Zarządzanie Nieruchomościami – Property Management

Zarządzanie Nieruchomościami

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (16 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (200 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami – Property Management:

Do kogo

Studia kierujemy do:

właścicieli obiektów

deweloperów

zarządców nieruchomości

inwestorów

architektów

projektantów

inżynierów

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Zarządzanie Nieruchomościami – Property Management - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych praktyków z Urzędu Dozoru Technicznego, Samorządu Zawodowego Zarządców Nieruchomości posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania nieruchomością” przygotowują absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, a w szczególności do zarządzania nimi. Ukończenie studiów przygotowuje do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz do prowadzenia własnych firm doradczych.

Cechą wyróżniającą studia jest prowadzenie zajęć przez wysoko wykwalifikowanych praktyków, między innymi z Urzędu Dozoru Technicznego, Samorządu Zawodowego Zarządców Nieruchomości posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Zajęcia prowadzone będą również przez doświadczonych wykładowców Wyższych Uczelni i Instytutów Naukowych. Umożliwi to zdobycie nowych uprawnień, uzupełnienie posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycie nowych umiejętności.

Zakres studiów

Zakres studiów

dostarczamy wiedzę i przygotowanie do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami,

umożliwiamy zdobycie specjalistycznych kompetencji z zakresu zarządzania nieruchomościami,

przygotowujemy do prowadzenia działalności gospodarczej obrotu nieruchomościami

edukujemy w zakresie przygotowywania procedur pozyskiwania nieruchomości oraz czynności związanych z zawieraniem transakcji,

dostarczamy wiedzę, jak umiejętnie korzystać z szeroko rozumianej dokumentacji planistycznej np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy plany urządzania terenów rolnych i leśnych.

Program studiów

Ustroje budowlane

Podstawy architektury i urbanistyki

Podstawy projektowania konstrukcji

Materiałoznawstwo

Diagnostyka budynków

Eksploatacja i diagnostyka elementów inżynierskich budynku

Eksploatacja i diagnostyka elementów elektrycznych i mechanicznych budynku

Urządzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Podstawy technologii i organizacji wykonania prac remontowo-budowlanych

Praktyczne zagadnienia prawne związane z zarządzaniem

Planowanie ekonomiczno-finansowe

Podstawy zarządzania i administrowania nieruchomością

Realizacja Pracy Dyplomowej + Seminarium Dyplomowe

Organizacja zajęć i opłaty za studia

Organizacja zajęć i opłaty

Organizacja zajęć

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024 r.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Opłaty

Wpisowe: 250 złotych

Czesne za rok 7500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 3800 zł
Opłaty za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Informacje o zapisach:
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
rektorat@wseiz.pl

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*
(*zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia)

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów: dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami – Property Management będziesz dysponować:

wiedzą o celach i problemach gospodarki przestrzennej,

znajomością systemu i urządzenia sieci inżynierskich budynków,

wiedzę o najbardziej rozpowszechnionych uszkodzeniach elementów budynków oraz objawach im towarzyszących,

znajomością wymagań prawnych dotyczących organizacji przeglądów budynków,

rozumieniem zasady zrównoważonego kształtowania zasobów środowiska,

wiedzą i rozumieniem istoty i celu obrotu nieruchomościami,

wiedzą na temat procedury pozyskiwania nieruchomości do transakcji,

znajomością praw i obowiązków zarządcy,

umiejętnością rozpoznania technologii i materiałów użytych w istniejących obiektach budowlanych,

umiejętnością rozpoznania zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego obiektów budowlanych,

umiejętnością opracowania planu koniecznych remontów budowlanych,

zdolności identyfikacji szkód budowlanych i ich przyczyn,

wiedzą jak czytać i wykorzystać księgi wieczyste, kataster nieruchomości, ewidencje sieci uzbrojenia terenu, mapę zasadniczą oraz mapy tematyczne jako źródła danych o nieruchomościach,

wiedzą i umiejętnością interpretacji przepisów, sporządzania pism procesowych w ramach postępowania administracyjnego,

umiejętnością oceny funkcjonowania rynku nieruchomościami oraz potrafisz dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inwestycyjnych,

umiejętnością opracowania budżetu/sprawozdania,

umiejętnością identyfikowania problemów gospodarki przestrzennej,

pełnym rozumieniem i świadomością potrzeby ochrony gruntów rolnych i leśnych,

pełnym rozumieniem i świadomością odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej zarządcy nieruchomościami.

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

egzamin z 4 przedmiotów oraz egzamin końcowy. Pozostałe przedmioty zaliczane na podstawie wykonanych zadań, projektów i testów na ocenę.

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych