Program Rozwoju WSEiZ

Program Rozwoju WSEiZTempo przemian zachodzących w gospodarce oraz zapotrzebowania współczesnego rynku pracy w znacznym stopniu wpływają na rozwój uczelni i konieczność dostosowania się ich do zachodzących zmian.

Jedną z form odpowiedzi uczelni na zachodzące zmiany jest stworzenie planów rozwoju opierających się głównie na ukierunkowaniu działań uczelni na kształcenie absolwentów o najwyższych i najbardziej adekwatnych do potrzeb rynku pracy kompetencjach.

Programy rozwojowe uczelni zakładają m.in.

  • utworzenie nowych kierunków studiów (w tym podyplomowych);
  • dostosowywanie istniejących programów nauczania do potrzeb rynku pracy;
  • rozszerzenie działalności biur karier oraz podnoszenie kompetencji ich pracowników;
  • współprace z potencjalnych pracodawcami; praktyki, staże oraz szkolenia umożliwiające doskonalenie praktycznych, i nabywanie nowych, umiejętności;
  • organizację targów pracy (w tym branżowych);
  • szeroko zakrojone programy skierowane do kadry dydaktycznej i zarządzającej uczelni.

Projekty obejmujące programy ROZWOJU uczelni realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV; Działanie 4.1; Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.