Zarządzanie Podmiotem Leczniczym

Zarządzanie Podmiotem

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (12 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (200 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Zarządzanie Podmiotem Leczniczym:

Do kogo skierowane

Studia są adresowane do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Zarządzanie Podmiotem Leczniczym - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych praktyków.

Dzięki naszemu programowi nauczania zapewniamy rozwój wiedzy i kompetencji na temat zarządzania placówkami medycznymi, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, standardami, trendami oraz zmianami.

Zakres studiów

Zakres studiów

rozwój kompetencji w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej,

edukacja, rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych w dziedzinach zarządzania, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej,

rozwój kompetencji społecznych przedstawicieli kadry zarządzającej placówkami medycznymi,

budowanie i rozwój kwalifikacji pozwalających na skuteczne kierowanie zespołami pracowników w jednostkach opieki zdrowotnej,

sprawne rozwiązywanie problemów organizacyjnych, podejmowanie właściwych decyzji,

planowanie strategii rozwojowych przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi z zakresu zarządzania.

 

Program studiów

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w jednostkach opieki zdrowotnej; zasady Evidence Based Health Care w jednostkach opieki zdrowotnej; zarządzanie operacyjne w opiece zdrowotnej; wykorzystanie analiz ekonomicznych i finansowych w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej; audyt wewnętrzny w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej; planowanie strategiczne w jednostkach opieki zdrowotnej.

Polityka personalna w jednostkach opieki zdrowotnej; organizacja czasu pracy w jednostkach opieki zdrowotnej; bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostkach opieki zdrowotnej; wycena wartości pracy i  polityka płacowa w jednostkach opieki zdrowotnej; komunikacja interpersonalna i dialog społeczny w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej; cele i metody restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach opieki zdrowotnej.

Zarządzanie nieruchomościami w jednostkach opieki zdrowotnej; zarządzanie infrastrukturą techniczną w jednostkach opieki zdrowotnej; gospodarka lekiem w jednostkach opieki zdrowotnej; pozostałe aspekty gospodarki materiałowej w jednostkach opieki zdrowotnej; zarządzanie inwestycjami w jednostkach opieki zdrowotnej; system zamówień publicznych w zarządzaniu materiałami i majątkiem jednostek opieki zdrowotnej.

Rachunkowość zarządcza w jednostkach opieki zdrowotnej; metodologia zarządzania finansami w jednostkach opieki zdrowotnej; finansowanie z publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez organy założycielskie; kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i zawieranie umów przez jednostki opieki zdrowotnej; zarządzanie długiem w opiece zdrowotnej; projekty i programy Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej i ich rozliczanie.

Planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w jednostkach opieki zdrowotnej; restrukturyzacja jednostek opieki zdrowotnej; outsourcing w jednostkach opieki zdrowotnej; działalność innowacyjno-wdrożeniowa w jednostkach opieki zdrowotnej; eksperyment medyczny.

Zarządzanie jakością w jednostkach opieki zdrowotnej; marketing i promocja na rynku usług medycznych; public relations jednostek opieki zdrowotnej; budowanie i kształtowanie wizerunku jednostek opieki zdrowotnej.

Odpowiedzialność cywilna personelu jednostek opieki zdrowotnej; zdarzenia medyczne (błędy medyczne) i roszczenia z ich tytułu; znaczenie Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych; ubezpieczenia jednostek opieki zdrowotnej od zdarzeń medycznych.

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 8 maja, natomiast na semestr letni (od marca) 18 stycznia.
Początek zajęć:

październik 2023 r. (semestr zimowy),

marzec/kwiecień 2024 r. (semestr letni).


Opłaty

Wpisowe: 250 złotych

Czesne za rok 3 350 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 1800 zł


Kadra dydaktyczna

Kierownik Studium: dr n. med. Janusz Opolski

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Podmiotem Leczniczym dysponujesz:

przygotowaniem do podjęcia pracy w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej,

specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, materiałami, majątkiem i finansami jednostek opieki zdrowotnej, restrukturyzacji tych jednostek, znaczenia marketingu i promocji na rynku usług medycznych,

umiejętnościami sprawnego zarządzania i kierowania jednostkami opieki zdrowotnej obejmującymi m.in.: korzystanie z wiedzy fachowej w działalności zawodowej,

wiedzą na temat rozwiązywania problemów organizacyjnych i podejmowania właściwych decyzji dotyczących funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej;

umiejętnościami planowania strategii rozwojowych jednostek opieki zdrowotnej przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi z zakresu zarządzania,

udokumentowanymi kwalifikacjami niezbędnymi do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym.

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Zakończenie studiów:

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.