Akademickie Kursy Kompetencyjne

Akademickie Kursy

Akademickie Kursy Kompetencyjne powstały z myślą o poszerzeniu umiejętności zawodowych studentów oraz słuchaczy WSEiZ. Jeśli chcesz lepiej dostosować się do stale zmieniającego się rynku pracy, zdobyć dodatkową wiedzę i poszerzyć swoje kompetencje zapraszamy na AKK.

Czym są Akademickie Kursy Kompetencyjne?

Czym są?

Dla kogo przeznaczone są Akademickie Kursy Kompetencyjne?

Osób, które ukończyły szkołę średnią (matura nie jest wymagana) i są zainteresowane poszerzeniem wiedzy w ramach kierunków i przedmiotów oferowanych przez WSEiZ.

W szczególnych przypadkach na kurs mogą być przyjęte osoby, które nie posiadają wykształcenia średniego, po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Aktualnych studentów WSEiZ, którzy chcą poszerzyć wiedzę z przedmiotów i obszarów nieobjętych programem wybranego kierunku studiów.

Dlaczego warto?

Dlaczego warto

Jak wyglądają Akademickie Kursy Kompetencyjne?

Akademickie Kursy Kompetencyjne prowadzone są zgodnie z programem poszczególnych przedmiotów w ramach kierunków studiów, realizowanych w WSEiZ.

Zajęcia odbywają się w grupach, składających się zarówno ze studentów, jak i słuchaczy kursów.

Wymagania zaliczeniowe są identyczne dla (uczestników) słuchaczy kursów i studentów.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich, a jakość kształcenia podlega okresowej kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Komunikacja ze słuchaczem prowadzona będzie w głównej mierze za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Informację, przesłaną na adres e-mail, podany przez słuchacza, uznaje się za przekazaną zainteresowanemu.

Przyjęcie na kurs i ewentualna rezygnacja z kursu wymaga zachowania formy pisemnej.

W przypadku niektórych kursów do osiągnięcia należytych efektów kształcenia konieczne jest wcześniejsze opanowanie pewnych umiejętności – w ofercie kursów zostały one opisane jako “wymagania wstępne”.

Terminy realizacji Kursów

Terminy

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie z wyłączeniem świąt, zgodnie z obowiązującym programem studiów.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany nie później, niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Planowany termin rozpoczęcia kursów: październik.

Zajęcia zostaną uruchomione niezależnie od liczby słuchaczy!

Rejestracja na kurs rozpoczyna się 15 września. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.

Forma prowadzenia zajęć w ramach Akademickich Kursów Kompetencyjnych

Forma zajęć

Zajęcia mogą odbywać się w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych: audytoryjnych, projektowych, laboratoryjnych, w tym pracowni komputerowych.

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa, a w przypadku ćwiczeń można opuścić nie więcej, niż 20% zajęć.

Formę i zasady zaliczenia przedstawia prowadzący zajęcia nauczyciel akademicki na pierwszym spotkaniu.

Oceny oraz świadectwo ukończenia Kursu

Oceny i świadectwo

Oceny z poszczególnych form zajęć (wykład, ćwiczenia audytoryjne, projektowe i laboratoryjne) wystawiane są odrębnie.

W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia słuchaczowi przysługuje nieodpłatny termin poprawkowy na dodatkowym spotkaniu po zakończeniu semestru.

W przypadku zaliczenia wszystkich, przewidzianych w programie kursu, form zajęć, słuchacz otrzymuje ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM.

Na życzenie słuchacza na świadectwie może być podany ostateczny wynik ukończenia kursu, w formie liczby, będącej średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń poszczególnych form zajęć.

Jeśli słuchacz nie uzyska ocen pozytywnych z zaliczenia poszczególnych form zajęć, a program kursu obejmował ćwiczenia, na które słuchacz uczęszczał (tj. miał nie więcej, niż 20% nieobecności), może otrzymać ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W KURSIE.

Opłaty za kurs

Opłaty

Odpłatność składa się z:

  • opłaty za zajęcia, którego wysokość zależy od programu kursu,
  • wpisowego w stałej wysokości 50 zł.

Wpisowe należy uiścić nie później, niż w chwili przyjęcia na kurs i podpisania umowy.
Opłatę za zajęcia należy opłacić nie później, niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

STUDENCI WSEiZ, realizujący akademickie kursy kompetencyjne, spoza studiowanego kierunku i specjalności, opłacają jedynie wpisowe.
Wpłaty należy wnosić na konto: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Rezygnacja z Kursu

W przypadku, gdy słuchacz nie może zaakceptować szczegółowego harmonogramu zajęć, może zgłosić rezygnację w ciągu 3 dni od jego otrzymania, w takim przypadku nie jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia czesnego, a jeśli już ją wniósł – Uczelnia dokona jego zwrotu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

Kontakt

Informacje i zapisy: Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, tel. 22 825 80 34 lub 35.

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty do wglądu w celu podpisania umowy
  • Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
  • Dowód wpłaty do wglądu (wpisowe)