledzenia serwisu MSZ OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

W trakcie

 1. Po przyjeździe na stypendium do uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej student jest zobowiązany przesłać do Biura Erasmusa podpisane zaświadczenie potwierdzające jego przyjazd na stypendium (Confirmation of arrival) – pobierz plik
 2. Student niezwłocznie, nie później niż 4 tygodnie po rozpoczęciu zajęć w uczelni partnerskiej/praktyk w instytucji przyjmującej, powiadamia Uczelnię o zmianach do Learning Agreement przesyłając zaktualizowany Learning Agreement w części During the mobility.

Po powrocie

Po powrocie ze stypendium masz obowiązek dostarczyć do Biura Erasmusa:
 1. W przypadku studiów:

  zaświadczenie z uczelni partnerskiej, potwierdzające rzeczywisty termin pobytu na stypendium, zawierające datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności,

  Transcript of Records (Potwierdzenia Uzyskania Zaliczeń) uzyskany z uczelni partnerskiej.

 2. W przypadku praktyk (w ciągu 7 dni od daty zakończenia praktyki):

  zaświadczenie z instytucji przyjmującej, potwierdzające zrealizowanie programu praktyki wraz z jej oceną oraz rzeczywisty czas trwania praktyki (data rozpoczęcia i zakończenia praktyki).

  oraz:

 3. Wypełnić drugi test językowy on-line w systemie Online Linguistic Support (OLS) – (z drugiego testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz osoby, które w pierwszym teście uzyskały wynik C2),
 4. Wypełnić indywidualny raport on-line EU Survey, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Jeśli nie złożysz indywidualnego raportu, możesz zostać wezwany do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE bądź do złożenia uzupełniającego raportu on-line odnoszącego się do kwestii uznawalności.

Finansowanie w ramach Programu Erasmus+ i PO WER

Na czas pobytu na studiach wymiennych lub praktyce studenci otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER. Stypendium to nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, a jedynie pokrywa różnicę w kosztach utrzymania w Polsce, a krajem goszczącym. Komisja kwalifikująca studentów, może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta na wyjazd na studia/praktykę w ramach Programu Erasmus+ bez grantu (dofinansowania).

Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku:

studiów (SMS) – minimum 3 miesiące (90 dni), maksymalnie 5 miesięcy (150 dni) – sprawdź wartość dofinansowania,

praktyk (SMP) – minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni) – sprawdź wartość dofinansowania.

 

Studenci, którzy posiadali prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania rekrutacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, realizują mobilność w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasady organizacji wyjazdu na studia i na praktyki są takie same jak w ramach Programu Erasmus+.

Studenci z udokumentowanym orzeczonym stopniem niepełnosprawności, realizują mobilność w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasady organizacji wyjazdu na studia i na praktyki są takie same jak w ramach Programu Erasmus+.

Ponadto, studenci niepełnosprawni, mogą ubiegać się o dodatkowe środki związane ze specjalnymi potrzebami. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Wniosek powinien być zaopiniowany przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w WSEiZ. Wzór wniosku, składanego do FRSE, jest dostępny w Biurze Erasmusa WSEiZ. Wniosek musi być przesłany do FRSE bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd i nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego.

Wypłata stypendiów krajowych (np. stypendium socjalne, stypendium Rektora), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na stypendium.

UWAGA! Studenci WSEiZ w roku akademickim 2020/2021 w ramach projektu KA-103/2020, na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+, są zwolnieni z 70% opłaty czesnego w WSEiZ! Łączna kwota zwolnienia z czesnego i zniżek z różnych tytułów nie może przekroczyć 15% należnego czesnego za cykl studiów.