Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni

Urbanistyka i Planowanie

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (12 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (201 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni?

Do kogo

do osób związanych zawodowo z urbanistyką i gospodarką przestrzenną, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w innym dziedzinach, a które chcą w przyszłości uzyskać prawo do sporządzania projektów dokumentów planistycznych,

do pracowników urzędów i jednostek administracji publicznej, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej,

do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu urbanistyki oraz planowania i gospodarowania przestrzenią.Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Nasz doświadczony zespół składa się z uprawnionych urbanistów prowadzących samodzielną praktykę zawodową, pracujących w zespołach międzybranżowych, a także będących członkami Gminnych i Miejskich Komisji Urbanistycznych. Dzięki temu będziesz studiować pod okiem praktyków, znających specyfikę branży.

Zajęcia prowadzone w trybie E-learningu są w całości dostosowane do potrzeb przyszłych planistów i pracowników administracji publicznej. Masz pewność, że zdobędziesz aktualną i przydatną wiedzę.

W czasie nauki przygotujemy Cię do pracy w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego z pomocą profesjonalnych programów komputerowych.

Zakres studiów

Zakres studiów

nabędziesz praktyczne umiejętności kształtowania i planowania przestrzeni,

uzyskasz wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne dotyczące opracowania dokumentów planistycznych w gminie: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (miast) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

zapoznasz się z możliwościami technicznymi i ograniczeniami stojącymi przed projektantem,

nabędziesz umiejętności współpracy klient-wykonawca oraz dowiesz się o skutecznej komunikacji w zespole,

zdobędziesz umiejętności zarządzania planowaniem przestrzennym w gminie.

Program studiów

Blok 1. Prawodawstwo planistyczne i urbanistyczne; struktura planowania.

Blok 2. Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej.

Blok 3. Planowanie przestrzenne w gminie.

Blok 4. Społeczno-demograficzne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią.

Blok 5. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego.

Blok 6. Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego w planowaniu przestrzennym.

Blok 7. Komunikacja i infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym.

Blok 8. Komputerowe wspomaganie projektowania, bazy danych przestrzennych.

Blok 9. Projekt dokumentu planistycznego; dokumentacja planistyczna.

Blok 10. Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej.Opis poszczególnych modułów znajdziesz tutaj

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 8 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023 r.

Opłaty

Wpisowe: 250 złotych

Czesne za rok: 5 200 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 2 700 zł

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów: mgr inż. arch. Izabela Sobierajska

dr inż. arch. Małgorzata Ewa Sikorska

mgr inż. arch. Teresa Wyszyńska

mgr inż. arch. krajobrazu Jakub Botwina

dr inż. Tadeusz Wójcicki

Zobacz jak prowadzimy zajęcia

W trakcie zajęć wykorzystujemy następujące metody:

Wykłady i prezentacje wprowadzające w zagadnienia techniczne warunkujące funkcjonowanie zespołów osadniczych i ich poszczególnych fragmentów.

Wykłady i prezentacje analizujące istniejące dokumenty planistyczne.

Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem istniejących publicznych baz danych przestrzennych służące poprawnej analizie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Ćwiczenia kształcące zmysł przestrzenny i techniki rysunku urbanistycznego oraz kreślenia komputerowego.

Praca nad projektami pod okiem doświadczonych projektantów.

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych UiPP będziesz umieć między innymi:

Zorganizować warsztat pracy urbanisty.

Zanalizować wielobranżowe uwarunkowania planowania przestrzennego, w tym wykorzystując publiczne bazy danych przestrzennych.

Poprawnie rozplanować funkcje, intensywność i kompozycję architektoniczno-urbanistyczną w strukturze osadniczej.

Sporządzić projekt studiem uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedstawić opracowane projekty dokumentów planistycznych w sposób profesjonalny za pomocą rysunków, plansz, prezentacji przy użyciu programów komputerowych.

Skutecznie komunikować się w wielobranżowym zespole współpracowników oraz jednostek administracji publicznej współtworzących dokument planistyczny.

Zarządzać procesami planistycznymi w gminie.

Sporządzić dokumentację prac planistycznych

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Zaliczenie projektów.

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa – projekt grupowy opracowywany w trakcie trwania zajęć.

Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie bloki.