Zachowanie organizacyjne i decyzje menedżerskie w przedsiębiorstwie XXI wieku

Zachowanie organizacyjne i decyzje menedżerskie w przedsiębiorstwie XXI wieku

O publikacji

O publikacji


Autor:
Zdzisław Piątkowski, Wojciech Żebrowski, Anna Kułakowska, Marek Pawłowski, Beata Mielińska-Lasota, Jan Cetner, Kazimierz Mazur, Klemens Stańkowski

Wyd.: 2009

 

Aby organizacja osiągnęła sukces, od menedżerów XXI wieku oczekuje się umiejętności z zakresu zachowania się ludzi w organizacji, umiejętności postępowania z nimi, a także trafnie podejmowanych decyzji. Właściwe zarządzanie tymi zasobami jest jednym z podstawowych warunków osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwa.

Dotyczy to w szczególności sprawiedliwego, dobrego wynagradzania, pobudzania i motywowania do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz okazywania szacunku pracownikom wszystkich szczebli organizacyjnych. Menedżerowie często nie posiadają takiej wiedzy i umiejętności, co przysparza trudności w przewidywaniu zachowań ludzkich, wyjaśnianiu i sprawowaniu kontroli nad pracownikami. Menedżerowie w nowym tysiącleciu będą musieli stale rozwijać, podnosić swoje umiejętności w postępowaniu z personelem, podnosić swoje kwalifikacje oraz tak motywować pracowników, aby poświęcili oni dla dobra organizacji swoją wiedzę, umiejętności, talent oraz całym sercem byli jej oddani. Liderom potrzebna jest więc nowa, interdyscyplinarna wiedza, rozszerzona przez naukę i doświadczenia oraz kreatywne myślenie. Brak tu miejsca na zachowanie schematyczne i rutynowe.

Podręcznik ten skierowany jest do studentów kierunków zarządzania, którzy opracowanie to wykorzystają jako zwarte kompendium wiedzy rozproszonej i trudno dostępnej, a chcąc pogłębić swoją wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych i decyzji menedżerskich sięgną do literatury uwzględnionej w przypisach. Mamy także nadzieję, że podręcznik ten zainteresuje również kadrę menedżerską przedsiębiorstw. Lektura tego opracowania pomocna będzie w kreowaniu postaw menedżerskich, bowiem ukazuje zaburzenia w systemie zachowań pracowników oraz prezentuje sposoby ich usuwania. Uwidacznia sposoby trafnego podejmowania decyzji, jak i efektywne sposoby motywowania pracowników w organizacjach, ukazuje wpływ kultury organizacyjnej na organizacje i związki międzyludzkie, a stres i jego skutki na wypalenie zawodowe pracowników. Mamy nadzieję, że lektura tej książki przyczyni się do podniesienia sprawności kierowniczej oraz wzrostu szans w dalszej karierze menedżerskiej, bowiem organizacje XXI wieku muszą być kierowane przez kompetentnych menedżerów łączących wiedzę z praktyką.

Podręcznik składa się z piętnastu rozdziałów, uzupełniony został spisem rysunków, tabel, wykresów, słownikiem oraz bibliografią.