Koło naukowe Prima Aura

Koło naukowe Prima Aura

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem koła jest Dr inż. arch. Artur Buława-Gabryszewski.

Cele koła

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu, ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków w powyższym zakresie.

Działalność koła

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

  1. Udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Wydział Architektury,
  2. Inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelnianym,
  3. Tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży akademickiej, w szczególności współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego,
  4. Organizowanie działalności kulturalnej, popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej powiązanej ze środowiskiem akademickim,
  5. Organizowanie działalności turystycznej, propagowanie różnorakich form aktywnego wypoczynku,
  6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej,
  7. Propagowanie i wdrażanie w środowisku akademickim działań proekologicznych oraz działań z zakresie edukacji ekologicznej,
  8. Rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi i młodzieżowymi.