Budownictwo a środowisko wybrane zagadnienia

Budownictwo a środowisko wybrane zagadnienia

O publikacji

O publikacji


Autor:
pod redakcją Hanny Jędrzejuk

Wyd.: 2011

 

Na przełomie XVIII i XIX wieku rozpoczęła się rewolucja przemysłowa, która oprócz zmian społecznych, politycznych oraz oczywiście ekonomicznych, przyczyniła się do, początkowo niekontrolowanej, ingerencji w środowisko naturalne na niespotykaną dotąd skalę. W odpowiedzi na dynamiczny proces industrializacji oraz wzrastające zanieczyszczenie powietrza i wody w drugiej połowie XIX wieku powstała idea ochrony środowiska.

W zeszłym wieku zaszły dwa ogólnoświatowe wydarzenia, bez których być może inaczej wyglądałaby nasza planeta: dramatyczny raport U Thanyta zatytułowany „Problemy ludzkiego środowiska” wygłoszony na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1969 roku oraz kryzys paliwo wy z roku 1973. To one, po kilkudziesięciu latach, przyczyniły się do stworzenia podstaw rozwoju zrównoważonego –„procesu mającego na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom”.
Przy podejmowaniu decyzji podejście takie wymaga uwzględnienia ochrony środowiska, prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi oraz aspektów ekonomicznych. Bez wykorzystania metod matematycznych rozwiązanie takiego problemu jest trudne do uzyskania. Stąd też w pierwszej części monografii, prezentowane są wybrane zagadnienia związane z racjonalnym podejmowaniem decyzji, wspomaganym metodami matematycznymi.

Część monografii, którą rozpoczyna rozdział 4 omawiający zjawiska akustyczne, związane z oddziaływaniem sztucznego środowiska na człowieka. Przedstawiono również aktualne uwarunkowania prawne związane z ochroną przed nad miernym hałasem. Na zakończenie podano przykład efektywnego kształtowania klimatu akustycznego wokół budynku, poprzez zaprojektowanie ekranu akustycznego.

Monografię uzupełnia, zawarte w rozdziale 11, omówienie wybranych aspektów projektowania przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych z uwzględnieniem aktualnych wymagań pod względem ochrony cieplnej i warunków wilgotnościowych. Metody numeryczne oraz symulacja komputerowa skomplikowanych zjawisk niestacjonarnych umożliwiają analizę i testowanie różnorodnych rozwiązań, również w ekstremalnych lub rzadko występujących warunkach. Tym samym stały się niezbędnymi i powszechnie stosowanymi narzędziami wspomagającymi pracę projektantów.

Praktyczne wykorzystanie profesjonalnych programów komputerowych jest również atutem tej publikacji.