Architektura

Architektura

Studia II stopnia

Partner kierunku:

O kierunku

O kierunku
Studia II stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów stacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 1,5 roku
Tytuł MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT
Język studiów polski
Rok akademicki 2024/2025

Warunki przyjęcia na studia magisterskie Architektura

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia II-go stopnia na kierunek Architektura jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach Architektura, Architektura i Urbanistyka lub równoważnym.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji znajduje się w Regulamin przyjęć na studia w roku akademicki 2024/2025.

Dlaczego warto studiować Architekturę II stopnia w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Architektura w WSEiZ jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych. Otwiera Ci to drogę do wykonywania zawodu architekta w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Więcej przeczytasz w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.

Chcesz połączyć pracę zawodową ze studiowaniem? Z myślą o Tobie prowadzimy zajęcia stacjonarne na kierunku Architektura w trybie sobotnio-niedzielnym. Studia odbywają się w pełnym wymiarze godzin, a ich program gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta.

W trakcie nauki będziesz korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonych w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D. Ponadto jako Student WSEiZ skorzystasz wielu profesjonalnych programów za darmo.

Absolwenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie są poszukiwani na rynku pracy – bądź jednym z nich i rozpocznij swoją karierę zawodową dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na kierunku Architektura.

Cel studiów

Cel studiów

Studia II stopnia na kierunku Architektura zapewnią Ci niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego z uwzględnieniem:

współczesnych wymagań technicznych,

potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych użytkowników,

równowagi ekologicznej


Jednocześnie studia II stopnia na kierunku Architektura pozwolą Ci ukształtować umiejętności projektowania z uwzględnieniem uwarunkowań: artystycznych, kulturowych, intelektualnych, historycznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych.

Chcemy, aby nasi studenci w trakcie nauki wzbogacili się o wrażliwość na potrzebę dbałości o ład przestrzenny, jak również na kształtowanie zrównoważonego środowiska życia dla nas wszystkich.

Zakres studiów

Zakres

Jako magister inżynier architekt zdobędziesz umiejętności z zakresu:

projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,

kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,

stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,

rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawny,

stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania,

realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego,

organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,

rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,

stosowania zasad etyki zawodowej.

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy

Dzięki dyplomowi magistra inżyniera architekta uzyskasz pełne uprawnienia architektoniczne, a tym samym do będziesz mógł samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE.

Poza własną działalnością twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego absolwenci Architektury znajdą zatrudnienie w:

  • istniejących pracowniach architektonicznych,
  • wydziałach architektury i urbanistyki,
  • administracji samorządowej,
  • pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych lub agencjach reklamowych,
  • przy organizacji wystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.

Przedmioty

Przedmioty

Przedmioty kierunkowe dla kierunku Architektura

Filozofia i estetyka

Etyka zawodu

Grafika prezentacyjna

Ergonomia

Prawo w procesie inwestycyjnym

Teoria i historia architektury

Teoria i historia urbanistyki

Planowanie przestrzenne

Technologia i organizacja budowy

Instalacje budowlane

Fizyka budowli

Planowanie regionalne

Building information modeling

Złożone konstrukcje betonowe i metalowe

Ochrona dziedzictwa i kulturoznawstwo

Teoria konserwacji zabytków z elementami archeologii

Projektowanie architektoniczne – obiekty użyteczności publicznej o złożonej funkcji

Projektowanie architektoniczne – modernizacja i konserwacja obiektów Architektonicznych

Projektowanie architektoniczne – obiekty wielkogabarytowe o dużych rozpiętościach konstrukcji

Projektowanie urbanistyczne – zagospodarowanie miejskich terenów zdegradowanych

Projektowanie urbanistyczne – przekształcenia miejskich terenów wielofunkcyjnych (wraz z MPZP)

Projektowanie urbanistyczne – polityka przestrzenna gminy podmiejskiej (projekt UiKZP)

Praca przejściowa – projekt przeddyplomowy

Metodologia pracy naukowej

Seminarium magisterskie

Przedmioty do wyboru

Sztuka współczesna

Marketing strategiczny

Detal architektoniczny

Zarządzanie projektem

Historia architektury wnętrz i mebli

Komunikacja wizualna

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Architektura II stopnia przejdź do programu studiów. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł 690 zł 1300 zł

Wpisowe na studia drugiego stopnia dla absolwentów WSEiZ wynosi – 300 zł!

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 690 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie otrzymał wyróżnienie w rankingu Builder Ranking Education FOR THE FUTURE TOP 2023.

Wydział Architektury WSEiZ jako jedyny z uczelni niepublicznej otrzymał to prestiżowe wyróżnienie, które odebrała dziekan Wydziału, dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ.

Gala, podczas której poznaliśmy laureatów rankingu odbyła się 25 października 2023 r. w Polskim Komitecie Olimpijskim. Ranking wydziałów architektury został stworzony na podstawie aktywności władz oraz studentów danego wydziału w programie Builder for the Future oraz innych, własnych działań studentów z zakresu edukacji i promocji architektury i budownictwa.

Zdjęcie Builder.