Samodzielny Koordynator Medyczny

Koordynator Medyczny

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (20 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (230 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Samodzielny Koordynator Medyczny - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zajęcia dydaktyczne prowadzą doświadczeni menedżerowie i praktycy z zakresu ochrony zdrowia, zarządzający placówkami medycznymi.

Studia są odpowiedzią na zmianę w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia. Zmiana zapisów ustawy ma na celu zmniejszenie obowiązków administracyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów. Stanowisko Asystenta Medycznego ma na celu przejęcie obowiązków administracyjnych od wyżej wymienionych grup zawodowych. To właśnie w odpowiedzi na zmiany legislacyjne nasza uczelnia przygotowała dla Ciebie dopasowane merytorycznie podyplomowe nauczanie – Samodzielny Koordynator Medyczny.

Oferujemy dostęp do wiedzy i doskonalenia praktycznych narzędzi oraz modeli przydatnych w rozliczeniach finansowych usług świadczonych dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Umożliwiamy zdobycie kompetencji niezbędnych do zarządzania danymi medycznymi w podmiocie leczniczym. Zobacz

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz przygotowanie do zarządzania obiegiem dokumentów w placówce medycznej,

pozyskasz umiejętności rozliczania usług świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,

zdobędziesz przygotowanie do wystawiania zaświadczeń lekarskich i innej dokumentacji medycznej,

zdobędziesz umiejętność współpracy z pacjentem z zakresu zebrania wywiadu medycznego.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Program studiów

Działalność lecznicza w Polsce – stan prawny

Zarządzanie podmiotem leczniczym

System finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Gromadzenie i zarządzanie danymi medycznymi wg prawa polskiego i UE

Ewidencja dokumentacji w placówce medycznej

Komunikacja w sytuacjach trudnych i traumatycznych

Zasady obiegu i archiwizacji dokumentacji medycznej

Standardy obsługi i prawa pacjenta

Zintegrowane Systemy Zarządzania w ochronie zdrowia

Rozliczanie świadczeń zdrowotnych i usług medycznych

Działania profilaktyczne w ochronie zdrowia

Systemy informatyczne w zarządzaniu jednostką zdrowia

Sporządzanie wypisów, zaświadczeń i recept

Interpretacja badań diagnostycznych

Zasady prowadzenia wywiadu

Jednostki chorobowe i ich klasyfikacja

Seminarium dyplomowe

Przygotowanie pracy dyplomowe

Organizacja zajęć i opłaty za studia

Organizacja i opłaty

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 8 maja, a na semestr letni (od marca) 18 stycznia.
Początek zajęć:

październik 2023 r. (semestr zimowy),

marzec/kwiecień 2024 r. (semestr letni).

Opłaty

Wpisowe: 250 złotych

Czesne za rok 3 800 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2×1900 zł

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów: dr inż. Irena Kosińska

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Prace pisemne.

Prezentacje.

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem naukowym promotora.

Obrona pracy dyplomowej zakończona egzaminem.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.