Aktualności dla kadry

Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie mogą uzyskać legitymację służbową nauczyciela akademickiego.

W celu uzyskania legitymacji nauczyciel przekazuje do Działu Kadr:
1. wniosek o wystawienie legitymacji (wzór w załączeniu);
2. aktualną kolorową fotografię o wymiarach co najmniej 20 mm x 25 mm, przedstawiającą wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332). Fotografia w wersji elektronicznej powinna być w formacie JPG i o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Za każdorazowe wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji lub duplikatu Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 25 zł.
Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Na wniosek nauczyciela, opłata może być potrącona z wynagrodzenia za pracę.

W przypadku wnoszenia opłaty za wydanie legitymacji na rachunek bankowy, nauczyciel akademicki do wniosku dołącza dowód wpłaty.

Ogłaszamy nabór na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych WSEiZ w ramach programu ERASMUS+ (wyjazdy w roku akademickim 2021/2022).

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź realizacji szkolenia trwają od 2 dni do 2 miesięcy (kraje programu) oraz od 5 dni do 2 miesięcy (kraje partnerskie) i mogą odbywać się do uczelni partnerskich z krajów programu, których lista znajduje się tutaj oraz do uczelni z krajów partnerskich, których lista znajduje się tutaj

Formularz zgłoszeniowy (wraz z załącznikami) należy złożyć w pokoju nr 6 lub przesłać na adres erasmus@wseiz.pl do 31 stycznia 2022.

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli ubiegających się o wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Formularz zgłoszeniowy dla pracowników ubiegających się o wyjazd w celach szkoleniowych

Więcej informacji na temat wyjazdu znajduje się tutaj bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karolina Urban i mgr Paulina Wąż.

email: erasmus@wseiz.pl

tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131

pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

Zachęcamy Państwa do wyjazdów!