Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami

Liczba osób z niepełnosprawnościami studiujących na polskich uczelniach z roku na rok wzrasta. Cieszy nas, że także w WSEiZ obserwujemy ten trend. My z kolei z naszej strony staramy się zapewnić takie warunki, aby niepełnosprawność, niezależnie od jej rodzaju, nie stanowiła przeszkody w realizacji studiów.

Z tego powodu, Rektor WSEiZ powołała dr inż. Irenę Kosińską na Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami. Nadrzędnym celem działalności Pełnomocnika jest:

umożliwienie studentom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz życiu społecznym, naukowym i kulturalny uczelni;

wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnych rodzajach niepełnosprawności;

podjęcie działań zmierzających do likwidowania barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i psychologicznych utrudniających studiowanie;

integracja środowiska studentów z niepełnosprawnościami;

kształtowanie przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.

Poniżej znajdziecie informacje dot. ułatwień oraz wsparcia kierowanego przez naszą Uczelnię do osób z niepełnosprawnościami, a także pomocy oferowanej przez inne podmioty z której mogą skorzystać nasi studenci.

Wsparcie na co dzień, ułatwienia na uczelni

Wsparcie na uczelni

Tam, gdzie jest to możliwe, zgodnie z założeniami pomieszczeń bez barier, sale i aule WSEiZ są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – powierzchnie płaskie, bez progów. W większości budynków znajdują się windy, czy tak, jak przy ul. Rejtana 16 – schodołaz.

W WSEiZ działa mini wypożyczalnia sprzętu dla studentów z niepełnosprawnościami, w której zasobach znajdują się m.in.:

 • dyktafony,
 • laptopy,
 • wzmacniacze dźwięków FM,
 • iPady.

W sprawie pytań dotyczących ww. sprzętu prosimy o kontakt z Rektoratem WSEiZ ul. Olszewska 12, pok. nr 2, parter.

Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe

Studenci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na różnorodne wsparcie finansowe.

W WSEIZ:

 • Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami przysługuje na wszystkich studiach, tj. pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Przyznawane jest na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Chcąc je otrzymać wystarczy złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Termin składania dokumentów to 15 października dla semestru zimowego oraz 15 marca dla semestru letniego. Składa się je w Dziekanacie. Dziekanat także udziela więcej informacji na ich temat.

Ponadto można skorzystać z pozostałych świadczeń pomocy materialnej oraz form wsparcia, o które mogą ubiegać się wszyscy studenci, czyli:

 •  Stypendia socjalne,
 •  Stypendia rektora dla najlepszych studentów,
 •  Zapomogi.

UWAGA! Stypendia przysługują na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich. Jeśli więc skończyłeś/-aś już jeden kierunek i podczas nauki pobierałeś/-aś dane stypendium, nie możesz się o nie ubiegać drugi raz. Chodzi przy tym o dany stopień bądź studia magisterskie. Jeśli ktoś skończył studia I stopnia, to może dalej otrzymywać stypendium na studiach II stopnia.

 • Przykład 1: Skończyłeś/-aś Architekturę, studia I stopnia, pobierając stypendia. Możesz ubiegać się o stypendia na Architekturze II stopnia.
 • Przykład 2: Skończyłeś najpierw Zarządzanie I stopnia pobierając stypendia, a teraz rozpocząłeś/-aś Informatykę I stopnia. Nie możesz ubiegać się o stypendia, ponieważ nie można ich pobierać po raz drugi na tym samym stopniu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że studia zostały ukończone na innej Uczelni.

Więcej informacji i dokumentów nt. stypendiów na Uczelni, znajduje się tutaj (Pomoc materialna – WSEiZ).

Pozostałe podmioty oferujące pomoc:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Program „Aktywny samorząd”, Moduł II. Skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. W jego ramach możliwe jest pokrycie czesnego nawet w całości, a do tego jeszcze można uzyskać dodatkowe środki finansowe.

Termin składania wniosków to zazwyczaj początek października oraz koniec marca. W roku akademickim 2022/2023 dla I semestru, zakończenia przypada na 10 października. Więcej informacji i dokumentów na temat tej formy pomocy można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl) oraz na stronach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które realizują Program. PFRON oferuje także pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego (np. laptop) lub jego elementów oraz oprogramowania.

 • Banki komercyjne

Wybrane banki posiadają w swojej ofercie kredyty specjalnie dla studentów. Przyznawane są na preferencyjnych warunkach i dostępne są przez cały rok. Co ważne, mogą być w całości poręczone przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać, można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Więcej informacji tutaj.

Kontakt

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

dr inż. Irena Kosińska

tel. kom. 664 268 514

Olszewska 12, 00-792 Warszawa

 

Asystent Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Ewa Wiśniewska

Olszewska 12, 00-792 Warszawa