Koło naukowe Ekologów

Koło naukowe Ekologów

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest Doc. Dr Kazimierz Dyguś.

Cele koła

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom:

 1. rozwijania wiedzy ekologicznej oraz umiejętności jej stosowania,
 2. pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania układów ekologicznych, szczególnie w relacji ekosystem-człowiek,
 3. realizowanie zainteresowań w ramach ochrony zasobów przyrody i środowiska przyrodniczego,
 4. popularyzacji turystyki ekologicznej,
 5. prezentacji i popularyzacji swoich osiągnięć naukowych,
 6. kształtowania postaw przyjaznych środowisku.

Działalność koła

Cele powyższe Koło realizuje przez:

 1. Organizowanie spotkań (sesji) naukowych z udziałem badaczy z dziedziny szeroko rozumianej ekologii, ochrony przyrody, środowiska przyrodniczego i sozologii oraz dziedzin pokrewnych,
 2. Prowadzenie stacjonarnych obserwacji naukowych oraz w ramach organizowanych wypraw (ekspedycji, obozów itp.) naukowych lub naukowo-turystycznych,
 3. Udział w konferencjach naukowych poświęconych problemom ekologicznym, ochronie przyrody i środowiska,
 4. Propagowanie i wdrażanie w środowisku akademickim wiedzy ekologicznej, działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz w zakresie edukacji ekologicznej,
 5. Podejmowanie działań mających na celu objęcie ochroną walorów środowiska cennych ze względów przyrodniczych, krajobrazowych i innych, a do tej pory taka ochrona nie objętych lub objętych w nienależytym stopniu,
 6. Udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Uczelnię,
 7. Inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelnianym,
 8. Tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży akademickiej a szczególności współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego,
 9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej,
 10. Rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi i młodzieżowymi.

Osiągnięcia

Do największych osiągnięć Koła należy zdobycie I miejsca w kategorii warsztatów na II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się w dniach 12-14.03.2007 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematem zwycięskiej prezentacji przygotowanej przez Artura Ponikiewskiego i Martę Fijałowską były „Walory przyrodnicze rezerwatów stepowych nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego”. Uczelniane Koło Ekologów zdobyło również II miejsce za referat pt. „Produktywność roślinna w krajobrazie rolniczym Niecki Nidziańskiej” przygotowany przez Agnieszkę Jarzębowską i Sylwię Szczęśniak.