Kadra dydaktyczna Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Kadra dydaktyczna

Kadra

Kadra

Tytuł: prof. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Dionizy Biało
Adres mailowy: dionizy.bialo@wseiz.edu.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Tematyka naukowa i badawcza : technologie materiałowe, technologia elementów z proszków, kompozyty metalowe i polimerowe, problemy tarcia i zużycia, mikrotechnologie.
Pracownik WSEiZ od 2010 roku. Wcześniej prof. nzw. na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Technologii Wyrobów Precyzyjnych i Elektronicznych. Główny specjalista ds. tworzyw sztucznych i wyrobów spiekanych w Przedsiębiorstwie Innowacyjno –  Produkcyjnym PONAR.
Rozprawa doktorska: Badania wpływu ruchu obrotowo-zwrotnego matrycy na intensyfikację procesu prasowania elementów z proszków żelaza. Praca doktorska, Politechnika Warszawska, 1977.
Praca habilitacyjna: Zużycie tribologiczne kompozytów na osnowie stopów aluminium otrzymanych z proszków.
Prace Naukowe, Mechanika, z.192, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. Staż naukowy w Faculty of Materials Science Delft University of Technology w Holandii. Kierownik wielu projektów badawczych z tematyki wytwarzania wyrobów z proszków metalowych i ceramicznych, tribologii kompozytów, kierownik projektów technologicznych i konstrukcyjnych dla potrzeb przemysłu precyzyjnego i elektronicznego. Członek krajowych i zagranicznych stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, Sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN, Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz European Powder Metallurgy Association.

Wybrane artykuły:

 • D. Biało, J. Duszczyk, A. W. J. de Gee, G. J. J. van Heijningen and B. M. Korevaar: Friction and wear behaviour of cast and sintered Al-Si alloys under conditions of oscillating contact. Wear, vol. 141, 1991, pp. 291-309
 • D. Biało, J. Duszczyk, B. M. Korevaar: Wrijvings-en slijtagegedrag van gegoten en gesinterade Al-Si legeringen onder condities van oscillerend contact. Materialen, no. 6, 1990, pp. 10-14, (j. niderl.)
 • J. Duszczyk, D. Biało: Friction and wear of PM Al-20Si-Al2O3 composites in kersene. Journal of Materials Science, vol. 28, 1993, pp. 193-202.
 • B. Ślusarek, D. Biało, J. Gromek, T. Kulesza: Effects of injection conditions on the mechanical properties of Nd-Fe-B dielectromagnets. Journal of Magnetics, vol. 4, no. 2, 1999, pp. 52-54
 • D. Biało, J. Zhou, J. Duszczyk: The tribological characteristics of the Al-20Si-3Cu-1Mg alloy reinforced with Al2O3 particles in relation to the hardness of mating steel. Journal of Materials Science, vol. 35, 2000, pp. 5497-5501.
 • D. Biało, J. Perończyk: Electrodischarge drilling of microholes in aluminium matrix      composites. Int. Journal of Machining and  Machinability of Materials. vol. 3, Nos.  3/4, 2008, pp. 272-282
 •  P. Bednarski, D. Biało, W. Brostow, K. Czechowski, W. Polowski, P. Rusek, D. Toboła:  Improvement of Tribological Properties in Metal Matrix Composites by Means of  Slide Burnishing.  Materials Science (Medżiagotyra), vol. 19, no. 4, 2013, 367-372
 • L.Paszkowski, D. Biało,  J. Bucki, A. Skalski: Quanitative Analysis  of the Polymer/Metal Powder Magnetic Composites Compacts Structure. Advanced Materials Research, vol. 874, 2014,   .23-28
 • D. Biało, J. Perończyk, R. Daniels, J. Duszczyk: Obróbka elektroerozyjna kompozytów        Ni3Al-TiC. Mechanik, nr 4, 2015, 17-21.
 • J. Perończyk, D. Bialo:  Wybrane zagadnienia kształtowania warstwy wierzchniej obróbką elektroerozyjną kompozytów Al  umacnianych cząstkami ceramicznymi. Część 2. Inżynieria Powierzchni, nr 2, 2015, 47-57.


Wybrane referaty konferencyjne:

 • D. Biało: Prasowanie proszków intensyfikowane dodatkowym ruchem stempla prasującego. VI Międzynarodowa Konferencja Metalurgii Proszków, 1984, 19-21 września, Wrocław, t.1, cz.2, s. 352-363
 • D. Biało: WC-Co powders pressing with a swing-rotary punch. VII Miezinarodni Konference o Praskowe Metalurgii, 1987, 22-24 September, CSRS, Pardubice, vol. 3, s.185-189
 • D. Biało, Z. Ludyński: Water soluble binders for metal injection moulding. Powder Metallurgy World Congress, Paris, June 6-9.1994, vol. II, s. 1121-1124.
 • D. Biało, T. Kulesza, Z. Ludyński: Selected problems of injection moulding of 316L type powders. European Conference on Advanced PM Materials, 23-25 October 1995. Birmingham, United Kingdom, s. 626-630.
 • D. Biało, J. Duszczyk: Wear of aluminium matrix composites processed by liquid phase sintering and hot extrusion. The 1996 World Congress on Powder Metallurgy and Particulate Materials, June 16-21, 1996, Washington, D.C. In. Advances in Powder Metallurgy and Particulate Materials, vol.5, part 16, pp.17-22
 • D. Biało, J. Duszczyk: Tribological behaviour of Al-Si-Al2O3 composites. Powder Metallurgy World Congres, 18-22.10.1998, Granada, Hiszpania, vol.5, s.94-98
 • D. Biało, L. Kudła, J. Perończyk: Machinability of Al/Al2O3 composites in the case of mechanical drilling and electro-discharge machining of microholes. II International Conference on Advances in Production Enginnering APE’2001, June 7-9.2001, Warsaw, Poland, vol. 2, s. 263-270.
 • D. Biało, Z. Ludyński, L.Paszkowski, W. Wiśniewski:  Environment – friendly composite substitute of lead. . 2nd International Conference on Global Research  and Education INTER-ACADEMIA 2003, September 8-12, 2003, Warsaw, Poland, vol 1, p.17-26.
 • D. Biało, M. Trzaska, J.Perończyk: Electrodischarge Machining of Aluminium Matrix Composites. Powder Metallurgy World Congress  PM’2004, Vienna, Austria, Oct. 17-21, 2004. Vol. 2,  pp. 365-370.
 • D. Bialo, J. Perończyk, J. Dzwonczyk,  J. Zhou, J. Duszczyk:   Electrodischarge  Machining of P/M Al-30Si-X Nanocrystaline Aluminium Alloys for Electronic Packaging. EURO PM2005 Congress, Prague, Czech Republic, Oct, 2-5, 2005. Vol. 3 , pp 225-230.


