Urbanistyka i Planowanie przestrzeni

Urbanistyka i Planowanie

Studia Podyplomowe

Partner kierunku:

Miasto Mława

Gmina Ożarów Mazowiecki

Gmina Tarczyn

Gmina Kampinos

Miasto i Gmina Piaseczno

Gmina Jabłonna

O kierunku

O kierunku
Typ studiów podyplomowe
System studiów stacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 2 semestry
Język studiów polski
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni – dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Nasz doświadczony zespół składa się z uprawnionych urbanistów prowadzących samodzielną praktykę zawodową, pracujących w zespołach międzybranżowych, a także będących członkami Gminnych i Miejskich Komisji Urbanistycznych. Dzięki temu będziesz studiować pod okiem praktyków, znających specyfikę branży.

Zajęcia prowadzone w trybie E-learningu są w całości dostosowane do potrzeb przyszłych planistów i pracowników administracji publicznej. Masz pewność, że zdobędziesz aktualną i przydatną wiedzę.

W czasie nauki przygotujemy Cię do pracy w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego z pomocą profesjonalnych programów komputerowych.

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni?

Do kogo są skerowane

Do osób związanych zawodowo z urbanistyką i gospodarką przestrzenną, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w innym dziedzinach, a które chcą w przyszłości uzyskać prawo do sporządzania projektów dokumentów planistycznych,

Do pracowników urzędów i jednostek administracji publicznej, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej,,

Do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu urbanistyki oraz planowania i gospodarowania przestrzenią.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Cel studiów

Cel studiów
 • nabędziesz praktyczne umiejętności kształtowania i planowania przestrzeni,
 • uzyskasz wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne dotyczące opracowania dokumentów planistycznych w gminie: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (miast) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • zapoznasz się z możliwościami technicznymi i ograniczeniami stojącymi przed projektantem,
 • nabędziesz umiejętności współpracy klient-wykonawca oraz dowiesz się o skutecznej komunikacji w zespole,
 • zdobędziesz umiejętności zarządzania planowaniem przestrzennym w gminie.

Organizacja zajęć

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 27 lipca 2020 r.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: – październik 2020 r.
Opłaty Wpisowe: 200 złotych
Czesne za rok 5200 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2×2700 zł

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów: mgr inż. arch. Izabela Sobierajska

Wykładowcy:

 • dr inż. arch. Małgorzata Ewa Sikorska
 • mgr inż. arch. Izabela Sobierajska
 • mgr inż. arch. Teresa Wyszyńska
 • mgr inż. arch. krajobrazu Jakub Botwina
 • dr inż. Tadeusz Wójcicki

Program studiów

Program studiów
  • Blok 1. Prawodawstwo planistyczne i urbanistyczne; struktura planowania.
  • Blok 2. Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej.
  • Blok 3. Planowanie przestrzenne w gminie.
  • Blok 4. Społeczno-demograficzne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią.
  • Blok 5. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego.
  • Blok 6. Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego w planowaniu przestrzennym.
  • Blok 7. Komunikacja i infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym.
  • Blok 8. Komputerowe wspomaganie projektowania, bazy danych przestrzennych.
  • Blok 9. Projekt dokumentu planistycznego; dokumentacja planistyczna.
  • Blok 10. Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej.

Opis poszczególnych bloków znajdziesz tutaj

Twoje kwalifikacje po ukończeniu
studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje

Jako Absolwent studiów podyplomowych UiPP będziesz umiał między innymi:

 1. Zorganizować warsztat pracy urbanisty.
 2. Zanalizować wielobranżowe uwarunkowania planowania przestrzennego, w tym wykorzystując publiczne bazy danych przestrzennych.
 3. Poprawnie rozplanować funkcje, intensywność i kompozycję architektoniczno-urbanistyczną w strukturze osadniczej.
 4. Sporządzić projekt studiem uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Przedstawić opracowane projekty dokumentów planistycznych w sposób profesjonalny za pomocą rysunków, plansz, prezentacji przy użyciu programów komputerowych.
 6. Skutecznie komunikować się w wielobranżowym zespole współpracowników oraz jednostek administracji publicznej współtworzących dokument planistyczny.
 7. Zarządzać procesami planistycznymi w gminie.
 8. Sporządzić dokumentację prac planistycznych

Zobacz, jak prowadzimy nasze zajęcia
Jako student/studentka WSEiZ w bezpośrednim kontakcie z praktykami zawodu poznasz warsztat i specyfikę pracy zarówno urbanisty-projektanta, jak i osoby zarządzającej procesami planistycznymi w gminie. Będziesz wykonywał projekty i ćwiczenia, dzięki czemu dowiesz się, jak przeprowadzać poszczególne etapy zaawansowania projektu dokumentu planistycznego – od analizy materiałów wejściowych, przez koncepcje, projekty dokumentów, korekty wynikające z dyskusji i uwag do dokumentu zgłoszonych przez inne zespoły. Będziesz również wykonywał/wykonywała projekty w zespołach projektów opracowanych na bazie faktycznych uwarunkowań – które to dokumenty planistyczne finalnie staną się projektami dyplomowymi.

W trakcie zajęć wykorzystujemy następujące metody:

 1. Wykłady i prezentacje wprowadzające w zagadnienia techniczne warunkujące funkcjonowanie zespołów osadniczych i ich poszczególnych fragmentów.
 2. Wykłady i prezentacje analizujące istniejące dokumenty planistyczne.
 3. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem istniejących publicznych baz danych przestrzennych służące poprawnej analizie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
 4. Ćwiczenia kształcące zmysł przestrzenny i techniki rysunku urbanistycznego oraz kreślenia komputerowego.
 5. Praca nad projektami pod okiem doświadczonych projektantów.

Zasady zaliczeń

Zasady zaliczeń

Zaliczenie poszczególnych bloków:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Zaliczenie projektów.

 

Zakończenie studiów:

 1. Praca dyplomowa – projekt grupowy opracowywany w trakcie trwania zajęć.
 2. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie bloki.

Opłaty

Opłaty

Opłata rekrutacyjna Wpisowe Czesne
85 zł 590 zł 790 zł
85 zł 590 zł 720 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

 • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
 • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 450 zł.
 • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy wnoszą pełną kwotę wpisowego.
 • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria