Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Ergonomia

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (12 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (255 godzin z kursem pedagogicznym)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Praca:

Do kogo skierowane

do przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką BHP oraz kształtowania środowiska pracy,

do wszystkich osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy,

do osób planujących podjąć pracę w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Praca - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Podejmując naukę na naszej uczelni, zdobędziesz kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań pracownika służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004, nr 246, poz. 2468).

Rozpoczynając studia, zdobywasz również możliwość przygotowania się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe ergonomisty, wydawanego przez CENTRE FOR REGISTRATION OF EUROPEAN ERGONOMISTS (CREE), którego Polska jest członkiem.
Uzyskujesz też możliwość ukończenia szkoleń na „Audytora systemu zarządzania środowiskowego”, „Audytora zarządzania bezpieczeństwem pracy”.

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę ekspercką oraz praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować zadania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa,

program studiów pozwoli Ci na poznanie najnowszych koncepcji, trendów i instrumentów, w tym prawnych, z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy,

poznasz możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Program studiów

Program studiów

CZYNNIK LUDZKI

Ergonomia

Anatomia, fizjologia pracy i higiena przemysłowa

Psychologia pracy

Metody analizy i usprawniania procesów pracy

Statystyka opisowa i projektowanie eksperymentu

Społeczne i organizacyjne aspekty pracy

Projektowanie i diagnoza ergonomiczna

Certyfikacja umiejętności zawodowych ergonomisty

Wybrane zagadnienia pedagogiki i dydaktyki dorosłych

Techniki prezentacji i wizualizacji.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Prawna ochrona pracy

Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Analiza i ocena zagrożeń

Ocena ryzyka zawodowego

Metody zwalczania zagrożeń

Organizacja, zadania i metody pracy służby BHP

Komputerowe wspomaganie służby BHP

Kultura zachowań interpersonalnych.

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA

Humanocentryczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie Środowiskowe

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zarządzanie zdrowiem

Metodyka pisania prac dyplomowych, Seminarium dyplomowe, Wprowadzenie do Studiów.

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 8 maja natomiast na semestr letni (od marca) 18 stycznia.

Początek zajęć:

semestr zimowy: październik 2023 r.,

semestr letni: kwiecień 2024 r.


Opłaty


Wpisowe: 250 złotych

Czesne za rok 3 500 zł – opłata jednorazowa, lub płatność w ratach – 2 x 1900


Kadra dydaktyczna

Kierownik Studium: dr hab. inż. Ewa Górska, prof. WSEiZ – pierwsza z siedmiu osób w Polsce, której Centre for Registration of European Ergonomists (CREE) przyznała tytuł profesjonalny „ERGONOMISTA EUROPEJSKI”.

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Praca Ergonomia będziesz przygotowany do podjęcia pracy związanej z ergonomią, bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy oraz dysponować:

wiedzą specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmującą zagrożenia występujące w procesach pracy i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby BHP,

umiejętnością korzystania z wiedzy w pracy zawodowej, interpretowania roli i miejsca człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami,

wiedzą i umiejętnościami z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ocenianiu przebiegu procesów produkcyjnych (pracy) w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy,

umiejętnościami formułowania wniosków w zakresie poprawy warunków pracy, oceniania rozwiązań techniczno-organizacyjnych pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz podejmowania działań profilaktycznych.

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa.

Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły cały program studiów.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.