E-usługi w WSEiZ

E-usługi w WSEiZ

Podążając za dynamicznie zmieniającymi się trendami technologicznymi, zmianami zachodzącymi na rynku edukacyjnym, a przede wszystkim dbając o jakość obsługi naszych studentów Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie wdraża projekt pt. E-usługi w WSEiZ.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie jakości usług, które Uczelnia świadczy na chwilę obecną.

Cele szczegółowe to:

 1. Usprawnienie obecnie świadczonych drogą elektroniczną usług;
 2. Wprowadzenie nowych i funkcjonalnych e-usług (obsługa kandydatów na studia oraz studentów, w tym obcokrajowców);
 3. Poprawa lub uzyskanie interoperacyjności aplikacji;
 4. Uzyskanie wysokiego poziomu dojrzałości i jakości uruchamianych e-usług;
 5. Poprawa zarządzania i uzyskanie oszczędności w realizacji procesów administracyjnych i świadczonych usług;
 6. Ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług świadczonych przez Uczelnię;
 7. Zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji Uczelni.

Działania

Projekt zakłada uruchomienie szeroko dostępnej dla kandydatów (w tym kandydatom cudzoziemcom), studentów (w tym studentom WSEiZ oraz studentom zagranicznych uczelni, realizującym w WSEiZ studia w ramach programu Erasmus+), pracowników administracyjnych, pracowników naukowo-dydaktycznych i innych interesariuszy zewnętrznych platformy, umożliwiającej realizację e-usług wspomagających procesy z zakresu e-administracji i e-edukacji.

W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. zadania dotyczące wdrożenie usług:

 • e-Podanie typ A2C(poziom dojrzałości 5),
 • e-Wniosek typ A2C(poziom dojrzałości 5),
 • e-Decyzja typ A2C(poziom dojrzałości 5),
 • e-Oświadczenie typ A2C (poziom dojrzałości 4),
 • e-Zaświadczenie typ A2C (poziom dojrzałości 3),
 • e-Powiadomienie typ A2C (poziom dojrzałości 5),
 • e-Karta obiegowa typ A2A (poziom dojrzałości 4),
 • e-Płatność typ A2C (poziom dojrzałości 5),
 • e-usługa badanie prac dyplomowych pod względem plagiatu typ A2C (poziom dojrzałości 5),
 • e-Rekrutacja typ A2C (poziom dojrzałości 4),
 • Chmura Edukacyjna typ A2C (poziom dojrzałości 3).

Dostęp do danych udostępnianych za pomocą platformy będzie zabezpieczony poprzez: profil zaufany e-PUAP, podpis elektroniczny, loginem i hasłem użytkownika oraz uwierzytelnianie za pomocą wewnętrznych metod autoryzacji użytkowanych systemów informatycznych.

Realizacja projektu, w zaplanowanym kształcie, przyczyni się zatem do niwelowania różnic społecznych i terytorialnych, a przez to mazowiecki rynek pracy wzbogaci się o kompetentnych i dobrze wykształconych pracowników, potrafiących wykorzystywać technologie informacyjne dla rozwoju regionu. W szerszej perspektywie projekt oddziałuje m.in. na:

 • podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Mazowsza,
 • poprawę spójności wewnętrznej regionu, osiąganą w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju,
 • rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Mazowsza.

Realizacja powyższych celów przyczyni się do efektywniejszego, prostszego, tańszego oraz szybszego załatwiania wszelkich spraw administracyjnych związanych z rekrutacją na studia, procesem studiowania oraz udostępnienia zasobów cyfrowych szerokiemu gronu mieszkańców województwa mazowieckiego – użytkowników sieci Internet, realizując tym samym idee społeczeństwa informacyjnego oraz przyczyniając się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia cyfrowego.

Projekt zakłada realizację e-usług z zachowaniem zasady projektowania uniwersalnego. Jednym z głównych celów strategii uniwersalnego projektowania jest promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Koncepcja uniwersalnego projektowania wytycza nowe szlaki myślowe i jest oparta na zasadzie równości w większym stopniu niż koncepcja ogólnej dostępności dla osób z obniżoną funkcjonalnością.

Mamy nadzieję, że Projekt „E-usługi w WSEiZ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego (w ramach osi priorytetowej II – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020) uprości uczelnianą ścieżkę administracyjną i ułatwi proces studiowania obecnym i przyszłym studentom WSEiZ.

Wartość projektu: 479 122,29 PLN
Wysokość dofinansowania: 334 906,47 PLN