Granice obiektów architektury krajobrazu

Granice obiektów architektury krajobrazu

O publikacji

O publikacji


Autor:
Lidia Ozimkowska

Wyd.: 2013

 

Do podjęcia badań nad problematyką granic we współczesnych obiektach architektury krajobrazu zainspirowały mnie wieloletnie obserwacje terenów zrealizowanych na podstawie moich autorskich projektów oraz opracowań przygotowanych w zespołach projektowych. Pasy graniczne nie są traktowane w sposób należny elementom identyfikującym i wyróżniającym obiekt z otoczenia.

Podstawowej przyczyny należy upatrywać w niedostatecznym przygotowaniu teoretycznym osób odpowiedzialnych za inwestycję, a także w peryferyjnym (niejako mało istotnym) usytuowaniu granic każdego obiektu w stosunku do całego terenu. Z reguły projektant, a nawet inwestor czy wykonawca nie mają wpływu na kształtowanie granic, a intencje projektanta nie zawsze są właściwie odczytywane. Problem kształtowania, realizacji i użytkowania zewnętrznych granic obiektów architektury krajobrazu w żadnym razie nie powinien pozostawać marginalny. W projektach granice na ogół są stałe, w rzeczywistości natomiast wykazują zmienność, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. W dotychczasowej literaturze przedmiotu brakuje próby ujęcia tego złożonego zagadnienia w sposób kompleksowy, w odróżnieniu od tematyki granic w krajobrazie, które badane są od wielu lat.

Monografia powstała na bazie dysertacji doktorskiej wykonanej w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, profesora Politechniki Krakowskiej, po wprowadzeniu korekt zaproponowanych przez recenzentów: dr hab. Barbarę Szulczewską, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr. hab. inż. arch. Piotra Patoczkę, profesora Politechniki Krakowskiej. Układ pracy i niektóre jej fragmenty wzbudziły kontrowersyjne postawy recenzentów, w związku z czym, dla pełniejszego zobrazowania dylematów związanych z zawartością i kolejnością jej prezentowania, recenzje wraz z odpowiedziami zamieszczone zostały na końcu opracowania.

Przedmiotem pracy są granice zewnętrzne we współczesnych, publicznych obiektach architektury krajobrazu. W intencji autorki niniejsza praca może być przydatna przy podejmowaniu decyzji projektowych dotyczących granic w obiektach architektury krajobrazu, na których zmienność szczególny wpływ wywierają elementy przyrodnicze.