Wyjazdy na praktyki (SMP)

Wyjazdy na praktyki (SMP)

Czas trwania praktyki

Stypendium zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ przyznawane jest na minimum dwa miesiące, podczas których student realizuje praktyki w zagranicznej instytucji. Łączny okres pobytu na stypendium, włączając w to studia i praktyki nie może przekroczyć 12 miesięcy w każdym cyklu studiów.

UWAGA! Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych WSEiZ przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku praktyk (SMP) minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni).

Dostępne możliwości wyjazdów to:

– długoterminowe wyjazdy na praktykę – mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna – tzw. Blended mobility,
– krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową częścią wirtualną – tzw. Blended mobility. Realizowane tylko w przypadku dostępności na uczelni przyjmującej.

Rodzaje praktyk

Istnieje możliwość wyjazdu na praktyki:

  • obowiązkowe, które są zaplanowane w programie kształcenia na studiowanym kierunku,
  • dobrowolne, nieobowiązkowe w trakcie studiów,
  • absolwenckie – do zrealizowania w ciągu roku od ukończenia studiów na WSEiZ, rekrutacja na praktyki absolwenckie musi odbyć się na ostatnim roku studiów. Długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

Dokąd można wyjechać na praktykę?

Wybierając podmiot, w którym będzie realizowana praktyka, pamiętaj, że program praktyki musi być spójny ze studiowanym kierunkiem.

Znalezienie miejsca praktyk, nawiązanie kontaktu oraz uzyskanie potwierdzenia ze strony instytucji przyjmującej, a także wszystkie sprawy związane z zakwaterowaniem leżą po stronie studenta. Oferty praktyk można znaleźć na platformie www.erasmusintern.org. Miejsca gdzie studenci odbywali praktyki można znaleźć również w Bazie Praktyk opublikowanej przez Erasmus Student Network Polska. Natomiast lista firm/instytucji, w których studenci WSEiZ odbywali praktyki w latach ubiegłych dostępna jest u Koordynatorów Programu Erasmus+.

Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w państwie uczestniczącym w Programie Erasmus+:

  • 27 państw Unii Europejskiej – Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy,
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja.
  • Kraje partnerskie.

UWAGA! Instytucją przyjmującą nie może być instytucja Unii Europejskiej, instytucja zarządzająca programami UE lub placówka dyplomatyczna ojczystego kraju studenta.

Porozumienie o programie praktyki

Student zakwalifikowany na praktykę w ramach Programu Erasmus+, zobowiązany jest przygotować, we współpracy z organizacją przyjmującą i właściwym Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus, Learning Agreement Student Mobility for Traineeships (Porozumienie o Programie Praktyk). Dokument ten określa zadania, jakie student będzie realizował w trakcie praktyki, efekty kształcenia, jakie powinien osiągnąć oraz sposoby oceny jego pracy. Learning Agreement Student Mobility for Traineeships musi zostać podpisany przez studenta, instytucję przyjmującą i Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus przed wyjazdem.

Wskazówki do przygotowania Learning Agreement Student Mobility for Traineeships – pobierz plik.

Ewentualne zmiany w Learning Agreement Student Mobility for Traineeships wymagają pisemnej zgody wszystkich trzech stron – studenta, Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus i instytucji przyjmującej. Student niezwłocznie, nie później niż 4 tygodnie po rozpoczęciu praktyk, powiadamia Uczelnię o takich zmianach, przesyłając zaktualizowany Learning Agreement Student Mobility for Traineeships, w części During the mobility.

Finansowanie 2023 (KA131/2023)

Finansowanie 2023

Program Erasmus+

Uwaga! Wysokość miesięcznego stypendium na wyjazdy długoterminowe studentów jest uzależniona od państwa do jakiego wyjeżdża student i zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w ramach projektu KA131-2023 w przypadku praktyki wynosi:

Miesięczna stawka stypendium
820 EUR
820  EUR
750 EUR
700 EUR

Uwaga! Wysokość miesięcznego stypendium na wyjazdy krótkoterminowe studentów/absolwentów (na praktykę oraz wyjazdy mieszane tzw. blended mobility) jest uzależniona od państwa do jakiego wyjeżdża student i zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w ramach projektu KA131-2023 wynosi:
– dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni – 79 EUR na dzień oraz dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” dodatkowo 100 EUR na okres mobilności fizycznej;
– dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni – 56 EUR na dzień oraz dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” dodatkowo 150 EUR na okres mobilności fizycznej.

 

Finansowanie 2022 (KA131/2022)

Finansowanie 2022

Program Erasmus+

Uwaga! Wysokość miesięcznego stypendium na wyjazdy długoterminowe studentów jest uzależniona od państwa do jakiego wyjeżdża student i zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w ramach projektu KA131-2022 w przypadku praktyki wynosi:

Miesięczna stawka stypendium
700 EUR
700 EUR
600 EUR
700 EUR

Uwaga! Wysokość miesięcznego stypendium na wyjazdy krótkoterminowe studentów/absolwentów (na praktykę oraz wyjazdy mieszane tzw. blended mobility) jest uzależniona od państwa do jakiego wyjeżdża student i zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w ramach projektu KA131-2022 wynosi:
– dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni – 70 EUR na dzień oraz dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” dodatkowo 100 EUR na okres mobilności fizycznej;
– dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni – 50 EUR na dzień oraz dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” dodatkowo 150 EUR na okres mobilności fizycznej.