Architektura

Architektura

Studia I stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia I stopnia profil kształcenia ogólnoakademicki
Forma studiów stacjonarne w dni powszednie
stacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 4 lata
Tytuł INŻYNIER ARCHITEKT
Język studiów polski
Rok akademicki 2022/2023

Architektura to kierunek, który łączy wiedzę i umiejętności projektowania oraz kształtowania plastycznego, artystycznego i estetycznego budynków. To również nauka na temat osadzenia układów kompozycyjnych budynków w przestrzeni, w której żyjemy.

Na kierunku Architektura pierwszy semestr nauki jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu. Predyspozycje sprawdzane będą z następujących przedmiotów:

rysunek i malarstwo (ćwiczenia laboratoryjne),

podstawy projektowania architektonicznego (ćwiczenia projektowe i laboratoryjne),

geometria wykreślna (ćwiczenia projektowe)


Program studiów przewiduje trzy rygory, z których dwa muszą być bezwzględnie zaliczone w regulaminowym terminie (zaliczenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych na zajęciach z danego przedmiotu lub w sesji poprawkowej), by kontynuować naukę na kierunku Architektura.

Dlaczego warto studiować Architekturę w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura w WSEiZ jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu ten prestiżowy, regulowany prawem unijnym zawód możesz wykonywać we wszystkich państwach Unii Europejskiej! Więcej informacji znajdziesz w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.

W trakcie studiów będziesz korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu. Pracownie wyposażone są w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D. Jak Student WSEiZ będziesz miał również możliwość korzystania z wielu profesjonalnych programów za darmo. Zobacz

Architekt to brzmi dumnie – co odzwierciedla rynek pracy, który chętnie sięga po absolwentów tego kierunku. Sprawdź, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po ukończeniu WSEiZ.

Jeśli pasjonujesz się sztuką, chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda najbliższe otoczenie, a także chcesz rozwijać umiejętności artystyczne, to architektura jest kierunkiem dla Ciebie.

Twoja edukacja będzie połączeniem aspektów technicznych oraz artystycznych. Dzięki temu zdobędziesz wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności, które ułatwią Ci rozpoczęcie kariery zawodowej.

W WSEiZ możesz zdobyć tytuł magistra architektury – sprawdź naszą ofertę studiów II stopnia. W ten sposób w ramach jednej ścieżki naukowej możesz uzyskać pełne uprawnienia do wykonywania zawodu.


W ramach studiów przygotowujemy Cię – przyszłego inżyniera architekta – do takich zadań jak:

samodzielne opracowanie projektów budynków,

projektowania urbanistycznego i umiejętności niezbędnych w procesie planowania

przebudowa, modernizacja i adaptacja budynków,

sprawowanie kontroli nad realizacją projektów,

rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków

Zakres studiów

Zakres studiów
Studiując na kierunku Architektura (studia I stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

tworzenia projektów architektonicznych, które spełniają zarówno wymogi estetyczne, ekologiczne, jak i techniczne,

historii, teorii architektury, sztuk pokrewnych, technologii, ochrony środowiska i nauk humanistycznych,

projektowania urbanistycznego i umiejętności niezbędnych w procesie planowania,

relacji pomiędzy ludźmi a budynkami oraz pomiędzy budynkami, a ich otoczeniem, jak również relacji: budynki i przestrzeń między nimi, a potrzeby człowieka,

zawodu architekta oraz jego roli społecznej, zwłaszcza przy opracowywaniu koncepcji do projektu z uwzględnieniem czynników społecznych, metod gromadzenia informacji,

projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych budynków w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane,

ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych w realizacji budynków oraz integracji projektów w całym procesie planowania,

odpowiedniego przygotowania do pracy w wykonawstwie architektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanym oraz pomocniczych pracach związanych z twórczym planowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych.

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i prestiżowi, jaki łączy się z tym zawodem, architekci z dyplomem WSEiZ znajdują zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.
Zatrudniani są w pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych. Pracują przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą.

Przedmioty

Przedmioty

Przedmioty kierunkowe dla kierunku Architektura - studia I stopnia

Język angielski

Technologia informacyjna

Ochrona środowiska i ekologia

Socjologia i psychologia środowiskowa

Matematyka

Geometria wykreślna

Grafika inżynierska

Statyka i Wytrzymałość materiałów

Prawo gospodarcze

Mechanika budowli

Fizyka budowli

Grafika komputerowa

Rysunek i malarstwo

Rzeźba i modelowanie

Historia architektury

Teoria architektury

Materiały budowlane

Podstawy projektowania architektonicznego

Modelowanie komputerowe

Historia budowy miast

Historia sztuki

Budownictwo ogólne

Architektura polska

Projektowanie architektoniczne – architektura domów jednorodzinnych, mała użyteczność publiczna

Prawo budowlane

Konstrukcje betonowe

Podstawy urbanistyki

Projektowanie urbanistyczne – wprowadzenie do projektowania urbanistycznego / Urban design

Architektura współczesna

Konstrukcje metalowe

Konstrukcje drewniane

Teoria urbanistyki i ruralistyki

Ekonomika procesu inwestycyjnego

Planowanie regionalne

Instalacje budowlane

Infrastruktura techniczna miasta

Ochrona dziedzictwa i kulturoznawstwo

Projektowanie wnętrz

Projektowanie ruralistyczne

Planowanie miast

Urządzanie obiektów architektury krajobrazu

Olimpic Architecture

Projektowanie specjalistyczne – przekształcenia obszarów o szczególnych uwarunkowaniach lokalnych

Projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem – modernizacja obiektów architektonicznych

Projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem – zabudowa mieszkaniowa

Projektowanie architektoniczne – miejsca pracy

Projektowanie architektoniczne – budynki użyteczności publicznej

Projektowanie urbanistyczne – rewitalizacja zespołu urbanistycznego

Projektowanie urbanistyczne – zespół mieszkaniowo-usługowy

Projektowanie urbanistyczne wspomagane komputerem – plan miejscowy

Projektowanie urbanistyczne wspomagane komputerem – struktura miasta (suikzp)

Praca przejściowa – projektowanie architektoniczne

Praca przejściowa – projektowanie urbanistyczne

Ochrona własności intelektualnej

Ergonomia

Seminarium dyplomowe

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyka

Seminarium magisterskie

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Architektura I stopnia przejdź do programu studiów. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Opłaty

Opłaty

Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne*
(12 rat w roku akad. 22/23)
85 zł 690 zł 1090 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 490 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 690 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

* Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2022/2023 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria