Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw

Każdy student studiów I stopnia w WSEiZ, który uzyskał świadectwo o ukończeniu szkoły średniej za granicą (z wyjątkiem świadectw uzyskanych na Ukrainie, Białorusi, Turcji, czytaj więcej, kto jeszcze jest zwolniony z procedury uznania świadectwpatrz pkt II), powinien przejść postępowanie w celu uznania świadectwa uzyskanego za granicą.

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą odbywa się w Polsce w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jako student powinieneś do końca I semestru studiów uzyskać pozytywną decyzję z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Do procedury można przystąpić po rozpoczęciu studiów w WSEiZ. Jeśli Twoje świadectwo nie zostanie uznane w Polsce, nie będziesz mógł kontynuować studiów w WSEiZ. Postępowanie w celu uznania świadectwa jest bezpłatne!

Przed przyjazdem do Polski

Przed przyjazdem

Jako kandydat na studia powinieneś pozyskać przed przyjazdem do Polski następujące dokumenty niezbędne w postępowaniu o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą:

1

Apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej (wraz z suplementem), które uprawnia do podjęcia studiów (od obywateli Ukrainy i Białorusi apostille nie jest wymagane).

2

Zaświadczenie stwierdzające, iż uzyskane świadectwo ukończenia szkoły średniej uprawnia do podjęcia studiów wyższych na terytorium kraju, w którym zostało wydane. Takie zaświadczenie można uzyskać w szkole, Ambasadzie RP, Ministerstwie Edukacji Narodowej lub w wydziale konsularnym przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju, w którym dokument został wydany (od obywateli Ukrainy i Białorusi zaświadczenie nie jest wymagane).

3

Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, do wniosku o uznanie świadectwa dołącz:

  • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
  • wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
  • informację o planowym czasie nauki, skali ocen (takie zaświadczenia można uzyskać w szkole).

Wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przyjeździe do Polski

Po przyjeździe

Do końca I semestru musisz dostarczyć do dziekanatu pozytywną decyzję o uznaniu świadectwa uzyskanego za granicą do właściwego Dziekanatu WSEiZ.

Jeśli nie dostarczysz w terminie decyzji lub dostarczysz negatywną decyzję o uznaniu świadectwa uzyskanego za granicą, zostaniesz automatycznie skreślony z listy studentów i nie będziesz mógł kontynuować studia WSEiZ. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za proces uznania świadectwa uzyskanego za granicą oraz za podjętą w Kuratorium Oświaty decyzję.

Aktualne informacje dotyczące uznania świadectwa dojrzałości