Młodzi Odkrywcy z Kampinosu

Młodzi Odkrywcy z KampinosuNazwa projektu: Młodzi Odkrywcy z Kampinosu
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-U052/17

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczących się odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa wśród uczniów z gminy Kampinos. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu głównego PO WER a w szczególności dziania 3.1 poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w formie Uniwersytetu Młodego Odkrywcy dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Kampinos, mających za zadanie ułatwienie im przyszłego funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie oferty edukacyjnej, w okresie realizacji projektu, dla grupy uczniów wymagających dodatkowego wsparcia ze względu na posiadane deficyty i nierówne szanse edukacyjne wynikające ze statusu społecznego, materialnego oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych, dla których oferta edukacyjna szkoły jest niewystarczająca pod kątem rozwoju ich zainteresowań i umiejętności.

Cel główny realizuje założenia strategii i planów WSEiZ jakim jest rozwój oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Działania

W ramach projektu opracowane zostaną programy kształcenia i zrealizowane działania dydaktyczne rozwijające kompetencje pozwalające na rozbudzenie ciekawości poznawczej, stymulowaniu intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju, inspirowaniu do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjności. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zapoznania ze środowiskiem akademickim oraz stworzenia warunków do prowadzenia zajęć pozaszkolnych i podwyższenia jakości prowadzonych zajęć.

W efekcie działania projektowe umożliwią uczestnikom rozwój umiejętności uniwersalnych na rynku pracy i klucz. kompetencji:

 • umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
 • umiejętność rozumienia,
 • kreatywność,
 • innowacyjność,
 • krytyczne myślenie,
 • rozwiązywanie problemów,
 • umiejętność uczenia się i pracy zespołowej.

Zajęcia dla dzieci prowadzane w ramach Projektu:

 1. Warsztaty fotograficzne – kl. VI-VIII
 2. Warsztaty plastyczne – kl. IV-VIII
 3. Warsztaty z architektury krajobrazu-kl. 0-VIII
 4. Warsztaty terenowe -kl. I-VIII
 5. Warsztaty urbanistyczne kl.0-III
 6. Warsztaty architektoniczne -kl. IV-VI
 7. Warsztaty z projektowania produktu kl. IV-VIII

Ponadto w projekcie zrealizowane zostaną zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze i społeczne rodziców/opiekunów. Będzie to uzupełnieniem oferty dla dzieci i pozwoli opiekunom w przyszłości lepiej wspomagać rozwój swoich dzieci.

Zajęcia dla rodziców i opiekunów w ramach Projektu:

 • Techniki wspierania zdolności i twórczości poznawczej dziecka;
 • Projektowanie ogrodu ekologicznego przyjaznego dzieciom.

Zadania

W ramach projektu zostały zrealizowane nast. zadania:

 1. Opracowanie programu kształcenia i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci (6-16 lat);
 2. Zajęcia dla rodziców/opiekunów służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych.

 

Wartość projektu: 66 581,25 PLN
Wysokość dofinansowania: 53 265,00 PLN