Wybrane opracowania  technologiczne I konstrukcyjne:

 • Opracowanie konstrukcji automatu do kontroli gwintów śrubowych dwustronnych (dla FSC w Starachowicach) 1967
 • Opracowanie technologii i konstrukcja oprzyrządowania do prasowania precyzyjnych części maszyn biurowych z proszków metali (dla Zakładów Metalowych „Mesko” w Skarżysku) 1965-68
 • Opracowanie i konstrukcja urządzeń grzejnych (wymienników ciepła, pieców itd.) o wysokich parametrach eksploatacyjnych do linii technologicznej cienkowarstwowych nośników informacji dla pamięci operacyjnej maszyn matematycznych (dla Instytutu Maszyn Matematycznych PAN). Praca wyróżniona nagrodą Mistrz Techniki, Warszawa 1975
 • Opracowanie konstrukcyjne dozownika smaru silikonowego z sitami molekularnymi do osłon tranzystorów (dla Zakładów Półprzewodników TEWA) 1971
 • Opracowanie półautomatycznej nacinarki do precyzyjnych ślimaków (dla Zakładu Przemysłu Muzycznego – Poznań) 1972-1973
 • Opracowanie technologii zgrzewania pakietów głowic magnetycznych i konstrukcja automatu do zgrzewania (dla Zakładów Radiowych im. M. Kasprzaka w Warszawie) 1975-1976
 • Opracowanie konstrukcyjne prasowników do prasowania i kalibrowania części z proszków metali – 9 szt. (dla Zakł. Mech. Delta i FWzPS w Łomiankach) 1966-1972
 •  Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji 3 częśći z proszków żelaza ( dla zak.. Predom –EDA w Poniatowej) 1981
 • Opracowanie konstrukcyjne systemu oprzyrządowania stołu i przedmiotu obrabianego dla precyzyjnej drążarki elektroerozyjnej (zam. Rządowe 6.39) 1987
 • Opracowanie technologii proszkowych rdzeni magnetycznych (dla Z-du POLAM Kontakt), 1992


Zainteresowania: historia starożytna, numizmatyka, uprawa działki.

Tytuł: prof. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Roman Domański
Adres mailowy: roman.domanski@wseiz.edu.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Prof. dr hab. inż. Roman Domański ur. w 1943, ukończył liceum Tadeusza Reytana w Warszawie (1961). Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej (1967), doktorat 1976 (z wyróżnieniem), habilitacja 1988. Nauczyciel akademicki od roku 1967. W 1989-1992 docent, a od 1993 profesor w Politechnice Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał w 1995, a w 2001 stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Od roku 1992 do chwili obecnej związany jest z Instytutem Lotnictwa (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa). Kierownik Zakładu Termodynamiki Instytutu Techniki Cieplnej w latach 1991-2012, zastępca dyrektora ITC ds. nauki (1991-1992), dyrektor Departamentu Nauki Studiów i Analiz MEN (1995, 1996). Prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie w latach 2000-2008. Dyrektor i założyciel Uczelnianego Centrum Badawczego Zrównoważonych Systemów Energetycznych Politechniki Warszawskiej (2010-2012). Działalność naukowa w obszarze udarów promieniowania laserowego na powierzchni ciał nieprzezroczystych, chłodzenia łopatek i wysoko cieplnie obciążonych elementów silników, barier TBC, akumulacji energii, w tym w przemianach fazowych, przepływów wielofazowych, pomiarów właściwości cieplnych, konwersji energii, odnawialnych źródeł energii.

Odbyte długoterminowe staże naukowe w USA, Niemczech, Japonii. Szeroka działalność dydaktyczna w Politechnice Warszawskiej i innych uczelniach wyższych na wszystkich poziomach studiów. Wykłady z Termodynamiki, Wymiany ciepła, Ekologicznych skutków konwersji energii, Niekonwencjonalnych źródeł i konwersji energii, Akumulacji energii, Advanced Renewable Energy Sources, Energy Storage. Współpraca zagraniczna z Japonią, Szwecją, Niemcami, USA, Islandią. Wykłady w USA, Japonii, Anglii, Islandii, Portugalii. Opiekun kilkuset prac dyplomowych i przejściowych w języku polskim i angielskim. Promotor i opiekun kilkunastu prac doktorskich. Kierownik i wykonawca kilkudziesięciu prac badawczych realizowanych w ramach KBN, NCBiR i projektów europejskich.

Członek European Counsil of Thermal Energy Storage, członek Komitetu Wykonawczego Programu European Council through Energy Storage IEA (2001-2010). W latach 1999-2003 wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej, wiceprzewodniczący do roku 2018. Od 1996 r. Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (w latach 2007-2015 wiceprzewodniczący).
Członek Rady Naukowej Instytutu Energii Atomowej (do roku 2012). Członek Senackiej Komisji ds. Nauki PW (dwie kadencje). Laureat bardzo wielu nagród i wyróżnień (w tym 6 nagród Ministra), odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego od roku 2004. Autor i współautor ponad 250 publikacji, 12 opracowań monograficznych, 10 podręczników i skryptów. Organizator i chairman wielu znaczących konferencji krajowych i zagranicznych w tym FutureStock (2003), Newac (2009), International Nuclear Energy Congress (2011, 2012, 2014).
Od roku 2003 do 2017 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. W okresie od 2017 do września 2020 zastępca przewodniczącego Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa a od września jej przewodniczący.

Z WSEiZ związany jest od roku 2010. W uczelni prowadzi wykłady z Niekonwencjonalnych Źródeł Energii, Fizyki, Mechaniki Ogólnej, Fizyki Budowli, Budownictwa energooszczędnego – Auditingu i Termomodernizacji, Physics of Structure, Auditing and Thermomodernisation, Energy Efficient Construction. Jest promotorem ponad 30 prac dyplomowych realizowanych w WSEiZ.

Skrócony dorobek publikacyjny.
Wykaz podręczników i skryptów – Materiały dydaktyczne:
1. Domański R., Próchniak A.: Wymiana ciepła – laboratorium dydaktyczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1983, str. 111.
2. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana ciepła. Komputerowe wspomaganie obliczeń. Tablice właściwości termofizycznych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1992, str. 65.
3. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana ciepła. Termodynamika. Komputerowe Bazy danych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1994, str. 84.

4. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Termodynamika. Wymiana ciepła. Materiały pomocnicze. Komputerowe programy edukacyjne, Wydawnictwo ITC PW, Warszawa, 1995.
5. Banaszek J., Bzowski J., Domański R., Sado J.: Termodynamika. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1998.
6. Domański R., Jaworski M., Rebow M., Kołtyś J.: Wybrane zagadnienia
z termodynamiki w ujęciu komputerowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
7. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana ciepła. Komputerowe wspomaganie obliczeń. Tablice właściwości termofizycznych. Wyd.3, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2000.
8. Domański R., Jaworski M., Wiśniewski T.: Wymiana ciepła. Laboratorium dydaktyczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2002.
9. Furmański P., Domański R.: Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania. Wyd.1, popr., Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2004.
10. Banaszek J., Bzowski J., Domański R., Sado J.: Termodynamika. Przykłady i zadania.” Wyd. 2, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2007.

Monografie, studia, rozprawy:
1. Domański R.: Badanie przewodzenia ciepła w ciałach stałych przy impulsowo działającym strumieniu ciepła, praca doktorska, promotor prof. dr W. Gogół, Warszawa, czerwiec 1976, str. 182.
2. Domański R.: Zagadnienia magazynowania energii cieplnej, WPW Mechanika Nr 103, 1987, str. 205, rozprawa habilitacyjna, recenzenci: prof. dr hab. B. Staniszewski, prof. dr hab. J. Szargut, prof. dr hab. S. Wiśniewski.
3. Domański R., Reimann J.,, Brinkmann H. J.: Gas-Liquid Flow in Dividing Tee-Junction with a Horizontal Inlet and Different Branch Orientations and Diameters, Raport Kernforschungszentrum Karlsruhe, Institutfür Reaktorbauelemente KfK 4399, December 1988, str. 230.

4. Domański R.:Magazynowanie energii cieplnej, Wyd. PWN, Warszawa, 1990, str. 225.
5. Domański R.: Promieniowanie laserowe – oddziaływanie na ciała stałe, WNT, Warszawa, 1990, str. 283.
6. Domański R., Dominiak A., Rajewski A. (edytorzy i współautorzy): „Zadanie badawcze nr 5 Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej”, Politechnika Warszawska, Warszawa 2013, wyd. na płycie CD, ok. 950 stron.
7. Domański R. (edytor i współautor) : „TERMET. Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej. Wybrane wyniki badań”, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2013, st. 250.
8. Domański R.: „Wymiana ciepła, podstawy teoretyczne, wybrane zagadnienia”, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr.43, Wydawnictwa ILOT, Warszawa 2016, str. 274, załącznik płyta audio z prezentacją.
9. Domański R.: „Wymiana ciepła. Wykorzystanie programu MathCad do obliczeń procesów wymiany ciepła”, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr.47, Wydawnictwa ILOT, Warszawa 2016, str. 346, załącznik płyta z programami.
10. Domański R.: „Wymiana ciepła. Wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła”, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr. 57, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Wydawnictwa ILOT, Warszawa 2020, str. 538, załącznik płyta z programami.
11. Domański R.: „Konwersja i akumulacja energii. Wybrane zagadnienia. Wyzwania”, Tom 1, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr. 54, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Wydawnictwa ILOT, Warszawa 2020, str. 521, załącznik płyta audio z prezentacjami.
12. Czajkowski Ł., Domański R.: „Źródła energii i napędy hybrydowe w transporcie”, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa nr. 61, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Wydawnictwa ILOT, Warszawa 2021, str. 200.

Materiały konferencyjne:
1. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Futurestock 2003, 9th International Conference on Thermal Energy Storage,Vol. 1, September 1-4, 2003, str. 490.
2. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Futurestock 2003,9th International Conference on Thermal Energy Storage, Vol. 2, Warsaw, September 1-4,2003, str. 223.
3. Domański R., Chwieduk D., Jaworski M.: Renewable Energy Innovative Technologies and New Idea, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008, str. 475.

4.Domański R. (co-editor): European Engine Technology Workshop, NEWAC, 2-3 June 2009, materiały w formie elektronicznej.
5. Domański R. (oraz inni, łącznie 17 autorów): Clean, effective and renewable energy, Programmes for graduate studies, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2011, str. 263.
6. Domański R. (oraz inni, łącznie 17 autorów): Clean, effective and renewable energy, Programmes for graduate studies, Programy studiów II stopnia w języku angielskim,Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2011, str. 265.
7. Domański R.: 2nd International Nuclear Energy Congress, Warsaw 22-24 May 2012, Materiały konferencyjne, Warszawa, 2012, str. 260.
8. Domański R., Stężycki P. – Editors: “18th Polish- American Conference on Science and Technology”, Warsaw, 2018, Institute of Aviation.
9. Domański R., Stężycki P. – Editors: “19th Polish- American Conference on Science and Technology”, Ohio, Warsaw, 2020, Institute of Aviation.

Wybrane publikacje i publikacje w materiałach konferencyjnych:
1. Domański R.: Miejsce odnawialnych źródeł energii i akumulacja energii w energetyce u progu XXI wieku, wykład plenarny na imienne zaproszenie „Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii” BOŚ – International Paper 1999.
2. Domański R., Szuster T.: Odnawialne źródła energii na Wydziale MEIL PW, wykład plenarny „Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii, BOŚ – International Paper 1999.
3. Domański R.: Konwersja i akumulacja energii w XXI w., XVII Zjazd Termodynamików, wykład plenarny na zaproszenie imienne,Politechnika Krakowska, 1999.

4. Domański R., Jaworski M.: Modelowanie procesów pochłaniania energii pikosekundowych impulsów laserowych przez metale, XVII Zjazd Termodynamików, Materiały Konferencyjne, Politechnika Krakowska, 1999, T.2, str. 533-541.
5. Domański R., Jaworski M.: Comparative Studies of Different Mathematical Models of Very Short Laser Pulse Energy Absorption by Solids, Progress in Engineering Heat Transfer, Proceedings of the 3rd Baltic Heat Transfer Conference IFFM Publ.(Grochal B., Mikielewicz J., Sunden B.) 1999, str. 3-10.
6.Lisewski Z., Rzeszutek L., Domański R.: Numeryczna symulacja procesów wymiany ciepła w łopatkach kierownicy turbiny gazowej, XVII Zjazd Termodynamików Materiały Konferencyjne Politechnika Krakowska, 1999, str. 769.
7. Domański R., Lisewski Z., Mikoś M., Jaworski M., Rzeszutek L., Rebow M.: Badanie procesów wytwarzania i właściwości cieplnych wielowarstwowych powłok ochronnych nakładanych techniką plazmową na części maszyn pracujące
w ekstremalnych warunkach cieplnych i mechanicznych., Prace Naukowe PW Inżynieria Materiałowa, z.10, 1999.
8. Banaszek J., Domański R., Rebow M., El-Sagier F.: Experimental Study of Solid-Liquid Phase Change in Spiral Thermal Energy Storage Unit, Applied Thermal Engineering, Vol.19, 1999, str. 1253-1277.
9. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Badanie spiralnego magazynu energii cieplnej, Prace Naukowe PW Mechanika, z. 181, 1999, str. 39–51.
10. Domański R., Lisewski Z., Mikoś M., Jaworski M., Rzeszutek L., Rebow M.: Badanie procesów wytwarzania i właściwości cieplnych wielowarstwowych powłok ochronnych nakładanych techniką plazmową na części maszyn pracujące
w ekstremalnych warunkach cieplnych i mechanicznych, Prace Naukowe PW Inżynieria Materiałowa, z.10, 1999.
11. Domański R., Jaworski M., Kołtyś J.: Zastosowanie komputerów w procesie dydaktycznym w Zakładzie Termodynamiki, Zeszyty Naukowe Wydz. Elektrotechniki i Automatyki PG,Nr 15, 2000, str. 43-50.
12. Banaszek J.,Domański R., Rebow M., El-Sagier F.: Numerical Analysis of the Paraffin Wax-Air Spiral Thermal Energy Storage Unit, Applied Thermal Engineering, Vol.20, 2000, str. 323-354.
13. Domański R.: Źródła i przetwarzanie energii w XXI w., Raport IAE – 65/A, Polska Nauka i Technika dla Energetyki Jądrowej Jutra, Seminarium Naukowe, Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, 2000.
14. Domański R.: Nauczanie termodynamiki – Zadania i problemy, Prace Naukowe. Konferencje, VIII Letnia Szkoła Termodynamiki. Termodynamika Statystyczna. Politechnika Warszawska, Z.20, 2000, str. 139-150.
15. Domański R., Kołtyś J., Jaworski M.: Komputerowe wspomaganie nauczania termodynamiki i wymiany ciepła, VIII Letnia Szkoła Termodynamiki, Termodynamika Statystyczna, Politechnika Warszawska, Z. 20, 2000, str.151-157
16. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Comparison of Numerical and Experimental Results for the Spiral PCM TES Unict,TERRASTOCK2008, International Conference on Thermal Energy Storage.Stuttgart ,University of Stuttgart ed. Benner M. And Hahne E., ITW 2000 Vol.1, str. 357-362.
17. Nagano K., Mochida T., Iwata K., Hiroyoshi H., Domański R., Rebow M.: Development of new PCM for TES of Cooling System, TERRASTOCK 2008, International Conference on Thermal Energy Storage. Stuttgart ,University of Stuttgart, Ed.Benner M. And Hahne E., ITW 2000, Vol.1. s.345–350.
18. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Complex Analysis of Spiral PCM. Thermal Energy Storage Unit Performance IEA, ECES IA, An ex 10, Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, 6th Workshop, Stockholm, Royal Institute of Technology, Dept. of Chemical Engineering and Technology /Transport Phenomena, 2000, http://www.ket.kth.se/Avdelningar/ts/annex10/WS6.html.
19. Domański R., Rebow M., Nagano K., Górczak D.: Investigation of Free Convection
in Melting Zone During the Solidification and Melting of PCMIEA,ECES IA, Annex 10, Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, 6th Workshop, Stockholm, Royal Institute of Technology, Dept. of Chemical Engineering and Technology Transport Phenomena 2000, http://www.ket.kth.se/Avdelningar/ts/anne x10/WS6.htm.
20. Domański R., Nagano K., Rebow M., Mochida T.: Study of Natural Convection
in Manganese (II) Nitrate Hexahydrate Inside a Differentialy Heated Cavity TERRASTOCK 2000, 8th International Conference on Thermal Energy Storage, Stuttgart University of Stuttgart, Ed.Benner M. And Hahne E., ITW, 2000, Vol.1, str. 351-356
21. Domański R., Nagano K., Rebow M., Mochida T.: An investigation of the phase change process with natural convection in the new PCMs encapsulated in a rectangular cavity, International Conference on Heat Transfer,Edizioni ETS Pisa, 2001.
22. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Code validation analysis of natural convection in freezing water, Materiały konferencyjne: XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska PAN, 2001.
23. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie składowych tensora przewodności cieplnej kompozytu grafitowego, metoda porównawczą przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, Materiały konferencyjne: XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska PAN, 2001, str. 339-346.
24. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie przewodności cieplnej spienionego aluminium metoda porównawczą przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, Prace Naukowe PW Mechanika, z. 190, 2001, str. 197-206.
25. Wartanowicz T., Jaworski M., Domański R.: Wykorzystanie niskotemperaturowych materiałów PCM w układach chłodziarek termoelektrycznych, Materiały konferencyjne: XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska PAN, 2001.
26. Wartanowicz T., Jaworski M., Domański R.: Zwiększenie współczynnika wydajności chłodniczej układów termoelektrycznych przez zastosowanie członu akumulacji ciepła, Prace Naukowe PW 2002, Mechanika.
27. Domański R.: Nauczanie termodynamiki, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje, T.4, 2002
28. Domański R., Leszczyńska-Domańska M.: Źródła i przetwarzanie energii a zagrożenia ekologiczne w XXI w., Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje z. 22,T.1, 2002, str. 287-306.
29. Domański R., Wasilewski M.: Wpływ warunków wymiany ciepła na obciążenia cieplne łopatki silnika odrzutowego chłodzonej powietrzem (na przykładzie jednego, wybranego profilu), Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje z. 22, T.1, 2002, str. 307-316.
30. Domański R., Rebow M., Górczak D.: Study of the two-directional phase change process in a rectangular cavity, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, editors: M. Poniewski, Co-Editors: T. Wójcik, R. Pastuszko, 2002, str. 441-448.
31. Rebow M., Domański R.: Badania eksperymentalne konwekcji naturalnej w zamarzającej wodzie, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje z. 22, 2002, str. 991-1000.
32. Rebow M., Domański R.: Zestawienie uogólnionych równań dla konwekcji naturalnej w wybranych substancjach jednoskładnikowych podczas ich topnienia i zestalania w obszarze prostokątnym, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, Konferencje, z. 22, 2002, str. 1001-1010.
33. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie składowych tensora przewodności cieplnej materiałów o właściwościach ortotropowych metodą porównawczą, przy wykorzystaniu rozwiązania odwrotnego przewodzenia ciepła, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2002.
34. Domański R.: Energy Source and Storage for XXI Century, wykład plenarny, FUTURESTOCK 2003, Oficyna Wydawnicza PW, 2003.
35. Rebow M., Domański R., Nagano K.: Comparison of available correlations
for natural convection in some pure substances during their melting and solidification in rectangular enclosure, Vol. 2,2003, str. 627-634.
36. Domański R., Rebow M., Górczak D.: Experimental Study of PCM Imbedded into the Finned Heat Sink of the Microprocessor, Oficyna Wydawnicza PW, FUTURESTOCK 2003, 9th International Conference on Thermal Energy Storage, Warsaw, POLAND, September 1-4, 2003, editors: Domański R., Jaworski M., Rebow M., 2003, Vol. 2, str. 533-536.
37. Domański R., Azzain G.: Design Criteria for Optimum Solar Domestic Water Heating System for Warsaw, FUTURESTOCK 2003, 9th International Conference on Thermal Energy Storage, Warsaw, POLAND, September 1-4, 2003, Oficyna Wydawnicza PW, editors: Domański R., Jaworski M., Rebow M., 2003, Vol. 2, str. 521-532.
38. Owczarek M., Domański R.: Application of dynamic solar collector model for evaluation of heat extraction from the road bridge, FUTURESTOCK 2003, 9th International Conference on Thermal Energy Storage, Warsaw, POLAND, September 1-4, 2003, Oficyna Wydawnicza PW, editors: Domański R., Jaworski M., Rebow M., 2003, Vol.2, str. 621-626.
39. Nagano K., Mochida T., TakedaS., Domanski R., Rebow M.: Thermal characteristics of manganese (II) nitrate hexahydrate as a phase change material for cooling systems, Applied Thermal Engineering, Vol. 23, 2003, str. 229-241.
40. Kołtyś J., Furmański P., Domański R.: Determination of Thermal Conductivity
of Highly Conducting Materials by Comparative Method Using Parameter Estimation Technique, Thermal Conductivity, 2004, Vol. 26, str. 90-98.
41. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie przewodności cieplnej kewlaru metodą porównawczą przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, Wyd. AGH, Kraków, T. I, 2004, str. 409-418.
42. Milić A., Domański R.: Badanie procesów cieplno- przepływowych w układzie łopatka kierownicy- łopatka wirnika dla dwu przypadków wewnętrznego chłodzenia, Materiały XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy 16-19 czerwca 2004, Kraków, 2004.
43. Błogowska K., Domański R.: Noninvasive Measurement of Temperature and Velocity Field in Natural Convection of The Binary Solutions, IASME Transactions, 2005, Iss. 9, V2, str. 1754.
44. Błogowska K., Domański R.: Noninvasive Measurement of Temperature Field
in Natural Convection of Solidifying Saline Water, Proceedings of the 3rd IASME / WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Corfu, Greece 2005.
45. Domański R., Azzain G.: Comparison of two Solar Passive Space Heating Techniques, Thermal Storage Wall Versus Direct-Gain Window with Overhang, Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, WCIPT, Gdańsk/Sopot, 2005, str. 151-152.
46. Kołtyś J., Domański R.: Określenie zakresu pomiarowego dla materiału wzorcowego w metodzie porównawczej pomiaru przewodności cieplnej, Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, WCIPT, Gdańsk/Sopot, 2005.
47. Leszczyńska-Domańska M., Domański R., Borucki T.: Symulacja numeryczna procesów ogrzewania i chłodzenia wiaduktu w cyklach sezonowych w celu stabilizacji ich temperatur, Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, WCIPT, Gdańsk/Sopot 2005.
48. Jaworski M., Domański R.: A novel design of heat sink with PCM for electronics cooling, Proc. of 10th International Conference on Thermal Energy Storage, Pomona, NJ, 2006.
49. Jaworski M., Domański R.: Phase change materials (PCM) for applications
in electronics cooling, editors: Mikielewicz J., Nowak W., Stachel A., Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Proc. of 11th International Conference, HTRS-2006.
50. Domański R.: Źródła i konwersja energii w przyszłości w Polsce i na Świecie, Energetyka Nr IX, SGGW, Warszawa 2006.
51. Domański R.: Odnawialne źródła energii, Wyd. SEP, Warszawa, 2006.
52. Leszczyńska-Domańska M., Domański R., Olszewski P.: Analiza możliwości długoterminowego magazynowania wysokotemperaturowego ciepła odpadowego
w gruncie. VIII Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej PBEC, Warszawa, 2007.
53. Leszczyńska-Domańska M., Domański R., Olszewski P.: Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do roztapiania warstwy śniegu na nawierzchniach mostów w polskich warunkach klimatyczno-gruntowych, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko –Koszalin, 2007.
54. Domański R.: Present and Future Energy Sources and Storage, European KONES 2007, Warszawa, 2007.
55. Domański R., Jedliński K.: Influence of Cooling Air Mass Flux Variation on the Convective Heat Transfer Coefficient of HPT Rotor Disk, European KONES 2007, Warszawa, 2007.
56. Domański R.: Wybrane zagadnienia chłodzenia łopatek silników lotniczych, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko –Koszalin, 2007.
57. Jedliński K., Domański R. : Analiza konwekcyjnej wymiany ciepła na powierzchni dysku turbiny, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko–Koszalin, 2007.
58. Kołtyś J., Domański R.: Badanie radiatora z dołączonym pojemnikiem PCM, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko–Koszalin, 2007.
59. Domański R., Kołtyś J., Jaworski M.: Temperature Control of Electronics with the Use of Phase Change Materials (PCM) – Experimental Investigation, HEAT 2008, 5th International Conference on Transport Phenomena In Multhiphase Systems, Białystok, 2008.
60. Domański R., Jaworski M., Seredyński M.: Numerical Analysis of Heat Transfer
in PCM Containers Embedded in Heat Sinks for Electronics Cooling, HEAT 2008, 5th International Conference on Transport Phenomena In Multhiphase Systems, Białystok, 2008.
61. Domański R., Chrust M.: Investigation of the film cooling performance of a shallow trench configuration, Termodynamika w nauce i gospodarce, T.I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2008.
62. Domański R., Leszczyńska-Domańska M.: Present and future energy sources, conversion and storage. Renewable Energy, Innovative Technologies and New Ideas, Oficyna Wydawnicza PW,Warszawa, 2008.
63. Azzain G., Elowa M., Domański R.: Simulation of proposed solar heating system with rock-bed heta storage and PV-thermal collector for Sebha solar house at the South of Libya. Renewable Energy, Innovative Technologies and New Ideas, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2008.
64. Fałtyn M., Leszczyńska-Domańska M., Domański R.: Numerical simulation of the processes of receipt of solar energy from surface of the bridge in order to stabilize the temperature in short-and long-term cycles.Renewable Energy, Innovative Technologies and New Ideas, Oficyna Wydawnicza PW,Warszawa, 2008.
65. Owczarek M., Domański R.: Snow melting on road pavement using solar energy. Renewable Energy, Innovative Technologies and New Ideas, Oficyna Wydawnicza PW,Warszawa, 2008.
66. Kołtyś J., Domański R.: Określenie zakresu pomiarowego dla materiału wzorcowego w metodzie porównawczej pomiaru przewodności cieplnej, Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, WCIPT, Gdańsk/Sopot, 2005.
67. Jaworski M., Domański R.: A novel design of heat sink with PCM for electronics cooling, Proc. of 10th International Conference on Thermal Energy Storage, Pomona, NJ, 2006.
68. Domański R.: Polish Aero Engine Research Presentation, referat plenarny, European Engine Technology Workshop, NEWAC, 2-3 June 2009.
69. Domański R., Kołtyś J.: Measurement of thermal properties of materials, European Engine Technology Workshop, NEWAC, 2-3 June 2009, poster, materiały w formie elektronicznej.
70. Domański R., I inni: Numerical and Experimental Investigation for Elements of Aero Engine, European Engine Technology Workshop, NEWAC, 2-3 June 2009, poster, materiały w formie elektronicznej.
71. Domański R. i inni, Numeryczna ocena geometrii układów chłodzenia procesorów zawierających materiał zmieniający fazę, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Wydawnictwo uczelniane, ZUT, 2010.
72. Kwiatkowski R., Domański R.: Numerical Analyses of Heat Transfer
in High Temperature Loaded Turbine Blades, Journal of Power Technologies, Vol. 92, Issue 4, 2012.
73. Łazarczyk M., Domański R.: Numerical simulation of thermally loaded aircraft engine turbine blade covered with thermal barrier coating – TBC, 38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means, Ryn, Jounal of Kones, VOl 19, 2012.
74. Świątek M., Domański R.: Numerical simulation of heat loaded aircraft engine turbine blade – internal cooling, 38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means, Journal of Kones, Vol 19, Ryn, 2012.
75. Błaszczyk J., Dominiak A., Domański R.: Graphene on SiC – differences between sublimation and CVD, International Scientific-Technical Conference Nanotechnologies of Functional Materials, Sankt Petersburg, 2012 – materiały na CD.
76. Dominiak A., Błaszczyk J., Domański R.: New Advanced laboratory for materials thermal properties measurement, International Scientific-Technical Conference Nanotechnologies of Functional Materials, Sankt Petersburg, 2012 – materiały na CD.
77. Rajewski A., Dominiak A., Domański R.: Study of possibilities and criteria for participation of the Polish industry in the worldwide expansion of nuclear power engineering, 2nd International Nuclear Energy Congress, Warszawa, 2012, str. 196.
78. Dominiak A., Błaszczyk J., Domański R.: New Advanced laboratory for materials thermal properties measurement, 2nd International Nuclear Energy Congress, Warszawa, 2012, str. 66.
79. Bugaj M., Dominiak A., Domański R.: Sustainable Energy Systems Academic Research Centre, 2nd International Nuclear Energy Congress, Warszawa, 2012, str. 35.
80. Domański R.: „Development Strategies for the Polish Energy System’, Journal of Polish-American Science and Technology, 15th Polish –American Conference on Science and Technology, vol.9, Institute of Aviation, 2015, p. 138-157.
81. Domański R.: „Laser Interaction with Solid Bodies”, Journal of Polish-Brazillian Science and Technology, Institute of Aviation, 2015, p. 246-268.
82. Domański R.: Project TERMET – New structural materials with improved thermal conductivity”, Journal of Polish-American Science and Technology, Journal of Polish-American Science and Technolog, Vol.7, Institute of Aviation, 2013, p. 110-128.
83. Domański R.: „The place of Nuclear Energy in World Energy Balance – Present and Future”, Journal of Polish-American Science and Technology, Vol.7, Institute of Aviation, 2013, p.128-143
84. Kapuściński J., Domański R.: „Simulation of a Portable Container Hybrid Energy Storage”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, Warsaw, 2016, p. 249-255.
85. Nosek M., Domański R.: „Simulation of a Thermoelectrical Generator with Radioisotope Heat Source as Long- Lived Energy Source”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, Warsaw, 2016, p. 373–379.
86. Mazur A, Domański R,: HYBRID ENERGY SYSTEMS IN UNMANNED AERIAL VEHICLES (AEAT-01-2018-0015), Warszawa, 2017.
87. Darnowski P., Furmański P., Domański R.: „Coordination numbers for random distribution of parallel fibrier”, Arichves of Thermodynamics, vol..38, nr.1, 2017, ss. 3-26 DOI.
88. Mazur A., Korniluk T., Domański R.: „Measuring and Testing the Parameters of a Battery Pack Designed for Powering Unmanned Aircraft Systems at Various Temperatures „ No.3 (248) pp. 46-62, Warsaw. 2017.
89. Lenarczyk M., Domański R.: “Investigation of non-Fourier thermal waves interaction in a solid material, Archives of Thermodynamics, 2019.
90. Lenarczyk M., Domański R.: THERMAL BARRIER CONCEPTS AGAINST CONTINUOS LASER IRRADIATION, Journal of KONES, 2018.
91. Grygorcewicz K., Domański R.: “THERMAL ANALYSIS AND THERMOVISION LABORATORY TESTS OF ELECTRIC BRAKES , Journal of KONES, 2018.
92. Darnowski P., Furmanski P., Domański R.: „Relation between thermal conductivity and coordination number for fibre-reinforced composite with random distribution of fibres”, January 2019, Archives of Thermodynamics 40(1): 21-48.

Tytuł: prof. dr hab. inż
Imię i Nazwisko: Czesław Goss
Adres mailowy: c.goss@poczta.fm
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Prof. dr hab. inż. Czesław Goss ur. w 1937 r. ukończył Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej w 1961 r. Jest absolwentem też drugiego wydziału – Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie matematyki (mgr 1970). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w WAT w 1974 r., a doktora habilitowanego w tej samej uczelni – w 1983 r. Działalnością naukową i dydaktyczną w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn WAT, a następnie w Zakładzie o tej samej nazwie, zajmował się od 1963 r. Charakterystyczne daty tej działalności to: starszy asystent (1963), wykładowca (1970), adiunkt (1975), docent (1983), profesor nadzwyczajny WAT (1994). Tytuł profesora został Mu nadany w uznaniu dorobku naukowego przez Prezydenta RP w 2006 r.

Od 1997 r zatrudniony w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od roku 2006 profesora zwyczajnego. Od 2012 roku WSEiZ jest pierwszym miejscem pracy prof. Czesława Gossa.

Prof. dr hab. inż. Czesław Goss opublikował 120 prac naukowych. Główne obszary Jego działalności naukowej związane ze zmęczeniem metali
i opisem ich zachowania przy obciążeniach cyklicznych dotyczą:

 • badań teoretycznych dotyczących opisu wzmocnienia i innych własności stali przy obciążeniach cyklicznych,
 • badań zmęczeniowych stali w ujęciu naprężeniowym, odkształceniowym
  i energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk wzmocnienia i osłabienia oraz kryteriów zmęczenia,
 • badań rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stalach i połączeniach spawanych przy uwzględnieniu przeciążeń z zastosowaniem różnych metod pomiarowych.
 • badań zmian własności mechanicznych stali i trwałości rurociągu chemicznego,
 • badania spiętrzania naprężeń w połączeniach spawanych.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe: Zaproponowanie kryterium energetycznego do określania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji stalowych.

Zainteresowania (badawcze i nie tylko): Zainteresowania naukowe  koncentrują się na teoretycznych i doświadczalnych badaniach wytrzymałości zmęczeniowej  i zmęczeniowego pękania materiałów konstrukcyjnych w zakresie małej liczby cykli.  Ogólnie Interesuje się psychologią, socjologią i podróżami .

Tytuł: prof. dr hab.
Imię i Nazwisko: Jan Pachecka
Adres mailowy: jpachecka@gmail.com
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Zdrowie Publiczne, Ochrona Środowiska

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (WUM), gdzie uzyskał też stopień doktora, doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk farmaceutycznych. Kilkakrotnie przebywał na stażach naukowych w Istituto di Ricerche Farmacologiche  Mario Negri w Mediolanie.  Pełnił funkcję kierownika Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, kierownika Studium Doktoranckiego, prodziekana i dziekana Wydziału Farmaceutycznego oraz prorektora WUM. Był organizatorem studiów na kierunku analityka medyczna. Był przewodniczącym lub członkiem kilku komisji senackich i rektorskich, przewodniczącym rady społecznej szpitala klinicznego WUM,  przewodniczącym konferencji dziekanów wydziałów farmaceutycznych oraz przewodniczącym konferencji prodziekanów oddziałów analityki medycznej. Był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członkiem Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Zdrowia ds. kształcenia podyplomowego. Pełnił funkcję przewodniczącego sekcji nauk farmaceutycznych Komitetu Badań Naukowych. Był ekspertem Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członkiem kilku krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Pełnił funkcję wiceprezesa oraz przewodniczącego Sekcji Akademickiej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Jest członkiem honorowym tego Towarzystwa. Wielokrotnie był przewodniczącym lub członkiem komitetów naukowych zjazdów i konferencji naukowych. Jest członkiem kolegiów i komitetów redakcyjnych kilku polskich czasopism naukowych. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków oraz specjalisty  ds. analityki farmaceutycznej dla województwa mazowieckiego.    Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Terapii i Nauki o Leku PAN. Był przewodniczącym Komisji Farmakopei Polskiej. Jest przewodniczącym delegacji polskiej do Komisji Farmakopei Europejskiej przy Radzie Europy. Od 2010 roku jest profesorem w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jest współautorem ponad 150 prac eksperymentalnych, poglądowych i monografii. Odznaczony Odznaką  „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

 • Uruchomienie nowego kierunku studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
 • Stworzenie twórczego zespołu naukowo-dydaktycznego

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • metabolizm leków,
 • ocena procesów biochemicznych jako molekularna  podstawa diagnostyki i terapii stanów patologicznych
 • muzyka klasyczna,
 • literatura piękna,
 • turystyka

Tytuł: dr hab. inż. prof. WSEiZ
Imię i Nazwisko: Marek Gromiec
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Ochrona Środowiska

Krótkie  bio (obecnie):

 • Ekspert ONZ,
 • Doradca- Ekspert ds. Gospodarki Wodnej Komisji Środowiska Senatu RP,
 • Członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej (PROW) przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Członek Panelu Ekspertów Międzynarodowych Ignacje:. Woda-Ścieki-Odpady-Energia,
 • Członek Amerykańskiej Akademii Wybitnych Absolwentów Architektury, Budownictwa,
 • Inżynierii  Środowiska.- jako absolwent Uniwersytetu Teksasu w Austin (USA).
 • Członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN

Osiągnięcia zawodowe :

 • Współtwórca Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (ok.100 mld. zł)
 • Kierownik Zespołu: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków miasta Lwowa (2015),
 • Kierownik Zespołu: Studium nad analiza wodno-ściekową JSW S>A> KWK „Knurow-Szczygłowice” w aspekcie obowiązujących dyrektyw UE oraz przepisów nowej ustawy Prawo Wodne (2018)
 • Kierownik Zespołu: Analiza gospodarki wodno-ściekowej w celu zabezpieczenia niezawodnej dostawy wody dla miasta Jelenia Góra (2019-2020),
 • Szwedzka Nagroda Wodna Morza Bałtyckiego (2010),
 • Nagroda Wodna Grand Prix Cannes (2010),
 • Złota Nagroda Woda Culligana (2010),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015),
 • Medal Mente et Malleo PIG-PIB (2016)
 • Statuetka Klucz Sukcesu (2019).

Zainteresowania (badawcze

 • Gospodarka wodna i Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem,
 • Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków,
 • Modelowanie matematyczne jakości wody i geograficzne systemy informatyczne;

i nie tylko):

 • historia sztuki, malarstwo.

Tytuł: dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Ewa Górska
Adres mailowy: ewagorska@interia.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Profesor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Eur.Erg. – tytuł zawodowy europejskiego ergonomisty nadany przez CREE (Center of Registration for European Ergonomists). Od 1977 specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w obszarach: ergonomii, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, jakości, organizacji pracy i stanowisk pracy.

Kieruje studiami podyplomowymi o tematyce ergonomii, bezpieczeństwa pracy oraz zarządzania środowiskowego. Tematykę naukowo-badawczą realizuje w ścisłym powiązaniu z praktyką przemysłową. Zajmuje się koordynacją prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa pracy i ochroną środowiska oraz usprawnieniami ergonomicznymi procesów, stanowisk i organizacji pracy, w przedsię-biorstwach produkcyjnych i usługowych, m. in. w zakładach Bakoma, Bama Polska, Dalkia, Daewoo, Danfoss, Faurecia, Kosmepol, Mars Polska, MPWiK, Nestle, Philips, Poczta Polska, Reckitt Benckiser, Toyota.

Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego i prezesa Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Jest członkiem Komisji Ergonomii PAU, członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz członkiem Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, członkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Reprezentuje Polskę w Fundacji na rzecz Zawodowej Ergonomii (USA) będąc członkiem międzynarodowego zespołu Ambasadorów. Wchodzi w skład komitetu naukowego czasopisma Theoretical Issues in Ergonomics Science (USA) oraz Komitetu Naukowego Międzynarodowej Encyklopedii Ergonomics and Human Factors. Jest członkiem rad naukowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych, w których bierze aktywny udział.

Jest autorem lub współautorem 293 opracowań twórczych, w tym 4 podręczników, 4 monografii, 6 skryptów, autorem rozdziałów w 28 monografiach zbiorowych, 49 artykułów opublikowanych w wydawnictwach naukowych oraz 48 w materiałach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji. W latach 2002-2016 była autorem comiesięcznych felietonów popularyzujących ergonomię w miesięczniku Problemy Jakości.

Wyróżniona nagrodą im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy oraz odznaczona medalem im. W. B. Jastrzębowskiego w wyrazie uznania za zasługi dla polskiej ergonomii w działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej.

Tytuł: dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Dawid Marczak
Adres mailowy: dawid.marczak@wseiz.edu.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Ochrona Środowiska

Profesor Dawid Marczak jest absolwentem Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie w roku 2009 uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie zoologii. W dniu 22 kwietnia 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk leśnych. Tytuł ten został nadany przez Radę Naukową Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Osiągnięciem naukowym stanowiącym podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego jest monografia naukowa „Chrząszcze saproksyliczne głównych typów siedliskowych Puszczy Kampinoskiej – studium faunistyczno-ekologiczne”.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół faunistyki, biologii i ekologii owadów – głównie chrząszczy związanych z siedliskami leśnymi, oraz motyli, pluskwiaków i ważek. Oddzielnym nurtem są badania faunistyczne prowadzone na Półwyspie Bałkańskim i na Białorusi.
Profesor Dawid Marczak pracuje w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania od 2009 roku. W tym czasie wypromował liczne grono studentów – 43 inżynierów, 42 magistrów i 3 licencjatów. Dorobek Profesora Dawida Marczaka to ponad 100 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, ponad 30 publikacji popularno-naukowych oraz liczne audycje radiowe i telewizyjne. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz członkiem Serbskiego Towarzystwa Entomologicznego i Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. W ramach współpracy międzynarodowej dr hab. Dawid Marczak, prof. WSEiZ aktywnie współpracuje z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Nišu w południowej Serbii.

Pan Profesor jest także praktykiem w zakresie ochrony przyrody. Oprócz pracy na naszej uczelni jest Głównym Specjalistą ds. Ochrony Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym, ekspertem Państwowego Monitoringu Środowiska, wykonawcą licznych opracowań i ekspertyz związanych z ochroną przyrody i środowiska, a także ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. Jest również konsultantem Lasów Państwowych w zakresie ochrony rzadkich bezkręgowców w zrównoważonej gospodarce leśnej.

Tytuł: dr inż. prof. WSEiZ
Imię i Nazwisko: Ewelina Pałucka
Adres mailowy: ewelina.palucka@wseiz.edu.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie

Wykładowca przedmiotów z zakresu Ekonomii, Finansów, Rachunkowości i Statystyki w języku polskim i angielskim.

Absolwentka International Faculty of Engineering przy Politechnice Łódzkiej oraz Ulster University w Irlandii Północnej oraz prawniczych studiów podyplomowych w języku angielskim z zakresu Polityki Unii Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Rozprawa doktorska pt.: “Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w praktyce polskich przedsiębiorstw – bezpośrednich inwestorów zagranicznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obecne zainteresowania naukowe: zrównoważony rozwój w ujęciu Makro- i Mikroekonomicznym.

Pracę wykładowcy łączy ze stanowiskiem Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za finanse, księgowość i administrację w spółce realizującej projekty w zakresie ICT, EDI oraz logistyki na terenie m.in. Polski, Skandynawii, Beneluxu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej związana z bankowością, gdzie odpowiedzialna była m.in. za adaptację na polskim rynku regulacji europejskich dotyczących funduszy strukturalnych i pomocowych, przygotowywanie dokumentacji wdrożeniowej programów Unii Europejskiej w Polsce, współpraca z Komisją Europejską w zakresie tychże programów, opiniowanie wniosków złożonych przez polskie podmioty dotyczących tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu, przygotowywanie i wdrażanie produktów finansowania największych polskich grup kapitałowych, finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych, eksploracji i wydobycia ropy naftowej oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw.

Tytuł: prof. dr
Imię i Nazwisko: Zbigniew Pawlak
Adres mailowy: zpawlak@zpawlak.com.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne.

dr Zbigniew Pawlak – dr nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Wieloletni wykładowca problematyki zarządzania i finansów przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień zawodowych 5110, biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości oraz wyceny i ekonomiki przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych (w tym około 40 książek, podręczników, monografii) z zakresu organizacji i zarządzania. Zainteresowania naukowo – badawcze: organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, projektowanie organizacyjne, wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, konsulting w zarządzaniu, zarządzanie w sporcie i turystyce. Od blisko czterdziestu lat zajmuje się doradztwem z zakresu zarządzania dla przedsiębiorstw. Prezes zarządu firmy konsultingowej Management Consulting Centre PARTNER sp. z o.o. Doradzał zarządom wielu przedsiębiorstw i grup kapitałowych, w tym: PKN Orlen S.A., Grupa Lotos S.A., Poczta Polska S.A., TP S.A., PKP S.A., PGE S.A., TAURON S.A., ENEA S.A. i in. Autor i współautor wielu opracowań doradczych: ekspertyz, analiz, ocen, opinii, projektów inwestycyjnych, strategii rozwojowych, biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i nieruchomości. Biegły sądowy ds. wyceny i ekonomiki przedsiębiorstw oraz wyceny nieruchomości. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla konsultantów i kadr kierowniczych.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

W ramach wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wypromował:

 • ponad 1 200 licencjatów,
 • ponad 800 magistrów,
 • ponad 1 500 absolwentów studiów podyplomowych.

W ramach praktyki doradczej, rzeczoznawstwa majątkowego oraz funkcji biegłego sądowego sporządził kilka tysięcy opracowań, w tym: opinii, ekspertyz, wycen, projektów.

Linki do profili społecznościowych, własnych stron www, prac:

www.rzeczoznawca-majatkowy.waw.pl

www.wycena-nieruchomosci.waw.pl

www.mccpartner.com.pl

Tytuł: dr inż. prof. WSEiZ
Imię i Nazwisko: Stanisław Urbala
Adres mailowy: stanislaw.urbala@gmail.com
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Ekonomista – finansista branżowy, specjalizujący się w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska.

Główna tematyka przeprowadzonych badań naukowych i działalności eksperckiej dotyczyła analiz techniczno-ekonomicznych i finansowych różnych technik, projektów i programów w rolnictwie, gospodarce komunalnej i przedsiębiorstwach przemysłowych. Członek i kierownik tematów badawczych oraz zespołów opracowujących studia wykonalności i biznes plany projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska. Doktorat w roku 1984.

Działalność analityczna, organizacyjna i dotycząca finansowania ochrony środowiska. Doświadczenie bankowe we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi. Kierownik agencji wdrażającej w Polsce projekt Funduszu Globalnego Środowiska – GEF (Global Environment Facility) według standardów międzynarodowych we współpracy z Bankiem Światowym. Członek Komitetu Sterującego powołanego przez Ministra Środowiska do spraw funduszu ISPA – funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej (1998-2001). Reprezentant Banku Ochrony Środowiska S.A. – sygnatariusza deklaracji ONZ „Bankowość a Środowisko”- w Inicjatywie Instytucji Finansowych (IIF) Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) w latach 1998-2001.

Certyfikowany audytor wewnętrzny. Wdrażanie i kierowanie audytem wewnętrzny w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z przepisami krajowymi i wymaganiami Komisji Europejskiej w latach 2002-2016.

