Aktualności dla kadry

Aktualności
Szanowni wykładowcy,

w dniach 9-11 lutego 2024 r. CIU organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową na temat Innowacji i Przedsiębiorczości, która odbędzie się w Tbilisi i Telavi.
Wydarzenie naukowe wysokiego szczebla ma na celu promowanie rozwoju i umiędzynarodowienia najnowszych badań naukowych nad innowacjami i przedsiębiorczością, pogłębienie współpracy między sektorem akademickim, publicznym i biznesowym oraz promowanie jej wśród młodych naukowców.

Konferencja jest otwarta dla kadry akademickiej i naukowej uniwersytetów, ekspertów zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym, studentów studiów magisterskich i doktoranckich, młodych naukowców oraz profesjonalistów zainteresowanych współpracą międzysektorową w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.

Konferencja odbywa się w ramach projektu finansowanego przez Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia. Kaukaski Międzynarodowy Uniwersytet jest gospodarzem wydarzenia.

Szczegółowe informacje na temat konferencji na stronie: iec.ciu.edu.ge

Rejestracja odbywa się poprzez  stronę Link do 29 grudnia 2023 r. Wczesna rejestracja do 17 listopada 2023 r. ze zniżką w wysokości 15%. Uczestnicy z instytucji partnerskich MoU Kaukaskiego Międzynarodowego Uniwersytetu mają 40% zniżki na uczestnictwo.

Każdy prelegent/współautor musi zarejestrować się indywidualnie pod podanym linkiem. Pełny artykuł należy przesłać na adres ijss@ciu.edu.ge. Jeśli zamierzasz zaprezentować wyniki już opublikowanych badań, prosimy o przesłanie linku do publikacji w tym samym e-mailu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym Konferencji pod adresem ie.conference@ciu.edu.ge.

 

Zapraszamy kadrę dydaktyczną WSEiZ w Warszawie na bezpłatne szkolenia z dostępności. Szkolenia realizowane są w formule online, w ramach projektu „WSEiZ w Warszawie – Uczelnia dostępna”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa III.

 

1. „Obsługa studenta z niepełnosprawnością: Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością”. Szkolenie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, przez trenera firmy Joanna Dejko Studium doskonalenia zdolności poznawczych. Termin do wyboru: 26.10; 27.10.2023 (czas trwania szkolenia 6 h dydaktycznych, początek godzina 9:00).                                                       Poniżej krótki program szkolenia:

a) Zaburzenia psychiczne a uczelnie: czym jest zaburzenie psychiczne?

 •          skala problemu w środowisku akademickim,
 •          odpowiedzialność i rola pracownika uczelni,
 •          kluczowe zaburzenia psychiczne zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10: zaburzenia afektywne (depresyjne, dwubiegunowe), zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, urojeniowe), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości (m.in. osobowość dyssocjalna, psychopatyczna, narcystyczna, bierno-agresywna, paranoiczna, socjopatyczna), zaburzenia odżywiania, zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzenia zachowania osób dorosłych, odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości.

b) Jak komunikować się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi:

 •          budowanie atmosfery opartej na tolerancji, otwartości, bezpieczeństwie i zaufaniu,
 •           wsparcie studenta i informowanie o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy,
 •          technika dialogu wyciszającego i domykającego trudne emocje studenta z zaburzeniem,

c)       Reagowanie w trudnych sytuacjach:

 •          Techniki reagowania na agresję – jak zareagować w sytuacji kontaktu ze studentem zachowującym się w sposób agresywny/roszczeniowy.

d) Dobre praktyki w zakresie adaptacji procesu kształcenia do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i poznawczymi.

e) Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych i dostosowania zaliczeń i egzaminów do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i poznawczymi.

2. „Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością” szkolenie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, przez trenera firmy My Business Academy Międzynarodowy Instytut Treningu Mentalnego. Terminy do wyboru 07.11; 08.11; 9.11; 10.11.2023 (czas trwania szkolenia 6h dydaktycznych, 9:00 – 14:00).

Poniżej krótki program szkolenia:

a) Osoba z niepełnosprawnością:

 •          definicja,
 •          pojęcie normy i zaburzenia,
 •          rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia obowiązujące normy prawne.

b) Komunikacja savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością:

 •          efektywna komunikacja z OzN: ruchową, wzrokową, słuchową, psychiczną,
 •          właściwa postawa i zachowanie wobec różnych form niepełnosprawności,
 •         wspieranie w aktywności, a nie wyręczanie OzN.

c) Reagowanie na nietypowe zachowania:

 •          granice własne i innych osób,
 •          asertywność jako narzędzie radzenia sobie z presją, manipulacją, agresją,
 •          omówienie postępowania na podstawie wybranych sytuacji trudnych zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu studenta jak i pracownikowi uczelni w kontakcie ze studentem z zaburzeniami psychicznymi.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: deklaracja, karta uczestnika, oświadczenie na adres e-mail: marta.lis@wseiz.pl. Regulamin  udziału we wsparciu.

Informacji na temat szkoleń udziela Marta Lis pod numerem telefonu 22 825 80 35 w. 148.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie mogą uzyskać legitymację służbową nauczyciela akademickiego.

W celu uzyskania legitymacji nauczyciel przekazuje do Działu Kadr:
1. wniosek o wystawienie legitymacji (wzór w załączeniu);
2. aktualną kolorową fotografię o wymiarach co najmniej 20 mm x 25 mm, przedstawiającą wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332). Fotografia w wersji elektronicznej powinna być w formacie JPG i o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Za każdorazowe wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji lub duplikatu Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 25 zł.
Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Na wniosek nauczyciela, opłata może być potrącona z wynagrodzenia za pracę.

W przypadku wnoszenia opłaty za wydanie legitymacji na rachunek bankowy, nauczyciel akademicki do wniosku dołącza dowód wpłaty.

17 lutego w naszej Uczelni rozpoczynamy bezpłatne konsultacje psychologiczne dla wszystkich chętnych. Będą się one odbywały raz w miesiącu, w lutym w trzeci czwartek, a od kwietnia do czerwca w ostatnie czwartki.

Kontaktować się z psychologiem można w sprawie każdego problemu natury psychologicznej – stany depresyjne, niska samoocena, problemy ze stresem, problemy w relacjach z bliskimi osobami, trudności z integracją w grupie itp.

Psychologiem, z którym współpracujemy jest Pani mgr Edyta Leszczyńska – psycholog i psychoterapeuta, bardzo ceniona przez pacjentów.

Chcąc zapewnić komfort polegający na pewności, że skorzystają ze spotkania i nie będą musieli np. czekać w kolejce, prowadzimy na każdy termin zapisy.
Jeśli ktoś chce więc skorzystać z takiej pomocy, prosimy o krótką wiadomość na adres ewa.wisniewska@wseiz.pl. Każdy otrzyma informację zwrotną, czy dana godzina jest dostępna oraz informacje nt. miejsca. W razie wielu chętnych na dany dzień o tym, kto skorzysta z konsultacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przed dokonaniem zapisu oraz skorzystaniem z konsultacji, prosimy o zapoznanie się z zasadami spotkań.

Dyżury od listopada prowadzi Pani Elżbieta Grabarczyk-Ponimasz, psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, specjalistka psychoterapii uzależnień, mediatorka.