NATURAL ENVIRONMENT OF TRANSFRONTIER RIVER CATCHMENTS IN POLAND AND UKRAINE

NATURAL ENVIRONMENT OF TRANSFRONTIER RIVER CATCHMENTS IN POLAND AND UKRAINE

O publikacji

O publikacji


Autor:
Jan Dojlido, Kazimierz H. Dyguś

Wyd.: 2010

 

Polska, Ukraina i Białoruś są stronami „Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UN) o ochronie i użytkowaniu transgranicznych cieków wodnych i jezior międzynarodowych”, nazywaną także Konwencją Wodną. W zakres tej Konwencji trafnie wpisują się także zagadnienia ochrony wód oraz monitoring ekosystemów wodnych w zlewni Bugu i Narwi. Problematyka ta została zawarta w dwóch poprzednich monografiach wydanych przez Oficynę Wydawniczą Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Problems of water protection in the Bug and Narew river catchments (2009), The monitoring and testing methods of water ecosystems (2010).

Tym razem prezentowana monografia Środowisko przyrodnicze transgranicznych zlewni rzecznych Polski i Ukrainy zawiera oryginalne prace badawcze dotyczące zasobów przyrody ii bioróżnorodności, głównie w zlewniach rzek Bugu i Narwi. Część zamieszczonych artykułów ukazuje działania na rzecz ochrony i rewitalizacji środowiska przyrodniczego na obszarach prawnie chronionych, zwłaszcza na obszarach Natura 2000. Kilka opracowań koncentruje się na ocenie bioróżnorodności na obszarach chronionych, a także na terenach poddawanych procesowi intensywnej antropopresji. Ponadto w monografii znajdują się artykuły oceniające wpływ turystyki i infrastruktury rekreacyjnej na środowisko przyrodnicze na obszarze zlewni.