Kadra dydaktyczna Wydziału Architektury

Kadra dydaktyczna

Sylwetki wykładowców Wydziału Architektury WSEiZ

Sylwetki Wykładowców

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż. arch.
Imię i Nazwisko: Jerzy Bogusławski
Wydział: Architektury

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w 1979 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera architekta i nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Sztuki za projekt “Studenckiej wioski skansenowskiej w Łopience” (wraz z zespołem).

Praca projektanta i inżyniera budowy w warszawskiej Pracowni Konserwacji Zabytków zaowocowała zdobyciem Uprawnień Budowlanych i Konserwatorskich. Razem z arch. Piotrem Jankowskim w 1984 roku stworzył Pracownię Architektoniczną Bogusławski – Jankowski Sp. z o.o., wówczas jedną z pierwszych prywatnych autorskich pracowni. W 1997 roku powstała Pracownia Architektonicznej Bogusławski i Partnerzy Sp. z o.o. Jerzy Bogusławski, jako generalny projektant lub współautor wykonał 240 projektów – w tym zespoły mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, wystawy, biurowce, domy prywatne. Wiele z powyższych projektów razem z indywidualnie projektowanymi wnętrzami, meblami, a nawet projektem szkła użytkowego. Wśród wielu nagród najbardziej ceni I nagrodę na Biennale Architektury w Krakowie (praca z ówczesnym zespołem pracowni).

Jerzy Bogusławski w latach 1983–1985 był wiceprezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP, a w 1992 roku otrzymał Honorową Odznakę SARP. W 1988 rozpoczął pracę dydaktyczną, jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, od 1998 pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych. Tam w 2010 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2012 roku został profesorem ASP. Od 2012 roku do 2020 był prorektorem ds. inwestycji i rozwoju ASP w Warszawie. W 2013 r. ASP w Krakowie nadała mu stopień dr hab. Jerzy Bogusławski jest także członkiem Rady Programowej Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej przy warszawskiej ASP i Wyższej Szkole Nauk Społecznych, członkiem komisji dyplomowej w Ecole Nationale Supérieure d`Architectures de Paris la Villette U6 i w Esam Design Ecole Superieure des Artes Modernes w Paryżu.

W 2014 roku otrzymał brązowy medal Gloria Artis a rok później, w uznaniu osiągnięć artystycznych i dydaktycznych oraz zaangażowania w sprawy uczelni, otrzymał „Pegaza” – Nagrodę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2019 został powołany na członka Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz zastępcę przewodniczącego Rady Programowej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki a rok później na członka Rady Muzeum Narodowego w Warszawie.

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż. arch.
Imię i Nazwisko: Mieczysław Kochanowski
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż. arch.
Imię i Nazwisko: Jadwiga Roguska
Adres mailowy: jroguska@wp.pl
Wydział: Architektury

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora 1999. Kierownik Zakładu Historii Architektury Powszechnej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1991-2016. Profesor na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie od 2016 r. Dydaktyka – przedmioty: konserwacja zabytków, architektura polska, architektura powszechna, detal architektoniczny i obecnie wykłady- architektura współczesna . Specjalizacja naukowo-badawcza: architektura XIX i XX wieku, szczególnie Warszawy, biografistyka architektoniczna. Promotorka sześciu doktorów. Recenzentka w 51 postępowaniach na tytuł profesora, przewodach na stopień doktora habilitowanego i doktora. Konsultacje i ekspertyzy m.in.: nt. polskich prac konserwatorskich w Wilnie, Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Warszawa Centrum i rewaloryzacji kamienic warszawskich. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym książek: Karol Jankowski, architekt warszawski początku XX wieku (1978); Architektura i budownictwo mieszkaniowe w Warszawie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku: architektura willowa (1986); współautorstwo i redakcja naukowa książek: Stanisław Noakowski (1867-1928). Życie i twórczość (19770; Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939 (2014); 100 lat Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Nauczyciele (1915-2015) ( 2017); Detal architektoniczny warszawskiej Pragi (1850-1939) ( 2018).

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż. arch.
Imię i Nazwisko: Zygmunt Szparkowski
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Roman Domański
Adres mailowy: roman.domanski@wseiz.edu.pl
Wydział: Architektury
Kierunki: Architektura, Budownictwo

Prof. dr hab. inż. Roman Domański ur. w 1943, ukończył liceum Tadeusza Reytana w Warszawie (1961). Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej (1967), doktorat 1976 (z wyróżnieniem), habilitacja 1988. Nauczyciel akademicki od roku 1967. W 1989-1992 docent, a od 1993 profesor w Politechnice Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał w 1995, a w 2001 stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Od roku 1992 do chwili obecnej związany jest z Instytutem Lotnictwa (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa). Kierownik Zakładu Termodynamiki Instytutu Techniki Cieplnej w latach 1991-2012, zastępca dyrektora ITC ds. nauki (1991-1992), dyrektor Departamentu Nauki Studiów i Analiz MEN (1995, 1996). Prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie w latach 2000-2008. Dyrektor i założyciel Uczelnianego Centrum Badawczego Zrównoważonych Systemów Energetycznych Politechniki Warszawskiej (2010-2012). Działalność naukowa w obszarze udarów promieniowania laserowego na powierzchni ciał nieprzezroczystych, chłodzenia łopatek i wysoko cieplnie obciążonych elementów silników, barier TBC, akumulacji energii, w tym w przemianach fazowych, przepływów wielofazowych, pomiarów właściwości cieplnych, konwersji energii, odnawialnych źródeł energii.

Odbyte długoterminowe staże naukowe w USA, Niemczech, Japonii. Szeroka działalność dydaktyczna w Politechnice Warszawskiej i innych uczelniach wyższych na wszystkich poziomach studiów. Wykłady z Termodynamiki, Wymiany ciepła, Ekologicznych skutków konwersji energii, Niekonwencjonalnych źródeł i konwersji energii, Akumulacji energii, Advanced Renewable Energy Sources, Energy Storage. Współpraca zagraniczna z Japonią, Szwecją, Niemcami, USA, Islandią. Wykłady w USA, Japonii, Anglii, Islandii, Portugalii. Opiekun kilkuset prac dyplomowych i przejściowych w języku polskim i angielskim. Promotor i opiekun kilkunastu prac doktorskich. Kierownik i wykonawca kilkudziesięciu prac badawczych realizowanych w ramach KBN, NCBiR i projektów europejskich.

Członek European Counsil of Thermal Energy Storage, członek Komitetu Wykonawczego Programu European Council through Energy Storage IEA (2001-2010). W latach 1999-2003 wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej, wiceprzewodniczący do roku 2018. Od 1996 r. Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (w latach 2007-2015 wiceprzewodniczący).
Członek Rady Naukowej Instytutu Energii Atomowej (do roku 2012). Członek Senackiej Komisji ds. Nauki PW (dwie kadencje). Laureat bardzo wielu nagród i wyróżnień (w tym 6 nagród Ministra), odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego od roku 2004. Autor i współautor ponad 250 publikacji, 12 opracowań monograficznych, 10 podręczników i skryptów. Organizator i chairman wielu znaczących konferencji krajowych i zagranicznych w tym FutureStock (2003), Newac (2009), International Nuclear Energy Congress (2011, 2012, 2014).
Od roku 2003 do 2017 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. W okresie od 2017 do września 2020 zastępca przewodniczącego Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa a od września jej przewodniczący.

Z WSEiZ związany jest od roku 2010. W uczelni prowadzi wykłady z Niekonwencjonalnych Źródeł Energii, Fizyki, Mechaniki Ogólnej, Fizyki Budowli, Budownictwa energooszczędnego – Auditingu i Termomodernizacji, Physics of Structure, Auditing and Thermomodernisation, Energy Efficient Construction. Jest promotorem ponad 30 prac dyplomowych realizowanych w WSEiZ.

Skrócony dorobek publikacyjny.
Wykaz podręczników i skryptów – Materiały dydaktyczne:
1. Domański R., Próchniak A.: Wymiana ciepła – laboratorium dydaktyczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1983, str. 111.
2. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana ciepła. Komputerowe wspomaganie obliczeń. Tablice właściwości termofizycznych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1992, str. 65.
3. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana ciepła. Termodynamika. Komputerowe Bazy danych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1994, str. 84.

4. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Termodynamika. Wymiana ciepła. Materiały pomocnicze. Komputerowe programy edukacyjne, Wydawnictwo ITC PW, Warszawa, 1995.
5. Banaszek J., Bzowski J., Domański R., Sado J.: Termodynamika. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1998.
6. Domański R., Jaworski M., Rebow M., Kołtyś J.: Wybrane zagadnienia
z termodynamiki w ujęciu komputerowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
7. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana ciepła. Komputerowe wspomaganie obliczeń. Tablice właściwości termofizycznych. Wyd.3, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2000.
8. Domański R., Jaworski M., Wiśniewski T.: Wymiana ciepła. Laboratorium dydaktyczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2002.
9. Furmański P., Domański R.: Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania. Wyd.1, popr., Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2004.
10. Banaszek J., Bzowski J., Domański R., Sado J.: Termodynamika. Przykłady i zadania.” Wyd. 2, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2007.

Monografie, studia, rozprawy:
1. Domański R.: Badanie przewodzenia ciepła w ciałach stałych przy impulsowo działającym strumieniu ciepła, praca doktorska, promotor prof. dr W. Gogół, Warszawa, czerwiec 1976, str. 182.
2. Domański R.: Zagadnienia magazynowania energii cieplnej, WPW Mechanika Nr 103, 1987, str. 205, rozprawa habilitacyjna, recenzenci: prof. dr hab. B. Staniszewski, prof. dr hab. J. Szargut, prof. dr hab. S. Wiśniewski.
3. Domański R., Reimann J.,, Brinkmann H. J.: Gas-Liquid Flow in Dividing Tee-Junction with a Horizontal Inlet and Different Branch Orientations and Diameters, Raport Kernforschungszentrum Karlsruhe, Institutfür Reaktorbauelemente KfK 4399, December 1988, str. 230.

4. Domański R.:Magazynowanie energii cieplnej, Wyd. PWN, Warszawa, 1990, str. 225.
5. Domański R.: Promieniowanie laserowe – oddziaływanie na ciała stałe, WNT, Warszawa, 1990, str. 283.
6. Domański R., Dominiak A., Rajewski A. (edytorzy i współautorzy): „Zadanie badawcze nr 5 Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej”, Politechnika Warszawska, Warszawa 2013, wyd. na płycie CD, ok. 950 stron.
7. Domański R. (edytor i współautor) : „TERMET. Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej. Wybrane wyniki badań”, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2013, st. 250.
8. Domański R.: „Wymiana ciepła, podstawy teoretyczne, wybrane zagadnienia”, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr.43, Wydawnictwa ILOT, Warszawa 2016, str. 274, załącznik płyta audio z prezentacją.
9. Domański R.: „Wymiana ciepła. Wykorzystanie programu MathCad do obliczeń procesów wymiany ciepła”, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr.47, Wydawnictwa ILOT, Warszawa 2016, str. 346, załącznik płyta z programami.
10. Domański R.: „Wymiana ciepła. Wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła”, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr. 57, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Wydawnictwa ILOT, Warszawa 2020, str. 538, załącznik płyta z programami.
11. Domański R.: „Konwersja i akumulacja energii. Wybrane zagadnienia. Wyzwania”, Tom 1, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr. 54, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Wydawnictwa ILOT, Warszawa 2020, str. 521, załącznik płyta audio z prezentacjami.
12. Czajkowski Ł., Domański R.: „Źródła energii i napędy hybrydowe w transporcie”, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr. 61, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Wydawnictwa ILOT, Warszawa 2021, str. 200.

Materiały konferencyjne:
1. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Futurestock 2003, 9th International Conference on Thermal Energy Storage,Vol. 1, September 1-4, 2003, str. 490.
2. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Futurestock 2003,9th International Conference on Thermal Energy Storage, Vol. 2, Warsaw, September 1-4,2003, str. 223.
3. Domański R., Chwieduk D., Jaworski M.: Renewable Energy Innovative Technologies and New Idea, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008, str. 475.

4.Domański R. (co-editor): European Engine Technology Workshop, NEWAC, 2-3 June 2009, materiały w formie elektronicznej.
5. Domański R. (oraz inni, łącznie 17 autorów): Clean, effective and renewable energy, Programmes for graduate studies, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2011, str. 263.
6. Domański R. (oraz inni, łącznie 17 autorów): Clean, effective and renewable energy, Programmes for graduate studies, Programy studiów II stopnia w języku angielskim,Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2011, str. 265.
7. Domański R.: 2nd International Nuclear Energy Congress, Warsaw 22-24 May 2012, Materiały konferencyjne, Warszawa, 2012, str. 260.
8. Domański R., Stężycki P. – Editors: “18th Polish- American Conference on Science and Technology”, Warsaw, 2018, Institute of Aviation.
9. Domański R., Stężycki P. – Editors: “19th Polish- American Conference on Science and Technology”, Ohio, Warsaw, 2020, Institute of Aviation.

Wybrane publikacje i publikacje w materiałach konferencyjnych:
1. Domański R.: Miejsce odnawialnych źródeł energii i akumulacja energii w energetyce u progu XXI wieku, wykład plenarny na imienne zaproszenie „Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii” BOŚ – International Paper 1999.
2. Domański R., Szuster T.: Odnawialne źródła energii na Wydziale MEIL PW, wykład plenarny „Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii, BOŚ – International Paper 1999.
3. Domański R.: Konwersja i akumulacja energii w XXI w., XVII Zjazd Termodynamików, wykład plenarny na zaproszenie imienne,Politechnika Krakowska, 1999.

4. Domański R., Jaworski M.: Modelowanie procesów pochłaniania energii pikosekundowych impulsów laserowych przez metale, XVII Zjazd Termodynamików, Materiały Konferencyjne, Politechnika Krakowska, 1999, T.2, str. 533-541.
5. Domański R., Jaworski M.: Comparative Studies of Different Mathematical Models of Very Short Laser Pulse Energy Absorption by Solids, Progress in Engineering Heat Transfer, Proceedings of the 3rd Baltic Heat Transfer Conference IFFM Publ.(Grochal B., Mikielewicz J., Sunden B.) 1999, str. 3-10.
6.Lisewski Z., Rzeszutek L., Domański R.: Numeryczna symulacja procesów wymiany ciepła w łopatkach kierownicy turbiny gazowej, XVII Zjazd Termodynamików Materiały Konferencyjne Politechnika Krakowska, 1999, str. 769.
7. Domański R., Lisewski Z., Mikoś M., Jaworski M., Rzeszutek L., Rebow M.: Badanie procesów wytwarzania i właściwości cieplnych wielowarstwowych powłok ochronnych nakładanych techniką plazmową na części maszyn pracujące
w ekstremalnych warunkach cieplnych i mechanicznych., Prace Naukowe PW Inżynieria Materiałowa, z.10, 1999.
8. Banaszek J., Domański R., Rebow M., El-Sagier F.: Experimental Study of Solid-Liquid Phase Change in Spiral Thermal Energy Storage Unit, Applied Thermal Engineering, Vol.19, 1999, str. 1253-1277.
9. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Badanie spiralnego magazynu energii cieplnej, Prace Naukowe PW Mechanika, z. 181, 1999, str. 39–51.
10. Domański R., Lisewski Z., Mikoś M., Jaworski M., Rzeszutek L., Rebow M.: Badanie procesów wytwarzania i właściwości cieplnych wielowarstwowych powłok ochronnych nakładanych techniką plazmową na części maszyn pracujące
w ekstremalnych warunkach cieplnych i mechanicznych, Prace Naukowe PW Inżynieria Materiałowa, z.10, 1999.
11. Domański R., Jaworski M., Kołtyś J.: Zastosowanie komputerów w procesie dydaktycznym w Zakładzie Termodynamiki, Zeszyty Naukowe Wydz. Elektrotechniki i Automatyki PG,Nr 15, 2000, str. 43-50.
12. Banaszek J.,Domański R., Rebow M., El-Sagier F.: Numerical Analysis of the Paraffin Wax-Air Spiral Thermal Energy Storage Unit, Applied Thermal Engineering, Vol.20, 2000, str. 323-354.
13. Domański R.: Źródła i przetwarzanie energii w XXI w., Raport IAE – 65/A, Polska Nauka i Technika dla Energetyki Jądrowej Jutra, Seminarium Naukowe, Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, 2000.
14. Domański R.: Nauczanie termodynamiki – Zadania i problemy, Prace Naukowe. Konferencje, VIII Letnia Szkoła Termodynamiki. Termodynamika Statystyczna. Politechnika Warszawska, Z.20, 2000, str. 139-150.
15. Domański R., Kołtyś J., Jaworski M.: Komputerowe wspomaganie nauczania termodynamiki i wymiany ciepła, VIII Letnia Szkoła Termodynamiki, Termodynamika Statystyczna, Politechnika Warszawska, Z. 20, 2000, str.151-157
16. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Comparison of Numerical and Experimental Results for the Spiral PCM TES Unict,TERRASTOCK2008, International Conference on Thermal Energy Storage.Stuttgart ,University of Stuttgart ed. Benner M. And Hahne E., ITW 2000 Vol.1, str. 357-362.
17. Nagano K., Mochida T., Iwata K., Hiroyoshi H., Domański R., Rebow M.: Development of new PCM for TES of Cooling System, TERRASTOCK 2008, International Conference on Thermal Energy Storage. Stuttgart ,University of Stuttgart, Ed.Benner M. And Hahne E., ITW 2000, Vol.1. s.345–350.
18. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Complex Analysis of Spiral PCM. Thermal Energy Storage Unit Performance IEA, ECES IA, An ex 10, Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, 6th Workshop, Stockholm, Royal Institute of Technology, Dept. of Chemical Engineering and Technology /Transport Phenomena, 2000, http://www.ket.kth.se/Avdelningar/ts/annex10/WS6.html.
19. Domański R., Rebow M., Nagano K., Górczak D.: Investigation of Free Convection
in Melting Zone During the Solidification and Melting of PCMIEA,ECES IA, Annex 10, Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, 6th Workshop, Stockholm, Royal Institute of Technology, Dept. of Chemical Engineering and Technology Transport Phenomena 2000, http://www.ket.kth.se/Avdelningar/ts/anne x10/WS6.htm.
20. Domański R., Nagano K., Rebow M., Mochida T.: Study of Natural Convection
in Manganese (II) Nitrate Hexahydrate Inside a Differentialy Heated Cavity TERRASTOCK 2000, 8th International Conference on Thermal Energy Storage, Stuttgart University of Stuttgart, Ed.Benner M. And Hahne E., ITW, 2000, Vol.1, str. 351-356
21. Domański R., Nagano K., Rebow M., Mochida T.: An investigation of the phase change process with natural convection in the new PCMs encapsulated in a rectangular cavity, International Conference on Heat Transfer,Edizioni ETS Pisa, 2001.
22. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Code validation analysis of natural convection in freezing water, Materiały konferencyjne: XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska PAN, 2001.
23. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie składowych tensora przewodności cieplnej kompozytu grafitowego, metoda porównawczą przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, Materiały konferencyjne: XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska PAN, 2001, str. 339-346.
24. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie przewodności cieplnej spienionego aluminium metoda porównawczą przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, Prace Naukowe PW Mechanika, z. 190, 2001, str. 197-206.
25. Wartanowicz T., Jaworski M., Domański R.: Wykorzystanie niskotemperaturowych materiałów PCM w układach chłodziarek termoelektrycznych, Materiały konferencyjne: XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska PAN, 2001.
26. Wartanowicz T., Jaworski M., Domański R.: Zwiększenie współczynnika wydajności chłodniczej układów termoelektrycznych przez zastosowanie członu akumulacji ciepła, Prace Naukowe PW 2002, Mechanika.
27. Domański R.: Nauczanie termodynamiki, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje, T.4, 2002
28. Domański R., Leszczyńska-Domańska M.: Źródła i przetwarzanie energii a zagrożenia ekologiczne w XXI w., Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje z. 22,T.1, 2002, str. 287-306.
29. Domański R., Wasilewski M.: Wpływ warunków wymiany ciepła na obciążenia cieplne łopatki silnika odrzutowego chłodzonej powietrzem (na przykładzie jednego, wybranego profilu), Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje z. 22, T.1, 2002, str. 307-316.
30. Domański R., Rebow M., Górczak D.: Study of the two-directional phase change process in a rectangular cavity, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, editors: M. Poniewski, Co-Editors: T. Wójcik, R. Pastuszko, 2002, str. 441-448.
31. Rebow M., Domański R.: Badania eksperymentalne konwekcji naturalnej w zamarzającej wodzie, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje z. 22, 2002, str. 991-1000.
32. Rebow M., Domański R.: Zestawienie uogólnionych równań dla konwekcji naturalnej w wybranych substancjach jednoskładnikowych podczas ich topnienia i zestalania w obszarze prostokątnym, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje, z. 22, 2002, str. 1001-1010.
33. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie składowych tensora przewodności cieplnej materiałów o właściwościach ortotropowych metodą porównawczą, przy wykorzystaniu rozwiązania odwrotnego przewodzenia ciepła, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2002.
34. Domański R.: Energy Source and Storage for XXI Century, wykład plenarny, FUTURESTOCK 2003, Oficyna Wydawnicza PW, 2003.
35. Rebow M., Domański R., Nagano K.: Comparison of available correlations
for natural convection in some pure substances during their melting and solidification in rectangular enclosure, Vol. 2,2003, str. 627-634.
36. Domański R., Rebow M., Górczak D.: Experimental Study of PCM Imbedded into the Finned Heat Sink of the Microprocessor, Oficyna Wydawnicza PW, FUTURESTOCK 2003, 9th International Conference on Thermal Energy Storage, Warsaw, POLAND, September 1-4, 2003, editors: Domański R., Jaworski M., Rebow M., 2003, Vol. 2, str. 533-536.
37. Domański R., Azzain G.: Design Criteria for Optimum Solar Domestic Water Heating System for Warsaw, FUTURESTOCK 2003, 9th International Conference on Thermal Energy Storage, Warsaw, POLAND, September 1-4, 2003, Oficyna Wydawnicza PW, editors: Domański R., Jaworski M., Rebow M., 2003, Vol. 2, str. 521-532.
38. Owczarek M., Domański R.: Application of dynamic solar collector model for evaluation of heat extraction from the road bridge, FUTURESTOCK 2003, 9th International Conference on Thermal Energy Storage, Warsaw, POLAND, September 1-4, 2003, Oficyna Wydawnicza PW, editors: Domański R., Jaworski M., Rebow M., 2003, Vol.2, str. 621-626.
39. Nagano K., Mochida T., TakedaS., Domanski R., Rebow M.: Thermal characteristics of manganese (II) nitrate hexahydrate as a phase change material for cooling systems, Applied Thermal Engineering, Vol. 23, 2003, str. 229-241.
40. Kołtyś J., Furmański P., Domański R.: Determination of Thermal Conductivity
of Highly Conducting Materials by Comparative Method Using Parameter Estimation Technique, Thermal Conductivity, 2004, Vol. 26, str. 90-98.
41. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie przewodności cieplnej kewlaru metodą porównawczą przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, Wyd. AGH, Kraków, T. I, 2004, str. 409-418.
42. Milić A., Domański R.: Badanie procesów cieplno- przepływowych w układzie łopatka kierownicy- łopatka wirnika dla dwu przypadków wewnętrznego chłodzenia, Materiały XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy 16-19 czerwca 2004, Kraków, 2004.
43. Błogowska K., Domański R.: Noninvasive Measurement of Temperature and Velocity Field in Natural Convection of The Binary Solutions, IASME Transactions, 2005, Iss. 9, V2, str. 1754.
44. Błogowska K., Domański R.: Noninvasive Measurement of Temperature Field
in Natural Convection of Solidifying Saline Water, Proceedings of the 3rd IASME / WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Corfu, Greece 2005.
45. Domański R., Azzain G.: Comparison of two Solar Passive Space Heating Techniques, Thermal Storage Wall Versus Direct-Gain Window with Overhang, Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, WCIPT, Gdańsk/Sopot, 2005, str. 151-152.
46. Kołtyś J., Domański R.: Określenie zakresu pomiarowego dla materiału wzorcowego w metodzie porównawczej pomiaru przewodności cieplnej, Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, WCIPT, Gdańsk/Sopot, 2005.
47. Leszczyńska-Domańska M., Domański R., Borucki T.: Symulacja numeryczna procesów ogrzewania i chłodzenia wiaduktu w cyklach sezonowych w celu stabilizacji ich temperatur, Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, WCIPT, Gdańsk/Sopot 2005.
48. Jaworski M., Domański R.: A novel design of heat sink with PCM for electronics cooling, Proc. of 10th International Conference on Thermal Energy Storage, Pomona, NJ, 2006.
49. Jaworski M., Domański R.: Phase change materials (PCM) for applications
in electronics cooling, editors: Mikielewicz J., Nowak W., Stachel A., Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Proc. of 11th International Conference, HTRS-2006.
50. Domański R.: Źródła i konwersja energii w przyszłości w Polsce i na Świecie, Energetyka Nr IX, SGGW, Warszawa 2006.
51. Domański R.: Odnawialne źródła energii, Wyd. SEP, Warszawa, 2006.
52. Leszczyńska-Domańska M., Domański R., Olszewski P.: Analiza możliwości długoterminowego magazynowania wysokotemperaturowego ciepła odpadowego
w gruncie. VIII Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej PBEC, Warszawa, 2007.
53. Leszczyńska-Domańska M., Domański R., Olszewski P.: Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do roztapiania warstwy śniegu na nawierzchniach mostów w polskich warunkach klimatyczno-gruntowych, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko –Koszalin, 2007.
54. Domański R.: Present and Future Energy Sources and Storage, European KONES 2007, Warszawa, 2007.
55. Domański R., Jedliński K.: Influence of Cooling Air Mass Flux Variation on the Convective Heat Transfer Coefficient of HPT Rotor Disk, European KONES 2007, Warszawa, 2007.
56. Domański R.: Wybrane zagadnienia chłodzenia łopatek silników lotniczych, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko –Koszalin, 2007.
57. Jedliński K., Domański R. : Analiza konwekcyjnej wymiany ciepła na powierzchni dysku turbiny, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko–Koszalin, 2007.
58. Kołtyś J., Domański R.: Badanie radiatora z dołączonym pojemnikiem PCM, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko–Koszalin, 2007.
59. Domański R., Kołtyś J., Jaworski M.: Temperature Control of Electronics with the Use of Phase Change Materials (PCM) – Experimental Investigation, HEAT 2008, 5th International Conference on Transport Phenomena In Multhiphase Systems, Białystok, 2008.
60. Domański R., Jaworski M., Seredyński M.: Numerical Analysis of Heat Transfer
in PCM Containers Embedded in Heat Sinks for Electronics Cooling, HEAT 2008, 5th International Conference on Transport Phenomena In Multhiphase Systems, Białystok, 2008.
61. Domański R., Chrust M.: Investigation of the film cooling performance of a shallow trench configuration, Termodynamika w nauce i gospodarce, T.I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2008.
62. Domański R., Leszczyńska-Domańska M.: Present and future energy sources, conversion and storage. Renewable Energy, Innovative Technologies and New Ideas, Oficyna Wydawnicza PW,Warszawa, 2008.
63. Azzain G., Elowa M., Domański R.: Simulation of proposed solar heating system with rock-bed heta storage and PV-thermal collector for Sebha solar house at the South of Libya. Renewable Energy, Innovative Technologies and New Ideas, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2008.
64. Fałtyn M., Leszczyńska-Domańska M., Domański R.: Numerical simulation of the processes of receipt of solar energy from surface of the bridge in order to stabilize the temperature in short-and long-term cycles.Renewable Energy, Innovative Technologies and New Ideas, Oficyna Wydawnicza PW,Warszawa, 2008.
65. Owczarek M., Domański R.: Snow melting on road pavement using solar energy. Renewable Energy, Innovative Technologies and New Ideas, Oficyna Wydawnicza PW,Warszawa, 2008.
66. Kołtyś J., Domański R.: Określenie zakresu pomiarowego dla materiału wzorcowego w metodzie porównawczej pomiaru przewodności cieplnej, Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, WCIPT, Gdańsk/Sopot, 2005.
67. Jaworski M., Domański R.: A novel design of heat sink with PCM for electronics cooling, Proc. of 10th International Conference on Thermal Energy Storage, Pomona, NJ, 2006.
68. Domański R.: Polish Aero Engine Research Presentation, referat plenarny, European Engine Technology Workshop, NEWAC, 2-3 June 2009.
69. Domański R., Kołtyś J.: Measurement of thermal properties of materials, European Engine Technology Workshop, NEWAC, 2-3 June 2009, poster, materiały w formie elektronicznej.
70. Domański R., I inni: Numerical and Experimental Investigation for Elements of Aero Engine, European Engine Technology Workshop, NEWAC, 2-3 June 2009, poster, materiały w formie elektronicznej.
71. Domański R. i inni, Numeryczna ocena geometrii układów chłodzenia procesorów zawierających materiał zmieniający fazę, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Wydawnictwo uczelniane, ZUT, 2010.
72. Kwiatkowski R., Domański R.: Numerical Analyses of Heat Transfer
in High Temperature Loaded Turbine Blades, Journal of Power Technologies, Vol. 92, Issue 4, 2012.
73. Łazarczyk M., Domański R.: Numerical simulation of thermally loaded aircraft engine turbine blade covered with thermal barrier coating – TBC, 38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means, Ryn, Jounal of Kones, VOl 19, 2012.
74. Świątek M., Domański R.: Numerical simulation of heat loaded aircraft engine turbine blade – internal cooling, 38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means, Journal of Kones, Vol 19, Ryn, 2012.
75. Błaszczyk J., Dominiak A., Domański R.: Graphene on SiC – differences between sublimation and CVD, International Scientific-Technical Conference Nanotechnologies of Functional Materials, Sankt Petersburg, 2012 – materiały na CD.
76. Dominiak A., Błaszczyk J., Domański R.: New Advanced laboratory for materials thermal properties measurement, International Scientific-Technical Conference Nanotechnologies of Functional Materials, Sankt Petersburg, 2012 – materiały na CD.
77. Rajewski A., Dominiak A., Domański R.: Study of possibilities and criteria for participation of the Polish industry in the worldwide expansion of nuclear power engineering, 2nd International Nuclear Energy Congress, Warszawa, 2012, str. 196.
78. Dominiak A., Błaszczyk J., Domański R.: New Advanced laboratory for materials thermal properties measurement, 2nd International Nuclear Energy Congress, Warszawa, 2012, str. 66.
79. Bugaj M., Dominiak A., Domański R.: Sustainable Energy Systems Academic Research Centre, 2nd International Nuclear Energy Congress, Warszawa, 2012, str. 35.
80. Domański R.: „Development Strategies for the Polish Energy System’, Journal of Polish-American Science and Technology, 15th Polish –American Conference on Science and Technology, vol.9, Institute of Aviation, 2015, p. 138-157.
81. Domański R.: „Laser Interaction with Solid Bodies”, Journal of Polish-Brazillian Science and Technology, Institute of Aviation, 2015, p. 246-268.
82. Domański R.: Project TERMET – New structural materials with improved thermal conductivity”, Journal of Polish-American Science and Technology, Journal of Polish-American Science and Technolog, Vol.7, Institute of Aviation, 2013, p. 110-128.
83. Domański R.: „The place of Nuclear Energy in World Energy Balance – Present and Future”, Journal of Polish-American Science and Technology, Vol.7, Institute of Aviation, 2013, p.128-143
84. Kapuściński J., Domański R.: „Simulation of a Portable Container Hybrid Energy Storage”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, Warsaw, 2016, p. 249-255.
85. Nosek M., Domański R.: „Simulation of a Thermoelectrical Generator with Radioisotope Heat Source as Long- Lived Energy Source”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, Warsaw, 2016, p. 373–379.
86. Mazur A, Domański R,: HYBRID ENERGY SYSTEMS IN UNMANNED AERIAL VEHICLES (AEAT-01-2018-0015), Warszawa, 2017.
87. Darnowski P., Furmański P., Domański R.: „Coordination numbers for random distribution of parallel fibrier”, Arichves of Thermodynamics, vol..38, nr.1, 2017, ss. 3-26 DOI.
88. Mazur A., Korniluk T., Domański R.: „Measuring and Testing the Parameters of a Battery Pack Designed for Powering Unmanned Aircraft Systems at Various Temperatures „ No.3 (248) pp. 46-62, Warsaw. 2017.
89. Lenarczyk M., Domański R.: “Investigation of non-Fourier thermal waves interaction in a solid material, Archives of Thermodynamics, 2019.
90. Lenarczyk M., Domański R.: THERMAL BARRIER CONCEPTS AGAINST CONTINUOS LASER IRRADIATION, Journal of KONES, 2018.
91. Grygorcewicz K., Domański R.: “THERMAL ANALYSIS AND THERMOVISION LABORATORY TESTS OF ELECTRIC BRAKES , Journal of KONES, 2018.
92. Darnowski P., Furmanski P., Domański R.: „Relation between thermal conductivity and coordination number for fibre-reinforced composite with random distribution of fibres”, January 2019, Archives of Thermodynamics 40(1): 21-48.

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Iwona Grabarek
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Ryszard Kowalczyk
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Jakub Lewicki
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Wojciech Marks
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko:Józef Mosiej
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Lucjan Śnieżek
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko:Andrzej Bissenik
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. dr hab. sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko: Piotr Leonard Jaworowski
Adres mailowy:
Wydział: Architektury
Kierunki: Architektura Wnętrz, Wzornictwo

Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W 1980 r. obronił na Wydziale Grafiki dyplom w „Pracowni Plakatu” prof. Macieja Urbańca.
Od roku 1982 jest pracownikiem dydaktycznym ASP w Warszawie. W latach 1990-1993 był asystentem w „Pracowni Plakatu” prof. Juliana Pałki oraz w latach 1990-1997 w „Pracowni Plakatu” prof. Mieczysława Wasilewskiego.
Następnie w latach 1998-2008 na Wydziale Grafiki prowadził – samodzielnie – kolejno: pracownię „Liternictwa i Typografii” oraz pracownię „Projektowania Graficznego Stron Internetowych”.
W roku 2009 na nowo powstałym Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii otworzył pracownię „Projektowanie dla Mediów” (studia I i II stopnia; pracownia dyplomująca).
Przed około 10-u laty rozpoczął procę w WSEiZ na Wydziale Architektury gzie prowadzi własną pracownię projektowania graficznego i reklamy.
Od 2017 roku, w wyniku konkursu, prowadzi „II Pracownię Komunikacji Wizualnej” na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
Działa zawodową jako niezależny grafik projektant. Współpracował z licznymi wydawnictwami. Od 1975 roku zajmuje się zróżnicowaną problematyką projektową: użytkową grafiką projektową, dizajnem, projektowaniem graficznym, książką, projektowaniem identyfikacji wizualnych i szeroko rozumianą grafiką komputerową.
Zaprojektował kilkadziesiąt znaków graficznych i logotypów.
Sporadycznie realizował oraz współpracował przy realizacjach scenografii teatralnych oraz rozmaitych multimedialnych działaniach związanych z teatrem:
2000 r. – Kompleksowa scenografia wraz efektami multimedialnymi do spektaklu „Wszystko dobre, co dobrze się kończy” Williama Szekspira w reż. Piotra Cieślaka, Teatr Dramatyczny w Warszawie.
2002 r. – Projekty i realizacja wybranych elementów multimedialnej scenografii – grafik do projekcji (współpraca z Dorotą Kołodyńską) do sztuki „Amadeusz” Petera Shaffera, w reż. Zbigniewa Brzozy, Teatr Studio w Warszawie
2002 r. – Realizacja animacji i projekcji do sztuki „Kurka Wodna” Stanisława I. Witkiewicza w reż. Jana Englerta, Teatr Narodowy w Warszawie.
2005 r. – Projekty i realizacja wielkoformatowych grafik – stanowiących wyposażenie scenograficzne spektaklu „Władza” Nick’a Dear’a w reż. Jana Englerta. Teatr Narodowy – Scena przy Wierzbowej, Warszawa.
Stworzył cyfrowo, bądź techniką sitodruku cykle grafik artystycznych i ideogramów.
We wcześniejszych latach zaprojektował kilkadziesiąt okładek i ilustracji.
Prezentował swoje projekty na wystawach zbiorowych a przede wszystkim indywidualnych: dwie wystawy p.t. „Projekty graficzne, grafiki, znaki logo, ideogramy – seria I i II w Galerii Empik–Junior. W roku 2012 miała miejsce duża wystawa indywidualna (projektów graficznych, ideogramów, znaków, logotypów, projektów scenografii) z cyklu: „Mistrzowie – Pracownie – Studenci”, pt.: „Piotr L. Jaworowski i Studenci Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii oraz Wydziału Grafiki ASP w Warszawie” na wszystkich piętrach Traffic–Club (Dom Braci Jabłkowskich), Warszawa 2012 r., która podsumowała dotychczasową działalność. Inne znaczniejsze wystawy miały miejsce w „Galerii Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”, Częstochowa, 2012 r., w „Galerii Aula” Politechniki Białostockiej w ramach „X Spotkań Nauki i Kultury” oraz w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” – Galeria i dwór Stefana Żeromskiego w Ciekotach, Kielce, 2013 r.
Działalność dydaktyczną zaprezentował m.in. na wystawie jubileuszowej (2014 r.) pt. „Pracownia i Studenci” w obu salach rektorskiej „Galerii Aula” ASP w Warszawie, oraz w przestrzeni Atrium „BUW – Biblioteka Uniwersytecka” w Warszawie – pod auspicjami „Galerii Plakatu Polskiego” w grudniu 2014 r. (projekty 85 studentów), oraz w Galerii „Wolna Przestrzeń” Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w 2015 r. (kilkaset projektów 127 studentów). Zbliżony charakter miała też wystawa w „Galerii Aula” Politechniki Białostockiej w ramach „X Spotkań Nauki i Kultury”. Znalazło się na niej blisko 200 przykładów projektów studenckich (maj 2012 r.). W 2009 r. w Empik Junior Mega miał miejsce wernisaż wystawy „Pracownia Projektowania Graficznego Stron Internetowych”, której część multimedialna była retransmitowana w ogólnopolskiej sieci Salonów Empik. Duża liczba projektów studenckich prezentowana była w ramach wymienionej powyżej wystawy „Mistrzowie – Pracownie – Studenci”.

Tytuł: prof. zw. dr hab. sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko: Lucjan Kasprzak
Wydział: Architektury
Kierunki: Architektura Wnętrz

Ur. 1949. Studia na AW ASP w Warszawie uk. w 1974 w Pracowni doc. Włodzimierza Witteka z wyróżnieniem nagrodzonym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Studia na Wydz. Architektury PW do absolutorium w r. 1976. Praca dydaktyczna na AW ASP w Warszawie od 1978 w Pracowni Rysunku i Malarstwa doc. Jana Lisa, od 1980 w Pracowni Projektowania doc. Michała Gutta. Samodzielna Pracownia Form Strukturalnych od 1993, Pracownia Projektowania Wnętrz od 1999, Podstaw Projektowania od 2008. W latach 1999- 2001 wykłady gościnne w SGGW i od 2005 dydaktyka projektowa na Kierunku Architektury Wnętrz WSEIZ w Warszawie, zarazem formowanie głównych przedmiotów. Tytuł profesora sztuk plastycznych przyznany w r. 2000.

Podstawową pracą jest projektowanie – obiekty to: architektura, jej otoczenie, wnętrza, meble, projekty pojedyncze i kompleksowe, łącznie ponad 260.

 • Architektura: ponad 30 projektów (zrealizowano 15) w tym 21 domów rodzinnych, hotel, rewaloryzacje dworów z przebudową i rekonstrukcją, kościoły i budynki gospodarcze. 7 projektów plenerowych w tym kompozycje kamienne , rekonstrukcja podjazdu i dwa place (zrealizowano 5).
 • Wnętrza: ponad 40 projektów (zrealizowane 32).
 • Meble: 59 projektów (zrealizowane 52).
 • Drobna forma architektoniczna: 54 projekty w tym 14 rekonstrukcji.
 • Obiekty unikatowe: 28 projektów (24 wykonane).
 • Wśród innych szczególne to: kolorystyki elewacji, posadzki, portale i okna, oświetlenia, studia panoram i detali przyrodniczych do różnych przeznaczeń.

Niżej podaję wybór dzieł zrealizowanych ilustrujący obszary działań.

Architektura:

 • Dom J. Surmy w Fajsławicach, 1981.
 • Dom gościnny dworu w Roskoszy, 1998.
 • Hotel Fundacji SOS Obrony Życia Poczętego w Piaskach Królewskich, 2002-3

Architektura i wnętrza:

 • Dom B. Witzke w Stommeln k. Kolonii, 1981-84.
 • Muz. J. I. Kraszewskiego w Romanowie (pocz. z Przemysławem Krajewskim), w tym przywrócenie bryły dachowej z przydatkami Gastronoma Kajetana Kraszewskiego, 1985-2012.
 • Kościół Nar. NMPanny w Kaliszu, od 2004 – autorskie panowanie nad realizacją do 12.09.2012.

Wnętrza:

 • Sień pałacu w Horodyszczu z usunięciem dzikich schodów, 1996.
 • Rewaloryzacja i adaptacja dworu Radziwiłłów w Roskoszy, 1998-99 (realizacja przerwana).
 • Mieszkanie w bloku na Ursynowie, 1989.

Meble:

 • Pylon wielozadaniowy wyznaczający strefy wnętrza, Warszawa Bemowo 1990.
 • Pełny program mebli wbudowanych w całym mieszkaniu, Warszawa Bielany 1994-97.

Obiekty unikalne:

 • Biblioteka – meblościana z portalem wydzielająca Gabinet Drezdeński i Salon Jubileuszowy Muz. J.I.K. w Romanowie, 2000.
 • Parkiet mozaikowy dworu w Drulitach, 1997.
 • Ramy do obrazów kościelnych, relikwiarze, chrzcielnica, 2007-17.
 • Krzyż „zagorzyński” parafii Nar. NMP w Kaliszu, 3 rodzaje, 2009.
 • Prospekt ołtarzowy NMP Matki Miłosierdzia do Archikatedry Białostockiej, wielkość 1933 x 841 x 117 cm, proj. 2018-20, trwa realizacja.

Drobna forma architektoniczna:

 • Terasa domu zabytkowego w Rathem (Niedersachsen), 1990.
 • Portal cmentarny, pomniki nagrobne w Kłodnicy Dolnej i Ożarowie, 2015-18.

Kolorystyki zewnętrzne:

 • Plebania w Kłodnicy Dolnej – uaktywnienie wielobryłowego charakteru nieczytelnej dotychczas budowli, 2013.

Przestrzenie otwarte:

 • Kapliczka słupowa na polu, 2008.
 • Plac Bogurodzicy w oprawie dedykowanych głazów pomników i krzyż otwierający perspektywę ul. Obozowej, 2011.
 • Kalisz Zagorzynek.

Inne działania:

Dla projektowania i dydaktyki wiele czerpię z pasji wędrowca z kamerą w ręku. Ze zwyczajnych krajobrazów wsi polskiej, z koryt rzek, puszczańskich ostępów, wyżyn, gór i wreszcie z obrazów pod „pod nosem” doznaję bezmiaru poznania i oswajam materiał dla wielu działań, których potrzeba narasta, a przykładem niech będzie kilka tytułów diaporam z lat 2000-2019: O znaczeniu krajobrazów, Trwanie współtworzone czasem, Ślady, Niwa. 18 września 2020 Lucjan Kasprzak.

Tytuł: prof. zw. dr hab. sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko: Lech Koliński
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko:Przemysław Marek Krajewski
Wydział: Architektury

Prof. dr hab. Przemysław Krajewski – Projekty i realizacje w latach 1972-2021

LATA 1972 -1980

1. Projekt i realizacja wystawy „Młodzież Polska” / Ogólnopolski Zlot Młodzieży – Łódź 1972 r. Praca zespołowa; Waldyna Fleischmann, Przemysław Krajewski i Joachim Sokólski / ASP Warszawa/ 1972 r.
2. Projekt i realizacja wnętrz kawiarni na Osiedlu Szwoleżerów w Warszawie. Współpraca z dr inż. arch. Haliną Skibniewską. 1973 r.
3. Projekt i realizacja wybranych wnętrz Szpitala Onkologicznego przy ul. Wawelskiej w Warszawie. Współpraca z arch. Witoldem Katnerem SARP. 1974 r.
4. Cykl wystaw / projekty i realizacje / dla Ośrodka Badań Opinii Społecznej „Opinia” w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Białystok, Warszawa, Rzeszów i Kraków. Współpraca z Małgorzatą Golańską ASP Warszawa. 1974-1975 r.
5. Projekt i realizacja wnętrza cukierni przy pl. Leńskiego / obecnie pl. Hallera/ w Warszawie. Współpraca z arch. Witoldem Katnerem SARP. 1974 r.
6. Projekt i realizacja wnętrz baru i restauracji „Rybacka” przy ul. Brzeskiej 18 w Warszawie. Współpraca z arch. Witoldem Katnerem SARP. 1975 r.
7. Projekt i realizacja wystawy sprzętu elektronicznego dla „Unitry” w Berlinie Zachodnim. 1975 r.
8. Projekt systemu gablot wystawienniczych dla „Cepelii” w Płocku / niezrealizowany/ 1975 r.
9. Projekt sezonowego kiosku dla „Cepelii” w Warszawie. / niezrealizowany/ 1975 r.
10. Projekt i realizacja ekspozycji dla Teatru Wielkiego w witrynach Domów Centrum przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. 1975 r.
11. Projekt wnętrz kawiarni i restauracji w Lasku Bielańskim w Warszawie. Współpraca z arch. Witoldem Katnerem SARP. 1976 r. / niezrealizowany /
12. Projekt i realizacja wystawy dla Ośrodka Badań Opinii Społecznej „Opinia” „Wyposażenie nowoczesnego mieszkania”. Wystawy w Białymstoku i Elblągu. 1977 r.
13. Projekt wnętra Galerii ASP przy ul. Krzywe Koło w Warszawie. /niezrealizowany/ 1977 r.
14. Projekt wnętrza baru „Pocztowy” przy ul. Targowej w Warszawie. / niezrealizowany/ 1979 r.
15. Projekt i realizacja własnej pracowni projektowej przy ul. Zagórnej w Warszawie 1979 r.
16. Projekt i realizacja baru i restauracji „Regata” w Moskwie. 1979-1980 r.
17. Projekt wnętrz i realizacja ekspozycji stałej w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Solec w Warszawie. 1979-1980 r.
18. Projekt wnętrz klubu studenckiego „Akcent” na Ursynowie. / niezrealizowany/ 1980 r.
19. Projekt i realizacja wnętrz i ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Iłży. Współpraca z Jolantą Kapecką, ASP Warszawa 1979-1980 r.
20. Projekt wnętrz i mebli dla Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego przy ul. Podwale w Warszawie. / częściowo zrealizowany/ 1979-1980 r.

LATA 1980-1990

21. Projekt studyjno-koncepcyjny domu jednorodzinnego pp. Petruszków w Łodzi. /niezrealizowany/ 1982 r.
22. Projekt i realizacja własnego mieszkania na Ursynowie w Warszawie. 1982 r.
23. Projekt wnętrz mieszkania pp. Piekarskich w Olsztynie. / częściowo zrealizowany/ 1983 r.
24. Projekt i realizacja wnętrz biurowych dla Przedsiębiorstwa Polsko-Zagranicznego „Prodex” przy ul. Filtrowej w Warszawie. 1982-1983 r.
25. Projekt i realizacja wnętrza „Smak Baru” przy ul. Zamenhofa w Łodzi. 1984 r.
26. Projekt studyjno-koncepcyjny wnętrz i ekspozycji w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Współpraca z Lucjanem Kasprzakiem ASP Warszawa. 1986 r.
27. Projekt i realizacja przebudowy wnętrz Wydziału Grafiki ASP Warszawa 1986-1987 r.
28. Projekt i realizacja wnętrz salonu fryzjerskiego przy ul. Jana Kochanowskiego w Warszawie. 1988 r.
29. Projekt studyjno-koncepcyjny pracowni plastycznej pani Marzanny Wróblewskiej przy ul. Daniłłowiczowskiej w Warszawie. 1988 r.
30. Projekt wnętrza domu jednorodzinnego pp. Dylewskich w Konstancinie. / częściowo zrealizowany/ 1989 r.
31. Projekt i realizacja wybranych wnętrz w domu jednorodzinnym pp. Pisulów przy ul. Znicza w Warszawie 1989 r.
32. Projekt i realizacja ogrodu wraz z wyposażeniem na posesji pp. Pisulów / 1989 r.
33. Projekt studyjno-koncepcyjny wnętrz w domu jednorodzinnym pp. Wodzińskich na Saskiej Kępie w Warszawie. 1989 r.
34. Projekt i częściowa realizacja wybranych wnętrz w mieszkaniu pp. Skrętów przy ul. Żurawiej w Warszawie. Współpraca z Elżbietą Roszkowską, ASP Warszawa 1989 r.

LATA 1990-2000

35. Projekt studyjno-koncepcyjny przebudowy dworu w Ludwinowie k. Białej Podlaskiej dla pana Marka Karpia. 1990 r.
36. Projekt studyjno-koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego posesji o pow. ca 3000 m2 w Konstancinie dla pani Falkowskiej. 1991 r.
37. Projekt i realizacja adaptacji Zespołu parkowo-pałacowego w Natolinie /dwór, stajnia, wozownia/ dla Kolegium Europejskiego. Współpraca z arch. Stanisławem Sołtykiem SARP 1991-1993 r.
38. Projekt i realizacja wybranych wnętrz dla firmy „Holding Wojtysiak” przy ul. Jasnej 5 w Warszawie. 1991 r.
39. Projekt i realizacja wybranych wnętrz w domu jednorodzinnym pp. Wojtysiaków w Powsinie. 1991 r.
40. Projekt studyjno-koncepcyjny wnętrz dla firmy „Yamaha” przy ul. Jasnej 5 w Warszawie. 1991-1992 r.
41. Projekt i realizacja wybranych wnętrz dla Banku PKO w Ostrołęce. Współpraca z arch. Zygmuntem Hoffmanem SARP. 1992 r.
42. Projekt i realizacja wnętrz kancelarii adwokackiej dla firmy „Hogan & Hartson” przy ul. Marszałkowskiej 6 w Warszawie. 1992 r.
43. Projekt studyjno-koncepcyjny wnętrz domu jednorodzinnego pp. Hryniewieckich przy ul. Lisowskiej w Warszawie. 1992 r.
44. Projekt studyjno-koncepcyjny adaptacji na cele mieszkalne zabytkowego pałacu z XIX w. w miejscowości Podbórz w powiecie płockim. 1992 r.
45. Projekt studyjno-koncepcyjny wnętrz Biura maklerskiego firmy „Passa” w Warszawie. 1993 r.
46. Projekt konkursowy/studyjno-koncepcyjny/ budynku Rektoratu w Kolegium Europejskim w Natolinie. Współpraca z arch. Andrzejem Piórkowskim SARP. 1993 r.
47. Udział w ogólnopolskim konkursie SARP nr 734 na projekt Pomnika Armii Krajowej w Warszawie. 1993 r.
48. Projekt i realizacja kamiennej tablicy kommemoratywnej ku czci adwokatów poległych w Powstaniu Warszawskim 1944 r. Kościół św. Jacka na Nowym Mieście w Warszawie. 1994 r.
49. Projekt i realizacja wybranych wnętrz w budynku przy ul. Nowy Świat 47 w Warszawie. 1994 r.
50. Projekt studyjno-koncepcyjny wnętrza kościoła w Nowinach gm. Leoncin. 1994 r.
51. Projekt architektoniczno-wnętrzarski wraz z realizacją domu jednorodzinnego z basenem dla pp. Stawińskich w Powsinie. Współpraca z arch. Andrzejem Krawczykiem SARP. 1994 r
52. Projekt studyjno-koncepcyjny rekonstrukcji architektoniczno-wnętrzarskiej budynku zabytkowej Holenderni w Zespole Parkowo-Pałacowym w Natolinie. Współpraca z arch. Andrzejem Piórkowskim SARP. 1994 r.
53. Projekt studyjno-koncepcyjny zagospodarowania ogrodu na posesji pp. Mazurków w Powsinie. 1994 r.
54. Projekt rewaloryzacji zabytkowej bramy / opracowanie detali kamieniarskich i projekt polichromii na plafonie/ w budynku przy ul. Nowy Świat 47 w Warszawie. /zrealizowany/ 1994-1995 r.
55. Projekt studyjno-koncepcyjny zespołu wnętrz w zabytkowym Pałacu Blanka dla Klubu Kapitału Polskiego przy ul. Senatorskiej w Warszawie. 1995 r.
56. Projekt i realizacja wybranych wnętrz biurowych dla firmy „Atra” przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie. 1995 r.
57. Projekt i realizacja pomnika nagrobnego Marii i Stefana Żmidzińskich na cmentarzu w Kaliszu. 1995 r.
58. Projekt studyjno-koncepcyjny mostu drewnianego w zabytkowym parku w Natolinie. Współpraca z arch. Andrzejem Krawczykiem SARP. 1995 r
59. Projekt i realizacja przebudowy wybranych wnętrz na cele reprezentacyjne dla firmy „Tigor” przy pl. Dąbrowskiego w Warszawie. 1995-1996 r.
60. Projekt architektoniczno-wnętrzarski wraz z realizacją domu jednorodzinnego dla pana Andrzeja Żendary w Powsinie. 1995-1996 r.
61. Projekt i realizacja zespołu wnętrz reprezentacyjnych na parterze Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 217 w Warszawie. Współpraca z arch. Stanisławem Fijałkowskim SARP 1995-1996 r.
62. Projekt studyjno-koncepcyjny zespołu wnętrz dla Biura d/s Integracji Europejskiej przy al. Ujazdowskich 9 w Warszawie. 1996 r.
63. Projekt i częściowa realizacja wnętrz domu jednorodzinnego pani Grivet przy ul. Morszyńskiej w Warszawie. 1996 r.
64. Projekt studyjno-koncepcyjny wnętrz biurowych dla firmy „Marvipol” przy ul. Polnej w Warszawie. 1996 r.
65. Projekt studyjno-koncepcyjny kraty zewnętrznej w zabytkowym kościele św. Małgorzaty w Janowcu n/ Wisłą. 1996 r
66. Projekt studyjno-koncepcyjny architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego pp. Tołwińskich w Józefowie pod Warszawą. 1996 r.
67. Projekt rekonstrukcji architektonicznej zespołu zabudowań Biblioteki Załuskich wg. dokumentacji z II poł. XVIII w. Efektem pracy było odtworzenie w makiecie, na podstawie udostępnionych przez Bibliotekę Narodową materiałów archiwalnych, ówczesnego wyglądu obiektu. 1996-1997 r.
68. Projekt studyjno-koncepcyjny zespołu wnętrz biurowych dla firmy „Bertelsmann” przy ul. Wąwozowej w Warszawie. 1997 r.
69. Projekt studyjno-koncepcyjny zespołu wnętrz dla Czytelni Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Narodowej przy pl. Krasińskich w Warszawie. 1997 r.
70. Projekt i częściowa realizacja wnętrz domu mieszkalnego pana Rylewskiego przy ul. Czereśniowej w Warszawie. Współpraca z arch. Dariuszem Śmiechowskim SARP. 1997 r.
71. Projekt i częściowa realizacja wnętrz domu jednorodzinnego pp. Kostarczyków przy ul. Wąwozowej w Warszawie. 1997 r.
72. Projekt i częściowa realizacja wnętrz mieszkania pp. Sikorskich przy ul. Saskiej w Warszawie. 1997 r.
73. Projekt i realizacja jubileuszowej wystawy z okazji 1000-lecia Gdańska „Aurea Porta Rzeczypospolitej” w gmachu Muzeum Narodowego w Gdańsku. Współpraca z Lechem Tempczykiem i Hubertem Smużyńskim, ASP Gdańsk. 1996-1997 r. Wystawa otrzymała Grand Prix Ministra Kultury w 1998 r.
74. Projekt i częściowa realizacja zespołu wnętrz dla Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych przy ul. ks. Boduena w Warszawie. 1998 r.
75. Projekt studyjno-koncepcyjny mieszkania pani Sendor w Konstancinie. 1998 r.
76. Projekt i realizacja wnętrz mieszkania pana Zmaka przy ul. Pięknej w Warszawie. 1998 r.
77. Projekt i częściowa realizacja wnętrz mieszkania pp. Wolfowiczów przy ul. Stryjeńskich w Warszawie. 1999 r.
78. Projekt i realizacja kamiennego pomnika Rodziców / Jadwigi i Mieczysława Krajewskich/ na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. 1999 r.
79. Projekt i realizacja autorskiego mebla biblioteki w domu pp. Kicińskich w Warszawie. 1999 r.
80. Udział w konkursie na projekt narodowego pawilonu polskiego na 52 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie n/ Menem. 1999 r.
81. Projekt i realizacja wnętrz w rezydencji pp. Teichmanów w Konstancinie. 1999-2000 r.
82. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z realizacją domu jednorodzinnego pp. Rupocińskich w Dąbrowie Chotomowskiej. Współpraca z arch. Dariuszem Śmiechowskim SARP. 1999-2000 r.
83. Projekt i realizacja zagospodarowania przestrzennego ogrodu ca. 3000 m2 wraz z opracowaniem detali bramy wjazdowej i ogrodzenia. 2000 r.
84. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z częściową realizacją domu jednorodzinnego pana Andrzeja Rapińskiego w Sulejówku. Współpraca z arch. Dariuszem Śmiechowskim SARP. 2000 r.
85. Projekt wnętrz i realizacja antykwariatu „MDM” przy ul. Marszałkowskiej 43 w Warszawie. 2000 r.

LATA 2000-2021

86. Projekt studyjno-koncepcyjny wnętrz rezydencji pp. Jeglińskich przy ul. Farysa w Warszawie. 2001-2002 r.
87. Projekt studyjno-koncepcyjny architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego pana Jarosława Budy w Wiązownej pod Warszawą. 2002 r.
88. Projekt i realizacja przystanku autobusowego dla komunikacji miejskiej w Warszawie. Prototyp zrealizowany przy ul. Malborskiej w Warszawie. Potem realizacja kilkunastu przystanków w Ostrołęce. Współpraca z Radosławem Skalskim ASP Warszawa. 2003 r.
89. Cztery wystawy indywidualne / grafika-collages/ w Galerii 3A ASP Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5. Lata 2003-2006.
90. Projekt i realizacja wnętrza gabinetu Rektora w Kolegium Europejskim w Natolinie. 2004 r.
91. Projekt i realizacja wnętrza biblioteki w domu jednorodzinnym przy ul. Moczydłowskiej w Warszawie. 2004 r.
92. Projekt i realizacja wystawy Katedry Historii Sztuki ASP w Warszawie w budynku Rektoratu przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. 2004 r.
93. Wystawa indywidualna /grafika-collages/ w Galerii „Nowa Oficyna” ASP Gdańsk przy ul. Piwnej w Gdańsku. 2004 r.
94. Udział w wystawie zbiorowej profesorów ASP w Warszawie. Sale wystawowe zamku Grouchy w Osny pod Paryżem. 2004 r.
95. Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy domu jednorodzinnego pp. Fiquet w Antony pod Paryżem. /Częściowo zrealizowany/ 2005 r.
96. Projekt pomnika nagrobnego na Cmentarzu Parafialnym w Pabianicach. 2005 r.
97. Projekt studyjno-koncepcyjny wnętrz foyer kina w Tychach. Współpraca z Radosławem Skalskim ASP Warszawa. 2005 r.
98. Projekt studyjno-koncepcyjny głównego ołtarza w kościele oo. Jezuitów przy ul. Świętojańskiej w Warszawie. 2006 r.
99. Projekt rekonstrukcji z realizacją Trzech Krzyży wg stanu z 1913 r. na Wzgórzu Zamkowym w Janowcu n/ Wisłą. 2006 r.
100. Projekt polichromii ściennej dla Klubu Profesorskiego w budynku Biblioteki w Kolegium Europejskim w Natolinie. Zrealizowany przez Łukasza Majcherowicza ASP Warszawa. 2007 r.
101. Projekt studyjno-koncepcyjny wnętrza kawiarni w zabytkowym budynku Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Współpraca z Radosławem Skalskim ASP Warszawa. 2008 r.
102. Projekt studyjno-koncepcyjny wolno stojącego pawilonu edukacyjnego na terenie Kolegium Europejskiego w Natolinie. 2008 r.
103. Projekt studyjno-koncepcyjny ekspozycji i wnętrz Muzeum Stacji Filtrów w Warszawie. Współpraca z Radosławem Skalskim ASP Warszawa. 2009 r. / zrealizowany w późniejszym czasie/
104. Projekt i realizacja wybranych wnętrz w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Współpraca z Radosławem Skalskim ASP Warszawa. 2010 r.
105. Projekt i realizacja wnętrza kawiarni w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Współpraca z Radosławem Skalskim ASP Warszawa. 2011 r.
106. Projekt studyjno-koncepcyjny zespołu wnętrz edukacyjno-biurowych w klasztorze oo. Kapucynów w Zakroczymiu n/ Wisłą. Współpraca z Radosławem Skalskim ASP Warszawa. 2013 r.
107. Projekt i realizacja wnętrza mieszkalnego dla pani Marii Treugutt przy ul. Kazimierzowskiej 50 w Warszawie. 2015 r.
108. Projekt i realizacja wnętrza Sali Senatu ASP w Warszawie. Współpraca z Radosławem Skalskim ASP Warszawa. 2015 r.
109.Projekt i realizacja sali widowiskowo-konferencyjnej o pow. 180 m2 w Arceuil pod Paryżem. 2015-2016 r.
110. Projekt pomnika Ofiar Terroru Niemieckiego z 1939 r. usytuowanego na terenie Kolegium Europejskiego w Natolinie. Współpraca z arch. Ryszardem Szczęsnym SARP. 2016 r. Realizacja 2021 r.
111. Projekt i realizacja pomnika nagrobnego śp. Krystyny Mikity na Cmentarzu w Grabowie k/ Piaseczna. 2018 r.
112. Projekt studyjno-koncepcyjny pomnika nagrobnego śp. Walerii Krajewskiej na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. 2019 r.
113. Projekt studyjno-koncepcyjny pomnika nagrobnego Rektora ASP w Warszawie śp. prof. Wiktora Jędrzejca na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 2020 r.
114. Projekt pomnika nagrobnego śp. Jadwigi Kołodyńskiej na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. /realizacja wkrótce/ 2021 r.

Tytuł: prof. zw. dr hab. sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko:Wojciech Małolepszy
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko:Błażej Ostoja Lniski
Wydział: Architektury

Tytuł: prof. zw. dr hab. sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko: Jerzy Solon
Wydział: Architektury

Tytuł: dr hab. inż. arch.
Imię i Nazwisko: Agnieszka Starzyk
Wydział: Architektury

Tytuł: dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Edyta Rosłon-Szeryńska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Hanna Żakowska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr hab. sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko: Włodzimierz Bartczak
Wydział: Architektury

Tytuł: dr hab.
Imię i Nazwisko: Wasyl Kowalczuk
Wydział: Architektury

Tytuł: dr hab.
Imię i Nazwisko: Jan Konieczny
Wydział: Architektury

Tytuł: dr hab. sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko: Anna Plewka
Wydział: Architektury

Tytuł: dr hab.
Imię i Nazwisko: Andrzej Zalewski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Artur Buława-Gabryszewski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Michał Grzymała-Kazłowski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Janusz Marchwiński
Adres mailowy: j.marchwinski@wseiz.pl
Wydział: Architektury
Specjalność: Projektowanie Architektoniczne
Stanowisko: Profesor WSEiZ

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (1998) i Podyplomowych Studiów z Konserwacji Zabytków tamże (1999). W latach 1998–2004 doktorant – asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską pt. Rola pasywnych i aktywnych rozwiązań słonecznych w kształtowaniu architektury budynków biurowych i biurowoprzemysłowych. Od 2005 roku związany z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania a od 2006 roku jej pracownik etatowy. Prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego na studiach I i II stopnia Wydziału Architektury. Jest promotorem ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich.

Obszar zainteresowań badawczych

Zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze problemów współczesnej architektury proekologicznej – jej relacji z otaczającym środowiskiem naturalnym i antropogenicznym oraz aspektów związanych zagadnieniami funkcjonalnymi, technicznymi i estetycznymi. W tym zakresie badania dotyczą architektury zaawansowanych technologii nurtu eco-tech oraz jej współpracy z tradycyjnymi rozwiązaniami architektury budynków „zielonych”. Szczególne zainteresowania badawcze skierowane są na aspekt energetyczny architektury proekologicznej, w tym sposoby i możliwości wykorzystania energii słonecznej w budynkach i ich zespołach. Dotyczą analiz wykorzystania biernych i czynnych systemów słonecznych a także technologii fotowoltaicznej (PV) – zarówno pod kątem użytkowym jak i architektonicznym tj. jej integracji z architekturą (BIPV). Często podejmowaną problematyką jest kształtowanie elewacji budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii szklenia.

Słowa kluczowe

architektura proekologiczna, architektura zrównoważona, architektura energooszczędna, architektura słoneczna , rozwiązania słoneczne, systemy słoneczne, fasady słoneczne, fotowoltaika, BIPV, fasady fotowoltaiczne, eco-tech , nowoczesne technologie elewacyjne

Dorobek naukowy

Autor i współautor 5 książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych. Uczestnik 2 grantów MNiSW oraz kilkunastu konferencji w kraju i za granicą.

Książki:

 • Fasady fotowoltaiczne. Technologia PV w architekturze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania,Warszawa 2012.
 • Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w architekturze proekologicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, współautor Katarzyna Zielonko-Jung.
 • Współczesna architektura proekologiczna, wyd. PWN, Warszawa 2012, współautor Katarzyna Zielonko-Jung.
 • Ochrona przeciwsłoneczna w budynkach wielorodzinnych. Pasywne rozwiązania architektonicznomateriałowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2013, współautor Katarzyna Zielonko-Jung.
 • Kontekst energetyczny kształtowania form architektonicznych w badaniach i projektach – praca zbiorowa pod redakcją J. Marchwińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2015.

Wybrane artykuły:

 • Naturalne chłodzenie domów mieszkalnych ze strukturami szklarniowymi, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 01- 02/2007,
 • Aspekt termiczny wykorzystania modułów fotowoltaicznych w architekturze, Materiały Budowlane, 06/ 2013,
 • Konflikty architektoniczno-energetyczne w projektowaniu miejskich budynków wielorodzinnych, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 01/ 2014,
 • Nowoczesne technologie elewacyjne. Materiały typu smart o zmiennych właściwościach-wybrane przykłady, Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo, Sopot, 12/II/2017,
 • Issues relating to the efficient application of passive solar protection in multi-family residential buildings, Czasopismo Techniczne no. 2020/013, współautor: Justyna Kobylarczyk, Katarzyna Zielonko-Jung,
 • Pluralism of goals of proecological architecture, Budownictwo i Architektura, 19(1) 2020, współautor: Justyna Kobylarczyk,
 • Influence of photovoltaic installation on energy performance of a nursery building in Warsaw (Central European conditions), Journal of Building Engineering, Volume 32, November 2020, 101630, współautor: Karolina Kurtz-Orecka,
 • Problematyka projektowania budynków przedszkoli ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologiczno-energetycznych. Projekt energoefektywnego przedszkola w Michałowicach cz. 1 i cz.2, Builder Science Janurary and April 2021, współautor: Agnieszka Starzyk.

Wybrane referaty konferencyjne:

 • Architectural Concept of Sustainable Building in Warsaw, konferencja międzynarodowa World Congress on Science, Engineering and Technology, Tokio 2009, współautor Katarzyna Zielonko-Jung (przedruk w: International Journal of Human and Social Sciences, 5:2:2010).
 • PV Technology in Building Elevations. Architectural Context konferencja międzynarodowa World Energy Renewable Energy Congress XI, Abu Dhabi 2010.
 • PV Technology in Retrofitted Buildings – Architectural Outlook konferencja międzynarodowa 4th CIB International Conference on Smart and Sustainable Built Environments (SASBE 2012), Sao Paulo 2012.
 • Architectural evaluation of switchable glazing technologies as sun protection measure konferencja międzynarodowa : 2013 ISES World Solar Congress, Cancun 2013 (publikacja w: Energy Procedia/ Elsevier).
 • Aspekty środowiskowe kształtowania zabudowy w przestrzeniach miejskich , 63.konferencjia naukowa KILiW PAN oraz KN PZiTB Krynica Zdrój 2017, współautor: Katarzyna Zielonko-Jung.

Działalność praktyczna

Od 2005 roku- architekt uprawniony, aktywny członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów architektonicznych, głównie budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Znaczną część działalności zajmują projekty adaptacji i modernizacji obiektów, w tym obiektów historycznych.
Ponadto autor opracowań i analiz z zakresu chłonności terenu i możliwości wprowadzania rozwiązań energooszczędnych w budynkach i ich zespołach.

Wybrane projekty

 • Budynek wielorodzinny w Piasecznie przy al. Jana Pawła II (pow. ~ 11600 m2).
 • Modernizacja zabytkowej kamienicy z adaptacją na funkcje mieszkalne z usługami przy ul. Brzeskiej 18 w Warszawie (pow. ~ 3900 m2).
 • Przedszkole i szkoła wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy ul. Lazurowej w Warszawie (pow. ~2600 m2).
 • Przedszkole i szkoła wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu (pow. 2040 m2).
 • Rozbudowa wraz z nadbudową i adaptacją Internatu dla Chłopców na terenie Ośrodka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (pow. ~4600 m2).
 • Koncepcja przebudowy domu Ambasadora RP w Gruzji w Tbilisi (pow. 1360m2).
 • Solar-copper house- koncepcja budynku demonstracyjnego plus energetycznego we Wrocławiu (220 m2).

Oferta dla podmiotów wdrożeniowych

Analizy nasłonecznienia i przesłaniania, symulacje rozkładu ciepła i światła słonecznego w strukturach zurbanizowanych, analizy możliwości integracji systemów słonecznych i fotowoltaiki z architekturą budynku, opinie dotyczące kształtowania budynków i ich elewacji pod kątem optymalizacji wykorzystania energii słonecznej , opracowania koncepcyjne i projekty budowlane budynków nowych i modernizowanych z uwzględnieniem zasad kształtowania architektury proekologicznej.

Język

polski, angielski

Tytuł: dr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Dr inż. arch. Edward Kołakowski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Małgorzata Senatorska-Dobrowolska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Małgorzata Sikorska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Ewa Taras-Żebrowska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Mozahem Zin Eddin
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Łukasz Anaszewicz
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Michał Baszeń
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Tomasz Brengos
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Waldemar Cichorski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Norbert Dąbkowski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Krzysztof Gradkowski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Krzysztof Grzelak
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Leszek Kielski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Janusz Kluczyński
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Andrzej Kochen
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Wojciech Kopka
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Ołeksij Kopyłow
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Sławomir Kulka
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Janusz Mierzyński
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż., prof. WSEiZ
Imię i Nazwisko: Lidia Ozimkowska
Adres mailowy: l.ozimkowska@gmail.com
Wydziały: Architektury
Kierunek: Architektura Krajobrazu

Architekt krajobrazu, absolwent SGGW-AR, 1982-1999 projektant zieleni, kierownik pracowni projektowej w Ogrodzie Botanicznym PAN w Warszawie-Powsinie, od 1995 r. projektant i współwłaściciel firmy ASTER-PARK s.c., od 1999 r. nauczyciel akademicki, od 2019 profesor WSEiZ w Warszawie, od 2000 r. rzeczoznawca NOT – SITO, członek SARP, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Bogaty dorobek projektowy z zakresu architektury krajobrazu, w tym projekty kolekcji roślinnych, obszarów chronionych, terenów użyteczności publicznej i ogrodów przydomowych. 2012 r. – wyróżnienie pracy doktorskiej pt. „Granice obiektów architektury krajobrazu” przyznane Uchwałą Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, recenzje dwóch podręczników szkolnych, kilkudziesięciu prac dyplomowych, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Współautor wystaw fotograficznych – Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu – Warszawa WSEiZ, 2016 i 2018; Litwa: Girionys, Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences, 2016;  Latvia University of Agriculture Faculty of Enviroment and Civil Engineering, Jelgava 2016

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

 • wypromowanie ponad 50 dyplomantów – architektów krajobrazu, monografia WSEiZ „Granice obiektów architektury krajobrazu”, Warszawa 2013,
 • projekty architektury krajobrazu wykonane w ramach działalności firmy Aster-Park, m. in. zagospodarowanie terenów przywodnych nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku i nabrzeża Jeziora Powsinkowskiego w Warszawie-Wilanowie, terenów przy obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych KS Warszawianka, obszarów chronionych:
  • trzech użytków ekologicznych w Warszawie i Gołkowie,
  • dwóch zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w Warszawie oraz Sycynie w gminie Zwoleń,
  • zagospodarowania terenu zabytkowego Parku w Piekartach,
 • współpraca z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego w realizacji prac badawczych i projektowych w założeniu dworsko-parkowym Villa Mindyk w Mołdawii.

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • wszelkie zmiany m. in. w krajobrazie,
 • dynamika przyrody,
 • fotografia.

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Paweł Pietrzykowski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Barbara Sadowska-Buraczewska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Dr inż. Marian Sobiech
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Jarosław Szulc
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Maria Świerczyńska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Jarosław Wasilczuk
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Michał Wiśnios
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Jerzy Wojtatowicz
Wydział: Architektury

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Tadeusz Wójcicki
Adres mailowy: tadeuszwojcicki@o2.pl
Wydziały: Architektury
Kierunek: Budownictwo

dr inż. Tadeusz Wójcicki – specjalista w zakresie budownictwa i ochrony środowiska. W 1976 r. ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (specjalność: Drogi, ulice i węzły), a w 1984 r. obronił tamże pracę doktorską pt.: „Metoda optymalizacji rozbudowy sieci drogowych”. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Kształtowania Środowiska (obecnie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa), Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz biura projektowego DHV POLSKA (obecnie DHV Hydroprojekt). Autor lub współautor wielu opracowań badawczo-naukowych, ekspertyz budowlanych i ekologicznych, drogowych projektów studialnych, koncepcyjnych i budowlanych oraz raportów i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (głównie inwestycji drogowych: autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice). Posiada uprawnienia budowlane nr MAZ/0006/POOK/03 oraz uprawnienia biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko nr 1312 z listy ministra oraz nr 0066 z listy wojewody mazowieckiego. Z WSEiZ związany od 2009 roku; ponadto wykładał na Politechnice Białostockiej, Łódzkiej i Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego i Wyższej Szkole Inżynierii i Zarządzania (obecnie: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia).

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

 • System parkowania płatnego w miastach polskich. IKŚ, Warszawa, 1977
 • Planowanie transportu w regionach (materiały metodyczne). IKŚ, Warszawa, 1980
 • Badania zachowań komunikacyjnych w obszarach wiejskich.  IKŚ, Warszawa, 1982
 • Specyfikacje techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. IBDiM, Warszawa, 1994
 • Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. IBDiM, Warszawa,1999
 • Katalog typowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. IBDiM, Warszawa, 1999
 • PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. IBDiM, Warszawa
 • Celowość budowy autostrady obwodowej wokół Warszawy. MSR, Warszawa, 2018
 • Celowość budowy głębokowodnego portu Morskiego na środkowym Pomorzu (studium wstępne) (w przygotowaniu)
 • Dylematy rozwoju transportu wodnego na Mazowszu (w przygotowaniu)

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • planowanie, budowa i utrzymanie obiektów budowlanych,
 • projektowanie obiektów,
 • planowanie sieci transportowych,
 • inżynieria ruchu; prognozowanie ruchu,
 • planowanie przestrzenne,
 • oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • ekologia w budownictwie,
 • optymalizacja wielokryterialna, wariantowanie przedsięwzięć,
 • procedury podejmowania decyzji, procedury inwestycyjne,
 • zarządzanie i organizacja robót budowlanych,
 • ekonomika w budownictwie,
 • przepisy prawne i normy w zakresie budownictwa i ochrony środowiska

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Michał Wójtowicz
Wydział: Architektury

Tytuł: dr sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko: Marcin Bielski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko: Jacek Bojkowski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr sztuki
Imię i Nazwisko: Jan Diehl-Michałowski
Wydziały: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Magdalena Durda-Dmitruk
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Tomasz Dziubecki
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Anna Feluch
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Roch Forowicz
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Adam Gogacz
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Joanna Karwowska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Katarzyna Kołacz
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Maria Komorowska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Łukasz Koziara
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Witold Lenart
Wydział: Architektury

Tytuł: Doktor nauk społecznych
Imię i Nazwisko: Krzysztof Lewandowski
Adres mailowy: krzysztof.lewandowski@wseiz.edu.pl
Wydział: Architektury
Kierunek: Architektura Wnętrz, Wzornictwo
Stanowisko: Adiunkt w katedrze Dydaktyki

Adiunkt w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Tytuł doktora nauk społecznych uzyskał broniąc rozprawę pt. Edukacyjne wartości cyfrowego obrazu dynamicznego w kształceniu akademickim. Projektant wnętrz, mebli, sztuki użytkowej oraz rozwiązań technicznych. Od kilkunastu lat edukator w zakresie kształcenia praktycznych umiejętności posługiwania się inżynieryjnymi programami komputerowymi typu CAD 2D i 3D oraz narzędziami wizualizacyjnymi (8 lat zajęć ze studentami oraz ponad 8 tysięcy uczestników pozauczelnianych szkoleń). Współautor projektów zarządzania informacją, w tym modelu sytemu zarządzania procesami edukacyjnymi. Twórca metody uczenia przez egzamin oraz metody szybkiego kreślenia w programie AutoCAD. Autor i współautor kilkunastu naukowych artykułów społeczno-dydaktycznych publikowanych w Polsce i za granicą oraz skryptów do nauki programów komputerowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w biznesie, w tym 3-letnie na stanowiskach kierowniczych w firmach zewnętrznych i 12-letnie jako właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą inżynieryjnych urządzeń analitycznych i pomiarowych (przedstawicielstwa światowych marek) oraz konsultacjami w zakresie projektowania systemów zarządzania informacją.

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Krzysztof H. Lewandowski, Iwona M. Lewandowska (2019), Didactic Encouragement as a Tool of Motivation in the Original Method of Distance Learning by Exam: Study Results, [in:] ed. Roberta V. Nata, Progress in Education, vol. 57, New York: Nova Science Publishers, Inc., pp. 83-134.
 • Krzysztof H. Lewandowski, Iwona M. Lewandowska (2017), The Use of Multimedia Instructional Materials in The Education of Polish Students and Their Preferences in This Area: Survey Results, [in:] ed. Pascal Roubides, Distance Learning. Perspectives, Outcomes and Challenges, New York: Nova Science Publishers, Inc., pp. 105-135.
 • Krzysztof H. Lewandowski (2016), Instructional Effectiveness of Directional Arrows Used in the Author`s Method of AutoCAD Teaching, The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynieryjnej, vol. 28, pp. 15-24.
 •  Krzysztof Lewandowski (2015), Preferencje studentów w zakresie wyboru cyfrowych materiałów dydaktycznych. Analiza wyników sondażowych, [w:] Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, s.157-167.
 • Krzysztof Lewandowski (2015), Distance learning by exam as support of traditional method of education, International Journal of Electronics and Telecommunications, 61 (3), pp. 213-235.
 • Iwona Lewandowska, Krzysztof Lewandowski (2015), The phenomenon of plagiarism among Polish students in light of the analysis of term papers, IJPINT International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, The Maria Grzegorzewska University in Warsaw, 2(2), pp. 64-72.
 • Krzysztof Lewandowski (2014), Teoria rozwoju poznawczego J. S. Brunera wobec rzeczywistości XXI wieku. Refleksje i hipotezy, Studia nad Rodziną, XVIII nr 2 (35), s. 177-200.
 •  Krzysztof Lewandowski (2014), Pedagogika partnerska szansą dla edukacji XXI wieku, Studia nad Rodziną, XVIII nr 1 (34), s. 243-263.
 •  Krzysztof Lewandowski (2014), Nowy wymiar piśmienności wizualnej generacji Digital Natives. Wyzwania edukacyjne, [w:] Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, red. J.Bednarek, Difin S.A., s.180-204.
 • Krzysztof Lewandowski (2014), Mechanizmy manipulacji w nauce na przykładzie nieuprawnionych adaptacji modelu stożka doświadczenia Edgara Dale’a. Studium przypadku, [w:] Poszukiwania badawcze doktorantów. Konceptualizacja, Problematyzacja. Operacjonalizacja, red. K. Heland-Kurzak, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 59-76.
 •  Krzysztof Lewandowski (2014), Wyzwania dla rynku szkoleń komputerowych wobec oczekiwań i potrzeb pracodawców, [w:] Edukacja a Rynek pracy. Kształcenie a kariera zawodowa, red. E. Wiśniewska, M. Jagodzińska, K. Przybyszewska, Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, s. 305-316.
 •  Krzysztof Lewandowski (2014), Nowe technologie jako środki wspomagające kształcenie oparte na teorii konstruktywizmu według modelu Richarda E. Mayer’a, [w:] Nauczyciel i nauczanie w warunkach zmiany edukacyjnej, red. J. Piekarski, M. Kamińska, L. Tomaszewska, E. Bartuś, Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, s. 133-147.
 • Krzysztof Lewandowski (2013), Big Four – kluczowe aspekty globalnej polityki Internetu, [w:] Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, red. A. Andrzejewska, J. Bednarek, S. Ćmiel , Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, s. 155-178.
 • Krzysztof Lewandowski (2012), Przeciwdziałania zagrożeniom internetowym w aspekcie prawidłowości postępu technologicznego – podejście konstruktywistyczne, Zeszyty naukowe. Internet jako przestrzeń komunikacji społecznej i źródło zagrożeń, 35, Wydawnictwo: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, s. 11-25.


Zainteresowania badawcze

 • Programy 3D jako narzędzie rozwoju konstruktywnego myślenia w procesach projektowania.
 • Wykorzystanie przestrzeni cyfrowej w procesach efektywnego kształcenia.
 • Cyfrowe systemy zarządzania informacją.
 • Obraz jako narzędzie skutecznej prezentacji.

Opracowania technologiczne

 • Projekty złączy i okuć meblowych pozwalających na beznarzędziowy montaż i demontaż mebli przez ostatecznego użytkownika.
 • Indywidualne rozwiązania techniczne w projektach wnętrz.
 • Kompaktowy system mebli do niewielkich powierzchni mieszkalnych z możliwością autorskiej aranżacji przez ich użytkownika.
 • Model kotwy do więźby dachowej pozwalającej na wzmocnienie wytrzymałości dachu podczas silnych wiatrów.

Zainteresowania projektowe

 • Rozwiązania techniczne pozwalające na optymalne wykorzystanie małych powierzchni mieszkalnych.
 • Rozwiązania techniczne podnoszące trwałość mebli i ułatwiające ich montaż.
 • Energia słoneczna jako źródło energii elektrycznej zasilającej przedmioty codziennego użytku i obiekty przestrzeni publicznej.

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Stanisław Łukasik
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Tomasz Machelski
Wydział: Architektury

Tytuł: Doktor sztuki
Imię i Nazwisko: Agnieszka Marczewska
Adres mailowy: agnieszka.marczewska@interia.pl
Wydział: Architektury
Kierunek: Architektura Wnętrz

Architekt wnętrz z dwudziestoletnim doświadczeniem. Prowadzi samodzielną działalność zawodową (ponad 40 realizacji wnętrz prywatnych oraz obiektów użyteczności publicznej). Projektant mebli (m.in. do biur i czytelni Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, do siedziby firmy GTV Polska w Piasecznie), przedmiotów użytkowych (lamp, zabawek, wózków-pojazdów do wożenia dzieci dla wypożyczalni w galeriach handlowych), wystaw (Muzeum Archeologiczne w Warszawie).

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie w pracowni projektowania mebla prof. Andrzeja Bissenika. Na wydziale macierzystym uzyskała stopień doktorski (temat rozprawy: „Zabawka jako narzędzie autoedukacji plastycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym – praca teoretyczna, badawcza, projekt”). Od 2005 roku wykładowca na Wydziale Architektury WSEiZ.

W działalności naukowej i badawczej specjalizuje się w dziedzinie pedagogiki twórczości i autoedukacji dzieci i młodzieży. Przez wiele lat zajmowała się zawodowo analizą ergonomii najmniejszych wnętrz mieszkalnych. Dydaktyk i autor narzędzi edukacyjnych dotyczących zagadnień koloru i przestrzeni we wnętrzu (KUBIKI®) oraz projektowania funkcji i ergonomii (FUNctionALL®) (facebook.com/Functionall)

Autorka publikacji w dziedzinie designu i architektury wnętrz.
1. „Dining Furniture Set” – „ Your Design. Your Time” competition organized by Swarzędz Company Group under the press patronage of Architektura-Murator – finalist of the competition, 2002
2. „A set of adjustable children’s furniture” – The President of Poland Award for the Best Diploma of Graduation in Art and Design – nomination for the prize, 2002
3. „Table Zone” – Industrial Design Competition organized by „Rzecz Piękna” Foundation for the Development of Design Faculty of the Acadamy of Fine Arts in Kraków, 2003
4. „Mulitfunctional Youth Furniture Set” – the Furniture Set Competition organized by the Forte Furniture Factory in Ostrów Mazowiecka, 2004
5. „The Bathing Device” – the Spa-Art Competition organized by the Roca Polska Company, 2009
6. „The Shopping Car Stroller” made of plywood qualified for The Good Design Competition 2011– organized by The Institute of Industrial Design in Warsaw (high costs of participation did not allow further participation in the competition), 2011
7. Award for the best presentation on the 11th Interdisciplinary Scientific Conference Tygiel 2019 in the social sciences category, 2009
8. Rector’s award for contribution to the development of practical teaching methods in the carpentry workshop of the Faculty of Architecture, University of Ecology and Management in Warsaw, 2009
9. National Bionic Outdoor in Skoki (ASP Poznan), 1999
10. Nationwide Furniture Workshops „Hajnówka 2004 – Design for Disabled” in Hajnówka Design Center, 2004
11. Nationwide Furniture Workshops Hajnówka 2005 „Universal furniture – barrier-free design” in Hajnówka Design Center, 2005
12. Training visits to group of furniture factories in Poland with a group of WSEiZ didactics (Sztuka Beskidzka, Paged Meble, Nowy Styl Krosno, Nowy Styl Jasło, Norco – Spectra), 2009-2015
13. The 1st International Artistic and Scientific Conference „KRAJart 2011” in Zakopane, Lecture: „Light source covers inspired by organic forms”, Participation in Photo Workshops KRAJart 2011 Tatry Kasprowy, 2011
14. Seminar in the Institute of Industrial Design „Legal Aspects of Designer and Entrepreneur Cooperation”, 2012
15. The 2nd International Artistic and Scientific Conference „KRAJart 2013” in Zakopane, Lecture: „The Wedel House as a Special Element in the Urban Surroundings” Participation in Photo Workshops KRAJart 2013 Tatry Morskie Oko, 2013
16. The 3rd International Artistic and Scientific Conference „KRAJart 2017” in Zakopane, Lecture: „Functional House as a Special Element of the Human Surroundings” Participation in Photo Workshops KRAJart 2017 Spisz – Slovakia, 2017
17. The 11th Interdisciplinary Scientific Conference Tygiel 2019 in Lublin, Lecture: „A Toy as an Autoeducational Tool for Early School Children – assumptions, design and implementation”, 2019
18. The Creative Education Conference with Sir Ken Robinson in Warsaw , Open space session: „Kubiki – autoeducational tool”, 2019
19. Memetics and Neurodidactics Seminars and Workshops with Marek Kaczmarzyk, PhD, at the Creative Education Conference in Warsaw, 2019
20. International Interdisciplinary Scientific Conference „Redefining Cities in View of Climatic Changes” – Faculty of Architecture, University of Technology in Warsaw, Lecture: „The Spatial Puzzle ‘Walls Follow Function’ a New Didactic Tool”, 2019
21. „A set of adjustable children’s furniture” – „Design of Young” exhibition organized by the Institute of Industrial Design in Warsaw, 2002
22. „A set of adjustable children’s furniture” – Post-competition exhibition of the President of Poland Award for the Best Diploma of Graduation in Art and Design, 2002
23. Painted folded screens – Exhibition of The Useful Art project group: „The folded screen” – by The Art And Business Foundation in Warsaw Trade Tower Building, 2004
24. „Furniture-toy for group integration” – Post-workshop exhibition of the 29th Nationwide Furniture Workshops „Hajnówka 2004 – Design for Disabled” in Hajnówka Design Center, 2004
25. „Furniture-toy for group integration” – Exhibition „Design for Disabled” in the Institute of Industrial Design in Warsaw, 2004
26. The „Monkey Grove” bed – Post-workshop exhibition of the 30th Nationwide Furniture Workshops Hajnówka 2005 „Universal furniture – barrier-free design” in Hajnówka Design Center, 2005
27. The „Monkey Grove” bed – Exhibition „Universal furniture – barrier-free design” in the Institute of Industrial Design in Warsaw, 2005
28. „Adjustable Children’s Chair”, „The Bubbles Armchair” – Exhibition presenting Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw graduates’ designs: „Furniture Haut Couture”, 2006
29. „Kubiki – the autoeducational tool for children” – exhibition at Łódź Design Festival, 2019
30. „Kubiki after action”– Post-workshop exhibition at Łódź Design Festival, 2019
31. „Aesthetic Education” – 2+3D Magazine http://www.2plus3d.pl/artykuly/edukacja-estetyczna, 2009

32. „A Special Element in its Surrounding” Monography edited by: Bissenik A., Kasprzak L., Krajewski P., Myczkowski Z., Wojtatowicz J., „A New Decorativity of the 21st century”, p. 46-55, Warsaw 2011: WSEiZ
33. „A Special Element in its Surrounding” English version of monography edited by Myczkowski Z., Ozimkowska L., Wojtatowicz J., „A New Decorativity of the 21st century”, p 35-44, Warsaw 2012: WSEiZ
34. „A Special Element in its Surrounding” – the Place Identity” Monography edited by Ozimkowska L., „The Wedel House as a Special Element in Its Surrounding”, p. 196-229, Warsaw 2013: WSEiZ
35. „A Special Element in its Surrounding – Traces” Monography edited by Świderek B., „Functional House as a Special Element in its Surrounding”, p. 211-224, Warsaw 2017: WSEiZ
36. „A Toy as an Autoeducational Tool for Early School Children”, doctoral dissertation at the Interior Design Faculty of the Academy of Fine Arts in Warsaw
37. „Selected aspects of education and literature” Monography edited by Chodźko E., Surma A., „A Toy as an Autoeducational Tool for Early School Children – assumptions, design and implementation”, p.143-155, Lublin 2019: Tygiel Publishing House

Strony działalności artystycznej i projektowej:
https://www.instagram.com/agnieszka_marczewska_design/?hl=pl

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Piotr Mędrzycki
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Wojciech Ozimkowski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Dr Piotr Pańkowski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Paweł Pietrzykowski
Adres mailowy: ppietrzykowski@icloud.com
Wydziały: Architektury
Kierunek: Budownictwo

Geolog inżynierski – doktor nauk o Ziemi od 2014 r. za rozprawę na temat charakterystyki geologiczno-inżynierskiej eemskich gytii i kredy jeziornej z rejonu Warszawy. Zdobywane kolejno od 2009 r. geologiczne kwalifikacje zawodowe w kategoriach VII; VI; XII i XI uprawniające do kierowania pracami geologicznymi w zakresie geologii inżynierskiej włączając budownictwo wodne, górnictwo, składowanie odpadów i głębokie magazynowanie w górotworze.

Na 15-letnie doświadczenie zawodowe składają się:

 • ponad 12-letnia praca w Państwowym Instytucie Geologicznym, gdzie w jednostkach związanych z geologią inżynierską współodpowiadał za dokumentowanie warunków gruntowo-wodnych włączając w to pełny zakres badań terenowych in situ i pomiarów laboratoryjnych parametrów fizyczno-mechanicznych dla obiektów drogowych, kolejowych i kubaturowych, współtworzenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO/IEC 17025, monitoring składowiska odpadów promieniotwórczych, opiekę nad stażystami i praktykantami; komercjalizację wyników badań naukowych i działalność reprezentacyjną i naukowo-badawczą.
 • studialne opracowania obliczeniowe i opracowania analityczne, w tym jako biegły dla potrzeb rozpraw sądowych, czego podsumowaniem jest włączenie w 2018 r. na listę biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie w dziedzinie geologii inżynierskiej, co skutkuje obecnie stałą współpracą z Sądami i Prokuraturą, również poza rejonem stołecznym
 • dydaktyka akademicka i zamawiana m.in.: na Uniwersytecie Warszawskim; Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, z którą związany jest od 2017 r.; w Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o., z którym współpracuje regularnie od 2011 r.; oraz dla jednostek samorządowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i prywatnych spółek w zakresie budownictwa
 • dwuletnia praca w spółce Warbud S.A., gdzie jako starszy geolog w Zespole Projektowym Geotechniki i Fundamentowania odpowiada za redukcję ryzyka geotechnicznego na etapie wykonawczym i ofertowym

Tak szerokie spektrum związane z działalnością zawodową geologa na każdym etapie dokumentacyjnym sprawia, że w połączeniu z wiedzą w zakresie Prawa geologicznego i górniczego i Prawa budowlanego swobodnie porusza się w praktycznej i naukowej przestrzeni dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych oraz w parametryzacji podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

 • Stypendium Marszałka Województwa w ramach projektu „Mazowieckie Stypendium Doktoranckie” –2009 r.
 • Trzykrotne stypendium wyjazdowe IAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu) w latach 2011; 2013 w zakresie składowania odpadów promieniotwórczych
 • Współpraca w zakresie dokumentowania geologiczno-inżynierskiego dla potrzeb posadowienia pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – 2013 r.
 • Kierowanie badaniami warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych na Stacji Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk im. H. Arctowskiego podczas 40 wyprawy w 2016 r. podsumowane artykułem Hydrogeological characteristics of aquifer near Arctowski Polish Antarctic Station on King George Island (South Shetland Islands), Antarctica. Polar Science, Elsevier B.V.Krogulec E., Krogulec T., Małecki J., Pietrzykowski P., Dobak P., 2017.

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

skoncentrowane na właściwościach geotechnicznych gruntów organicznych i lessów. Z uwagi na częste poruszanie w się w przestrzeni prawnej i normalizacyjnej zainteresowania koncentrują się na wyszukiwaniu niezgodności dotyczących regulacji i standaryzacji badań i dokumentacji w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki. Pozazawodowo zainteresowania koncentrują się na taternictwie zimowym, geologii, odznakach sportowych, geologii, zespole AC/DC, kulturze czeskiej, psychologii, geologii, katastrofach budowlanych i… geologii.

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Danuta Pepłowska-Marczak
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Paweł Szkiennik
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Kamila Szparkowska
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Grzegorz Wrzesień
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Paweł Wójcicki
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Michał Wyszomirski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Tadeusz Tchórzewski
Wydział: Architektury

Tytuł: dr
Imię i Nazwisko: Piotr Teodorczuk
Wydział: Architektury

Tytuł: dr sztuk plastycznych
Imię i Nazwisko: Dorota Zych-Charaziak
Wydział: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Andrzej Borkowski
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Piotr Gastman
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Aleksander Haber
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Piotr Kalbarczyk
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Mikołaj Michalak
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Mikołaj Michalak
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Izabela Sobierajska
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Karol Szparkowski
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Joanna Wójcik
Adres mailowy:

Wydział: Architektury
Kierunek: Architektura

Absolwentka  Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Kierunek: Architektura i Urbanistyka  oraz Studiów Podyplomowych: Wycena Nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury WSEiZ, jednocześnie architekt pracujący w zawodzie, zajmujący się  projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym dla Inwestorów publicznych,  komercyjnych i prywatnych.

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Joanna Wachowicz
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Maciej Wyszogrodzki
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż. arch.
Imię i Nazwisko: Teresa Wyszyńska
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż.
Imię i Nazwisko: Barbara Brzeska
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż.
Imię i Nazwisko: Barbara Brzeska
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż.
Imię i Nazwisko: Jan Jasiński
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż.
Imię i Nazwisko: Jakub Kapuściński
Adres mailowy: kubakapuscinski@op.pl
Wydział: Architektury
Kierunek: Budownictwo

Asystent naukowy w Instytucie Lotnictwa. W 2016 roku obronił dyplom magistra inżyniera energetyki na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od 2015 roku związany z Instytutem Lotnictwa, gdzie prowadzi badania w dziedzinach wymiany ciepła, chłodzenia elektroniki i urządzeń elektrycznych, konwersji energii oraz magazynowania energii. Od 2017 roku prowadzi na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania zajęcia z zakresu budownictwa niskoenergetycznego, auditingu oraz fizyki budowli. Brał udział w stażach i pobytach zagranicznych jako członek wymiany naukowej na Ohio State University. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich prowadzonych we współpracy pomiędzy Instytutem Lotnictwa, wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Ohio State University, dotyczących chłodzenia nowoczesnych silników elektrycznych w układach napędów turboelektrycznych dla lotnictwa.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe: Praca przy projektowaniu układu chłodzenia do systemu zarządzania elektryką pokładową (ELMS3) w Boeingu 777X.

Linki do profili społecznościowych, własnych stron www, prac: Linkedin

Zainteresowania (badawcze i nie tylko): Wymiana ciepła, chłodzenie elektroniki, magazynowanie energii, odnawialne źródła energii, budownictwo niskoenergetyczne

Tytuł: mgr inż.
Imię i Nazwisko: Krzysztof Konieczny
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż.
Imię i Nazwisko: Bronisław Świątkowski
Wydziały: Architektury

Wykładowca w ASP i WSEiZ w Warszawie, wykładowca w AWF we Wrocławiu (Podyplomowe studia jogi i technik relaksacyjnych).

Specjalista w zakresie ergonomii. Współwłaściciel firmy projektowej wzornictwa i reklamy. Menedżer (Marketing, Promocja i Reklama, PR).

Aktywny certyfikowany trener w Instytucie Psychoimmunologii w Warszawie (Programy zarządzania stresem organizacyjnym i osobistym), aktywny instruktor Qigong i Jogi (techniki relaksacyjno-energetyczne), nauczyciel Mindfulness (MBSR – Redukcja stresu w oparciu o rozwój uważności).

Praktykuje i naucza metod doskonalenia ciała, oddechu i umysłu. Wykorzystuje współczesne i tradycyjne systemy ćwiczeń służące osiągnięciu równowagi, zdrowia i odporności psychofizycznej oraz dobremu radzeniu sobie ze stresem, przeciążeniem i trudno kontrolowanymi emocjami.

Tytuł: mgr inż.
Imię i Nazwisko: Anna Stachura
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr inż.
Imię i Nazwisko: Zuzanna Zysk
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr sztuki
Imię i Nazwisko: Maja Drążkowska-Narloch
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr sztuki
Imię i Nazwisko: Jolanta Kapecka-Walczak
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr sztuki
Imię i Nazwisko: Justyna Majewska
Adres mailowy: justyna2mira@gmail.com
Wydziały: Architektury
Kierunek: Wzornictwo

Justyna Majewska w latach 1974 – 1979 studiowała na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w zakresie specjalizacji projektowania graficznego i uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leszka Hołdanowicza. Wcześniej ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu i Lublinie. W latach 1970 – 1972 pracowała w Państwowym Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W latach 1970 – 1972 rysowała satyryczne rysunki do gazety Głos Olsztyński w ramach serii „Z teki naszego satyryka”. Od lat maluje obrazy olejne i pastele. Jej prace malarskie znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych oraz w instytucjach na terenie Polski oraz we Francji, Egipcie, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Japonii, Słowenii, Włoszech, Kanadzie, Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Prowadziła kursy dla dzieci i młodzieży z liternictwa oraz japońskiej sztuki łamania papieru Origami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania książek i podręczników szkolnych, jest ilustratorką i kaligrafem. Za opracowania graficzne książek otrzymała wiele nagród i wyróżnień w prestiżowym konkursie PTWK Na Najpiękniejszą Książkę Roku. Wraz z prof. Lechem Majewskim jest współautorką tekstu, ilustracji, kaligrafii i opracowania graficznego książek dla dzieci pt. „Piszę Litery” oraz zeszytów do ćwiczeń w pisaniu pod tym samym tytułem. Bierze czynny udział w plenerach malarskich, a swoje malarstwo pokazuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. W 2020 roku otrzymała Stypendium Artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura w sieci”.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

 • 2020 – Stypendium Artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura w sieci” na ilustracje i opracowanie graficzne utworu Juliana Tuwima pt. „Bal w operze”
 • 2015 – „O tym jak Śmiałek, Ścibek i Glamek przybyli zwiedzać lidzbarski zamek”, autorka Agata Grzegorczyk-Wosiek; ilustracje, projekt okładki i opracowanie graficzne książki dla dzieci. Wydawca: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • 2011 – „Bursztynowe serduszko”, autorka Waleria Tomaszewiczowa; ilustracje Justyna Majewska, opracowanie graficzne Lech Majewski
 • 2000 – „Matematyka wokół nas”, autorki Helena Lewicka, Elżbieta Rosłan, książka dla nauczycieli; projekt okładki stron tytułowych Justyna Majewska i Edyta Majewska, wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 2000 – „Matematyka wokół nas”, autorki Helena Lewicka, Elżbieta Rosłan, zeszyt do ćwiczeń część 2; opracowanie graficzne Justyna Majewska i Edyta Majewska, wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 2000 – „Matematyka wokół nas”, autorki Helena Lewicka, Elżbieta Rosłan, zeszyt do ćwiczeń część 1 do klasy 5 szkoły podstawowej; opracowanie graficzne Justyna Majewska i Edyta Majewska, wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 2000 – „Matematyka wokół nas 5”, autorki Helena Lewicka, Elżbieta Rosłan, podręcznik do klasy 5; projekt okładki, stron tytułowych, opracowanie graficzne książki i ilustracje Justyna Majewska i Edyta Majewska, wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1999 – „Matematyka wokół nas”, autorki Helena Lewicka, Elżbieta Rosłan, zeszyt do ćwiczeń część 2 do klasy 4 szkoły podstawowej; ilustracje i opracowanie graficzne Justyna Majewska , wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1999 – „Matematyka wokół nas”, autorki Helena Lewicka, Elżbieta Rosłan, zeszyt do ćwiczeń część 1 do klasy 4 szkoły podstawowej; ilustracje i opracowanie graficzne Justyna Majewska, wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1999 – „Matematyka wokół nas”, autorki Helena Lewicka, Elżbieta Rosłan, podręczk do 4 klasy szkoły podstawowej; ilustracje i Justyna Majewska, opracowanie graficzne Eugeniusz D. Łukasiak (LMS), wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1999 – „Zoo”, malowanki dla dzieci, ilustracje, wydawca: Agencja Wydawnicza Grafag
 • 1999 – „Dziubdzia z ulicy Karmelkowej”, autorka Aleksandra Janicka, ilustracje, wydawca: Wydawnictwo Igrek
 • 1998 – „Plaża”, malowanki dla dzieci, ilustracje, wydawca: Agencja Wydawnicza Grafag
 • 1997 – „Cyrk”, malowanki dla dzieci, ilustracje, wydawca: Agencja Wydawnicza Grafag
 • 1996 – „Dzienniczek dla klasy 1”, autorki Ewa Hauzer i Halina Jędras; ilustracje, projekt i opracowanie graficzne książki Justyna i Lech Majewscy. Wydawca: Agencja Wydawnicza Grafag. Wyróżnienie w konkursie PTWK „Najpiękniejsza książka roku”
 • 1995 – „Od zdania do opowiadania”, autorka Ewa Hauzer, zeszyt pomocniczy dla klasy 2, ilustracje, projekt i opracowanie graficzne Justyna Majewska i Edyta Majewska. Wydawca: Agencja Wydawnicza Grafag. Wyróżnienie w konkursie PTWK „Najpiękniejsza książka roku”
 • 1994 – „Słówka”, autorka Halina Jędras, podręcznik do klasy 3 szkoły podstawowej; ilustracje, projekt i opracowanie graficzne książki Justyna i Lech Majewscy. Wydawca: Agencja Wydawnicza Grafag. Wyróżnienie w konkursie PTWK „Najpiękniejsza książka roku”
 • 1993 – „Muzyka 4”, autorki  Ewa Lipska i Maria Przychodzińska, podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej; projekt okładki i stron tytułowych, ilustracje Justyna Majewska. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1993 – „Słówka”, autorka Halina Jędras, podręcznik do klasy 2 szkoły podstawowej; ilustracje, kaligrafia, projekt i opracowanie graficzne książki Justyna i Lech Majewscy. Wydawca: Agencja Wydawnicza Grafag. Wyróżnienie w konkursie PTWK „Najpiękniejsza książka roku”
 • 1991 – „Piszę litery”, autorzy Justyna i Lech Majewscy, zeszyty 1 i 2; projekt okładek, ilustracje, kaligrafia, projekt i opracowanie graficzne Justyna i Lech Majewscy. Wydawca: Agencja Wydawnicza Grafag. Wyróżnienie w konkursie PTWK „Najpiękniejsza książka roku”
 • 1989 – „Język polski 6“, autorki Leokadia Frydrychowska, Anna Czechowicz;  ilustracje i rysunek na okładce, projekt okładki Z. Pokora. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1987 – „Chez le Francais 6“, autor Aleksander Milecki, podręcznik do klasy 4 liceum ogólnokształcącego; projekt okładki, strony tytułowej i ilustracje. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1987 – „Chez le Francais“, autor Aleksander Milecki, poradniki metodyczne dla nauczycieli (1-6), projekty okładek i stron tytułowych. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1986 – „Matematyka 6”, autorzy Julian Lipczyński i Stefan Olczak, podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej; projekt okładki i ilustracje Justyna Majewska, opracowanie typograficzne Karol Syta. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1986 – „Chez le Francais 5“, autor Aleksander Milecki, podręcznik do klasy 3 liceum ogólnokształcącego; projekt okładki, strona tytułowa i ilustracje. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1985 – „Chez le Francais 4“, autor Aleksander Milecki, podręcznik do klasy 2 liceum ogólnokształcącego; projekt okładki, strona tytułowa i ilustracje. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1984 – „Chez le Francais 3“, autor Aleksander Milecki, podręcznik do klasy 1 liceum ogólnokształcącego; projekt okładki, strona tytułowa i ilustracje. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1984 – „Spacer w zoo”, książka dla dzieci; ilustracje. Wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza
 • 1983 – „Chez le Francais 2“, autor Aleksander Milecki, podręcznik do klasy 8 liceum ogólnokształcącego; projekt okładki, strona tytułowa i ilustracje. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1983 – „Biologia”, podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej, ilustracje: Justyna Majewska, Alojzy Balcerzak, Karol Syta, Ryszard Dudzicki, G. Kłosowki. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. I nagroda w konkursie PTWK „Najpiękniejsza książka roku” w dziale podręczników
 • 1982 – „Chez le Francais 1“, autor Aleksander Milecki, podręcznik do klasy 7 liceum ogólnokształcącego; projekt okładki, strona tytułowa i ilustracje. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1982 – „Ilustrowany słownik języka polskiego”, autorki Helena Metera i Anna Suurna; projekt okładki, strony tytułowej i część ilustracji. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • 1981 – „Nasza mowa – nasz świat”, Witold Gawdzik, podręcznik do 3 klasy szkoły podstawowej. Projekt okładki, strony tytułowej i ilustracje. Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Wyróżnienie w konkursie PTWK „Najpiękniejsza książka roku” w dziale podręczników


