Wyjazdy na praktyki (SMP)

Wyjazdy na praktyki (SMP)

Czas trwania praktyki

Stypendium zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ przyznawane jest na minimum dwa miesiące, podczas których student realizuje praktyki w zagranicznej instytucji. Łączny okres pobytu na stypendium, włączając w to studia i praktyki nie może przekroczyć 12 miesięcy w każdym cyklu studiów.

UWAGA! Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych WSEiZ przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku praktyk (SMP) minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni).

Rodzaje praktyk

Istnieje możliwość wyjazdu na praktyki:

  • obowiązkowe, które są zaplanowane w programie kształcenia na studiowanym kierunku,
  • dobrowolne, nieobowiązkowe w trakcie studiów,
  • absolwenckie – do zrealizowania w ciągu roku od ukończenia studiów na WSEiZ, rekrutacja na praktyki absolwenckie musi odbyć się na ostatnim roku studiów. Długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

Dokąd można wyjechać na praktykę?

Wybierając podmiot, w którym będzie realizowana praktyka, pamiętaj, że program praktyki musi być spójny ze studiowanym kierunkiem.

Znalezienie miejsca praktyk, nawiązanie kontaktu oraz uzyskanie potwierdzenia ze strony instytucji przyjmującej, a także wszystkie sprawy związane z zakwaterowaniem leżą po stronie studenta. Oferty praktyk można znaleźć na platformie www.erasmusintern.org. Natomiast lista firm/instytucji, w których studenci WSEiZ odbywali praktyki w latach ubiegłych dostępna jest u Koordynatorów Programu Erasmus+.

Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w państwie uczestniczącym w Programie Erasmus+:

  • 27 państw Unii Europejskiej – Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy,
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

UWAGA! Instytucją przyjmującą nie może być instytucja Unii Europejskiej, instytucja zarządzająca programami UE lub placówka dyplomatyczna ojczystego kraju studenta.

Porozumienie o programie praktyki

Student zakwalifikowany na praktykę w ramach Programu Erasmus+, zobowiązany jest przygotować, we współpracy z organizacją przyjmującą i właściwym Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus, Learning Agreement Student Mobility for Traineeships (Porozumienie o Programie Praktyk). Dokument ten określa zadania, jakie student będzie realizował w trakcie praktyki, efekty kształcenia, jakie powinien osiągnąć oraz sposoby oceny jego pracy. Learning Agreement Student Mobility for Traineeships musi zostać podpisany przez studenta, instytucję przyjmującą i Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus przed wyjazdem.

Wskazówki do przygotowania Learning Agreement Student Mobility for Traineeships – pobierz plik.

Ewentualne zmiany w Learning Agreement Student Mobility for Traineeships wymagają pisemnej zgody wszystkich trzech stron – studenta, Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus i instytucji przyjmującej. Student niezwłocznie, nie później niż 4 tygodnie po rozpoczęciu praktyk, powiadamia Uczelnię o takich zmianach, przesyłając zaktualizowany Learning Agreement Student Mobility for Traineeships, w części During the mobility.

Finansowanie 2020 (KA103-2020)

Finansowanie 2020

Program Erasmus+

Uwaga! Wysokość stypendium Programu Erasmus+ jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:

Miesięczna stawka stypendium
620 EUR
600 EUR
550 EUR

Program PO WER

Wysokość stypendium w ramach programu PO WER również jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:
 

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Miesięczna stawka stypendium
3 069 PLN
2 984 PLN
2 771 PLN

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na praktykę
Miesięczna stawka stypendium
2 643 PLN
2 558 PLN
2 345 PLN
Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

Finansowanie 2019 (KA-103/2019)

Finansowanie 2019

Erasmus+

Uwaga! Wysokość stypendium Programu Erasmus+ jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:

Miesięczna stawka stypendium
600 EUR
550 EUR
500 EUR

Program PO WER

Wysokość stypendium w ramach programu PO WER również jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:
 

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na praktykę

Miesięczna stawka stypendium
2 995 PLN
2 781 PLN
2 567 PLN

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na praktykę
Miesięczna stawka stypendium
2567 PLN
2353 PLN
2139 PLN
Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.