Koło naukowe Rozwoju Architektów Krajobrazu

Koło naukowe Rozwoju Architektów Krajobrazu

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest mgr inż. arch. kraj. Jakub Botwina

Cele koła

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie architektury, architektury krajobrazu i ekologii, oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków w powyższym zakresie.

Działalność koła

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

  1. Udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Wydział Architektury,
  2. Inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelnianym,
  3. Tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży akademickiej, w szczególności współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego,
  4. Organizowanie działalności kulturalnej, popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej powiązanej ze środowiskiem akademickim,
  5. Organizowanie działalności turystycznej, propagowanie różnorakich form aktywnego wypoczynku,
  6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej,
  7. Propagowanie i wdrażanie w środowisku akademickim działań proekologicznych oraz działań z zakresie edukacji ekologicznej,
  8. Rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi i młodzieżowymi.

Dokumenty