Koło naukowe Zdrowia Publicznego

Koło naukowe Zdrowia Publicznego

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest dr n. biol. Adam M. Adamek

Cele koła

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom:

 1. Rozwijania wiedzy o zdrowiu oraz umiejętności jej stosowania,
 2. Pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania systemów ochrony zdrowia,
 3. Realizowanie zainteresowań w ramach ochrony zdrowia, promocji zdrowia i zdrowia środowiskowego, oraz prezentacji i popularyzacji swoich osiągnięć naukowych.

Działalność koła

Studenci – członkowie Koła realizują swoje cele poprzez pracę w trzech jego sekcjach:

 1. Zdrowia środowiskowego
 2. Ekonomiki zdrowia
 3. Promocji zdrowia

 

Poprzez:

 • organizowanie spotkań (sesji) naukowych z udziałem badaczy z dziedziny zdrowia publicznego, medycyny społecznej, epidemiologii oraz dziedzin pokrewnych,
 • udział w konferencjach naukowych poświęconych problemom zdrowia publicznego,
 • propagowanie i wdrażanie w środowisku akademickim wiedzy o zdrowiu, działań w zakresie jego promocji oraz oceny,
 • udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Uczelnię, w tym inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelnianym,
 • tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży akademickiej a szczególności współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego,
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej,
 • rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi i młodzieżowymi na terenie uczelni i poza nią.