Biogazownie rozwiązaniem dla transformacji energetycznej i gospodarki odpadami

Koło naukowe

Opis działalności

Opis działalności

Opiekun koła: dr inż. Jarosław Osiak, prof. WSEiZ

Cele koła

Celem Koła jest identyfikacja aktualnych problemów i możliwości dotyczących inwestycji w biogazownie w Polsce.

Działalność koła

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

  1. Dokonywanie analiz benchmarkingowych
  2. Wypracowywanie modeli technicznych rozwiązań dla biogazowni
  3. Stworzenie propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów realizacji projektów w zakresie inwestycji w biogazownie
  4. Wypracowanie modeli biznesowych współpracy pomiędzy interesariuszami w tym inwestorami, JST, rolnikami, przedstawicielami przemysłu i lokalnej społeczności
  5. Promocja dobrych praktyk
  6. Szkolenia dla inwestorów oraz przedstawicieli organów władzy samorządowej oraz lokalnego społeczeństwa
  7. Opracowanie podręcznika skierowanego do organów władzy samorządowej oraz potencjalnych inwestorów zawierającego rozwiązania i dobre praktyki realizacji projektów w zakresie inwestycji w biogazownie