Staże zagraniczne: w USA (1984-1985, Szwecji (2002). Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Doświadczenie w pracy dydaktycznej: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – SGGW w Warszawie (1974-1986), w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (1991-1992) oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie od 2002 roku.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe

 • Publikacje – 45.
 • Pierwsza nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dyrekcji Głównej Zakładu Ekspertyz Gospodarczych, za najlepszą ekspertyzę wykonaną w latach 1984-1988, na temat: System opłat za szczególne korzystanie z wód” (1989 r.).
 • Odznaczenia zawodowe: odznaka Ministra Środowiska (2009), złota odznaka Prezydenta Rzeczpospolitej (2014).

Zainteresowania

Podróże – krajobraz, flora i fauna oraz kultura różnych części Azji, Afryki i ameryki.

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Wojciech Urbański
Adres mailowy: wojciech.urbanski@wseiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn

Politechnika Warszawska
Wydział: Elektryczny
Kierunek: Elektrotechnika

Biogram:

 • 1969 – 1974 – Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w Warszawie,
 • 1974 – 1979 – Studia Wydział Elektryczny PW,  specjalność Maszyny Elektryczne,
 • 1979 – 1984 – Studia Doktoranckie PW,
  Studia  uzupełniające:

  • PW:  Podyplomowe Studium Pedagogiczne,
  • PW:  Podyplomowe Studium  „Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy”,
  • NOT i GUM:  „Sprawdzanie termometrów termoelektrycznych, oporowych  i rozszerzalnościowych”,
  • PW:  „Metody wyznaczania niepewności pomiarów”,
  • ZETOM:  „Auditor wewnętrzny w przedsiębiorstwie”.
 • od 01.06.1983 – praca dydaktyczna i naukowa na Wydziale Elektrycznym PW,
 • 1996 – 1999 – Zastępca Dyrektora Instytutu Maszyn Elektrycznych ds. naukowo-badawczych,
 • od 1998 – podjęcie działalności w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania,
 • 2002 – stanowisko profesora uczelnianego WSEiZ,
 • 2011 – stanowisko docenta PW,
 • 2012 – obecnie – funkcja prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektrycznego PW,
 • 2018 – obecnie – funkcja wiceprezesa Oddziału Warszawskiego SEP.

Członek kolejnych kadencji komisji senackich:   Senackiej Rady ds. Jakości Kształcenia,  Senackiej Komisji
ds. Etyki Zawodowej,  Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji.

Przewodniczący Rady ds. Muzeum PW.

Członek Centralnej Komisji ds. Współpracy z FSNT NOT.

Osiągnięcia dydaktyczne:

 • Prace dyplomowe:  ponad 230 obronionych prac inżynierskich i magisterskich (WSEiZ, PW, SGGW).
 • Twórca laboratoriów dydaktycznych:  Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki,  Metrologii,
  Materiałów Izolacji Cieplnych (WSEiZ), współtwórca Laboratorium Maszyn Elektrycznych (PW).
 • Laureat nagrody „Wyróżniającemu się nauczycielowi, opiekunowi i sojusznikowi młodzieży”
 • Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Laur ZŁOTEJ KREDY w kategorii Najlepszy Prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty i seminaria WE PW.
 • Członek Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Osiągnięcia naukowo-badawcze:

 • 82  publikacje n-b  w językach: polskim, angielskim, niemieckim (w tym 2 książki).
 • Współpraca z wieloma zakładami przemysłowymi (EMIT – Żychlin, Huta Warszawa, Zakłady Remontowe Taboru Kolejowego, Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa, ZREW Transformatory Łódź).
  Zakres prac naukowych:  ciężkie napędy trakcyjne i zagadnienia cieplne w maszynach elektrycznych.
 • Członek Komitetu Naukowego serii Konferencji Naukowo-Technicznych   „Transformatory Energetyczne
  i Specjalne” TEiS.
 • Kordynator od kilkunastu lat współpracy z Fakutät Elektrotechnik  Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden oraz Zentrum für Angewandte Forschung und Technologie e.V. HTW Dresden.

Wyróżnienia:

 • medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • medal  srebrny  100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej,
 • medal Fakultät Elektrotechnik  Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden,
 • medal Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Pawła Jana Nowackiego,
 • nagrody indywidualne i zespołowe Rektora PW.

Zainteresowania:

 • działalność społeczna:  członek  SEP  oraz  PTETiS,
 • uprawnienia  SIMP  do obsługi urządzeń instalacji i sieci elektrycznych,
 • zagadnienia transportu szynowego (zwłaszcza napędy elektryczne),
 • historia techniki, luminarze nauki, zwłaszcza dyscypliny Maszyny Elektryczne,
 • uzyskane patenty jachtowego sternika morskiego, motorowodnego sternika morskiego,
 • uprawnienia przewodnika turystyki rowerowej.

Tytuł: mgr
Imię i Nazwisko: Julita Gruszewska
Adres mailowy: julita.gruszewska@gmail.com
Wydziały: Architektury, Inżynierii i Zarządzania
Kierunki: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne (przedmiot: język angielski)

Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (język angielski oraz niemiecki, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa). W 2011 roku obroniła pracę magisterską pt. Culture-bound items in three Polish translations of “A Christmas Carol” by Charles Dickens. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Prowadziła zajęcia z języka angielskiego na kierunkach Lingwistyka Stosowana, Administracja Publiczna, Psychologia, Pedagogika i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, a także zajęcia z języka niemieckiego na kierunku Ekonomia. Ponadto jako lektor języka niemieckiego brała udział w trzech projektach unijnych: „Nowe Umiejętności Językowe – Nowe Możliwości Zatrudnienia Na Rynku Pracy”, „Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych” i „Mała Akademia Języków Obcych”. Od 2014 roku jest zaangażowana w indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego in-company m.in. dla firm ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych i farmaceutycznych w Warszawie. Z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania współpracuje od października 2017 roku. Prowadzi zajęcia językowe na studiach niestacjonarnych oraz w ramach intensywnego kursu języka angielskiego dla obcokrajowców.

Linki do profili społecznościowych, własnych stron www, prac:

https://www.facebook.com/julita.gruszewska

https://www.instagram.com/julita.gruszewska

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • teoria przekładu,
 • glottodydaktyka,
 • historia średniowiecznej Anglii,
 • felinologia,
 • kulinaria

Tytuł: mgr
Imię i Nazwisko: Marta Ogonowska
Adres mailowy: martaogonow@wp.pl
Wydział: Architektura, Inżynierii i Zarządzania
Kierunki: Architektura Krajobrazu, Wzornictwo, Ochrona Środowiska, Budownictwo, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne

Od 2007 Lektor j. angielskiego w WSEiZ. Z wykształcenia magister filologi angielskiej oraz zarządzania potencjałem społecznym. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego w zakresie programowym dla uczelni wyższej na poziomie B2 – C1. Brała udział w szkoleniach, konferencjach i webinarach on-line m.in. Cambridge Assessment English, Oxford University Press, Stowarzyszenia PASE, PERSONNEL TRAINING INSTITUTE, Uniwersytetu Otwartego UW. Jest członkiem uczestniczącym w konferencjach Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (PTN) oraz Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej. Od 2016 pracuje również w British Council, gdzie przeprowadza egzaminy.

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • B2 First Overview and ideas for teaching and learning online
 • Brain Gym and Neurobics
 • Assessment for online learning
 • Building up confidence in writing
 • Preparing your students online for Listening papers in Cambridge English Qualifications skills
 • Preparing your students online for Writing papers in Cambridge English Qualifications
 • Preparing your students online for Speaking papers in Cambridge English Qualifications
 • Teaching in tough times
 • C1 Advanced Ideas for Teaching and Learning Online