Mechanika budowli

Mechanika budowli

O publikacji

O publikacji


Autor:
Gustaw Rakowski

Wyd.: 2004

 

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest w zasadzie dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych kierunków: architektura i urbanistyka, budownictwo, oraz może być przydatny dla studiujących na takich kierunkach technicznych, jak: melioracje, inżynieria środowiska, transport, mechanika i budowa maszyn.

Podręcznik ma ułatwić zrozumienie zasad pracy i roli, jaką spełniają układy konstrukcyjne złożone z typowych elementów traktowanych jako materialne bryły odkształcalne, w trakcie przekazywania obciążeń na fundamenty i dalej na podłoże posadowienia, przy spełnieniu warunków wytrzymałości, sztywności i stateczności.

Dla osiągnięcia tego celu niezbędna jest znajomość zjawisk mechanicznych występujących w czasie pracy konstrukcji oraz umiejętność obliczania podstawowych wielkości, jakimi są w mechanice budowli przemieszczenia i siły przekrojowe. Treść podręcznika dostosowana jest do potrzeb i specyfiki działalności zawodowej absolwenta wymienionych wyżej kierunków kształcenia. Dlatego rozważania teoretyczne i aparat matematyczny zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Nacisk położony został na opisy, wyjaśnienia oraz prostą i przejrzystą interpretację fizyczną podstawowych zasad i zależności. Duża liczba odpowiednio dobranych przykładów liczbowych ułatwia zrozumienie rozważań teoretycznych i wzmacnia aspekty praktyczne przedmiotu.