Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

O publikacji

O publikacji


Autor:
Wanda Misiak

Wyd.: 2014

 

Celem nauczania prawa gospodarczego jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu uregulowań prawnych dotyczących obrotu gospodarczego w szerokim rozumieniu. W ramach wykładu „Prawo gospodarcze” znajdują się także treści dotyczące ochrony własności intelektualnej, co ma szczególne znaczenie dla studiujących na Wydziale Architektury.

Z uwagi na fakt, że język prawniczy ma charakter języka hermetycznego i posługującego się pojęciami, które w języku potocznym znaczą co innego, niezbędnym stało się przedstawienie podstawowych pojęć z dziedziny prawoznawstwa. Ułatwi to studentom rozumienie treści zawartych w niniejszym podręczniku, a następnie posługiwanie się przepisami prawnymi.

Prawo Gospodarcze to zbiór przepisów regulujących obrót gospodarczy. Przez obrót gospodarczy rozumie się nie tylko wymianę dóbr i usług odbywający się z reguły za pośrednictwem pieniądza, ale przede wszystkim towarzyszące tej wymianie i powstające w jej procesie stosunki prawne między jej podmiotami . Całokształt stosunków powstających w sferze gospodarczej podlega reglamentacji prawnej. Ta reglamentacja będzie w wielkim skrócie przedstawiona w niniejszym opracowaniu, w celu jej przybliżenia wszystkim studiującym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.