Wyjazdy na studia wymienne (SMS)

Wyjazdy na studia (SMS)

Czas trwania studiów

Stypendium zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ przyznawane jest na jeden lub dwa semestry, podczas którego student realizuje zajęcia w zagranicznej Uczelni Partnerskiej. Łączny okres pobytu na stypendium, włączając w to studia i praktyki nie może przekroczyć 12 miesięcy w każdym cyklu studiów.

UWAGA! Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych WSEiZ przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku studiów (SMS) minimum 3 miesiące (90 dni), maksymalnie 5 miesięcy (150 dni).

Porozumienie o programie studiów

Student zakwalifikowany na studia w ramach Programu Erasmus+, zobowiązany jest przygotować, we współpracy z właściwym Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus oraz uczelnią partnerską Learning Agreement Student Mobility for Studies (Porozumienie o Programie Studiów oraz tabelę uznania przedmiotów. Dokumenty te zawierają listę zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej i przypisane im odpowiedniki/ równoważniki zajęć z programu kształcenia w WSEiZ. Learning Agreement Student Mobility for Studies musi zostać zatwierdzony przez studenta, uczelnię partnerską i Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus przed wyjazdem.

Przedmioty wybrane i umieszczone w tabeli uznania przedmiotów oraz w Learning Agreement Student Mobility for Studies, przewidziane do realizacji w uczelni partnerskiej, powinny:

  • pozwolić na zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS w semestrze i co najmniej 60 punktów ECTS w ciągu roku,
  • w maksymalnym stopniu odzwierciedlać realizowany w WSEiZ program studiów.

Wskazówki do przygotowania Learning Agreement – plik do pobrania

Ewentualne zmiany w Learning Agreement Student Mobility for Studies wymagają pisemnej zgody wszystkich trzech stron – studenta, Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus i uczelni partnerskiej. Student niezwłocznie, nie później niż 4 tygodnie po rozpoczęciu zajęć w uczelni partnerskiej, powiadamia Uczelnię o takich zmianach, przesyłając zaktualizowany Learning Agreement Student Mobility for Studies, w części During the mobility.

Warunki, termin i sposób uzupełnienia ewentualnych zaległości wynikających z planu studiów dla studenta powracającego ze stypendium Programu Erasmus+ indywidualnie określa dziekan wydziału w dokumencie Aneks do Learning Agreement.

UWAGA! W przypadku niezrealizowania przedmiotów zawartych w Learning Agreement WSEiZ ma prawo żądać zwrotu przekazanego stypendium w ramach Programu Erasmus+.

Rozliczenie oraz uznanie okresu studiów odbytego w Uczelni Partnerskiej odbywa się na podstawie zaświadczenia z uczelni partnerskiej, potwierdzającego rzeczywisty termin pobytu na stypendium, zawierającego datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności, Learning Agreement Student Mobility for Studies podpisanego przed wyjazdem oraz Transcript of Records (Potwierdzenia Uzyskania Zaliczeń) uzyskanego w uczelni partnerskiej.

Warunkiem uznania zajęć zaliczonych w Uczelni Partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ jest stwierdzenie zbieżności efektów kształcenia uzyskanych podczas realizacji zajęć, odpowiadających zajęciom określonym w programie kształcenia na kierunku studiów, profilu kształcenia i specjalności, na którym student studiuje w WSEiZ.

Finansowanie 2020 (KA103-2020)

Finansowanie 2020

Program Erasmus+

Uwaga! Wysokość stypendium Programu Erasmus+ jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:

Miesięczna stawka stypendium
520 EUR
500 EUR
450 EUR

Program PO WER

Wysokość stypendium w ramach programu PO WER również jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:
 

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia

Miesięczna stawka stypendium
3 069 PLN
2 984 PLN
2 771 PLN

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia
Miesięczna stawka stypendium
2 217 PLN
2 131 PLN
1 918 PLN
Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

Finansowanie 2019 (KA-103/2019)

Finansowanie 2019

Program Erasmus+

Uwaga! Wysokość stypendium Programu Erasmus+ jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:

Miesięczna stawka stypendium
500 EUR
450 EUR
400 EUR

Program PO WER

Wysokość stypendium w ramach programu PO WER również jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono przedstawiono poniżej:
 

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia

Miesięczna stawka stypendium
2 995 PLN
2 781 PLN
2 567 PLN

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia
Miesięczna stawka stypendium
2 139 PLN
1925 PLN
1711 PLN
Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.