Świadomy prosument

Świadomy prosument

O publikacji

O publikacji

Autor: Jan Pachecka, Piotr Tomaszewski, Monika Madej, Dariusz Czekalski, Grażyna Kubiak-Tomaszewska, Dawid Marczak, Jarosław Osiak, Michał Sikora, Anna Bączyk.

Wyd.: 2016

 

Energetyka w Polsce stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami. Zapotrzebowanie na energię zwiększa się, poziom infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii znajduje się na nieadekwatnym poziomie, dostawy ropy i gazu ziemnego uzależnione są w znacznym stopniu od zewnętrznych dostawców, a zobowiązania w zakresie ochrony środowiska stale się zaostrzają. Wszystkie te czynniki powodują konieczność podjęcia działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii.

Polska, po wstąpieniu do Unii Europejskiej, zobowiązała się do implementacji prawa obowiązującego w UE, m.in. do przyjęcia pakietu klimatyczno-energetycznego z 2008 r., który obejmuje cztery dyrektywy , mówiące o celach ilościowych dotyczących energetyki do 2020 r. (tzw. pakiet 3×20%). Oznacza to, że:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych zmniejszy się o 20% w 2020 r. w stosunku do emisji z roku 1990,
  • zwiększy się udział energii ze źródeł odnawialnych do 20% w 2020 r. w bilansie energetycznym UE,
  • podniesie się o 20% efektywność energetyczna do 2020 r.,
  • ograniczone zostaną emisje o 21% w systemie EU – ETS do 2020 r. w porównaniu do poziomu emisji z 2005 r.

Przyjęty na szczycie unijnym (2014 r.) nowy pakiet klimatyczno-energetyczny nakłada na państwa członkowskie obowiązek osiągnięcia w 2030 roku nowych celów. Cel dla zielonej energii na 2030 rok został na razie określony dość ogólnie na poziomie 27% udziału energii z OZE w zużyciu energii w całej UE, bez szczegółowego podzielenia go na poszczególne kraje członkowskie.