Wyjazdy studentów

Wyjazdy studentów

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Zdobywanie kompetencji w ramach międzynarodowej wymiany to jeden z ważnych atutów nauki w WSEiZ. Dzięki wyjazdowi na studia wymienne lub praktykę za granicę masz szansę, aby wszechstronnie rozwinąć umiejętności – zarówno językowe, jak i praktyczne. A środowisko, do którego się udasz, wpłynie pozytywnie na rozwój Twoich kompetencji oczekiwanych na rynku pracy.

 • SMS – wyjazdy na studia (od 2 do 12 miesięcy)
 • SMP – wyjazdy na praktykę (od 2 do 12 miesięcy) – w tym wyjazdy absolwentów w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd na ostatnim roku studiów.


Więcej o Programie Erasmus+ na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Rekrutacja do Programu Erasmus+

Rekrutacja

Rekrutacja na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ prowadzona jest na podstawie Regulaminu rekrutacji 2023 i dotyczy mobilności zaplanowanych na rok akademicki 2023/2024 i 2024/2025,

Termin rekrutacji podawany jest do powszechnej wiadomości (zwykle rekrutacja prowadzona jest w terminie wrzesień/październik – wyjazdy w semestrze letnim i luty/marzec – wyjazdy w semestrze zimowym),

Formularze aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane,

Oceny i selekcji kandydatów na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ i dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w składzie Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus i przedstawiciel Samorządu Studentów.

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Sprawdź kryteria kwalifikacji i wyboru studentów.

  O stypendium może się ubiegać każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEiZ (niezależnie od obywatelstwa), spełniający łącznie następujące warunki:

  jest co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia lub na pierwszym roku studiów drugiego stopnia;

  w momencie rekrutacji, wyjazdu na stypendium w ramach Programu Erasmus+ student nie przebywa na urlopie dziekańskim oraz w trakcie pobytu na stypendium nie będzie przebywał na urlopie dziekańskim;

  nie ma zaległości finansowych wobec WSEiZ;

  prawidłowo wypełnił i złożył w wyznaczonym terminie formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.


  Podstawowymi kryteriami kwalifikacji i wyboru studentów są:

  średnia ocen z dwóch ostatnich zaliczonych do tej pory semestrów studiów, a w przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia średnia ocen uzyskanych na ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego stopnia;

  poziom udokumentowanej znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym realizację studiów (kopie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczenie od lektora języka w WSEiZ). W przypadku braku udokumentowania znajomości języka obcego Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić test językowy.

  O kolejności kandydatów na przygotowywanej przez Komisję Rekrutacyjną liście rankingowej decyduje wysokość średniej ocen. Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów kwalifikacji i wyboru studentów, do których zalicza się:

  poziom zaangażowania w działalność w WSEiZ (członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych itp.);

  stopień aktywności poza Uczelnią (np. w organizacjach pozarządowych).


  Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
  Szczegółowy Regulamin Rekrutacji:

 2. Wypełnij w wyznaczonym terminie formularz aplikacyjny poprzez Platformę e-Usługi WSEiZ wraz z załącznikami.
  *W przypadku problemów technicznych z wysłaniem e-formularza prosimy o pilny kontakt z Biurem Erasmusa i dostarczenie w terminie rekrutacji formularza papierowego (plik do pobrania w DOKUMENTY DO POBRANIA).
 3. Czekaj na ogłoszenie wyników rekrutacji.
 4. Sprawdź co zrobić przed wyjazdem – poniżej sprawdź sekcję Przed, w trakcie i po wyjeździe.
 5. Wypełnij formularz rezygnacji (jeśli rezygnujesz ze stypendium) i przekaż go Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+. Na Twoje miejsce Koordynator zgłasza kolejną osobę znajdującą się na liście rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, dążąc do zapewnienia jej dalszego stabilnego rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności Uczelni na polskim i europejskim rynku edukacyjnym wspiera, w ramach Programu Erasmus+ mobilność międzynarodową studentów, nauczycieli akademickich jak i pracowników administracyjnych.

Program Erasmus+ umożliwia wymianę międzynarodową pomiędzy uczelniami partnerskimi znajdującymi się na terenie Unii Europejskiej i nie tylko. Poprzez udział w Programie możliwe jest dofinansowanie wyjazdów studentów na studia wymienne i praktyki, a także wyjazdów pracowników Uczelni, w celu podnoszenia ich kompetencji zawodowych
Państwa uczestniczące w Programie:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Islandia, Liechtenstein, Norwegia: Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja.
 • Kraje partnerskie.

Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie
W ramach umów z partnerami zagranicznymi studenci WSEIZ mogą wyjechać na studia wymienne do Uczelni z kilkudziesięciu krajów.

W przypadku zainteresowania inną uczelnią zagraniczną prosimy o kontakt na erasmus@wseiz.pl lub z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus justyna.klys@wseiz.pl

Przed, w trakcie i po wyjeździe

Przed, w trakcie i po wyjeździe

Zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej Erasmus+  dostępnej na Google Play  i App Store.

 

 

Więcej o aplikacji tutaj.

Zanim wyjedziesz

 1. Student zobowiązany jest, przed wyjazdem, przygotować we współpracy z właściwym Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ i uczelnią partnerską/instytucją przyjmującą:
  w przypadku studiów:

  tabelę uznania przedmiotów, która zawiera listę zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej i przypisane im odpowiedniki/równoważniki zajęć z programu kształcenia w WSEiZ – pobierz plik

  Wypełnić online Learning Agreement Student Mobility for Studies (Porozumienie o Programie Studiów) – za pośrednictwem strony .

  w przypadku praktyk:

  Learning Agreement Student Mobility for Traineeship (Porozumienie o Programie Praktyk) – pobierz plik .

 2. Student zobowiązany jest do zapoznania się z Kartą Studenta Erasmusa.
 3. Student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Erasmusa ubezpieczenie pokrywające pobyt na stypendium.
  Informacje dot. ubezpieczenia

  Każdy student ma obowiązek ubezpieczyć się przed wyjazdem samodzielnie.
  Ubezpieczenie, obejmujące okres pobytu w instytucji przyjmującej, MUSI obejmować:

  ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej, w tym kosztów transportu do kraju

  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), obejmującego szkody spowodowane przez uczestnika w miejscu realizacji studiów/praktyk.


  WAŻNE! Ubezpieczenie musi pokrywać koszty transportu ciała do kraju.


  Ubezpieczenia są dla uczestnika mobilności i to uczestnik będzie z nich korzystać za granicą. Uczelnia nie ubezpiecza wyjazdu uczestników mobilności w żaden dodatkowy sposób.

  Do uczestników należy decyzja o zakresie ubezpieczenia i jego wysokości, natomiast powyżej przedstawione zostały minimalne wymagania, do których zobowiązuje Program Erasmus+.

  w przypadku gdy uczestnik jest ubezpieczony w NFZ ubezpieczenie kosztów leczenia oraz prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i państw uczestniczących w Programie Erasmus+ gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ, szczegóły na stronie: http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/ ;

  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) jest dostępne w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym;

  część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni przyjmującej

  ubezpieczenie oferują również popularne karty studenckie. Karta studencka jest jedną z najpopularniejszych form ubezpieczenia, wybieranych przez studentów wyjeżdżających na Erasmusa. Karta EURO26 bądź ISIC jest nie tylko polisą, zapewniającą ubezpieczenie poza granicami Polski, ale także jest pewnego rodzaju międzynarodowym poświadczeniem statusu studenta i przepustką do zniżek.

 4. Student zakwalifikowany na studia lub praktyki zobowiązany jest przed wyjazdem do wypełnienia obowiązkowego testu biegłości językowej online w języku mobilności, w systemie Komisji Europejskiej „Online Language Support – OLS” w EU Academy i do korzystania z zasobów platformy, która umożliwia doskonalenie znajomości 29 języków: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski, islandzki, macedoński, norweski, serbski i turecki. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium.
  Z testu zwolnione są osoby, dla których język mobilności jest językiem ojczystym. Licencje dla studentów na test biegłości językowej oraz kurs językowy on-line zostaną udostępnione automatycznie przez system OLS lub przez WSEiZ.
 5. Student jest zobowiązany dostarczyć do Biura Erasmusa podpisane oświadczenie dotyczące wypłaty stypendium Programu Erasmus+, w którym należy podać numer konta bankowego w walucie EUR, na które zostanie przelane stypendium – pobierz plik
 6. Student, który spełnia wymogi związane z „Green Travel” tj. podróżuje ekologicznie z wykorzystaniem niskoemisyjnych zrównoważonych środków transportu zobowiązany jest dostarczyć podpisane oświadczenie dotyczące podróży „Green Travel” – oświadczenie to należy uzyskać od Koordynatorów Programu
 7. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, powinien we własnym zakresie sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu oraz legalizacji pobytu na terytorium kraju przyjmującego jako stypendysta Programu Erasmus+.
 8. Bezwzględnie przed wyjazdem student zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej w Biurze Erasmusa. Po podpisaniu umowy student otrzymuje 80% przyznanego stypendium. Pozostałe 20% obliczane jest na podstawie długości pobytu na stypendium i wypłacane po powrocie studenta i całkowitym rozliczeniu się z wyjazdu.
 9. Bezpieczeństwo za granicą:

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas stypendium za granicą zalecamy rejestrację pobytu w serwisie Odyseusz, prowadzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Dzięki rejestracji w serwisie:

w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł nawiązać z Tobą kontakt,

udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,

jeśli wyrazisz taką wolę – zostaniesz poinformowany o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Polak za granicą w aplikacji mObywatel to niezbędnik w podróży aktualizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzięki niemu dowiesz się:

co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu,

 jak zadbać o swoje bezpieczeństwo,

podstawowych informacji o obyczajach, kulturze i dogodnych sposobach podróżowania w danym kraju.

Zachęcamy także do systematycznego śledzenia serwisu MSZ INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH oraz zapoznania się z publikacją Bądź bezpieczny zagranicą.

W trakcie

 1. Po przyjeździe na stypendium do uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej student jest zobowiązany przesłać do Biura Erasmusa podpisane zaświadczenie potwierdzające jego przyjazd na stypendium (Confirmation of arrival) – pobierz plik
 2. Student niezwłocznie, nie później niż 4 tygodnie po rozpoczęciu zajęć w uczelni partnerskiej/praktyk w instytucji przyjmującej, powiadamia Uczelnię o zmianach do Learning Agreement przesyłając Changes to the Learning Agreement za pośrednictwem strony 

Po powrocie

Po powrocie ze stypendium student ma obowiązek dostarczyć do Biura Erasmusa:
 1. W przypadku studiów:

  zaświadczenie z uczelni partnerskiej, potwierdzające rzeczywisty termin pobytu na stypendium, zawierające datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności,

  Transcript of Records (Potwierdzenia Uzyskania Zaliczeń) uzyskany z uczelni partnerskiej.

 2. W przypadku praktyk (w ciągu 7 dni od daty zakończenia praktyki):

  zaświadczenie z instytucji przyjmującej, potwierdzające zrealizowanie programu praktyki wraz z jej oceną oraz rzeczywisty czas trwania praktyki (data rozpoczęcia i zakończenia praktyki).

  oraz:
 3. Wypełnić indywidualny raport on-line EU Survey, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Jeśli nie złożysz indywidualnego raportu, możesz zostać wezwany do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE bądź do złożenia uzupełniającego raportu on-line odnoszącego się do kwestii uznawalności.

Finansowanie w ramach Programu Erasmus+

Na czas pobytu na studiach wymiennych lub praktyce studenci otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Erasmus+. Stypendium to nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, a jedynie pokrywa różnicę w kosztach utrzymania w Polsce, a krajem goszczącym. Komisja kwalifikująca studentów, może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta na wyjazd na studia/praktykę w ramach Programu Erasmus+ bez grantu (dofinansowania).

Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku:

studiów (SMS) – minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 5 miesięcy (150 dni) – sprawdź wartość dofinansowania,

praktyk (SMP) – minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni) – sprawdź wartość dofinansowania.

UWAGA! Studenci WSEiZ w roku akademickim 2023/2024 w ramach projektu  KA131/2023, na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+, są zwolnieni z 30% opłaty czesnego w WSEiZ! Łączna kwota zwolnienia z czesnego i zniżek z różnych tytułów nie może przekroczyć 15% należnego czesnego za cykl studiów.

W ramach projektu KA131/2023 „osoby z mniejszymi szansami”, do których należą osoby z niepełnosprawnościami (z udokumentowanym orzeczonym stopniem niepełnosprawności) oraz osoby ze środowisk uboższych (posiadające w momencie przeprowadzania rekrutacji prawo do otrzymywania stypendium socjalnego) otrzymują dodatek w wysokości 250 EUR na miesiąc.
Student z niepełnosprawnością, realizujący mobilność ma prawo otrzymać dodatkowe środki w ramach wsparcia ”włączenia dla uczestników” na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa (innych niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą),które przekraczają kwotę dopłaty uzupełniającej do stawki wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, przygotowanego przez studenta i złożonego za pośrednictwem WSEiZ do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (NA). Wzór wniosku składanego do NA jest dostępny na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+:erasmusplus.org.pl. Wniosek musi być przesłany do NA bezzwłocznie po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd i nie później niż 5 tygodni przed wyjazdem studenta na stypendium. W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością student musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez NA. Rozliczenie dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania dofinansowania zostały opublikowane w komunikacie NA dostępnym na stronie: erasmusplus.org.pl.
W przypadku studentów i absolwentów spełniających definicję „osoby z mniejszymi szansami”, przy wyjazdach:
− krótkoterminowych do krajów programu oraz krajów partnerskich (za wyjątkiem krajów z regionów 13 i 14),
− długoterminowych do krajów partnerskich (za wyjątkiem krajów z regionów 13 i 14), uczestnik otrzymuje również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży obliczane na podstawie kalkulatora odległości według poniższej tabeli:

Ryczałt na podróż ,,Green Travel”
23 EUR
180 EUR 210 EUR
275 EUR 320 EUR
360 EUR 410 EUR
530 EUR 610 EUR
820 EUR
1500 EUR

„Green Travel” definiuje się jako podróż ekologiczną z wykorzystaniem niskoemisyjnych, zrównoważonych środków transportu takich jak autobus, pociąg, rower, carpooling – wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów. Sposób dokumentowania realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu wskazany będzie w odrębnym komunikacie.
Studenci i absolwenci nieotrzymujący standardowego ryczałtu na podróż i spełniający wymogi związane z „green travel”, w przypadku gdy podróż w obie strony odbywać się będzie niskoemisyjnym, zrównoważonym środkiem transportu, otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 50 euro, jako dodatek do wsparcia indywidualnego.
W przypadku spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel” studenci i absolwenci uczestniczący w mobilności uprawnieni są do otrzymania w ramach wsparcia indywidualnego maksymalnie do 1 dodatkowego dnia na koszty utrzymania podczas podróży.

Wypłata stypendiów krajowych (np. stypendium socjalne, stypendium Rektora), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na stypendium.