Samorządowy Menedżer Energii

Menedżer Energii

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (17 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (200 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Samorządowy Menedżer Energii:

Zakres studiów

do pracowników administracji samorządowej: gmin, powiatów, szczebla regionalnego,

do przedstawicieli jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw komunalnych i innych finansowanych lub współfinansowanych ze środków samorządu, jak np.: instytucje kultury,

do pracowników, przedstawicieli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

do pracowników, przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za transport zbiorowy i drogi publiczne,

do pracowników, przedstawicieli jednostek działających w zakresie pomocy społecznej, urzędów pracy,

do pracowników, przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność w zakresie modernizacji terenów wiejskich,

do pracowników, przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne, ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Program studiów

Energetyka konwencjonalna.

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii.

Magazynowanie energii.

Nowoczesne technologie przesyłu i dystrybucji energii.

Energetyka rozproszona – lokalna, prosumencka.

Bezpieczeństwo energetyczne.

Planowanie i zarządzanie energetyką w gminie.

Finansowanie energetyki na szczeblu gminnym.

Kierunki rozwoju energetyki – innowacyjność w energetyce.

Seminarium dyplomowe.

Przygotowanie pracy dyplomowej – końcowej

Samorządowy Menedżer Energii - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych praktyków z doświadczeniem i kompetencjami do nauczania.

Dostarczamy ekspercką widzę z zakresu energetyki rozproszonej – ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, zarządzania, finansów, ochrony środowiska oraz prawa.

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty

Orgazniazacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 8 maja, a na semestr letni (od marca) 18 stycznia.
Początek zajęć:

październik 2023 r. (semestr zimowy),

marzec/kwiecień 2024 r. (semestr letni).

Opłaty

Wpisowe: 250 złotych

Czesne za rok 3 300 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 1700 zł

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów: Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania – dr Katarzyna Adamiak

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych Samorządowy Menedżer Energii będziesz dysponować:

usystematyzowaną wiedzą z zakresu prawnych uwarunkowań wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią,

pogłębioną wiedzą na temat struktury i zasad funkcjonowania rynku energii oraz źródeł i form finansowania energetyki na szczeblu gminnym,

wiedzą na temat współczesnej energetyki konwencjonalnej oraz energetyki wykorzystującej odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii,

pogłębioną wiedzą z zakresu problematyki magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oraz energetyki prosumenckiej,

wiedzą z zakresu planowania i zarządzania energetyką w gminie służącą efektywnemu gospodarowaniu energią, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz promowaniu postaw proekologicznych,

usystematyzowaną wiedzą w zakresie uwarunkowań środowiskowych energetyki,

umiejętnościami pozyskiwania, integrowania i interpretowania informacji specjalistycznych wraz z umiejętnościami przygotowania dokumentacji realizacji zadania z zakresu programu studiów podyplomowych oraz opracować i przedstawić krótką prezentację jego wyników,

umiejętnością oceny przydatność i na tej podstawie dokonania właściwego wyboru rozwiązań technicznych i organizacyjnych z zakresu efektywnego gospodarowania energią,

wiedzą i umiejętnością skutecznego doradzania i zarządzania w zakresie gospodarowania energią w jednostkach samorządu terytorialnego oraz promować postawy proekologiczne,

kompleksowym rozumieniem odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności samorządowego managera energii.


Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

5 z wymienionych w programie studiów przedmiotów zakończy się egzaminem, zaś pozostałe przedmioty będą zaliczane na podstawie wykonanych zadań, projektów i testów.

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych