Środowisko mieszkaniowe – Podstawy teoretyczne i aksjologiczne projektowania, cz. I

Środowisko mieszkaniowe – Podstawy teoretyczne i aksjologiczne projektowania, cz. I

O publikacji

O publikacji


Autor:
Jacek Nowicki

Wyd.: 2004

 

Podejmowanie prac projektowych w każdej dziedzinie architektury wymaga pewnego minimum wiedzy i umiejętności w dwóch sferach, a mianowicie – w dziedzinie wymagań użytkowych: warunków fizycznych wewnątrz budowli, organizacji przestrzeni dostosowanej do potrzeb użytkowych, którym budynek ma służyć, wymiarowania pomieszczeń zgodnie z zasadami ergonomii, relacji budynku z uwarunkowaniami otoczenia, czyli w sumie wszystkich wymagań stawianych zamierzonej inwestycji, zgodnie z jej generalnym celem – w dziedzinie techniki: obejmującej sprawy struktury budowli, materiałów i technik budowlanych, wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne budynku, zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa obiektu, czyli w sumie stosowania efektywnych i ekonomicznych środków niezbędnych dla osiągnięcia owego celu. W dziedzinach tych obowiązują w znacznej mierze szczegółowe przepisy prawne, normy, a także wymagania ekonomiczne.

W toku rozwoju cywilizacji i techniki obie wymienione dziedziny podlegały i podlegają zmianom, przy tym zmiany te w ciągu ostatniego stulecia wykazują rosnące przyspieszenie. Powoduje to zjawisko ciągłej dezaktualizacji wymagań i potrzebę ustawicznego uzupełniania zasobów wiedzy i umiejętności architekta.

Znaczna część tego, czego uczy się student pierwszego roku, krótko po ukończeniu nauki może wymagać rewizji i korekty wobec pojawienia się nowych wymagań i towarzyszących temu zmian prawnych, a także nowych technik w budownictwie i w samym przygotowaniu dokumentacji (najlepszy przykład to pojawienie się komputera w pracy architekta).

W rezultacie okres nauki i uzupełniania wiedzy i umiejętności rozciąga się na cały czas aktywności zawodowej.

Obie wzmiankowane sfery – WYMAGAŃ i ŚRODKÓW – obejmują ogromną i rosnącą masę informacji, niekiedy bardzo szczegółowych i złożonych. Wysiłki podejmowane dla ich spisania i uporządkowania znaleźć można w wydawnictwach o charakterze informatorów, kalendarzy technicznych, poradników i katalogów okresowo aktualizowanych i zwykle bardzo szczegółowych. (…)