Koło naukowe Stosowanej Ekologii Roślin

Koło naukowe Stosowanej Ekologii Roślin

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest Dr Piotr Mędrzycki.

Cele koła

Celem Koła jest:

 1. Rozwój intelektualny i zawodowy członków koła oraz kształtowanie postaw prospołecznych w zakresie działalności naukowej, badawczej i organizacyjnej,
 2. Zdobywanie, poszerzenie i integracja istniejącej wiedzy z zakresu ekologii roślin i obszarów interdyscyplinarnych z nią związanych, takich jak m.in.: ekologia inwazji biologicznych, ochrona przyrody na poziomie osobniczym, populacyjnym, ekosystemowym i krajobrazowym, kształtowanie zrównoważonego krajobrazu w różnych skalach przestrzennych oraz ochrona środowiska,
 3. Doskonalenie istniejących form wykorzystanie teoretycznej i empirycznej wiedzy z zakresu ekologii roślin w praktycznych działaniach życia oraz poszukiwanie nowych zastosowań,
 4. Propagowanie, udostępnianie i popularyzacja wiedzy z zakresu ekologii roślin i jej zastosowań oraz obszarów interdyscyplinarnych w różnym stopniu związanych z ekologia roślin,
 5. Działanie na rzecz wdrażania opracowanych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technicznych,
 6. Promowanie innowacyjności oraz budowa gospodarki opartej na wiedzy poprzez promocję otwartych standardów oraz otwartych licencji publicznych w odniesieniu do rozwiązań technicznych, informatycznych oraz zasobów wiedzy
 7. Poprzez wszystkie powyższe działania – promowanie macierzystej Uczelni w kraju i za granicą.

Działalność koła

Koło realizuje powyższe cele poprzez:

 1. Organizację regularnych seminariów i sesji naukowych z udziałem członków i zaproszonych specjalistów z dziedzin związanych z profilem działalności Koła,
 2. Prowadzenie badań naukowych w ramach zadań realizowanych indywidualnie, wypraw, ekspedycji, obozów naukowych, lub naukowo turystycznych i innych form dostosowanych do charakteru realizowanych zadań,
 3. Publikację wyników badań na konferencjach naukowych i sympozjach, w czasopismach popularnych i naukowych, w innych publikacjach krajowych i zagranicznych w formie drukowanej lub elektronicznej, lokalnie i poprzez Internet,
 4. Udostępnianie uzyskanej wiedzy, wyników badań własnych na otwartych licencjach publicznych zapewniających poszanowanie praw własności intelektualnej autorów oraz uczelni a jednocześnie pobudzających innowacyjność oraz gospodarkę oparta na wiedzy,
 5. Organizację i udział konferencjach, sympozjach, programach badawczo rozwojowych oraz innych formach działalności publicznej służącej realizacji celów Koła,
 6. Rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami, organizacjami i innymi podmiotami, o ile służy to realizacji celów statutowych Koła,
 7. Inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelnianym i społecznym,
 8. udział w innych przedsięwzięciach prowadzonych przez WSEiZ.