Wystawy indywidualne, poplenerowe i zbiorowe:

 • 2019 – Wystawa zbiorowa „Judaizm w sztuce”, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Kraków
 • 2018  – Wystawa zbiorowa „Judaizm w sztuce”,  Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie, Dawna Synagoga
 • 2017 – Wystawa Indywidualna malarstwa w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, Warszawa
 • 2017 – Poplenerowa wystawa zbiorowa w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej
 • 2016 – Wystawa indywidualna w Mazurkas Conference Centre, Ożarów Mazowiecki
 • 2015 – Wystawa poplenerowa w Domu Kultury, Czarna Białostocka
 • 2015 – Wystawa poplenerowa, Lucieński Pałac, Lucień
 • 2015 – Wystawa poplenerowa w Pałacu Łochowskim, Łochów
 • 2013 – 2014 – Wystawa zbiorowa pt. „Bliźniemu swemu” w: Muzeum Miejskie we Wrocławiu, Zachęta w Warszawie, Muzeum Miasta Gdańska, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Europejska Galeria Sztuki Millenium Hall w Rzeszowie
 • 2014  – Wystawa poplenerowa w Domu Kultury, Czarna Białostocka
 • 2014 – Wystawa indywidualna w Centrum Kultury Europejskiej, Sanniki
 • 2013 – Wystawa poplenerowa w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania
 • 2013 – Wystawa poplenerowa, Lucieński Pałac, Lucień
 • 2013 – Wystawa poplenerowa w Domu Kultury, Czarna Białostocka
 • 2012 – Wystawa poplenerowa, Augustów
 • 2012 – Wystawa indywidualna, Płocki Ośrodek Kultury – Dom Darmstadt, Płock
 • 2011 – Wystawa indywidualna, Galeria JM, Warszawa
 • 2011 – Wystawa poplenerowa, Villa Regent, Tykocin
 • 2011 – Wystawa poplenerowa w Uzdrowisku w Gołdapi
 • 2010 – Wystawa poplenerowa, Mrągowo
 • 2010 – Wystawa indywidualna, Galeria JM, Warszawa
 • 2009 – Wystawa poplenerowa, Miejskie Centrum Kultury, Gostynin
 • 2008 – Wystawa indywidualna, Łukowski Ośrodek Kultury, Łuków
 • 2006 – Wystawa indywidualna, Green Gallery, Warszawa
 • 2006 – Wystawa indywidualna, Galeria JM, Warszawa
 • 2001 – Wystawa indywidualna zorganizowana przez Biuro Współpracy Europejskiej pod patronatem Włodzimierza Cimoszewicza i dedykowana sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Hotel Sheraton, Warszawa
 • 2000 – Wystaw indywidualna, Hotel Sheraton, Warszawa
 • 1993 – Wystawa poplenerowa, Galeria Koszelówka, Koszelówka
 • 1993 – Wystawa indywidualna, Salon Toyoty, Warszawa-Radość
 • 1993 – Wystawa indywidualna, Galeria Pro Bono, Warszawa
 • 1992 – Wystawa poplenerowa, BWA, Płock
 • 1991 – Wystawa poplenerowa, Galeria Koszelówka, Koszelówka
 • 1987 – Wystawa poplenerowa, Dom Kultury, Biała Podlaska
 • 1987 – Wystawa poplenerowa, Pomarańczarnia przy Pałacu Potockich, Radzyń Podlaski
 • 1995 – Wystawa indywidualna, Nax Gallery, Nax, Szwajcaria
 • 1990 – Wystawa indywidualna, Instytut Kultury Polskiej, Sztokholm, Szwecja
 • 1989 – Wystawa indywidualna, Volvo Art. Gallery, Vastaros, Szwecja
 • 1989 – Wystawa indywidualna, Vastaros Art. Gallery, Vastaros, Szwecja
 • 1989 – Wystawa indywidualna, Tomas Webers Gallery, Sztokholm, Szwecja
 • 1988 – Wystawa indywidualna, Art. Gallery, Kair, Egipt
 • 1983 – Wystawa zbiorowa, Eu, Francja
 • 1982 – Wystawa indywidualna, Art. Gallery, Lion, Francja
 • 1970 – Wystawa indywidualna, Salon PPBO, Olsztyn


Kalendarze z wykorzystaniem obrazów:

 • 2014 – „Zamkowe drzewo”, olej na płótnie, Gminne Centrum Kultury
 • 2003 – „Pastelowe kwiaty”, trzynaście obrazów wykonanych pastelami, Team Serwis Poligraficzny
 • 2003 – „Bukiety”, trzynaście obrazów olejnych z kwiatami polnymi, Team Serwis Poligraficzny
 • 1996 – „Maki”, olej na płótnie, Gmina Łąck i Galeria Koszelówka
 • 1994 – „Irysy”, pastel, wykorzystano na okładce kalendarza, Pentol Poland

Link do profilu społecznościowego:

Facebook

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • szukanie nowych środków ekspresji artystycznej,
 • fotografia,
 • genealogia,
 • rzeźbienie w drewnie.

Tytuł: mgr sztuki
Imię i Nazwisko: Anna Męczyńska
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr sztuki
Imię i Nazwisko: Urszula Wodnicka-Kasprzak
Adres mailowy: uwkpoczta@gmail.com
Wydział: Architektury
Kierunek: Architektura Wnętrz

Wykształcenie:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 1992 r. – wyróżniony dyplom p.t. „Epitafium katyńskie” w pracowni prof. M. Gutta.

Doświadczenie zawodowe z dziedzin plastycznych:

Na dorobek zawodowy składają się projekty wnętrz, projekty przedmiotów o charakterze unikatowym, kompozycje liternicze, udział w przedsięwzięciach z dziedziny konserwacji dzieł sztuki (malarstwa, tkaniny), udział w rzemieślniczych realizacjach przedmiotów unikatowych.

Najważniejsze realizacje wykonawcze i projektowe:

 • realizacja malarska elementów ołtarza bocznego w kościele parafialnym w Kłodnicy (wizerunek św. Faustyny oraz metalowa „szarfa” z napisem, 2014 r.),
 • projekt relikwiarza św. Jana Pawła II, dla katedry w Ostrowie Wielkopolskim (2012 r.),
 • kopia obrazu MB Częstochowskiej dla parafii Nar. NM Panny w Kaliszu (2010 r.),
 • projekt sztandaru dla Bractwa św. Józefa w Kaliszu oraz realizacja haftowanej ręcznie plakiety do w/w sztandaru (2009 r.),
 • realizacja malarska plakiety herbu św. Jana Pawła II (element krzyża, Kalisz, 2009 r.),
 • konserwacje pięciu zabytkowych dywanów – m.in. z pałacu w Natolinie (1996 i 2005 r.),
 • projekt wnętrza toalety publicznej dla Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie (2003 r.),
 • projekt wnętrza kawalerki przy ul. Literackiej w Warszawie (2003 r.),
 • udział w pracach konserwatorskich wnętrz pałacu w Natolinie (malarstwo ścienne i płaskorzeźba, 1992-1995).
 • projekt konkursowy na cmentarz wojenno-wojskowy w Katyniu (1995 r.)

Od 2006 r. praca dydaktyczna w WSEiZ głównie w zakresie podstaw projektowania plastycznego. Udział w konferencjach naukowych KRAJart w Zakopanem (2011, 2013, 2017 i 2019).

Zainteresowania badawcze:

 • kultura rzemiosła (tkanina, meblarstwo),
 • sztuka nagrobkowa.

Osiągnięcia zawodowe:

Honorowe wyróżnienie w konkursie ROPWiM na projekt cmentarzy wojenno-wojskowych w Katyniu, Miednoje i Charkowie, 1995 r.

Tytuł: mgr sztuki
Imię i Nazwisko: Ilona Piwońska-Tokarska
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr sztuki
Imię i Nazwisko: Marek Rojek
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr
Imię i Nazwisko: Joanna Burbridge
Adres mailowy: joanna.burbridge@gmail.com
Wydział: Architektury
Kierunek: Wzornictwo

Jestem współzałożycielem i członkiem zespołu projektowego Grayhouse Creative Community, zrzeszającego kreatywnych freelancerów specjalizujących się w brandingu i komunikacji wizualnej. Prowadzimy wspólnie projekty komercyjne związane z wizualnym budowaniem marki. Projekt ten jest swego rodzaju podsumowaniem mojej kariery zawodowej. Kończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim w specjalizacji artystyczno-pedagogicznej: grafika warsztatowa. Jednak po krótkim okresie pracy pedagogicznej na długie lata zajęłam się komercyjnie projektowaniem graficznym. Zaczynałam karierę w latach 90-tych, w czołowych agencjach międzynarodowych MarketLink, Ogilvy&Mather, Young&Rubicam, Leo Burnet wchodzących wówczas na polski rynek – można nazwać ten okres pionierskim.

https://www.dragonrouge.com

Kluczowe doświadczenie zdobywałam prowadząc przez niemal 20 lat warszawskie studio graficzne Dragon Rouge – jednej z czołowych międzynarodowych agencji reklamowych. Jako dyrektor studia uczestniczyłam w procesach kreatywnych na każdym etapie, od opracowywania strategii, poprzez badania marketingowe, po sam projekt, jego realizację i wdrożenie. Pogłębiając swoje umiejętności zawodowe związane z grafiką, jednocześnie praktycznie uczestniczyłam i szkoliłam się w zarządzaniu zespołem. Zawsze kładłam duży nacisk na rozwój, szkolenia i pracę zespołową. W Dragon Rouge pracowałam nad rozwojem marek, jak i tworzeniem nowych, w obu obszarach – brandingu konsumenckim i instytucjonalnym, często dla klientów globalnych.

https://www.staempfli.com/de/kommunikation/kommunikationsleistungen/

W latach 2015 – 2018 w szwajcarskiej agencji reklamowej Staempfli Polska prowadziłam jako dyrektor kreatywny projekty z zakresu reklamy i komunikacji.
Obecnie koncentruję się na własnych projektach niekomercyjnych, pracy dydaktycznej i tworzeniu Grayhouse Creative Community.

osiągnięcia zawodowe:

 • redesign marek:
  • globalnej – tonik Kinley (mój projekt przez 15 lat funkcjonował na rynku bez zmiany),
  • na rynek rosyjski – Alpen Gold (wraz z redesignem całego portfolio marki),
  • lokalnie – Morliny (ostatnia zmiana, opakowania od 4 lat obecne na polskich półkach)
 • Hochland (design wprowadzanej linii serków słodkich)
 • logo i identyfikacja wizualna ICAANE (Międzynarodowy Kongres Archeologii Śródziemnomorskiej w Warszawie
 • logo i identyfikacja Polskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
 • logo i identyfikacja FUTURE COLLARS (innowacyjna firma z dziedziny IT)

Linkedin

Tytuł: mgr
Imię i Nazwisko: Julita Gruszewska
Adres mailowy: julita.gruszewska@gmail.com
Wydziały: Architektury, Inżynierii i Zarządzania
Kierunki: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne (przedmiot: język angielski)

Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (język angielski oraz niemiecki, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa). W 2011 roku obroniła pracę magisterską pt. Culture-bound items in three Polish translations of “A Christmas Carol” by Charles Dickens. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Prowadziła zajęcia z języka angielskiego na kierunkach Lingwistyka Stosowana, Administracja Publiczna, Psychologia, Pedagogika i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, a także zajęcia z języka niemieckiego na kierunku Ekonomia. Ponadto jako lektor języka niemieckiego brała udział w trzech projektach unijnych: „Nowe Umiejętności Językowe – Nowe Możliwości Zatrudnienia Na Rynku Pracy”, „Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych” i „Mała Akademia Języków Obcych”. Od 2014 roku jest zaangażowana w indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego in-company m.in. dla firm ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych i farmaceutycznych w Warszawie. Z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania współpracuje od października 2017 roku. Prowadzi zajęcia językowe na studiach niestacjonarnych oraz w ramach intensywnego kursu języka angielskiego dla obcokrajowców.

Linki do profili społecznościowych, własnych stron www, prac:

https://www.facebook.com/julita.gruszewska

https://www.instagram.com/julita.gruszewska

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • teoria przekładu,
 • glottodydaktyka,
 • historia średniowiecznej Anglii,
 • felinologia,
 • kulinaria

Tytuł: mgr sztuki
Imię i Nazwisko: Konrad Matuszewski
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr
Imię i Nazwisko: Marta Ogonowska
Adres mailowy: martaogonow@wp.pl
Wydział: Architektura, Zarządzanie
Kierunki: Krajoznawstwo, Wzornictwo, Ochrona Środowiska, Budownictwo, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne

Od 2007 Lektor j. angielskiego w WSEiZ. Z wykształcenia magister filologi angielskiej oraz zarządzania potencjałem społecznym. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego w zakresie programowym dla uczelni wyższej na poziomie B2 – C1. Brała udział w szkoleniach, konferencjach i webinarach on-
line – Cambridge Assessment English, Oxford University Press, Stowarzyszenia PASE, PERSONNEL TRAINING INSTITUTE, Uniwersytetu Otwartego UW. Jest członkiem uczestniczącym w konferencjach Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (PTN) oraz Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej. Od 2016 pracuje również w
British Council, gdzie przeprowadza egzaminy.

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • B2 First Overview and ideas for teaching and learning online
 • Brain Gym and Neurobics
 • Assessment for online learning
 • Building up confidence in writing
 • Preparing your students online for Listening papers in Cambridge English Qualifications skills
 • Preparing your students online for Writing papers in Cambridge English Qualifications
 • Preparing your students online for Speaking papers in Cambridge English Qualifications
 • Teaching in tough times
 • C1 Advanced Ideas for Teaching and Learning Online

Tytuł: mgr
Imię i Nazwisko: Marta Polcyn
Wydziały: Architektury

Tytuł: mgr
Imię i Nazwisko: Barbara Werner
Wydziały: Architektury