Wytrzymałość materiałów przykładami analizy komputerowej Zadania

Wytrzymałość materiałów przykładami analizy komputerowej Zadania

O publikacji

O publikacji


Autor:
Jan Misiak, Leszek Kielski, Piotr Tereszkowski, Zdzisław Tereszkowski

Wyd.: 2007

 

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz może być przydatny dla innych kierunków technicznych.

Należnemu zrozumieniu i opanowaniu teorii zawartej w cytowanych bądź innych pozycjach literatury służą przykłady zamieszczone w tekście. Każdy z rozdziałów został poprzedzony krótkim wstępem teoretycznym, a następnie dokładnie rozwiązano pewna liczbę przykładów w celu ułatwienia Czytelnikowi korzystania z podręcznika przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań, gdyż ta umiejętność jest najlepszym sprawdzianem dogłębnego opanowania materiału. Oddana do rąk Czytelnika praca obejmuje wraz z uprzednio wydanymi podręcznikami i zawierającymi teorię przedmiotu oraz ćwiczenia laboratoryjne: „Wytrzymałość materiałów z przykładami analizy komputerowej” i „Laboratorium statyki i wytrzymałości materiałów”, stanowi całość materiału przewidzianego programem studiów.