Pomoc materialna

Pomoc materialna

UWAGA Studenci!
Od 1 stycznia 2023 r. wzrósł próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne.

Próg dochodu do stypendium socjalnego został podwyższony z kwoty 1051 zł netto do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Studenci, którzy otrzymali decyzję odmowną dotyczącą przyznania stypendium socjalnego, z uwagi na przekroczenie dotychczasowego progu dochodowego, mogą ponownie złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego od dnia 24 stycznia 2023 r.

Jeżeli sytuacja materialna w rodzinie studenta, w stosunku do poprzednio złożonego wniosku nie uległa zmianie, wniosek złożony po dniu 1 stycznia 2023 r. będzie rozpatrzony na podstawie dokumentów załączonych do wcześniej złożonego wniosku. W takim przypadku, student zobowiązany jest złożyć oświadczenie (pobierz) według wzoru do Zarządzenia Rektora nr 1/2023.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oferuje zróżnicowaną pomoc materialną dla studentów:

Pomoc materialna

stypendia socjalne

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

stypendia rektora dla najlepszych studentów

zapomogi

Dysponujemy również zniżkami dla studentów aktywnie działających na rzecz społeczności akademickiej oraz w Samorządzie Studenckim.

Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków
do 15 października
do 15 marca

Wszystkie wnioski, w tym wniosek o przyznanie stypendium Rektora, składa się w Dziekanacie (Rektorat nie przyjmuje wniosków).

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich – wraz z tekstem nowego rozporządzenia i wzorem zaświadczenia o studiach do pobrania – znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Edukacji: www.nauka.gov.pl/studenci.