Wyjazdy na studia wymienne (SMS)

Wyjazdy na studia (SMS)

Czas trwania studiów

Stypendium zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ przyznawane jest na jeden lub dwa semestry, podczas którego student realizuje zajęcia w zagranicznej Uczelni Partnerskiej. Łączny okres pobytu na stypendium, włączając w to studia i praktyki nie może przekroczyć 12 miesięcy w każdym cyklu studiów.

UWAGA! Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych WSEiZ przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku studiów (SMS) minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 5 miesięcy (150 dni).

Dostępne możliwości wyjazdów to:

– długoterminowe wyjazdy na studia – mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna – tzw. Blended mobility,
– krótkoterminowe wyjazdy na studia (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową częścią wirtualną – tzw. Blended mobility. Realizowane tylko w przypadku dostępności na uczelni przyjmującej.

Porozumienie o programie studiów

Student zakwalifikowany na studia w ramach Programu Erasmus+, zobowiązany jest przygotować, we współpracy z właściwym Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus oraz uczelnią partnerską Online Learning Agreement Student Mobility for Studies za pośrednictwem strony (Porozumienie o Programie Studiów oraz tabelę uznania przedmiotów). Dokumenty te zawierają listę zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej i przypisane im odpowiedniki/ równoważniki zajęć z programu kształcenia w WSEiZ. Learning Agreement Student Mobility for Studies musi zostać zatwierdzony przez studenta, uczelnię partnerską i Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus przed wyjazdem.

Przedmioty wybrane i umieszczone w tabeli uznania przedmiotów oraz w Learning Agreement Student Mobility for Studies, przewidziane do realizacji w uczelni partnerskiej, powinny:

  • pozwolić na zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS w semestrze i co najmniej 60 punktów ECTS w ciągu roku,
  • w maksymalnym stopniu odzwierciedlać realizowany w WSEiZ program studiów.

Wskazówki do przygotowania Learning Agreement – plik do pobrania

Ewentualne zmiany w Learning Agreement Student Mobility for Studies wymagają pisemnej zgody wszystkich trzech stron – studenta, Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus i uczelni partnerskiej. Student niezwłocznie, nie później niż 4 tygodnie po rozpoczęciu zajęć w uczelni partnerskiej, powiadamia Uczelnię o takich zmianach, przesyłając zaktualizowany Learning Agreement Student Mobility for Studies, w części During the mobility.

Warunki, termin i sposób uzupełnienia ewentualnych zaległości wynikających z planu studiów dla studenta powracającego ze stypendium Programu Erasmus+ indywidualnie określa dziekan wydziału w dokumencie Aneks do Learning Agreement.

UWAGA! W przypadku niezrealizowania przedmiotów zawartych w Learning Agreement WSEiZ ma prawo żądać zwrotu przekazanego stypendium w ramach Programu Erasmus+.

Rozliczenie oraz uznanie okresu studiów odbytego w Uczelni Partnerskiej odbywa się na podstawie zaświadczenia z uczelni partnerskiej, potwierdzającego rzeczywisty termin pobytu na stypendium, zawierającego datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności, Learning Agreement Student Mobility for Studies podpisanego przed wyjazdem oraz Transcript of Records (Potwierdzenia Uzyskania Zaliczeń) uzyskanego w uczelni partnerskiej.

Warunkiem uznania zajęć zaliczonych w Uczelni Partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ jest stwierdzenie zbieżności efektów kształcenia uzyskanych podczas realizacji zajęć, odpowiadających zajęciom określonym w programie kształcenia na kierunku studiów, profilu kształcenia i specjalności, na którym student studiuje w WSEiZ.

Finansowanie 2023 (KA131/2023)

Finansowanie 2023

Program Erasmus+

Uwaga! Wysokość miesięcznego stypendium na wyjazdy długoterminowe studentów jest uzależniona od państwa do jakiego wyjeżdża student i zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w ramach projektu KA131/2023 w przypadku studiów wynosi:

Miesięczna stawka stypendium
670 EUR
670 EUR
600 EUR
700 EUR

Wysokość miesięcznego stypendium na wyjazdy krótkoterminowe studentów (na studia oraz wyjazdy mieszane tzw. blended mobility) jest uzależniona od państwa do jakiego wyjeżdża student i zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w ramach projektu KA131/2023 wynosi:
dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni – 79 EUR na dzień oraz dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” dodatkowo 100 EUR na okres mobilności fizycznej;
– dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni – 56 EUR na dzień oraz dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” dodatkowo 150 EUR na okres mobilności fizycznej.

Finansowanie 2022 (KA131/2022)

Finansowanie 2022

Program Erasmus+

Uwaga! Wysokość miesięcznego stypendium na wyjazdy długoterminowe studentów jest uzależniona od państwa do jakiego wyjeżdża student i zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w ramach projektu KA131/2022 w przypadku studiów wynosi:

Miesięczna stawka stypendium
550 EUR
550 EUR
450 EUR
700 EUR

Wysokość miesięcznego stypendium na wyjazdy krótkoterminowe studentów (na studia oraz wyjazdy mieszane tzw. blended mobility) jest uzależniona od państwa do jakiego wyjeżdża student i zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w ramach projektu KA131/2021 wynosi:
dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni – 70 EUR na dzień oraz dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” dodatkowo 100 EUR na okres mobilności fizycznej;
– dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni – 50 EUR na dzień oraz dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” dodatkowo 150 EUR na okres mobilności fizycznej.