Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie

Menedżer Środowiska

Specjalność

Studia II stopnia

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE?
Stworzyliśmy ją dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji czy Zarządzanie i Marketing. Specjalność Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie w szczególności proponujemy osobom, które rozumieją, że odpowiedzialność firm w zakresie ochrony środowiska jest kluczowa dla zatrzymania niekorzystnych zmian klimatu.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Twoje kompetencje jako absolwenta specjalności to:

  • umiejętność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • znajomość funkcjonowania projektów i certyfikatów środowiskowych i ich roli w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa,
  • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
  • realizowanie wniosków wynikających z audytu środowiskowego,
  • wdrażanie norm z rodziny ISO 14000
  • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Zakres umiejętności pomoże Ci w realizacji ważnych celów przedsiębiorstwa związanych z ekologią, przy jednoczesnych zachowaniu rentowności firmy.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Na specjalności Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie nabędziesz wiedzę i umiejętności m.in.jak optymalizować działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska. Nauczysz się tak zarządzać firmą, by była ona społecznie odpowiedzialna i budowana w zgodzie z najnowszymi trendami w ekologii, dzięki czemu stanie się liderem innowacji w swojej branży.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE:

Biznes społecznie odpowiedzialny i rozwiązywanie konfliktów

Działalność gospodarcza na obszarach chronionych

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie

Język angielski specjalistyczny

Marketing ekologiczny przedsiębiorstw

Prawo administracyjne

Finansowanie projektów środowiskowych

Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko i oceny strategiczne

Raport i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Seminarium magisterskie

Wskaźniki stanu środowiska

Zarządzanie strategiczne

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

Ekotoksykologia

Modelowanie w naukach o środowisku

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody

Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami

Planowanie przestrzenne

Statystyka matematyczna

Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania

Zarządzanie projektem

Polityka ochrony środowiska

Prawo i ekonomika ochrony środowiska

Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania

Ochrona własności intelektualnej

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-semestralnych):

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko

Technologie bioenergetyczne

Chemia organiczna i fizyczna

Rachunek kosztów

Procesy produkcyjne

Ochrona atmosfery

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia